ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Законодавчі акти та нормативні документи

Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. – К., 1994. – 18 с.

Основи законодавства України про культуру 14 лютого 1992 р. // Питання архівного будівництва в законодавчих актах України:

Збірник документів. – К., 1996. – С. 21-30.

Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27 січня 1995 р. // Питання архівного будівництва в законодавчих актах України: Збірник документів. – К., 1996. – С. 98-110.

Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // Питання архівного будівництва в законодавчих актах України:

Збірник документів. – К., 1996. – С. 83-97.

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Питання архівного будівництва в законодавчих актах України: Збірник документів. – К., 1996. – С. 32-47.

Про музеї та музейну справу: Закон України від 29 червня 1995 р. // Питання архівного будівництва в законодавчих актах України: Збірник документів. – К., 1996. – С. 136-145.

Про наукову та науково-технічну експертизу: Закон України від 10 лютого 1995 р. // Питання архівного будівництва в законодавчих актах України: Збірник документів. – К., 1996. – С. 110-123.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про передачу архівів Компартії України у підпорядкування Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України” // Архіви України. – 1991. – № 5-6. – С. 6.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про передачу архівних документів Комітету державної безпеки України до державних органів республіки” // Архіви України. – 1991. – № 5-6. – С. 6.

Соглашение о правопреемстве в отношении государственных архивов бывшего Союза ССР // Архіви України. – 1992. – № 1-3.- С. 4-5.

Положення про Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України. 20 жовтня 1995 р. // Архіви України. – 1995. -№ 4-6. – С. 5-6.

Положення про Державний реєстр національного культурного надбання: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 р. № 466 // 3ібрання постанов Уряду України. – 1992. – № 9.

Положення про державну реєстрацію документів Національного архівного фонду: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 р. № 853 // 3ібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 3.

Положення про порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документальних пам'яток, включення їх до Державного реєстру національного культурного надбання, а також їх зберігання: Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1995 р. № 853 // 3ібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 3. – С. 79.

Положення про принципи і критерії визначення цінності документів, порядок створення та діяльності експертних комісій з питань віднесення документів до Національного архівного фонду. 20 жовтня 1995 р. // Архіви України. – 1995. – № 4-6. – С. 6-11.

Примірне положення про архів (архівний підрозділ), об'єднання громадян, підприємства, установи, організації, заснованих на колективній та приватній формах власності. (Схвалений Методичною комісією Головного архівного управління при

– 227 –

Кабінеті Міністрів України від 13 листопада 1996 р. № 7). Лист Головархіву України від 22 листопада 1996 р. № 01-675.

Примірне положення про архівний підрозділ самоврядної наукової установи, державного музею, бібліотеки. (Схвалено Методичною комісією Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України 13 листопада 1996 р., протокол № 7). Лист Головархіву України від 22 листопада 1996 р. № 01-675.

Типове положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного підприємства, установи і організації, затверджене наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 16 жовтня 1995 р. № 47.

Типове положення про державний архів області, міст Києва та Севастополя затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 989 від 22 серпня 1996 р.

Типове положення про Експертно-перевірну комісію державного архіву Автономної Республіки Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя, затверджене наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 13 серпня 1996 р. № 33.

Типове положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установ і організацій, затверджене наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 13 березня 1996 р. № 9.

Типове положення про експертну комісію філіалу державного архіву області, архівного відділу районної державної адміністрації, міського державного архіву, затверджене наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 13 серпня 1996 р. № 34.

Типове положення про Центральну експертно-перевірну комісію Головархіву України, затверджене наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 7 лютого 1996 р. № 4.

Законодавство про пам'ятки історії та культури: 36. норм. актів // Укр. т-во охорони пам'ятників історії та культури; Під ред. О.Н.Якименка. – К.: Політвидав, 1970.- 277 с.

ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа: Терміни та визначення. Чинний від 1995.07-01.

Навчальна література

Архівознавство: Елементарний підручник. – 4.1.: Пос. для самоосвіти і для уч. зак. / Автори: Барвінський В., Веретенников В., Герасименко Ф. та ін. – X.: Рад. Школа, 1932. – 22 с.

Введенський А.О., Дядиченко В.А., Стрельський В.І. Допоміжні історичні дисципліни: Короткий курс. – К., 1963. – 207 с.

Веретенников В. Архівознавство: Лекція І / Всеукраїнський інститут підвищення кваліфікації педагогів. – Харків, Одеса: Вища школа, 1931. – 21 с.

Романовський В. Нариси з архівознавства: Історія архівної справи на Україні та принципи порядкування в архівах. – X.: Вид-во ЦАУ УРСР, 1927 . – 170 с.

Сергазин Ж.Ф. Основы обеспечения сохранности документов. – М.: Высш. шк., 1986. – 239 с.

Теория и практика архивного дела в СССР / Под ред. Ф.И.Долгих и К.И.Рудельсон. – 2-е изд., перераб. и доп. Учебн. для вузов. – М.: Высш.шк., 1980. – 343 с.

– 228 –

Наукова література

Автократов В.Н. Некоторые теоретические вопросы архивного описания // Актуальные проблеми архивоведения и документоведения. Естественнонаучные вопросы архивного дела.–М: ВНИИДАД, 1981. – С. 202-239.

Автократов В.Н. Понятие “архивный фонд” в советском архивоведении 1920-х гг. // Археограф, ежегодник за 1984 г. – М., 1986. – С. 42-61.

Автократов В.Н. Фондирование и учет документов (о двух частных теориях архивоведения) // Труды ВНИИДАД. Т. VII, 4.1. – М., 1978. – С. 44-71.

Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доповіді та повідомлення наукової конференції 15-16 березня 1995 р. / Упор. Т.П.Прись. – К., 1996. – 208 с.

Амеліна Л.О. Особові архівні фонди художників у Національному художньому музеї. Загальна характеристика // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листопада 1996 року): у 2-х ч. – К., 1997. – Ч. 1. – С.185-188.

Апанович О.М. Архів Коша Запорозької Січі // Архіви України. – 1989. – № 6. – С. 13-27.

Архів ЦК Компартії України // Архіви України. – 1991. – № 3. – С. 47-51.

Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): Збірник наукових праць / Ред. кол. В.С.Лозицький та ін. – К., 1998. – 276 с.

Архівний збірник на посвяту 90-річчя Полтавської Вченої Архівної Комісії / ДА Полтавської обл. – Полтава, 1993. – 254 с., іл.

Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання: Збірник наукових праць / Ред. кол. Р.Я.Пиріг. (голова) та ін. – К., 1998. – 161 с.

Барвінський В. До історії архівної справи в Гетьманщині за часів Розумовського // Радян. архів. – 1931. – Кн. 2. – С. 28-33.

Барвінський В.0., Водолажченко О.Г. Короткий нарис історії архівної справи на Україні та діяльність Укрцентрархіву за 1924 р. // Архівна справа. – Кн. 1. – Харків, 1925. – С. 45-72.

Бастьен Эрве. Спорные вопросы архивистики // Труды Историко-архивного института. – Т. 33. – М., 1996. – С. 294-305.

Мітюков О.Г. З історії архівів в Україні (від найдавніших часів до початку XX ст. // Архіви України. – 1991. – № 2. – С. 29-40.

Момрик М. Українські архівні збірки при Національному архіві Канади // Архіви України. – 1995. – № 1-3 С.?9-87.

Національна архівна інформаційна система “Архівна та рукописна Україніка” і комп'ютеризація архівної справи в Україні. Випуск 1. Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи. Збірник наукових праць. – К., 1996. – 308с.

Нова установа архівної системи // Архіви України. – 1994. -№ 1-6. – С. 14-17.

Кеннеді Грімстед П. за участю Боряка Г. Доля скарбів української культури під час Другої світової війни: винищення архівів, бібліотек, музеїв. – К., 1991. – 107 с.

Кисельов І.М. Про автоматизовану інформаційну систему архіву // Студії з архівної справи та документознавства: Т. 2 – К.,1997. – С. 29-33.

Пиріг Р.Я. Архівне будівництво в Україні: проблеми наукового забезпечення // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доповіді та повідомлення наукової конференції 15-16 березня 1995 р. / Упор. Т.П.Прись. – К., 1996. – С. 92-96.

Пиріг Р.Я. Документальна спадщина Компартії України: проблеми інтеграції в систему державної архівної служби // Константи: Альманах соціальних досліджень. – 1996. -№ 2 (5). – С. 5-10.

Пічькевич С.Д. Головні етапи розвитку архівної справи на Україні (1917-965 рр.) // Історичні джерела та їх використання. – 1968. – Вип.3. – С. 5-30.

– 229 –

Портнов Г.В. Деякі питання формування Національного архівного фонду на сучасному етапі // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: Доповіді та повідомлення наукової конференції 15-16 березня 1995 р. – К., 1996. – С. 22-25.

Постанова Українського радянського уряду 1920 року з архівної справи/ Авт. вступ, ст. та публ. М.Крячок // Арх. України. -1970. – № 2. – С. 75-78 – Бібліогр.: 12 назв.

Принципи архівного опису: затв. спец. комісією з станд. опису та Секретаріатом комісії МРА з стандартів опису в січні і лютому 1992 // Національна Архівна система “Архівна та рукописна україніка”. Вип. І – С. 260-271.

Путро 0.1. Архівний фонд Національної Академії наук України як складова частина НАФ: історія та сучасні проблеми // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листопада 1996 року): у 2-х ч. – К, 1997. – 4.1. – С. 56-61.

Рудельсон К.И. Современные документальные классификации. – М.: Наука, 1973. – 267 с.

Санцевич А.В. Роль архівів у розвитку історичної науки // Архіви України. – 1988. – № 3. – С. 19-25.

Селіверстова К. До проблеми впровадження у практику ISAD (G)-1994 і адаптації українських методик архівного описування до світових інформаційних систем // Студії з архівної справи та документознавства: Т. 2 – К., 1997. – С. 123-127.

Хенсен С. Архіви, особові фонди та рукописні зібрання: До правил уніфікованої каталогізації архівних та рукописних документів / пер. з рос. В.Шаріпової // Національна архівна інформаційна система “Архівна та рукописна україніка” і комп'ютеризація архівної справи в Україні. Вип. 1. Інформатизація архівної справи в Україні: Сучасний стан та перспективи: 36. наук. пр. – К.:1996. – С. 225-259.

Хорхордина Т.И. От архивоведения к архивософии? К постановке проблемы // Труды Историко-архивного института. – Т. 33. – М., 1996. – С. 177-192.

Христова Н.М. Інститут архівної науки в Маріборі // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 2. – К, 1997. – С. 121-123.

Шмельов В.Г., Сендик В.В. До питання оптимізації складу архівного фонду Академії наук УРСР // Архіви України. – 1990. -№ 4. – С. 28-31.

Як сформувати особистий архівний фонд // Архіви України. – 1992. – № 5-6. – С. 85-86.

Довідкова література

Краткий словарь архивной терминологии. – М.-Л., 1968. – 58 с.

Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. Вып. І. – М., 1982. – 265 с.; Вып. II. – М., 1988. – 316 с.

Dsctionary of archival terminology: English and French with equivalents in Dutch German Italian Russian and Spanish 2, геv. еd. – Мunchen; New York; London; Paris: Saur, 1988. – 212 р.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти