ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Нормативно-правові акти, державні стандарти

2. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27 січня 1995 р. № 32/95 // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 7. - С. 45 (зі змінами від 21.05.2009 № 1388-VI).

3. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 1. - С. 1.

4. Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1992. - № 48. - С. 650.

5. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 33. - С. 345.

6. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ // Відомості Верховної Ради. - 1994. - № 7. - С. 32.

7. Про стандартизацію: Закон Україні від 17.05.2001 р. № 2408-ІІІ // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 31. - С. 145.

8. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1 грудня 2005 року № 3164-ІV // Відомості Верховної Ради. - 2006. - № 12. - С. 101 (зі змінами від 10.04.2008 № 225-VI).

9. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель: Затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197.

10. Видання. Основні види. Терміни та визначення: ДСТУ 3017-95. – Чинний від 1996-01-01. – К.: Держстандарт України, 1995. – 47 с.

11. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення: ДСТУ 3018-95. – Чинний від 1996-01-01. – К.: Держстандарт України, 1995. – 24 с.

12. Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення понять: ДСТУ 2732: 2004. – Чинний від 2005-01-07. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 30 с.

13. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення: ДСТУ 3008-95. – Чинний від 1995-23-02. - К.: Держстандарт України, 1995. – 38 с.

14. Записування і відтворення інформації. Терміни та визна­чення: ДСТУ 2737-94. – Чинний від 1994-31-08. – К.: Держстандарт України, 1994. – 158 с.

15. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визна­чення: ДСТУ 2392-94. – Чинний від 1995-01-01. – К.: Держстандарт України, 1994. – 53 с.

16. Інформація та документація. Обстеження документа, вста­нов­лення його предмета та відбір термінів індексування: Основні вимоги: ДСТУ 2395-94. – Чинний від 1995-01-01. – К.: Держстандарт України, 1994. – 10 с.

17. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліо­графічний опис, аналіз документів: Терміни та визначення: ДСТУ 2394-94. – К.: Держстандарт України, 1994. – 89 с.

18. Системи оброблення інформації. Оброблення тексту: Термі­ни та визначення: ДСТУ 2628-94. – Чинний від 1995-01-07. – К.: Держстандарт України, 1994. – 35 с.

19. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163-2003. – К.: Держстандарт України, 2003. – 20 с.

20. Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення: ДСТУ 3575-97. – К., 1997. – 13 с.

21. Система технологічної документації. Терміни на визначення: ДСТУ 2391-94. – К.: Держстандарт України, 1994. – 35 с.

22. Система конструкторської документації. Терміни та визна­чення основних понять: ДСТУ 3321-96. – К.: Держстандарт України, 1996. – 80 с.

23. Національна стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять: ДСТУ 1.1-2001. - К., 2001.

24. Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов: ДСТУ 1.3:2004. - К., 2004.

25. Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждер­жавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладення, оформлення, змісту: ДСТУ 1.6:2004. - К., 2004.

 

Основна

26. Антонюк Н. Аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення в системі інтелектуальної власності / Н. Антонюк // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 3. – С. 28.

27. Баренбаум И. Е. История книги: Учебник / И. Е. Баренбаум. –2-е изд. – М.: Книга, 1994. – 247 с.

28. Зиновьева Н. Б. Документоведение: Учеб.-метод. пособие / Н. Б. Зиновьева. – М.: Профиздат, 2001. – 208 с.

29. Крайнєв П. П. Патентування винаходів в Україні / П. П. Крайнєв, Л.І. Работягова, І.І. Дятлик. – К.: Видав. Дім „Ін Юре”, 2000.

30. Кулешов С. Про значення поняття „документ” / С. Кулешов // Бібл. вісник. – 1995. – № 1. – С. 1-4.

31. Кулешов С. Г. Документознавство. Історія. Теоретичні основи / С. Г. Кулешов. – К.: УДНДІАС; ДАКККіМ, 2000. – 161 с.

32. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч. посібник / С. Г. Кулешов. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 57 с.

33. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учебник. –7-е изд. / Н. Н. Кушнаренко. – К.: Знання, 2006. – 459 с.

34. Кушнаренко Н. Новий етап інституалізації науки про документ / Н. Кушнаренко // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 12. – Режим доступу: http://www.archіves.gov.ua/Publіcat/Studіі/Studіі_2004.12_08.php

35. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління: Підручник / Ю. І. Палеха. - МАУП. – К., 1997. – 343 с.

36. Семилетов С. И. Документ как продукт технологического процесса докумен­ти­рования / С. И. Семилетов // Делопроизводство. – 2002. – № 3. – С. 20-22.

37. Слободяник М. Структура сучасного документознавства / М. Слободяник // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 4. – С. 18-21.

38. Швецова-Водка Г.М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Г.М. Швецова-Водка. - Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне: РДГУ, 2001. – 438 с.

39. Швецова-Водка Г. Структура документознавства та його місце серед суміж­них на­укових дисциплін / Г. Швецова-Водка // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 12. – С. 120-125. – Режим доступу: http://www.archіves.gov.ua/Publіcat/Studіі/Studіі_2004.12_08.php

САМОСТІЙНА РОБОТА

Самостійна робота студента є одним з основних засобів оволодіння матеріалом навчального курсу в той час, коли студент вільний від аудиторних занять.

Для того, щоб отримати достатні знання з курсу „Документознавство” студент самостійно опрацьовує теми, винесені на самостійне вивчення.

Тема Питання теми, яку студенти вивчають самостійно Форми контролю
Тема 1. Поняття „документ” 1. Емпіричні уявлення про документ. 2. Різні значення поняття „документ”. 3. Походження терміна „документ”. 4. Розвиток значення поняття „документ”. Опитування, перевірка конспекту
Тема 2. Історичні етапи розвитку документів у суспільстві   1. У чому виявилися особливості етапу зародження документів у суспільстві? 2. Чим зумовлені хронологічні межі етапу формування документних масивів у суспільстві? 3. Завдяки яким досягненням науково-технічного прогресу відбу­ла­ся еволюція знакових систем документа, його матеріальної основи та конструкції? 4. Охарактеризувати етап інтенсивного розвитку документних масивів у сус­пільстві. Опитування, перевірка конспекту
Тема 3. Функціональна сутність поняття „документ” 1. Поняття „інформація” з погляду теорії інформаційної комунікації. 2. Поняття соціальної інформації. Співвідношення інформації та знання. 3. Функціональне визначення поняття „документ”. Опитування, перевірка конспекту
Тема 4. Поняття інформаційно-комунікаційної системи 1. Засновники теорії інформації. 2. Структура та елементи інформаційно-комунікаційної системи. 3. Структура процесу соціальної комунікації. Опитування, перевірка конспекту
Тема 5. Визначення документа 1. Визначення документа у стандартах і словниках з діловодства та архівної справи. 2. Сучасні визначення документа у різних сферах інформаційної діяльності. 3. Визначення документа в бібліотекознавстві. Документ як об’єкт бібліотечної справи. Опитування, перевірка конспекту
Тема 6. Функції документа 1. Поняття „функції документа”. 2. Головна (сутнісна) функція документа та похідні від неї. 3. Інші загальні функції документа. 4. Поняття загальних та спеціальних функцій документа. Опитування, перевірка конспекту
Тема 7. Властивості документа 1. Характеристика властивостей документа. 2. Мовні знакові системи і немовні знаки. 3. Властивості документа за різними джерелами. Опитування, перевірка конспекту
Тема 8. Ознаки документа 1. Головні ознаки документа. 2. Похідні ознаки документа. 3. Додаткові ознаки документа, які використовуються для різних значень поняття „документ”. Опитування, перевірка конспекту
Тема 9. Інформаційна складова документа 1. Концепція соціальної інформації. 2. Структура і властивості соціальної інформації. 3. Вимоги до соціальної інформації. 4. Класифікація соціальної інформації (її види). Опитування, перевірка конспекту
Тема 10. Знакова та матеріальна складові документа 1. Знакова складова документа. 2. Речовинна (фізична) основа документа. 3. Форма (конструкція) носія інформації у документа. 4. Структура документа. Опитування, перевірка конспекту
Тема 11. Класифікація документа 1. Завдання та особливості класифікування документів. 2. Класифікація документа за ознаками, що характеризують знакову систему запису інформації. 3. Класифікація документа за ознаками, що характеризують матеріальний носій документа. 4. Класифікація документа за його інформаційною складовою. 5. Класифікація документа за обставинами побутування документа у зовнішньому середовищі. Опитування, перевірка конспекту
Тема 12. Документознавство як наука 1. Основні етапи розвитку і головні концепції документознавства. 2. Об’єкт, предмет і структура документознавства. 3. Місце документознавства в системі наук. 4. Методи документознавства. Опитування, перевірка конспекту
Тема 13. Книга як вид документа 1. Диференціації поняття „книга” за різними особливостями. 2. Місце книги в соціальному комунікаційно-інформаційному процесі. 3. Співвідношення книги з документами первісними та архівними. 4. Співвідношення понять „документ”, „книга”, „видання”, „твір друку”, „література”, „публікація”. Опитування, перевірка конспекту
Тема 14. Функції та властивості книги 1.Порівняння функцій документа і книги. 2.Порівняння властивостей документа і книги. 3.Специфічні функції та властивості книги. Опитування, перевірка конспекту
Тема 15. Загальні поняття типології книги 1. Поняття типології книги. 2. Способи типологічного пізнання книги. 3. Основні категорії книги. 4. Основні категорії типологічного пізнання книги. 5. Принципи типології книги. Опитування, перевірка конспекту
Тема 16. Типи літератури 1.Поняття „типи літератури”. 2.Типи літератури за віковою і мовною ознаками. 3.Типи літератури за соціальним призначенням. Опитування, перевірка конспекту
Тема 17. Жанри літератури 1. Жанри літературних творів: загальна характеристика. 2. Жанри політичних та правових першоджерел. 3. Жанри художньої та публіцистичної літератури. 4. Жанри масово-інформаційної літератури. Опитування, перевірка конспекту
Тема 18. Види друкованих видань 1.Класифікування всіх друкованих видань за певними ознаками. 2.Види неперіодичних видань. 3.Види періодичних і продовжуваних видань. Опитування, перевірка конспекту
Тема 19. Періодичне і продовжуване видання 1.Особливості періодичних і продовжуваних видань. 2.Характеристика основних видів продовжуваних видань: газета, журнал, бюлетень, календар, експрес-інформація. Опитування, перевірка конспекту
Тема 20. Текстові видання   1. Що таке офіційне видання? 2. У чому сутність нормативно-правових видань, основні види? 3. Які з офіційних видань мають юридичну силу у сфері документно-комуніка­ційної діяльності? 4. Що таке наукове видання (НВ), його цільове призначення? 5. Що таке виробниче видання (ВВ), його цільове призначення? 6. Що означає термін „довідкове видання” (ДВ)? 7. Що таке рекламне видання? 8. Що таке літературно-художнє видання (ЛХВ)? Опитування, перевірка конспекту
Тема 21. Нотне видання 1. Що таке нотне видання? 2. Які особливості нотних видань за функціональною ознакою? 3. Як впливає на видову характеристику нотних видань їхнє читацьке призна­чення? 4. Як за структурою розрізняються нотні видання? 5. Що входить до основних конструктивних елементів і реквізитів нотних видань? 6. Які основні етапи розвитку нотного запису? Опитування, перевірка конспекту
Тема 22. Картографічне видання   1.Визначення понять „картографічне видання”, „карта”, „атлас”, „глобус”. 2.Специфіка картографічного видання як виду документа. 3.Особисті ознаки класифікації картографічних видань. 4.Види карт та атласів за об’єктом дослідження, територією, масштабом, цільовим призначенням. Опитування, перевірка конспекту
Тема 23. Ізографічне видання   1.Чим викликана необхідність виділення зображувального документа як само­стійного виду? 2.Яке співвідношення зображувального документа й ізовидання? 3.Які основні ознаки, покладені в основу класифікації ізовидань? 4.У чому відмінність плакату від інших видів ізовидань? 5.Які особливості художньої репродукції? 6.Що таке естамп як вид ізовидання? 7.Які загальні ознаки і відмінності художньої листівки? 8.Що таке альбом як вид ізовидання? 9.У чому специфіка прикладної графіки? Опитування, перевірка конспекту
Тема 24. Документ як артефакт   1. Чим викликана необхідність виділення артефактного документа? 2. Які особливості документного пам’ятника? 3. Якими є якісні критерії оцінки документа? 4. Якими є кількісні критерії оцінки документа? 5. У чому особливості цінного, особливо цінного, унікального і рідкісного документа? 6. Що таке книжковий пам'ятник, його основні ознаки? Опитування, перевірка конспекту
Тема 25. Неопубліковані документи   1. Визначення поняття „неопублікований документ”, його характерні риси та особливості. 2. Основні види неопублікованих документів, їх різновиди, структура та реквізити. Опитування, перевірка конспекту
Теми 26. Патентні і нормативні документи   1. Які головні відмінні риси патентної документації? 2. Що належить до первинних і вторинних документів, які складають патентну документацію? 3. Що таке патент як вид документа? 4. Які історія і сучасний стан системи стандартизації в Україні і за кордоном? 5. У чому основні відмінні ознаки стандарту як виду нормативного документа? 6. Що належить до основних видів промислових каталогів? 7. Що таке авторське свідоцтво, прейскурант? 8. Якими нормативними документами регламентуються вимоги щодо скла­дання і оформлення патентних документів? 9. Які документи входять до складу заявки? Опитування, перевірка конспекту
Тема 27. Ділові документи 1. Діловий документ: поняття та сутність. 2. Характеристика організаційно-розпорядчих документів. 3. Уніфіковані системи управлінської документації. 4. Стандартизація ділових документів. Опитування, перевірка конспекту
Тема 28. Наукова документація 1. Поняття про науковий документ. 2. Первинні наукові документи. 3. Періодичні наукові видання. 4. Спеціальні наукові документи. Опитування, перевірка конспекту

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Індивідуальна робота передбачає такі види робіт:

1. Виконання в індивідуальному режимі завдань, що пропонуються для вивчення певної теми курсу.

2. Індивідуальне консультування викладачем студентів з тематики курсу.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти