ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

№1

Функцією фондового ринку є:

1. Забезпечення міжнародного переміщення капіталу;

2. Здатність акумулювати кошти населення і підприємств;

3. Касове виконання державного бюджету;

4. Формування ринку грошей.

№2

Видом цінного паперу не являються:

1. Акції;

2. Облігації;

3. Векселі;

4. Акредитиви.

№3

Ринок, на якому продаються і купуються цінні папери називається:

1. Грошовим;

2. Інвестиційним;

3. Фондовим;

4. Кредитним.

№4

Фондовий ринок – це :

1. Ринок на якому обертаються цінні папери;

2. Ринок на якому обертаються матеріальні цінності;

3. Ринок на якому здійснюються валютні операції;

4. Вірна відповідь відсутня.

№5

Функцією фінансового ринку є :

1.Здатність акумулювати кошти населення та підприємств;

2.Збалансування попиту і пропозиції капіталу;

3.Стабілізаціякурсу національної валюти;

4. Всі відповіді вірні.

№6

Основними формами цінних паперів є:

1.Документарна і бездокументарна;

2. Тільки документарна;

3. Електронна і документарна;

4. Електронна і бездокументарна.

№7

Грошові документи, що засвідчують право власника – це:

1. Цінні папери;

2. Кредит;

3. Відсотки;

4. Дивіденди.

№8

Фізична особа, яка здійснює посередницькі торгові операції з цінними паперами від свого імені та за свій рахунок – це:

1. Брокер;

2. Дилер;

3. Зберігач;

4. Реєстратор.

 

№9

При продажу цінних паперів на первинному ринку доходи отримує:

1. Емітент;

2. Посередник;

3. Інвестор;

4. Депонент.

№10

Учасник ринку, який проводить операції з деривативами з метою зниження (уникнення) цінового ризику, пов’язаного з володінням базовими інструментами:

1. Спекулянт;

2. Брокер;

3. Хеджер;

4. Дилер.

№11

Емісійна ціна - це:

1. Ціна продажу цінних паперів;

2. Ціна покупки цінних паперів;

3. Ціна продажу цінних паперів при їх правильному розміщенні;

4. Ціна продажу цінних паперів, прив'язана до вартості майна.

№12

Визначення основних форм розміщення випущених цінних паперів здійснюється:

1. На первинному ринку;

2. На третинному ринку;

3. На першому ринку;

4. На вторинному ринку.

№13

Емітент – це:

1. Фізична особа, яка від власного імені випускає цінні папери і бере на себе зобов’язання виконати умови, що випливають з умов їх випуску;

2. Юридична особа, яка поширює цінні папери на первинному і вторинному ринках;

3. Юридична особа, яка від власного імені випускає цінні папери та бере на себе зобов’язання виконати умови , що випливають з умов їх випуску;

4. Фізичні та юридичні особи, які поширюють цінні папери на первинному ринку.

№14

Особи, які користуються послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах, визначаються як:

1. Афілійовані особи;

2. Депоненти;

3. Реальні держателі цінних паперів;

4. Номінальні держателі цінних паперів.

№15

Посередницька діяльність інвестиційної компанії здійснюється:

1. Шляхом акумуляції коштів юридичних та фізичних осіб (вклади, депозити) та розміщення їх у прибуткові активи;

2. Виступає посередником між різними інвесторами;

3. Виступає посередником між індивідуальними інвесторами та позичальниками;

4. Вірні відповіді 1 і 3.

№16

Ринок фінансових послуг – це:

1. Сукупність ринків та інших інститутів, що використовуються для здійснення фінансових угод, обміну активами і ризиками;

2. Грошовий ринок, до якого належать ринки цінних паперів та інших фінансових інструментів, валютний ринок, ринок позичкового капіталу;

3. Мережа спеціальних інститутів, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції на гроші як специфічний товар;

4. Ринок, на якому продаються і купуються грошові кошти у вигляді короткострокових позик та фінансових активів.

№17

На фінансовому ринку може виступати чи виступає у ролі інвестора:

1. Фізичні та юридичні особи;

2. Суб’єкти господарювання;

3. Домашні господарства;

4. Юридичні особи.

 

Ризик та ціна капіталу

№48

Ризик, пов'язаний із загальною економічною ситуацією в країні та світі, визначають як:

1.Несистематичний;

2. Систематичний;

3. Ліквідності;

4. Селективний.

№49

Фінансовий ризик – це:

1. Кошти, видані в позику під певний відсоток за умови повернення;

2. Ризик не отримати задовільний фінансовий результат;

3. Невизначеність в отриманні майбутніх прибутків;

4. Економічна категорія, що відображає ступінь успіху (невдачі) фірми в досягненні своїх цілей з урахуванням впливу контрольованих і неконтрольованих факторів.

№50

Доповніть перелік методів оцінки фінансового ризику:

1. Факторний аналіз;

2. Метод експертних оцінок ;

3. Економіко-математичне моделювання;

4. Аналогій та соціально-економічного експерименту

№51

Процес розподілу інвестиційних коштів між різними об’єктами вкладання, які безпосередньо не пов’язані між собою, як метод зниження фінансового ризику називається:

1. Страхуванням;

2. Лімітуванням;

3. Диверсифікацією;

4. Кредитуванням.

№52

Вид великого за обсягами кредиту, коли банк, обслуговуючи підприємство, залучає до кредитування інші комерційні банки, називається:

1. Паралельним кредитуванням;

2. Консорціумним кредитом;

3. Міжбанківським кредитом;

4. Кредитною лінією.

 

№53

Біржова операція з продажу термінових контрактів чи опціонів – це:

1. Хеджування на підвищення;

2. Хеджування на зниження;

3. Кредитування;

4. Вірна відповідь відсутня.

№54

Взаємне зобов’язання сторін провести валютну конверсію за фіксованим курсом на заздалегідь обумовлену дату – це:

1. Ф’ючерсна операція;

2. Форвардна операція;

3. Операція своп;

4. Операція спот.

№55

Хеджування може здійснюватися за допомогою:

1. Сек’юритизації;

2. Консолідації;

3. Валютного опціону;

4. Фінансового векселя.

№56

Спостереження, оцінювання і виявлення тенденції розвитку фінансового ринку – це

1. Моніторинг;

2. Прогнозування;

3. Моделювання;

4. Контролінг.

Ринок капіталів

№57

Фіктивний капітал - це:

1. Грошові кошти на рахунках фірм в офшорних зонах;

2. Капітал, вкладений в іноземній валюті;

3. Капітал, вкладений в цінні папери;

4. Фінансові та матеріальні активи, інвестовані іноземними компаніями в розвиток вітчизняних підприємств.

№58

Ринок капіталів – це:

1. Частина фінансового ринку, де формується попит і пропозиція на середньостроковий та довгостроковий позичковий капітал.

2. Активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності;

3. Система економічних та правових відносин, пов'язаний з купівлею активів;

4. Мережа спеціальних інститутів, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції на гроші як специфічний товар.

№59

Банківський кредит під заставу цінних паперів називається:

1. Бланковим;

2. Гарантованим;

3. Ломбардним;

4. До запитання.

 

№60

Операції комерційного банку, що пов’язані з розміщенням ним власних та залучених коштів з метою одержання доходу та забезпечення ліквідності - це:

1. Активні операції;

2. Пасивні операції;.

3. Сальдові операції;

4. Вірна відповідь відсутня.

№61

Для забезпечення дохідності банку необхідно:

1. Щоб позиковий відсоток був вищим за депозитний;

2. Щоб депозитний відсоток був вищим за позиковий;

3. Щоб обліковий відсоток був вищим за позиковий;

4. Щоб депозитний відсоток був вищим за обліковий.

№62

Основними учасниками ринку капіталів виступають:

1. Тільки держава;

2. Первинні інвестори ,спеціалізовані посередники, позичальники;

3. Тільки спеціалізовані посередники;

4. Тільки позичальники.

 

№63

Першою ввела в свій обіг акції:

1. Лондонська біржа;

2. Американська біржа;

3. Амстердамська біржа;

4. Українська біржа.

№64

Облігація – це:

1. Документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у без документарній формі;

2. Обліковий запис, здійснений зберігачем цінних паперів;

3. Вид державної підтримки розвитку підприємств;

4. Борговий цінний папір , що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому вартість цього паперу.

№65

До кількісних факторів, які впливають на внутрішню вартість акцій належать:

1. Наявність ноу-хау;

2. Якість менеджменту;

3. Величина та структура;

4. Спроможність до інновацій.

№66

Рішення про випуск облігацій зовнішньої державної позики України оформлюється:

1. Державною податковою адміністрацією;

2. Кабінетом Міністрів;

3. Президентом ;

4. Верховною Радою.

№67

Рентабельність акції визначається як:

1. Дивіденд на одну акцію / дохід на акцію;

2. Дивіденд на одну акцію / ринкова ціна акції;

3. Ринкова ціна акції / облікова ціна акції;

4. Вірна відповідь відсутня.

 

№68

Акція – це цінний папір:

1. Без встановленого строку обігу, що засвідчує внесення певного паю до статутного фонду акціонерного товариства, дає право на участь в управлінні та отримання частки прибутку у формі дивідендів;

2. Без встановленого строку обігу, що засвідчує внесення певного паю до статутного фонду акціонерного товариства, дає право на участь в управлінні та отримання частки прибутку у формі дивідендів а також на участь у розподілі майна у випадку ліквідації товариства;

3. З установленим строком обігу, що засвідчує внесення певного паю до статутного фонду акціонерного товариства, дає право на участь в управлінні та отримання частки прибутку у формі дивідендів;

4. Без установленого строку обігу, що засвідчує внесення благодійного внеску у розвиток акціонерного товариства і дає право на отримання частини прибутку.

№69

До кількісних факторів, які впливають на внутрішню вартість акцій належать:

1. Наявність ноу-хау;

2. Якість менеджменту;

3. Величина та структура;

4. Спроможність до інновацій.

№70

Облігації – це:

1. Термінові боргові зобов’язання з фіксованим процентом, за допомогою яких держава, місцеві органи влади мобілізують фінансові ресурси;

2. Безстрокові боргові зобов’язання з фіксованим процентом, за допомогою яких держава мобілізує фінансові ресурси;

3. Безповоротна допомога, за допомогою якої держава, місцеві органи влади, а також підприємства мобілізують фінансові ресурси;

4. Термінові боргові зобов’язання з фіксованим процентом, за допомогою яких держава, місцеві органи влади, підприємства та фізичні особи мобілізують фінансові ресурси.

№71

Організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому створюються сприятливі умови для вільної купівлі-продажу цінних паперів за ринковими цінами на регулярній та впорядкованій основі:

1.Фондова біржа;

2.Брокерська контора;

3.Позабіржовий ринок цінних паперів;

4.Біржовий ринок.

 

№72

Рішення загальних зборів акціонерів про випуск акцій оформлюється:

1. Протоколом;

2. Проспектом емісії;

3. Оголошенням у засобах масової інформації;

4. Заявою.

№73

Валютний ринок

№156

Ціна, за якою дана валюта продається або купується за умови передачі її на певну дату в майбутньому має назву:

1.Ф'ючерс;

2.Форвард;

3.Крос-курс;

4.Спот-курс.

№157

Вплив валютного курсу на розвиток інфляції посилився в умовах:

1.Реально фіксованих курсів;

2.Договірно-фіксованих курсів;

3.Валютних курсів, що вільно коливаються;

4.Змішаних валютних курсів.

 

№158

Валютні інтервенції на валютному ринку можуть здійснювати:

1.Комерційні банки;

2.Промислові підприємства-експортери;

3.Центральний банк;

4.Валютна біржа.

 

№159

Якщо валютний курс національної грошової одиниці підвищується, то:

1.Вітчизняні товари за кордоном коштуватимуть дешевше, а іноземні в нас – дорожче;

2. Вітчизняні товари за кордоном коштуватимуть дорожче, а іноземні в нас – дешевше;

3. Вітчизняні товари за кордоном коштуватимуть дорожче, а на іноземні ціна не зміниться;

4.Вірна відповідь відсутня.

 

№160

Валюта, що не обмінюється на інші іноземні валюти і застосовується лише на території країни називаться:

1.Резервною;

2.Кліринговою;

3.Замкненою;

4.Частково конвертованою.

№161

Доларові депозити, розміщені за межами США називаються:

1.Інвестиції;

2.Євродолари;

3.Депозитні сертифікати;

4.Банківський акцепт.

 

№162

Курси, що спираються на золотий паритет, який допускає відхилення ринкових котировок від паритету в межах «золотих точок» називаються:

1.Курси, що коливаються;

2.Договірно-фіксовані курси;

3.Реально фіксовані курси;

4.Вільно плаваючі курси.

№163

Встановлення курсів іноземних валют у відповідності з практикою, що склалася, і законодавчими нормами називається:

1.Котируванням;

2.Клірингом;

3.Андеррайтингом;

4.Демпінгом.

 

№164

«Зведенням» покупців та продавців валюти займаються:

1.Дилери;

2.Брокери;

3.Депозитарії;

4.Інвестори.

 

№165

Операції, пов'язані з купівлею-продажем або конверсією валют, що здійснюються на біржах, в комерційних банках мають назву:

1.Валютний ділинг;

2.Демпінг;

3.Андеррайтинг;

4.Кліринг.

 

№166

Ціна, за якою дана валюта продається або купується за умови передачі її на певну дату в майбутньому має назву:

1.Ф’ючерс:

2.Форвард;

3.Крос-курс;

4.Спот-курс.

 

№167

Керування валютними резервами, проведення валютної інтервенції, регулювання рівня відсоткових ставок по вкладеннях на світові валютні ринки є функцією суб’єкта валютного ринку:

1.Центральні банки;

2.Валютні біржі;

3.Компанії, що здійснюють зовнішньо-торговельні операції;

4.Комерційні банки.

 

№168

Співвідношення між двома валютами, яке встановлюється з їх курсу по відношенню до третьої валюти – це:

1.Спот-курс;

2.Форвардний курс;

3.Ф’ючерсний курс;

4.Крос-курс.

 

№169

Процес встановлення курсів іноземних валют-це:

1.Кліринг;

2.Валютний арбітраж;

3.Конвертування;

4.Котирування.

 

№170

Форвард – це:

1.Курс у майбутньому, тобто ціна, за якою через деякий час буде укладено угоду;

2.Курс, за яким банк купує валюту;

3.Курс, за яким банк продає валюту;

4.Ціна, за якою дана валюта продається або купується за умови передачі її на певну дату в майбутньому.

 

№171

Валюта - це:

1.Грошові знаки, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, кошти на рахунках;

2.Валюта, що вільно та необмежено обмінюється на інші валюти;

3.Національна валюта, яка функціонує тільки в межах однієї країни і не обмінюється на інші іноземні валюти;

4.Угоди, що складаються суб’єктами валютного ринку з купівлі-продажу за розрахунками і надання в кредит іноземної валюти на конкретних умовах.

 

№172

Валютний ринок-це:

1.Міжнародна грошова розрахункова одиниця та платіжний засіб;

2.Операція купівлі або продажу іноземної валюти;

3.Сукупність економічних та організаційних форм, що пов’язані з купівлею або продажем валют різних країн;

4.Співвідношення між грошовими одиницями двох країн, яке використовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших операцій.

 

№173

Курс у майбутньому, тобто ціна, за якою через деякий час буде укладено угоду – це:

1.Спот - курс;

2.Ф’ючерс;

3.Крос - курс;

4.Форвард.

 

№174

Здатність валюти обмінюватись на інші валюти – це:

1.Котирування;

2. Конвертованість;

3.Кліринг;

4.Валютний арбітраж.

 

№175

Головним державним органом валютного регулювання в Україні визначено:

1.Верховну Раду України;

2.Кабінет Міністрів України;

3.Українську міжбанківську валютну біржу;

4.Національний банк України.

 

№176

Валюта ціни – це:

1.Валюта, в якій здійснюється платіж;

2.Ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни;

3.Іноземні грошові знаки, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної країни;

4.Валюта, в якій встановлюється ціна контракту.

№177

Ціною на валютному ринку є:

1.Крос - курс;

2.Валютний курс;

3.Спот – курс;

4.Ф’ючерс.

 

№178

Суб’єкти фінансового ринку класифікують за формою, а саме:

1. Держава, місцеві органи влади, домашні господарства;

2. Держава, фізичні особи, юридичні особи, фінансові посередники;

3. Фінансові посередники, інвестори, емітенти;

4. Фінансові посередники, інститути інфраструктури ринку;

 

№179

Валютний курс - це:

1.Ціна національної валюти виражена в іноземній валюті;

2.Валюта, яку не можливо вільно обміняти на іноземну;

3.Національна валюта обмінюється на іноземну з певними обмеженнями;

4.Валюта, яка використовується для оцінки міжнародних торговельних операцій.

 

№180

Співвідношення між грошовою одиницею ті валютами інших країн, яке складається лише на основі попиту та пропозиції характеризує режим:

1.Множинних валютних курсів;

2.Спот – курс;

3.Клірингова валюта;

4.Неконвертована валюта.

 

№181

Процес установлення курсів іноземних валют – це:

1. Котирування;

2.Конвертованість;

3.Кліринг;

4.Валютний арбітраж.

 

№182

Після відміни доларового стандарту долар США продовжує виконувати роль світових грошей:

1.Частково;

2.Так;

3.Ні;

4.Вірна відповідь відсутня.

 

№183

Фізичні особи можуть бути суб’єктами валютного ринку:

1.Так;

2.Ні;

3.Частково;

4.Вірна відповідь відсутня.

 

Біржові операції

№184

У перекладі з латинського біржа «burse» означає:

1.Гаманець;

2.Обмін;

3.Гроші;

4.Продаж.

 

№185

За правовим статусом біржі поділяють на три типи:

1.Державні, приватні, змішані;

2.Акціонерні, колективні, кооперативні;

3.Фондові, товарні, грошові;

4.Публічно-правові, приватні, змішані

 

№186

Мінімальний статутний фонд емітента для допуску до котирування має становити:

1.Не менше 50 тис. фунтів стерлінгів;

2.Не більше 50 тис. фунтів стерлінгів;

3.10 тис. фунтів стерлінгів;

4.Вірна відповідь відсутня.

 

№187

Консультант з проблем кон’юнктури ринку цінних паперів:

1.Брокер;

2.Джоббер;

3.Дилер;

4.Емітент.

 

№188

Суб’єкти фінансової діяльності, що сприяли створенню першої Української фондової біржі:

1.Брокери;

2.Державні установи;

3.Акціонери;

4.Комерційні банки.

 

№189

Для спрощення процедури передачі цінних паперів від одного власника до іншого, а також для збільшення гарантій для власників цінних паперів створюється:

1.Брокерська контора;

2.Фондова біржа;

3.Національна депозитарна система;

4.Кліринговий банк

 

№190

Процедура включення до списку цінних паперів називається:

1.Лістинг;

2.Кастинг;

3.Лізинг;

4.Делістинг.

 

№191

Здійснює біржові операції за дорученням та за рахунок клієнтів, отримуючи за посередництво певну плату:

1.Трейдер;

2.Дилер;

3.Маркет - мейкер;

4.Брокер

 

№192

Процедуру делістингу – виключення із котирувального списку проводять у випадку:

1.Відсутності угод купівлі-продажу на протязі 12 торгів підряд;

2.Якщо компанія-емітент на протязі 3 років підряд не виплачує дивідендів;

3.За власним бажанням компанії-емітента;

4.Вірна відповідь 1 і 2.

№193

При якому котируванні протягом одного біржового дня існує безліч курсів:

1.Фіксингове котирування;

2.Безперервне котирування;

3.Лістингове котирування;

4.Мегафіксингове котирування.

 

№194

Середні або середньозважені показники курсів цінних паперів, як правило акцій, що дають найкомпактнішу картину про стан і динаміку фондового ринку:

1.Біржові індекси;

2. «Курс дня»;

3.Вартість цінного папера;

4.Рейтинг.

 

№195

Учасник ринку, зміст діяльності якого у найширшому розумінні можна визначити як формування певних очікувань на основі прогнозування майбутнього та використання їх для одержання прибутку від різниці в ціні купівлі та продажу фінансових інструментів чи товарів:

1.Брокер;

2.Хеджер;

3. Дилер;

4.Спекулянт.

 

№196

Зміну значення індексу розглядають як показник:

1.Попиту на ринку;

2.Пропозиції на ринку;

3.Кон’юнктури ринку;

4.Зменшення вартості цінного паперу.

 

№197

Використання фондових індексів як базового активу при укладенні ф’ючерсних контрактів та купівлі опціонів проявляється в:

1.Діагностичній функції;

2.Індикативній функції;

3.Спекулятивній функції;

4.Вірна відповідь 2 і 3.

 

№198

Найбільше фондових індексів розраховується на фондових біржах:

1.Великобританії;

2.Японії;

3.Франції;

4.США.

 

№199

Який з індексів Українського фондового ринку розраховується щохвилинно з 1 січня 1999 року:

1.ProU-50;

2.KAC-20;

3.IPI-U;

4. Індекс ПФТС.

 

№200

Об’єктами рейтингу фондового ринку є:

1.Облігації, привілейовані акції;

2.Депозитні та ощадні сертифікати;

3.Комерційні папери;

4. Всі відповіді вірні

 

Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

№1

Функцією фондового ринку є:

1. Забезпечення міжнародного переміщення капіталу;

2. Здатність акумулювати кошти населення і підприємств;

3. Касове виконання державного бюджету;

4. Формування ринку грошей.

№2

Видом цінного паперу не являються:

1. Акції;

2. Облігації;

3. Векселі;

4. Акредитиви.

№3

Ринок, на якому продаються і купуються цінні папери називається:

1. Грошовим;

2. Інвестиційним;

3. Фондовим;

4. Кредитним.

№4

Фондовий ринок – це :

1. Ринок на якому обертаються цінні папери;

2. Ринок на якому обертаються матеріальні цінності;

3. Ринок на якому здійснюються валютні операції;

4. Вірна відповідь відсутня.

№5

Функцією фінансового ринку є :

1.Здатність акумулювати кошти населення та підприємств;

2.Збалансування попиту і пропозиції капіталу;

3.Стабілізаціякурсу національної валюти;

4. Всі відповіді вірні.

№6

Основними формами цінних паперів є:

1.Документарна і бездокументарна;

2. Тільки документарна;

3. Електронна і документарна;

4. Електронна і бездокументарна.

№7

Грошові документи, що засвідчують право власника – це:

1. Цінні папери;

2. Кредит;

3. Відсотки;

4. Дивіденди.

№8

Фізична особа, яка здійснює посередницькі торгові операції з цінними паперами від свого імені та за свій рахунок – це:

1. Брокер;

2. Дилер;

3. Зберігач;

4. Реєстратор.

 

№9

При продажу цінних паперів на первинному ринку доходи отримує:

1. Емітент;

2. Посередник;

3. Інвестор;

4. Депонент.

№10

Учасник ринку, який проводить операції з деривативами з метою зниження (уникнення) цінового ризику, пов’язаного з володінням базовими інструментами:

1. Спекулянт;

2. Брокер;

3. Хеджер;

4. Дилер.

№11

Емісійна ціна - це:

1. Ціна продажу цінних паперів;

2. Ціна покупки цінних паперів;

3. Ціна продажу цінних паперів при їх правильному розміщенні;

4. Ціна продажу цінних паперів, прив'язана до вартості майна.

№12

Визначення основних форм розміщення випущених цінних паперів здійснюється:

1. На первинному ринку;

2. На третинному ринку;

3. На першому ринку;

4. На вторинному ринку.

№13

Емітент – це:

1. Фізична особа, яка від власного імені випускає цінні папери і бере на себе зобов’язання виконати умови, що випливають з умов їх випуску;

2. Юридична особа, яка поширює цінні папери на первинному і вторинному ринках;

3. Юридична особа, яка від власного імені випускає цінні папери та бере на себе зобов’язання виконати умови , що випливають з умов їх випуску;

4. Фізичні та юридичні особи, які поширюють цінні папери на первинному ринку.

№14

Особи, які користуються послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах, визначаються як:

1. Афілійовані особи;

2. Депоненти;

3. Реальні держателі цінних паперів;

4. Номінальні держателі цінних паперів.

№15

Посередницька діяльність інвестиційної компанії здійснюється:

1. Шляхом акумуляції коштів юридичних та фізичних осіб (вклади, депозити) та розміщення їх у прибуткові активи;

2. Виступає посередником між різними інвесторами;

3. Виступає посередником між індивідуальними інвесторами та позичальниками;

4. Вірні відповіді 1 і 3.

№16

Ринок фінансових послуг – це:

1. Сукупність ринків та інших інститутів, що використовуються для здійснення фінансових угод, обміну активами і ризиками;

2. Грошовий ринок, до якого належать ринки цінних паперів та інших фінансових інструментів, валютний ринок, ринок позичкового капіталу;

3. Мережа спеціальних інститутів, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції на гроші як специфічний товар;

4. Ринок, на якому продаються і купуються грошові кошти у вигляді короткострокових позик та фінансових активів.

№17

На фінансовому ринку може виступати чи виступає у ролі інвестора:

1. Фізичні та юридичні особи;

2. Суб’єкти господарювання;

3. Домашні господарства;

4. Юридичні особи.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти