ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Спостереження, оцінювання і виявлення тенденції розвитку фінансового ринку – це

1. Моніторинг;

2. Прогнозування;

3. Моделювання;

4. Контролінг.

Ринок капіталів

№57

Фіктивний капітал - це:

1. Грошові кошти на рахунках фірм в офшорних зонах;

2. Капітал, вкладений в іноземній валюті;

3. Капітал, вкладений в цінні папери;

4. Фінансові та матеріальні активи, інвестовані іноземними компаніями в розвиток вітчизняних підприємств.

№58

Ринок капіталів – це:

1. Частина фінансового ринку, де формується попит і пропозиція на середньостроковий та довгостроковий позичковий капітал.

2. Активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності;

3. Система економічних та правових відносин, пов'язаний з купівлею активів;

4. Мережа спеціальних інститутів, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції на гроші як специфічний товар.

№59

Банківський кредит під заставу цінних паперів називається:

1. Бланковим;

2. Гарантованим;

3. Ломбардним;

4. До запитання.

 

№60

Операції комерційного банку, що пов’язані з розміщенням ним власних та залучених коштів з метою одержання доходу та забезпечення ліквідності - це:

1. Активні операції;

2. Пасивні операції;.

3. Сальдові операції;

4. Вірна відповідь відсутня.

№61

Для забезпечення дохідності банку необхідно:

1. Щоб позиковий відсоток був вищим за депозитний;

2. Щоб депозитний відсоток був вищим за позиковий;

3. Щоб обліковий відсоток був вищим за позиковий;

4. Щоб депозитний відсоток був вищим за обліковий.

№62

Основними учасниками ринку капіталів виступають:

1. Тільки держава;

2. Первинні інвестори ,спеціалізовані посередники, позичальники;

3. Тільки спеціалізовані посередники;

4. Тільки позичальники.

 

№63

Першою ввела в свій обіг акції:

1. Лондонська біржа;

2. Американська біржа;

3. Амстердамська біржа;

4. Українська біржа.

№64

Облігація – це:

1. Документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у без документарній формі;

2. Обліковий запис, здійснений зберігачем цінних паперів;

3. Вид державної підтримки розвитку підприємств;

4. Борговий цінний папір , що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому вартість цього паперу.

№65

До кількісних факторів, які впливають на внутрішню вартість акцій належать:

1. Наявність ноу-хау;

2. Якість менеджменту;

3. Величина та структура;

4. Спроможність до інновацій.

№66

Рішення про випуск облігацій зовнішньої державної позики України оформлюється:

1. Державною податковою адміністрацією;

2. Кабінетом Міністрів;

3. Президентом ;

4. Верховною Радою.

№67

Рентабельність акції визначається як:

1. Дивіденд на одну акцію / дохід на акцію;

2. Дивіденд на одну акцію / ринкова ціна акції;

3. Ринкова ціна акції / облікова ціна акції;

4. Вірна відповідь відсутня.

 

№68

Акція – це цінний папір:

1. Без встановленого строку обігу, що засвідчує внесення певного паю до статутного фонду акціонерного товариства, дає право на участь в управлінні та отримання частки прибутку у формі дивідендів;

2. Без встановленого строку обігу, що засвідчує внесення певного паю до статутного фонду акціонерного товариства, дає право на участь в управлінні та отримання частки прибутку у формі дивідендів а також на участь у розподілі майна у випадку ліквідації товариства;

3. З установленим строком обігу, що засвідчує внесення певного паю до статутного фонду акціонерного товариства, дає право на участь в управлінні та отримання частки прибутку у формі дивідендів;

4. Без установленого строку обігу, що засвідчує внесення благодійного внеску у розвиток акціонерного товариства і дає право на отримання частини прибутку.

№69

До кількісних факторів, які впливають на внутрішню вартість акцій належать:

1. Наявність ноу-хау;

2. Якість менеджменту;

3. Величина та структура;

4. Спроможність до інновацій.

№70

Облігації – це:

1. Термінові боргові зобов’язання з фіксованим процентом, за допомогою яких держава, місцеві органи влади мобілізують фінансові ресурси;

2. Безстрокові боргові зобов’язання з фіксованим процентом, за допомогою яких держава мобілізує фінансові ресурси;

3. Безповоротна допомога, за допомогою якої держава, місцеві органи влади, а також підприємства мобілізують фінансові ресурси;

4. Термінові боргові зобов’язання з фіксованим процентом, за допомогою яких держава, місцеві органи влади, підприємства та фізичні особи мобілізують фінансові ресурси.

№71

Організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому створюються сприятливі умови для вільної купівлі-продажу цінних паперів за ринковими цінами на регулярній та впорядкованій основі:

1.Фондова біржа;

2.Брокерська контора;

3.Позабіржовий ринок цінних паперів;

4.Біржовий ринок.

 

№72

Рішення загальних зборів акціонерів про випуск акцій оформлюється:

1. Протоколом;

2. Проспектом емісії;

3. Оголошенням у засобах масової інформації;

4. Заявою.

№73

Відповідно до законодавства України, емітентами векселів можуть бути

1. Фізичні особи;

2. Фізичні та юридичні особи, держава;

3. Фізичні та юридичні особи;

4. Юридичні особи та держава.

№74

Середні або середньозважені показники курсів цінних паперів, як правило акцій, що дають найкомпактнішу картину про стан і динаміку фондового ринку:

1.Біржові індекси;

2.«Курс дня»;

3.Вартість цінного папера;

4.Рейтинг.

 

№75

Погашення облігації передбачає:

1. Перехід права власності на облігації за умов купівлі-продажу на біржі;

2. Виплату номінальної вартості облігацій та доходу за облігацію у строки, передбачені умовами емісії облігації;

3. Виплату номінальної вартості облігацій та доходу за облігацію у будь-який строк за рішенням емітента;

4. Немає правильної відповіді;

№76

Облігації, які за бажанням власника можуть обмінюватися на інші цінні папери, що випускаються цим емітентом, відомі як:

1. Облігації з правом довгострокового погашення;

2. Конвертовані облігації;

3. Компенсовані облігації;

4. Варранти.

№77

Комерційний вексель – це:

1. Один із видів державних цінних паперів, що засвідчує внесення їхнім власником коштів до бюджету і дає право на одержання фіксованого доходу протягом строку володіння цими паперами;

2. Вексель, який видається позичальником під заставу товару, вони завжди пов’язані з оплатою реальних товарів чи послуг, коли у покупця тимчасово відсутні кошти;

3. Вексель, що засвідчує право його власника одержати і безумовне зобов’язання векселедавця сплатити при настанні обумовленого терміну визначену суму грошей особі, яка дала гроші в кредит банку;

4. Угода між двома контрагентами про умови здійснення операції з базовим інструментом, яка відбудеться в майбутньому.

№78

Основною функцією фінансових посередників є:

1. Допомога при вирішенні спірних питань з податковою інспекцією;

2. Допомога при вирішенні питань з комерційним банком щодо прострочених процентів і заборгованості по кредитам;

3. Допомога в передачі коштів від іноземних інвесторів до вітчизняних;

4. Допомога в передачі коштів від потенційних заощаджувачів до потенційних інвесторів, і навпаки.

№79

Доміціляція векселя – це:

1. Вексель до запитання;

2. Виконання банком доручення векселетримача при отриманні платежу за векселем при настанні терміну оплати;

3. Призначення платником за векселем якої-небудь третьої особи;

4. Анулювання векселя.

№80

Бронзовий вексель – це:

1. Не мають під собою реальної поставки товарів;

2. Вексель виданий з дружніми намірами;

3. Переказний вексель;

4. Вексель, який видається неплатоспроможним або взагалі неіснуючим підприємствам, частіше у формі простого векселя, при цьому отримувач векселя не підозрює про те, що вексель фіктивний.

№81

Індосамент виконується на звороті векселя або на додатковому листі, який називається:

1. Аллонж;

2. Бланк;

3. Інкасо;

4. Лівиридж.

№82

26. Вексельне зобов’язання, здійснюване особою, що приймає на себе відповідальність за виконання зобов’язань іншої особи (акцептанта, векселедавця, індосанта), - це:

1. Аваль;

2. Тратта;

3. Авізо;

4. Індосамент.

Ринок похідних фінансових інструментів.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти