ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


І. В. Захарова, І. Є. Сазикіна

І. В. Захарова, І. Є. Сазикіна

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

Методичний посібник

Для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності 5.02010501 „Діловодство”

освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”

Черкаси


 

Захарова І. В. Документознавство: методичний посібник: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 5.02010501 „Діловодство” освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” / І. В. Захарова, І. Є. Сазикіна. – Черкаси: Східноєвро­пейський ун-т економіки і менеджменту, 2011. – 25 с. – [Укр. мова].

 

 

Рецензент

Т. А. Клименко, к. і. н., директор Державного архіву Черкаської області

 

 

Відповідальний за випуск

О. М. Строгалова

 

Затверджено навчально-методичною радою Коледжу економіки і управління як методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 5.02010501 „Діловодство” освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”, протокол № 4 від 09.06.2011.

 

Ó Східноєвропейський університет
економіки і менеджменту, 2011

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна „Документознавство” є нормативною навчальною дисципліною, яка передбачена навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.02010501 „Діловодство” і входить до циклу дисциплін математичної, природничо-наукової підготовки.

Метою навчальної дисципліни „Документознавство” є знайомство студентів з документознавством – комплексною наукою про документ як складний системний об’єкт і засіб соціальної комунікації. Це наукова дисципліна, яка вивчає закономірності створення і функціонування документів; в історичному, сучасному і прогностичному планах процеси створення, розповсюдження і використання документних джерел інформації в суспільстві; принципи побудови документно-комунікаційних систем і методи їх діяльності.

Мета вивчення курсу передбачає і вирішення таких головних теоретико-прикладних завдань:

- дати знання про об’єкт, предмет, структуру, методи і міждисциплінарні зв’язки документознавства як наукової дисципліни;

- висвітлити основні етапи виникнення і розвитку документів різних типів і видів;

- дати знання про природу і сутність, соціальну роль, ознаки і властивості документа, його структурні елементи та реквізити;

- вивчення історії і загальної методики створення і функціонування документа в системі документної комунікації (створення, збирання, зберігання, розповсюдження, використання);

- набуття студентами навичок проведення класифікації документів за їх змістом, походженням, характером, ідентичністю та інформаційною цінністю;

- знайомство з розвитком документа і систем документації в історичному аспекті, з типами і видами документів різних історичних епох;

- охарактеризувати документні потоки і масиви, основні види і різновиди документів, що складають основу фондів бібліотек, органів науково-технічної інформації, архівів, музеїв, книжкових магазинів, інформаційних центрів тощо;

- формування поглядів щодо понять, термінів, концепцій науки про документ.

Дисципліна передбачає знайомство з сучасними підходами щодо визначення предмета, об’єкта, структури документознавства як науки; генезою і еволюцією документа; трактуванням поняття „документ”; засвоєння понятійного апарату дисципліни; знайомство з законодавчо-нормативною базою у сфері документно-комунікаційної діяльності; формування теоретичних знань про документ як системний об’єкт, його властивості, ознаки, структуру і функції; сучасними системами класифікації документів; характе­рис­тикою окремих видів і типів документів, що функціонують у різних галузях соціальної діяльності.

Під час вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- етапи розвитку документів у суспільстві;

- схеми класифікації документів;

- теоретичні основи документознавства;

- характеристику окремих типів документів;

уміти:

- аналізувати документи за різними кваліфікаційними ознаками;

- характеризувати основні види і типи опублікованих і неопублікованих документів;

- визначати зміст функцій документів;

- визначати в структурі та основних реквізитах видання.

Вивчення навчальної дисципліни „Документознавство” завершується складанням іспиту.

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1.Документознавство як наука

Основні етапи розвитку і головні концепції документознавства.

Об’єкт, предмет і структура документознавства.

Місце документознавства в системі наук.

Методи документознавства.

Література: [1-25,28, 33, 34, 37, 39].

Тема 2. Поняття про документ: історичний розвиток його значень

Емпіричні уявлення про документ.

Різні значення поняття „документ” (за Г.М. Швецовою-Водкою).

Походження і розвиток терміна „документ” і розвиток його значень.

Література: [1, 30, 31, 33].

Тема 3. Стандартизація термінологічної системи документознавства

Визначення документа у стандартах і словниках з діловодства та архівної справи.

Сучасні визначення документа в інформатиці (у різних сферах інформаційно діяльності). Документ як записана інформація.

Різні визначення документа.

Література: [1, 7, 12, 14, 17, 19, 23, 24, 25].

Тема 6. Характеристика видання. Ознаки класифікації видань: загальні і спеціальні

Характеристика видання як виду документа.

Загальнi i специфiчнi ознаки класифiкацiї видань.

Література: [1, 10, 11, 33].

РОБОЧА ПРОГРАМА

Тематика лекцій

Лекція 1. Документознавство як наука

План лекції:

1. Основні етапи розвитку і головні концепції документознавства.

2. Об’єкт, предмет і структура документознавства.

3. Місце документознавства в системі наук.

4. Методи документознавства.

Лекція 2. Поняття про документ: історичний розвиток його значень

1. Емпіричні уявлення про документ.

2. Різні значення поняття „документ” (за Г.М. Швецовою-Водкою).

3. Походження і розвиток терміна „документ” і розвиток його значень.

Лекція 3. Стандартизація термінологічної системи документознавства

1. Визначення документа у стандартах і словниках з діловодства та архівної справи.

2. Сучасні визначення документа в інформатиці (у різних сферах інформаційно діяльності). Документ як записана інформація.

3. Різні визначення документа.

Лекція 4. Функції, властивості та ознаки документа

1. Поняття „функції документа”. Головна (сутнісна) функція документа та похідні від неї.

2. Інші загальні функції документа. Поняття спеціальних функцій документів.

3.Властивості документа. Ознаки документа.

Лекція 5. Класифікація документів

1. Сутність класифікації і класифікування.

2. Особливості класифікації.

3. Види класифікацій.

Лекція 6. Характеристика видання. Ознаки класифікації видань: загальні і спеціальні

1. Характеристика видання як виду документа.

2. Загальнi i специфiчнi ознаки класифiкацiї видань.

 

Лекція 7. Текстове видання. Характеристика окремих видів текстових видань: офіційне, наукове, довідкове, навчальне

1. Офiцiйне видання: функцiональне призначення.

2. Поняття про наукові видання.

3. Поняття про довiдкове видання.

4. Поняття про навчальне видання.

Лекція 8. Книга як вид документа і основний вид видання

1. Різні значення поняття „книга”.

2. Місце книги в соціальному комунікаційно-інформаційному процесі.

3. Порівняння функцій та властивостей документа і книги.

4. Основні категорії книги.

Лекція 9. Періодичне і продовжуване видання

1. Особливості періодичних і продовжуваних видань.

2. Характеристика основних видів періодичних видань: газета, журнал, бюлетень, календар, експрес-інформація.

Лекція 10. Картографічний документ. Картографічне видання

1. Поняття про картографічний документ.

2. Картографічні знаки.

3. Характеристика карти як основного виду КВ. Конструктивні елементи карти.

Лекція 11. Ізографічне видання

1. Поняття про ізографічний документ, ізовидання.

2. Характеристика основних видів ізовидань.

Лекція 12. Неопубліковані документи

1. Поняття про „неопублікований документ”. Відмінність між опублікованими і неопублікованими документами.

2. Депонований рукопис. Звіти з НДР і ДКР.

3. Дисертація. Препринт, науковий переклад.

Лекція 13. Наукова документація

1. Поняття про науковий документ. Особливості наукового документа.

2. Наукові книжкові видання.

3. Періодичні наукові видання.

4. Спеціальні наукові документи.

Лекція 14. Система технічної документації

1. Поняття про технічну документацію.

2. Характерні ознаки технічної документації.

3. Загальна класифікація технічної документації.

Лекція 15. Патентна документація

1. Поняття про патентну інформацію і патентну документацію. Основні види патентної документації.

2. Історія розвитку патентного документа.

3. Патентна документація та її особливості.

4. Опубліковані види патентної документації.

Лекція 16. Нормативні документи зі стандартизації

1. Історія нормативного документа зі стандартизації.

2. Законодавча база стандартизації в Україні.

3. Структура стандарту.

Лекція 17. Кінофотофонодокументи

1. Загальна характеристика кінофотофонодокументів.

2. Кінодокумент як один з основних видів КФФД.

3. Фотодокументи.

4. Фонодокументи.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова

1. Швецова-Водка, Г. М. Документознавство: Навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - К.: Знання, 2007. - 398 с.

 

Основна

26. Антонюк Н. Аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення в системі інтелектуальної власності / Н. Антонюк // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 3. – С. 28.

27. Баренбаум И. Е. История книги: Учебник / И. Е. Баренбаум. –2-е изд. – М.: Книга, 1994. – 247 с.

28. Зиновьева Н. Б. Документоведение: Учеб.-метод. пособие / Н. Б. Зиновьева. – М.: Профиздат, 2001. – 208 с.

29. Крайнєв П. П. Патентування винаходів в Україні / П. П. Крайнєв, Л.І. Работягова, І.І. Дятлик. – К.: Видав. Дім „Ін Юре”, 2000.

30. Кулешов С. Про значення поняття „документ” / С. Кулешов // Бібл. вісник. – 1995. – № 1. – С. 1-4.

31. Кулешов С. Г. Документознавство. Історія. Теоретичні основи / С. Г. Кулешов. – К.: УДНДІАС; ДАКККіМ, 2000. – 161 с.

32. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч. посібник / С. Г. Кулешов. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 57 с.

33. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учебник. –7-е изд. / Н. Н. Кушнаренко. – К.: Знання, 2006. – 459 с.

34. Кушнаренко Н. Новий етап інституалізації науки про документ / Н. Кушнаренко // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 12. – Режим доступу: http://www.archіves.gov.ua/Publіcat/Studіі/Studіі_2004.12_08.php

35. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління: Підручник / Ю. І. Палеха. - МАУП. – К., 1997. – 343 с.

36. Семилетов С. И. Документ как продукт технологического процесса докумен­ти­рования / С. И. Семилетов // Делопроизводство. – 2002. – № 3. – С. 20-22.

37. Слободяник М. Структура сучасного документознавства / М. Слободяник // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 4. – С. 18-21.

38. Швецова-Водка Г.М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Г.М. Швецова-Водка. - Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне: РДГУ, 2001. – 438 с.

39. Швецова-Водка Г. Структура документознавства та його місце серед суміж­них на­укових дисциплін / Г. Швецова-Водка // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 12. – С. 120-125. – Режим доступу: http://www.archіves.gov.ua/Publіcat/Studіі/Studіі_2004.12_08.php

САМОСТІЙНА РОБОТА

Самостійна робота студента є одним з основних засобів оволодіння матеріалом навчального курсу в той час, коли студент вільний від аудиторних занять.

Для того, щоб отримати достатні знання з курсу „Документознавство” студент самостійно опрацьовує теми, винесені на самостійне вивчення.

Тема Питання теми, яку студенти вивчають самостійно Форми контролю
Тема 1. Поняття „документ” 1. Емпіричні уявлення про документ. 2. Різні значення поняття „документ”. 3. Походження терміна „документ”. 4. Розвиток значення поняття „документ”. Опитування, перевірка конспекту
Тема 2. Історичні етапи розвитку документів у суспільстві   1. У чому виявилися особливості етапу зародження документів у суспільстві? 2. Чим зумовлені хронологічні межі етапу формування документних масивів у суспільстві? 3. Завдяки яким досягненням науково-технічного прогресу відбу­ла­ся еволюція знакових систем документа, його матеріальної основи та конструкції? 4. Охарактеризувати етап інтенсивного розвитку документних масивів у сус­пільстві. Опитування, перевірка конспекту
Тема 3. Функціональна сутність поняття „документ” 1. Поняття „інформація” з погляду теорії інформаційної комунікації. 2. Поняття соціальної інформації. Співвідношення інформації та знання. 3. Функціональне визначення поняття „документ”. Опитування, перевірка конспекту
Тема 4. Поняття інформаційно-комунікаційної системи 1. Засновники теорії інформації. 2. Структура та елементи інформаційно-комунікаційної системи. 3. Структура процесу соціальної комунікації. Опитування, перевірка конспекту
Тема 5. Визначення документа 1. Визначення документа у стандартах і словниках з діловодства та архівної справи. 2. Сучасні визначення документа у різних сферах інформаційної діяльності. 3. Визначення документа в бібліотекознавстві. Документ як об’єкт бібліотечної справи. Опитування, перевірка конспекту
Тема 6. Функції документа 1. Поняття „функції документа”. 2. Головна (сутнісна) функція документа та похідні від неї. 3. Інші загальні функції документа. 4. Поняття загальних та спеціальних функцій документа. Опитування, перевірка конспекту
Тема 7. Властивості документа 1. Характеристика властивостей документа. 2. Мовні знакові системи і немовні знаки. 3. Властивості документа за різними джерелами. Опитування, перевірка конспекту
Тема 8. Ознаки документа 1. Головні ознаки документа. 2. Похідні ознаки документа. 3. Додаткові ознаки документа, які використовуються для різних значень поняття „документ”. Опитування, перевірка конспекту
Тема 9. Інформаційна складова документа 1. Концепція соціальної інформації. 2. Структура і властивості соціальної інформації. 3. Вимоги до соціальної інформації. 4. Класифікація соціальної інформації (її види). Опитування, перевірка конспекту
Тема 10. Знакова та матеріальна складові документа 1. Знакова складова документа. 2. Речовинна (фізична) основа документа. 3. Форма (конструкція) носія інформації у документа. 4. Структура документа. Опитування, перевірка конспекту
Тема 11. Класифікація документа 1. Завдання та особливості класифікування документів. 2. Класифікація документа за ознаками, що характеризують знакову систему запису інформації. 3. Класифікація документа за ознаками, що характеризують матеріальний носій документа. 4. Класифікація документа за його інформаційною складовою. 5. Класифікація документа за обставинами побутування документа у зовнішньому середовищі. Опитування, перевірка конспекту
Тема 12. Документознавство як наука 1. Основні етапи розвитку і головні концепції документознавства. 2. Об’єкт, предмет і структура документознавства. 3. Місце документознавства в системі наук. 4. Методи документознавства. Опитування, перевірка конспекту
Тема 13. Книга як вид документа 1. Диференціації поняття „книга” за різними особливостями. 2. Місце книги в соціальному комунікаційно-інформаційному процесі. 3. Співвідношення книги з документами первісними та архівними. 4. Співвідношення понять „документ”, „книга”, „видання”, „твір друку”, „література”, „публікація”. Опитування, перевірка конспекту
Тема 14. Функції та властивості книги 1.Порівняння функцій документа і книги. 2.Порівняння властивостей документа і книги. 3.Специфічні функції та властивості книги. Опитування, перевірка конспекту
Тема 15. Загальні поняття типології книги 1. Поняття типології книги. 2. Способи типологічного пізнання книги. 3. Основні категорії книги. 4. Основні категорії типологічного пізнання книги. 5. Принципи типології книги. Опитування, перевірка конспекту
Тема 16. Типи літератури 1.Поняття „типи літератури”. 2.Типи літератури за віковою і мовною ознаками. 3.Типи літератури за соціальним призначенням. Опитування, перевірка конспекту
Тема 17. Жанри літератури 1. Жанри літературних творів: загальна характеристика. 2. Жанри політичних та правових першоджерел. 3. Жанри художньої та публіцистичної літератури. 4. Жанри масово-інформаційної літератури. Опитування, перевірка конспекту
Тема 18. Види друкованих видань 1.Класифікування всіх друкованих видань за певними ознаками. 2.Види неперіодичних видань. 3.Види періодичних і продовжуваних видань. Опитування, перевірка конспекту
Тема 19. Періодичне і продовжуване видання 1.Особливості періодичних і продовжуваних видань. 2.Характеристика основних видів продовжуваних видань: газета, журнал, бюлетень, календар, експрес-інформація. Опитування, перевірка конспекту
Тема 20. Текстові видання   1. Що таке офіційне видання? 2. У чому сутність нормативно-правових видань, основні види? 3. Які з офіційних видань мають юридичну силу у сфері документно-комуніка­ційної діяльності? 4. Що таке наукове видання (НВ), його цільове призначення? 5. Що таке виробниче видання (ВВ), його цільове призначення? 6. Що означає термін „довідкове видання” (ДВ)? 7. Що таке рекламне видання? 8. Що таке літературно-художнє видання (ЛХВ)? Опитування, перевірка конспекту
Тема 21. Нотне видання 1. Що таке нотне видання? 2. Які особливості нотних видань за функціональною ознакою? 3. Як впливає на видову характеристику нотних видань їхнє читацьке призна­чення? 4. Як за структурою розрізняються нотні видання? 5. Що входить до основних конструктивних елементів і реквізитів нотних видань? 6. Які основні етапи розвитку нотного запису? Опитування, перевірка конспекту
Тема 22. Картографічне видання   1.Визначення понять „картографічне видання”, „карта”, „атлас”, „глобус”. 2.Специфіка картографічного видання як виду документа. 3.Особисті ознаки класифікації картографічних видань. 4.Види карт та атласів за об’єктом дослідження, територією, масштабом, цільовим призначенням. Опитування, перевірка конспекту
Тема 23. Ізографічне видання   1.Чим викликана необхідність виділення зображувального документа як само­стійного виду? 2.Яке співвідношення зображувального документа й ізовидання? 3.Які основні ознаки, покладені в основу класифікації ізовидань? 4.У чому відмінність плакату від інших видів ізовидань? 5.Які особливості художньої репродукції? 6.Що таке естамп як вид ізовидання? 7.Які загальні ознаки і відмінності художньої листівки? 8.Що таке альбом як вид ізовидання? 9.У чому специфіка прикладної графіки? Опитування, перевірка конспекту
Тема 24. Документ як артефакт   1. Чим викликана необхідність виділення артефактного документа? 2. Які особливості документного пам’ятника? 3. Якими є якісні критерії оцінки документа? 4. Якими є кількісні критерії оцінки документа? 5. У чому особливості цінного, особливо цінного, унікального і рідкісного документа? 6. Що таке книжковий пам'ятник, його основні ознаки? Опитування, перевірка конспекту
Тема 25. Неопубліковані документи   1. Визначення поняття „неопублікований документ”, його характерні риси та особливості. 2. Основні види неопублікованих документів, їх різновиди, структура та реквізити. Опитування, перевірка конспекту
Теми 26. Патентні і нормативні документи   1. Які головні відмінні риси патентної документації? 2. Що належить до первинних і вторинних документів, які складають патентну документацію? 3. Що таке патент як вид документа? 4. Які історія і сучасний стан системи стандартизації в Україні і за кордоном? 5. У чому основні відмінні ознаки стандарту як виду нормативного документа? 6. Що належить до основних видів промислових каталогів? 7. Що таке авторське свідоцтво, прейскурант? 8. Якими нормативними документами регламентуються вимоги щодо скла­дання і оформлення патентних документів? 9. Які документи входять до складу заявки? Опитування, перевірка конспекту
Тема 27. Ділові документи 1. Діловий документ: поняття та сутність. 2. Характеристика організаційно-розпорядчих документів. 3. Уніфіковані системи управлінської документації. 4. Стандартизація ділових документів. Опитування, перевірка конспекту
Тема 28. Наукова документація 1. Поняття про науковий документ. 2. Первинні наукові документи. 3. Періодичні наукові видання. 4. Спеціальні наукові документи. Опитування, перевірка конспекту

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Індивідуальна робота передбачає такі види робіт:

1. Виконання в індивідуальному режимі завдань, що пропонуються для вивчення певної теми курсу.

2. Індивідуальне консультування викладачем студентів з тематики курсу.

Завдання 6. Класифікація кінофотофонодокументів (КФФД)

1. Охарактеризувати 2 види фотодокумента (фотографію і діапозитив), класифікувати їх за такими ознаками: цільове призначення; кольоровість; матері­аль­на конструкція; матеріал носія; спосіб документування; канал сприйняття ін­фор­мації; призначення для сприйняття людиною; знакова природа інформації;

2. Охарактеризувати 2 види фонодокумента (грамплатівку та магнітну фонограму) за специфічними ознаками класифікації: за цільовим призначенням; способом звукозапису; каналом сприйняття інформації; довготою звучання; кількістю звукових каналів; матеріалом носія; матеріальною конструкцією носія; розміром (для грамплатівок).

3. Охарактеризувати 3 види кінодокумента (кінофільм, відеофільм, діафільм), класифікувати їх за такими ознаками: канал сприйняття інформації; вид проекції (динамічна або статична); функціональне призначення; жанрово-тематична належність; спосіб кінозйомки та проекції; кольоровість; форматність; тривалість демонстрування.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Види робіт, виконуваних студентом Кількість балів за одиницю роботи Загальна рейтингова оцінка в балах
Робота на семінарських та практичних заняттях до 2 балів 2 х 9 = 18 балів
Робота студента з тем (питань), що виносяться на самостійне опрацювання 1 бал 1 х 28 = 28 балів
Індивідуальна робота 3 бали 3 х 4 = 12 балів
Рубіжний контроль 5 балів 10 балів
Іспит 32 бали 32 бали
Разом:   100 балів

Шкала оцінювання знань студентів

  За шкалою ЕСТS   За національною шкалою За рейтинговою шкалою, встановленою в університеті
А Відмінно 90-100
ВС Добре 75-89
DE Задовільно 60-74
FX Незадовільно з можливістю повторного складання 35-59
F Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1-34

ЗМІСТ

 

Вступ ......................................................................................................... 3

1. Програма навчальної дисципліни ....................................................... 4

2. Робоча програма дисципліни .............................................................. 7

2.1. Тематика лекцій ......................................................................... 7

2.2. Тематика та завдання до семінарських та практичних занять 9

3. Список рекомендованої літератури .................................................. 11

4. Самостійна робота студентів.............................................................. 14

5. Індивідуальна робота студентів ........................................................ 18

6. Контрольна робота для студентів денної та заочної форм навчання 19

7. Перелік питань для модульного контролю ...................................... 20

8. Перелік питань для підсумкового контролю (залік) ........................ 21

9. Система оцінювання знань ................................................................ 24

 

 

 

Підписано до друку 29.06.2011. Формат 60х84/16.
Гарнітура Times New Roman.

 

Надруковано в редакційно-видавничому відділі
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту,

вул. Нечуя-Левицького, 16, Черкаси, 18036.

І. В. Захарова, І. Є. Сазикіна

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

Методичний посібник

Для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності 5.02010501 „Діловодство”

освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”

Черкаси


 

Захарова І. В. Документознавство: методичний посібник: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 5.02010501 „Діловодство” освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” / І. В. Захарова, І. Є. Сазикіна. – Черкаси: Східноєвро­пейський ун-т економіки і менеджменту, 2011. – 25 с. – [Укр. мова].

 

 

Рецензент

Т. А. Клименко, к. і. н., директор Державного архіву Черкаської області

 

 

Відповідальний за випуск

О. М. Строгалова

 

Затверджено навчально-методичною радою Коледжу економіки і управління як методичний посібник для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 5.02010501 „Діловодство” освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”, протокол № 4 від 09.06.2011.

 

Ó Східноєвропейський університет
економіки і менеджменту, 2011

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна „Документознавство” є нормативною навчальною дисципліною, яка передбачена навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.02010501 „Діловодство” і входить до циклу дисциплін математичної, природничо-наукової підготовки.

Метою навчальної дисципліни „Документознавство” є знайомство студентів з документознавством – комплексною наукою про документ як складний системний об’єкт і засіб соціальної комунікації. Це наукова дисципліна, яка вивчає закономірності створення і функціонування документів; в історичному, сучасному і прогностичному планах процеси створення, розповсюдження і використання документних джерел інформації в суспільстві; принципи побудови документно-комунікаційних систем і методи їх діяльності.

Мета вивчення курсу передбачає і вирішення таких головних теоретико-прикладних завдань:

- дати знання про об’єкт, предмет, структуру, методи і міждисциплінарні зв’язки документознавства як наукової дисципліни;

- висвітлити основні етапи виникнення і розвитку документів різних типів і видів;

- дати знання про природу і сутність, соціальну роль, ознаки і властивості документа, його структурні елементи та реквізити;

- вивчення історії і загальної методики створення і функціонування документа в системі документної комунікації (створення, збирання, зберігання, розповсюдження, використання);

- набуття студентами навичок проведення класифікації документів за їх змістом, походженням, характером, ідентичністю та інформаційною цінністю;

- знайомство з розвитком документа і систем документації в історичному аспекті, з типами і видами документів різних історичних епох;

- охарактеризувати документні потоки і масиви, основні види і різновиди документів, що складають основу фондів бібліотек, органів науково-технічної інформації, архівів, музеїв, книжкових магазинів, інформаційних центрів тощо;

- формування поглядів щодо понять, термінів, концепцій науки про документ.

Дисципліна передбачає знайомство з сучасними підходами щодо визначення предмета, об’єкта, структури документознавства як науки; генезою і еволюцією документа; трактуванням поняття „документ”; засвоєння понятійного апарату дисципліни; знайомство з законодавчо-нормативною базою у сфері документно-комунікаційної діяльності; формування теоретичних знань про документ як системний об’єкт, його властивості, ознаки, структуру і функції; сучасними системами класифікації документів; характе­рис­тикою окремих видів і типів документів, що функціонують у різних галузях соціальної діяльності.

Під час вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- етапи розвитку документів у суспільстві;

- схеми класифікації документів;

- теоретичні основи документознавства;

- характеристику окремих типів документів;

уміти:

- аналізувати документи за різними кваліфікаційними ознаками;

- характеризувати основні види і типи опублікованих і неопублікованих документів;

- визначати зміст функцій документів;

- визначати в структурі та основних реквізитах видання.

Вивчення навчальної дисципліни „Документознавство” завершується складанням іспиту.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти