ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

 

 

з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ»

для студентів 4 курсу

напряму підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”

галузь знань 0305 „Економіка і підприємництво”

факультету економіки

 

Херсон – 2015 р.

 

Методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Управління витратами» для напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво».

 

Укладач: к.е.н., ст. викладач Адвокатова Н.О., кількість сторінок 29.

 

Рецензент: Шарко М.В., д.е.н., професор

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри економіки

і підприємництва

протокол № ___ від __________2015 р.

 

Зав. кафедри ___________М.В. Шарко

 

 

Відповідальний за випуск: Шарко М.В. д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки і підприємництва.

 

МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

 

Сучасний етап розвитку вітчизняних підприємств визначається прискореним розвитком процесів лібералізації і глобалізації, що характеризуються переходом від монопольної структури ринку товарів та послуг до конкурентного середовища, та розширенням діяльності цих підприємств. Досягнення вітчизняних підприємств стійкого економічного результату діяльності й отримання конкурентних переваг на національному та світовому ринках в сучасних умовах потребує використання нових підходів до управління, визначне місце в якому займає процес управління витратами.

У системі показників, що характеризують ефективність виробництва, одне з провідних місць належить витратам продукції (послуг), які відображають

вартісну оцінку використаних (реальних або потенціальних) у процесі діяльності фінансових ресурсів. Управління витратами обумовлює формування сучасної системи управлінського обліку, застосування відповідного методичного інструментарію щодо аналізу та контролю витрат, створення системи бюджетування, яка відповідає специфіці діяльності підприємства.

Мета вивчення дисципліни «Управління витратами» полягає в:

- наданні комплексних знань в області теорії та практики управління витратами;

- прийняття управлінських рішень на основі аналізу витрат і на їх основі практичні навички ефективного управління виробництвом.

Завдання вивчення дисципліни “Управління витратами” є теоретична підготовка студентів з питань:

- вивчення сутності і особливостей управління витратами на підприємствах в сучасних умовах;

- ознайомлення з складом і характеристикою витрат, їх класифікацією і структурою;

- знання методів обліку та контролю затрат на виробництві;

- механізму аналізу витрат для мінімізації їх рівня та підвищення ефективності виробництва;

- ефективного управління виробництвом на основі поточного та стратегічного управління витратами.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- основні поняття і категорії дисципліни;

- формування витрат;

- основні характеристики витрат, їх класифікацію і структуру;

- методи обліку і контролю витрат;

- механізм аналізу витрат для мінімізації їх рівня;

- зв’язок між контролем та обсягом витрат;

- принципи сучасного управління виробництвом на основі поточного та стратегічного управління витратами.

Студенти повинні вміти:

- виявляти чинники, що зумовлюють рівень витрат,

- обчислювати їх величину за видами, місцями і носіями,

- аналізувати вплив структури і динаміки витрат на результати діяльності підприємства.

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Вступ до курсу «Управління витратами». Мета, принципи та елементи управління витратами

Вступ до курсу «Управління витратами». Предмет, метод і зміст дисципліни. Принципи управління витратами. Функції управління витратами. Особливості управління витратами на підприємствах. Податкова система України.

Тема 2. Економічна суть, значення і завдання управління витратами

Суть та актуальність управління витратами. Причина відсутності системи управління витратами. Роль і значення управління витратами в умовах ринкової економіки. Місце управління витратами в системі менеджменту підприємств і організацій.

 

Тема 3. Загальна характеристика витрат та їх класифікація

Поняття (визначення) витрат. Склад і характеристика витрат. Задачі й основні ознаки класифікації витрат. Класифікація затрат на виробництво. Порівняння класифікації витрат на зарубіжних підприємствах і підприємствах України.

Тема 4. Структура виробничих витрат. Формування витрат та моделі їх поведінки

Структура виробничих витрат підприємств і організацій. Формування витрат за місцем виникнення, центрами витрат та центрами відповідальності. Моделі поведінки витрат. Методи визначення функції витрат.

 

Тема 5. Аналіз системи "витрати – обсяг – прибуток” як інструмент обґрунтування виробничо–управлінських рішень

Теоретична сутність використання аналізу системи "витрати – обсяг – прибуток". Маржинальний прибуток. Ефект левериджу.

 

Тема 6. Калькулювання собівартості – основа управління виробничими витратами

Поняття калькулювання, його роль і значення в системі управління. Принципи і завдання калькулювання. Види калькуляцій і їх використання в управлінні витратами. Етапи розвитку і сучасний стан калькулювання. Об’єкти калькулювання, їх характеристика і зв'язок з виробничим обліком та об’єктами обліку затрат. Калькуляційні одиниці, їх види і використання.

Тема 7. Методи обліку витрат та обчислення собівартості продукції (послуг)

Методи обліку витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції (послуг). Системи «директ-костинг» та «стандарт-кост». Методика калькулювання собівартості. Особливості калькулювання собівартості продукції (послуг) та шляхи її зниження.

 

Тема 8.Формування витрат за місцями і центрами відповідальності

Поняття про центри відповідальності. Формування центрів відповідальності.

Тема 9. Облік і звітність як елементи контролю витрат

Роль контролю витрат у підтриманні режиму економії. Організаційна побудова системи обліку витрат і руху матеріальних цінностей. Диференціація і повнота обліку регульованих витрат за місцями їх формування. Оснащеність місць витрат засобами обліку безперервних ресурсів (електроенергії, води, пари, газу, стиснутого повітря тощо). Періодичність і форми звітності.

 

Тема 10. Системи і методи обліку витрат на виробництво та їх вплив на управління

Системи і методи обліку витрат на виробництво і їх загальна характеристика. Управління виробничими затратами в умовах використання вітчизняних методів обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Сучасні моделі обліку витрат на виробництво. Управління виробничими витратами в умовах використання зарубіжних систем обліку і калькулювання. Система своєчасного виробництва і управління вартістю.

Тема 11. Контроль в управлінні виробничими витратами

Роль і значення контролю в управлінні виробничими витратами. Система управлінського контролю за виробничою діяльністю підрозділів. Методи визначення поведінки витрат. Контроль динаміки затрат в управлінні формуванням собівартості. Застосування метематично-статистичних методів для контролю за рівнем собівартості.

 

Тема 12. Планування, нормування і прогнозування витрат як складові елементи управління

Об’єктивна необхідність планування витрат. Методика планування витрат на виробництво і складання планової (нормативної) калькуляції. Розрахунок допустимих затрат. Визначення реальних (дійсних) витрат і їх методика. Нормування витрат і їх роль в управлінні витратами. Прогнозування собівартості та методи її обчислення.

Тема 13. Методика управління витратами підприємств і організацій

Управління змінними витратами. Управління постійними витратами. Управління витратами на збут продукції. Управління фінансовими та іншими витратами. Управління непродуктивними витратами і втратами.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Принципи управління витратами.

2. Функції управління витратами.

3. Особливості управління витратами на підприємствах.

4. Причина відсутності системи управління витратами.

5. Роль і значення управління витратами в умовах ринкової економіки.

6. Місце управління витратами в системі менеджменту підприємств і організацій.

7. Склад і характеристика витрат.

8. Задачі й основні ознаки класифікації витрат.

9. Класифікація затрат на виробництво.

10. Порівняння класифікації витрат на зарубіжних підприємствах і підприємствах України.

11. Структура виробничих витрат підприємств і організацій.

12. Формування витрат за місцем виникнення, центрами витрат та центрами відповідальності.

13. Моделі поведінки витрат.

14. Методи визначення функції витрат.

15. Теоретична сутність використання аналізу системи "витрати – обсяг – прибуток".

16. Маржинальний прибуток.

17. Ефект левериджу.

18. Поняття калькулювання, його роль і значення в системі управління.

19. Принципи і завдання калькулювання.

20. Види калькуляцій і їх використання в управлінні витратами.

21. Етапи розвитку і сучасний стан калькулювання.

22. Об’єкти калькулювання, їх характеристика і зв'язок з виробничим обліком та об’єктами обліку затрат.

23. Калькуляційні одиниці, їх види і використання.

24. Методи обліку витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції (послуг).

25. Системи «директ-костинг» та «стандарт-кост».

26. Методика калькулювання собівартості.

27. Особливості калькулювання собівартості продукції (послуг) та шляхи її зниження.

28. Поняття про центри відповідальності.

29. Формування центрів відповідальності.

30. Роль контролю витрат у підтриманні режиму економії.

31. Організаційна побудова системи обліку витрат і руху матеріальних цінностей.

32. Диференціація і повнота обліку регульованих витрат за місцями їх формування.

33. Оснащеність місць витрат засобами обліку безперервних ресурсів (електроенергії, води, пари, газу, стиснутого повітря тощо).

34. Системи і методи обліку витрат на виробництво і їх загальна характеристика.

35. Управління виробничими затратами в умовах використання вітчизняних методів обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

36. Сучасні моделі обліку витрат на виробництво.

37. Управління виробничими витратами в умовах використання зарубіжних систем обліку і калькулювання.

38. Система своєчасного виробництва і управління вартістю.

39. Роль і значення контролю в управлінні виробничими витратами.

40. Система управлінського контролю за виробничою діяльністю підрозділів.

41. Методи визначення поведінки витрат.

42. Контроль динаміки затрат в управлінні формуванням собівартості.

43. Застосування метематично-статистичних методів для контролю за рівнем собівартості.

44. Об’єктивна необхідність планування витрат.

45. Методика планування витрат на виробництво і складання планової (нормативної) калькуляції.

46. Розрахунок допустимих затрат.

47. Визначення реальних (дійсних) витрат і їх методика.

48. Нормування витрат і їх роль в управлінні витратами.

49. Прогнозування собівартості та методи її обчислення.

50. Управління змінними витратами.

51. Управління постійними витратами.

52. Управління витратами на збут продукції.

53. Управління фінансовими та іншими витратами.

54. Управління непродуктивними витратами і втратами.

55. Зв'язок витрат виробництва з його ефективністю.

56. Показники ефективності управління витратами та їх характеристика.

57. Оптимізація виробничої діяльності за критерієм витрат.

58. Напрями підвищення ефективності управління витратами.

59. Необхідність стимулювання персоналу підприємства щодо економного використання ресурсів і оптимальних витрат.

60. Форми стимулювання залежно від величини економії, яку можна спрямувати на преміювання за зниження витрат.

61. Розподіл премії між учасниками заходу з економії витрат.

ОСНОВНІ ВИМОГИ

ЗАВДАННЯ ПО ВАРІАНТАМ ДО

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ № 2

 

ВАРІАНТ 1

 

Практична частина

 

Задача 1. Розрахувати відсоток зниження витрат на послуги зв’язку, якщо відомо, що п/п надано у звітному періоді послуги мобільного зв’язку в обсязі 500 од. у розмірі 0,85 грн./од., то Інтернет послуги в обсязі 720 одиниць у розмірі 1,6 грн./од.

Планом на наступний рік передбачено збільшення послуги мобільного зв’язку на 20% за ціною 1,10 грн./од., та Інтернет послуги на 40% за ціною 2,00 грн./од.

 

Задача 2. В компанії мобільного оператора було 740 базових станцій. Загальна сума технічної підтримки – 810600 грн. Оприбутковано 24000 хв. міжнародних дзвінків за плановою собівартістю в 25 грн. за 1 хв., 836 виділених корпоративних ліній за плановою собівартістю 170 грн. за 1 лінію, інші послуги на 80000 грн.

Визначити собівартість 1-го дня техпідтримки, 1-ї виділеної корпоративної лінії та 1-ї хв. міжнародних дзвінків.

Завдання 3. Побудувати графік розподілу постійних витрат. Вихідні дані для розрахунку:

Обсяг виробництва, один. Загальні постійні витрати, грн.

0 1000

1 1000

2 1000

3 1000

4 1000

5 1000

ВАРІАНТ 2

 

Практична частина

 

Задача 1. Підприємство зв’язку надало послуг зв’язку в обсязі 100 тис. од.

Розрахувати постійну суму витрат, якщо:

1. Загальні витрати на одиницю послуги зв’язку склали 108 грн.

2. Змінні витрати на одиницю послуги зв’язку склали 48 грн.

 

 

Задача 2. Будівельно-монтажне управління за контрактом виконує обсяг БМР (будівельно-монтажних робіт) за кошторисною вартістю на будівництво

панельного житлового будинку 800 млн. грн. Прибуток підприємства складає

8% кошторисної вартості будівництва; планове завдання по зниженню собівартості БМР = 5% до обсягу робіт кошторисної вартості. Загальновиробничі витрати = 14,5%.

Визначити:

- величину прибутку підприємства;

- економію засобів від зниження собівартості БМР;

- планову собівартість БМР.

Завдання 3. Побудувати графік розподілу змінних витрат. Вихідні дані для розрахунку:

Обсяг виробництва, один. Загальні змінні витрати, грн.

0 0

1 10

2 25

3 30

4 45

5 50

ВАРІАНТ 3

Практична частина

 

Задача 1. Одна заповзятлива студентка вирішила запрацювати на продажу

сувенірів УДППЗ «Укрпошта» пакетиків, ручок, марок тощо. Навівши довідки, вона дізналася, що за ліцензію продавця їй потрібно буде заплатити 10 грн. і що орендна плата за місце для торгівлі складе 140 грн. За один сувенір з правом повернення нереалізованого товару студентка повинна заплатити 3 грн. Студентка вирішила, що відповідною ціною для сувеніра буде 8 грн.

Визначити:

- точку беззбитковості;

- кількість продажу сувенірів, якщо планується отримання прибутку у розмірі 400 грн.;

- точку беззбиткової при реалізації декількох сувенірів і відобразити графічно;

- побудувати точку беззбиткової методом CVP- аналізу.

Задача 2.При системі “директ-костинг” визначити маржинальний дохід ВАТ «Укртелеком», якщо ціна на ремонт кабельної лінії складає 500 грн., а середні змінні витрати з формування послуги складають 300 грн.

 

Завдання 3. За даними таблиці проаналізувати відхилення у виконанні плану з використанням гнучкого кошторису на підприємстві зв’язку.

Таблиця

Показники діяльності підприємства зв’язку за квартал

Показник Фактично За планом
Обсяг наданих послуг зв’язку, од. 32 500 31 000
Виручка від реалізації, грн. 1 365 000 1 302 000
Виробнича собівартість наданих послуг зв’язку, грн., у т. ч.: ? ?
- змінні витрати 801 125 770 325
- постійні витрати 141 375 134 875
Валовий прибуток, грн. 422 500 396 800
Адміністративні витрати, грн. 74 750 72 200
Витрати на збут, у т.ч.: ? ?
- змінні витрати 44 800 40 300
- постійні витрати 89 600 89 600
Операційний прибуток 213 350 194 700

ВАРІАНТ 4

Практична частина

Задача 1. Обсяг виробництва становить 240 тис. шт., ціна одиниці – 75 грн., а змінні витрати в її складі дорівнюють 20 грн. Підприємство планує знизити ціну на 8% і одночасно, придбавши дешеву сировину, зменшити змінні витрати на 1 грн. Визначити беззбиткову зміну продажу у відсотковому і кількісному виразі.

 

Задача 2. Побудувати функцію витрат методом «аналіз рахунків» за даними:

Обсяг наданих послуг (робіт, продукції) складає 32000.

Вихідні дані для розрахунку

Рахунок Загальні витрати, грн.

1. Витрати на заробітну плату 20500

2. Амортизація 3150

3. Витрати на матеріли 28168

4. Витрати на запчастини 4800

5. Податок на землю 12000

6. Розрахунок з поштою 4100

7. Інші витрати 19900

 

Завдання 3.За даними таблиці перерахувати планові витрати на фактичний обсяг виробництва, визначити результат та зробити висновки діяльності підприємства зв’язку.

Таблиця

Показники діяльності підприємства за місяць

Стаття витрат Планові витрати Фактичні витрати
Прямі матеріальні витрати 48 000 50 400
Прямі витрати по заробітній платі 24 000 25 200
Інші прямі витрати 12 000 10 800
Загальновиробничі витрати, у т.ч.: ? ?
- змінні 12 000 13 440
- постійні 24 000 23 760

 

 

ВАРІАНТ 5

Практична частина

Задача 1. Керівництво підприємства мобільного зв’язку ВАТ «МТС» має намір за рахунок зростання обсягів «комплект МТС Коннект» збільшити виторг від реалізації на 10% (з 50 000 до 55 000 грн.), не виходячи при цьому за межі

релевантного періоду. Загальні змінні витрати складають для початкового варіанта 36 000 грн. Постійні витрати дорівнюють 4 000 грн. Потрібно розрахувати суму прибутку відповідно до нового розміру виручки від реалізації послуги «комплект МТС Коннект» традиційним методом або за допомогою операційного важеля.

 

Задача 2. Підприємство виготовляє і продає в середньому за рік 30 тис. виробів з аксесуарів для мобільних телефонів за ціною 70 грн. Змінні витрати на один виріб – 50 грн., річні постійні витрати – 300 тис. грн. Скільки треба виготовляти (продавати) виробів з аксесуарів для мобільних телефонів, щоб за даних умов одержати 400 тис. грн. прибутку за рік?

 

Завдання 3. За даними таблиці проаналізувати використання гнучкого кошторису на підприємстві зв’язку (абсолютне та відносне відхилення, темп зростання та зниження).

Таблиця

Показники діяльності підприємства зв’язку за квартал
Показник Фактично За планом
Обсяг наданих послуг зв’язку, од. 450 000 620 000
Виручка від реалізації, грн. 2 250 000 4 807 000
Виробнича собівартість наданих послуг зв’язку, грн., у т.ч.: 1 670 000 2 730 000
- змінні витрати ? 65%
- постійні витрати 30% ?
Валовий прибуток, грн. ? ?
Адміністративні витрати, грн. 25 000 34 000
Витрати на збут, у т.ч.:    
- змінні витрати 12 000 13 600
- постійні витрати 24 000 29 000
Операційний прибуток ? ?

 

ВАРІАНТ 6

 

Практична частина

Задача 1. Орендоване будівельно-монтажне управління повинне в плановому році виконати власними силами будівельно-монтажні роботи (БМР), в обсязі: 2600 тис. грн. У кошторисній документації планові заощадження на БМР прийняті у розмірі 8%. БМР управління на плановий рік передбачило планове зниження собівартості БМР 1,2%. У процесі виробничої діяльності з

будівництва об'єкта можливі чотири випадки фактичної собівартості БМР:

А) коли фактична собівартість Сф1 = 2370 тис. грн. менше планової;

Б) коли фактична собівартість Сф2 = 2620 тис. грн. більше планової, але менше кошторисної собівартості;

В) коли фактична собівартість Сф3 = 2480 тис. грн. більше кошторисної, але менше планової собівартості;

Г) коли фактична собівартість Сф4=2560 тис. грн. більше кошторисної собівартості.

Визначити:

– планове збереження у грошовому вираженні;

– кошторисну (нормативну) собівартість БМР;

– величину планового прибутку від планового зниження собівартості БМР;

– планову собівартість БМР з урахуванням планового зниження собівартості БМР;

– загальний плановий прибуток для організації, з урахуванням компенсації Ском = 40 тис. грн.;

– у чотирьох випадках установити фактичний прибуток і збитки (у грошовому вираженні у відсотках до кошторисної вартості БМР).

Задача 2. Одна заповзятлива студентка вирішила запрацювати на продажу

сувенірів УДППЗ «Укрпошта» пакетиків, ручок, марок тощо. Навівши довідки,

вона дізналася, що за ліцензію продавця їй потрібно буде заплатити 10 грн. і що

орендна плата за місце для торгівлі складе 140 грн. За один сувенір з правом

повернення нереалізованого товару студентка повинна заплатити 3 грн.

Студентка вирішила, що відповідною ціною для сувеніра буде 8 грн.

Визначити:

- точку беззбитковості;

- кількість продажу сувенірів, якщо планується отримання прибутку у розмірі 400 грн.;

- точку беззбиткової при реалізації декількох сувенірів і відобразити графічно;

- побудувати точку беззбиткової методом CVP- аналізу.

 

Завдання 3.За даними табл. 6.8 проаналізувати діяльність підприємства зв’язку (абсолютне та відносне відхилення, темп зростання та зниження). Визначити додаткові показники та зробити аналіз.

Таблиця

Показники діяльності підприємства зв’язку

Показник Базовий період, тис. грн. Звітний період, тис. грн.
Виручка від надання послуг зв’язку
Витрати на виробництво та реалізацію основних та додаткових видів послуг
Адміністративно - управлінські витрати 15 % від витрат на ви­робництво та реаліза­цію основних та додат­кових видів послуг 18% від витрат на ви­робництво та реаліза­цію основних та додат­кових видів послуг
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від позареалізаційної діяльності + 10 - 5

ВАРІАНТ 7

 

Практична частина

 

Задача 1. У будівельно-монтажному управлінні відомі наступні дані по

будівництву:

– прямі витрати за кошторисними цінами = 280 тис. грн.;

– загальні виробничі витрати до кошторисної вартості прямих витрат = 18,1% ;

– кошторисний прибуток = 8%;

– завдання за зниження собівартості будівельно-монтажних робіт (БМР) = 9%;

– витрати, які покриваються в порядку компенсації і пільг понад кошторисну вартість = 12 тис. грн.

Визначити:

– кошторисну собівартість БМР;

– кошторисну вартість БМР;

– планову собівартість планового обсягу БМР.

 

Задача 2. Підприємство виготовляє змійовики опалення для службових приміщень. Норми прямих змінних витрат на один змійовик такі:

– матеріали (труби) – 3 пог. м за ціною 4,5 грн. за 1 пог. м;

– трудомісткість – 1,2 людино-години, середня тарифна ставка згідно з установленими розрядами роботи – 4 грн. за годину.

За місяць виготовлено 2500 шт. змійовиків, для чого було закуплено і використано 7725 пог. м труб, за які сплачено 33 990 грн. Фактично на виготовлення змійовиків витрачено 2940 людино-годин, сплачено пряму зарплату на суму 12 120 грн.

1. Визначити відповідність прямих витрат на матеріали установленим

нормам і цінам.

2. Визначити відповідність прямих витрат на заробітну плату

установленій трудомісткості за середньою тарифною ставкою.

3. Обчислити загальне відхилення фактичних прямих витрат від планових (нормативних).

Завдання 3. Підприємство зв’язку споруджує будівлю структурного підрозділу власними силами. При цьому були здійснені такі витрати:

- придбане будівельне обладнання на суму 72 000 грн. (у т. ч. ПДВ - 12 000 грн.);

- використані власні запаси на суму 17 000 грн.;

- нарахована заробітна плата працівникам, які беруть участь у будівницт­ві, - 25 000 грн.;

- нараховані платежі на соціальне страхування в сумі 9 000 грн.;

- нарахована амортизація машин і механізмів, що беруть участь у будівництві, на суму 12 000 грн.

Скласти бюджет будівництва структурного підрозділу підприємства зв’язку.

ВАРІАНТ 8

 

Практична частина

 

 

Задача 1. Підприємство зв’язку споруджує будівлю структурного підрозділу власними силами. При цьому були здійснені такі витрати:

– придбане будівельне обладнання на суму 72 000 грн. (у т. ч. ПДВ –

12 000 грн.);

– використані власні запаси на суму 17 000 грн.;

– нарахована заробітна плата працівникам, які беруть участь у будівництві, –

25 000 грн.;

– нараховані платежі на соціальне страхування в сумі 9 000 грн.;

– нарахована амортизація машин і механізмів, що беруть участь у будівництві, на суму 12 000 грн.

Скласти бюджет будівництва структурного підрозділу підприємства зв’язку.

Задача 2.Підприємство зв'язку планує вкласти гроші в придбання нового

обладнання, яке коштує $3170 і має термін служби 4 роки з нульовою залишковою вартістю. Впровадження обладнання за оцінками дозволяє забезпечити вхідний грошовий потік $1000 протягом кожного року. Керівництво підприємства дозволяє виробляти інвестиції лише у тому випадку,

коли це приводить до віддачі хоча б 10% в рік.

Завдання 3. Побудувати графік розподілу постійних витрат. Вихідні дані для розрахунку:

Обсяг виробництва, один. Загальні постійні витрати, грн.

0 1000

1 1000

2 1000

3 1000

4 1000

5 1000

ВАРІАНТ 9

 

Практична частина

 

Задача 1. На машинобудівному заводі в плановому році в результаті збільшення кооперованих постачань буде отримано 1500 шт. готових вузлів, які раніше виготовлялися на підприємстві. Собівартість одного вузла у звітному році складала 600 грн., оптова ціна за якою ці вузли надходитимуть від спеціалізованого підприємства – 347 грн. Транспортні витрати на один вузол складають 95 грн. Визначити економію в результаті розширення кооперованих

постачань.

Задача 2. Підприємство з розміром випуску продукції 20 тис.шт./год з витратами на її виробництво 18000 грн., провело захід щодо поглиблення процессу спеціалізації, внаслідок чого знизилася собівартість одиниці виробу на 19%. Одночасно у зв'язку зі зміною постачальників підвищилися транспортні витрати з розрахунку на одиницю продукції з 0,1 грн. до 0,2 грн. Потрібно визначити розмір економії поточних витрат від проведених заходів у майбутньому періоді при збільшенні випуску продукції на 15%.

Завдання 3. Побудувати графік розподілу змінних витрат. Вихідні дані для розрахунку:

Обсяг виробництва, один. Загальні змінні витрати, грн.

0 0

1 10

2 25

3 30

4 45

5 50

ВАРІАНТ 10

 

Практична частина

 

Задача 1. За даними визначити собівартість реалізованої продукції, валовий прибуток та операційні витрати.

Вихідні дані для розрахунку

Показники Значення, тис. грн.

Виручка від продажу продукції 180

Початковий запас готової продукції 24

Початковий запас незавершеного виробництва 18

Прямі матеріали витрати 44

Виробничі накладні витрати 34

Кінцевий запас незавершеного виробництва 36

Собівартість виробленої продукції 114

Кінцевий запас готової продукції 34

Прибуток 18

Задача 2. Витрати на виготовлення алюмінієвого багатожильного кабелю 30000 грн. Довжина кабелю складає 3000 м. Забраковані проміжки у загальному

склали 100 м. Неізольовані проміжки склали 400 м з допуском до виробництва

50%. Надлишок чистого армуючого елемента 3000 м. Планова собівартість 1 м

кабелю 12 грн., 1 м неізольованого продукту 6 грн. Вартість армуючого

елемента 3000 грн.

Визначити:

- фактичні витрати на кабель;

- фактичну собівартість 1 м кабелю;

- фактичну собівартість 1 ц неізольованого кабелю;

- калькуляцію.

 

 

Завдання 3. Підприємство зв'язку планує вкласти гроші в придбання нового обладнання, яке коштує $3170 і має термін служби 4 роки з нульовою залишковою вартістю. Впровадження обладнання за оцінками дозволяє забезпечити вхідний грошовий потік $1000 протягом кожного року. Керівництво підприємства дозволяє виробляти інвестиції лише у тому випадку, коли це приводить до віддачі хоча б 10% в рік.

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА № 2

з дисципліни

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

 

Варіант 1

 

 

Виконав (ла) студент (ка) гр. 4ЕП Іванов І.І.

 

 

Перевірив к.е.н., ст. викладач Адвокатова Н.О.

 

Херсон – 2014 р.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

 

 

з дисципліни «УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ»

для студентів 4 курсу

напряму підготовки 6.030504 „Економіка підприємства”

галузь знань 0305 „Економіка і підприємництво”

факультету економіки

 

Херсон – 2015 р.

 

Методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Управління витратами» для напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво».

 

Укладач: к.е.н., ст. викладач Адвокатова Н.О., кількість сторінок 29.

 

Рецензент: Шарко М.В., д.е.н., професор

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри економіки

і підприємництва

протокол № ___ від __________2015 р.

 

Зав. кафедри ___________М.В. Шарко

 

 

Відповідальний за випуск: Шарко М.В. д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки і підприємництва.

 

МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

 

Сучасний етап розвитку вітчизняних підприємств визначається прискореним розвитком процесів лібералізації і глобалізації, що характеризуються переходом від монопольної структури ринку товарів та послуг до конкурентного середовища, та розширенням діяльності цих підприємств. Досягнення вітчизняних підприємств стійкого економічного результату діяльності й отримання конкурентних переваг на національному та світовому ринках в сучасних умовах потребує використання нових підходів до управління, визначне місце в якому займає процес управління витратами.

У системі показників, що характеризують ефективність виробництва, одне з провідних місць належить витратам продукції (послуг), які відображають

вартісну оцінку використаних (реальних або потенціальних) у процесі діяльності фінансових ресурсів. Управління витратами обумовлює формування сучасної системи управлінського обліку, застосування відповідного методичного інструментарію щодо аналізу та контролю витрат, створення системи бюджетування, яка відповідає специфіці діяльності підприємства.

Мета вивчення дисципліни «Управління витратами» полягає в:

- наданні комплексних знань в області теорії та практики управління витратами;

- прийняття управлінських рішень на основі аналізу витрат і на їх основі практичні навички ефективного управління виробництвом.

Завдання вивчення дисципліни “Управління витратами” є теоретична підготовка студентів з питань:

- вивчення сутності і особливостей управління витратами на підприємствах в сучасних умовах;

- ознайомлення з складом і характеристикою витрат, їх класифікацією і структурою;

- знання методів обліку та контролю затрат на виробництві;

- механізму аналізу витрат для мінімізації їх рівня та підвищення ефективності виробництва;

- ефективного управління виробництвом на основі поточного та стратегічного управління витратами.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- основні поняття і категорії дисципліни;

- формування витрат;

- основні характеристики витрат, їх класифікацію і структуру;

- методи обліку і контролю витрат;

- механізм аналізу витрат для мінімізації їх рівня;

- зв’язок між контролем та обсягом витрат;

- принципи сучасного управління виробництвом на основі поточного та стратегічного управління витратами.

Студенти повинні вміти:

- виявляти чинники, що зумовлюють рівень витрат,

- обчислювати їх величину за видами, місцями і носіями,

- аналізувати вплив структури і динаміки витрат на результати діяльності підприємства.

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Вступ до курсу «Управління витратами». Мета, принципи та елементи управління витратами

Вступ до курсу «Управління витратами». Предмет, метод і зміст дисципліни. Принципи управління витратами. Функції управління витратами. Особливості управління витратами на підприємствах. Податкова система України.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти