ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Обчислюваність n-арних функцій на N. ПРФ, ЧРФ та РФ. Алгебри n-арних ЧРФ та ПРФ, іх ОТ. Теореми про сумування, мультиплікацію, обмежену мінімізацію.

Основними обчислюваними операцiями для п-арних функцiй на множині N є наступні операції: операція суперпозицiї Sn+1, операція примiтивної рекурсiї R, операція мiнiмiзацiї M.

Операцiя Sn+1 n-арнiй функцiї g(x1,...,xn) та n функцiям g1(x1,...,xт), ..., gn(x1,...,xm) одної i тої ж арностi ставить у вiдповiднiсть функцiю f(x1,...,xm) = g(g1(x1,...,xт), ..., gn(x1,...,xm)).

Таку функцiю позначають Sn+1 (g, g1, ..., gn), її арність співпадає з арнiстю функцiй g1, ..., gn.

Операцiя примiтивної рекурсiї Rn-арнiй функцiї g та (n+2)-арнiй функцiї h ставить у вiдповiднiсть (n+1)-арну функцiю f, яку позначають R(g,h), що задається рекурсивним визначенням

f(x1,...,xn,0) = g(x1,...,xn)

f(x1,...,xn,y+1) = h(x1,...,xn,y, f(x1,...,xn,y))

Це означає, що для всiх значень a1,..., an, b значення f(a1,...,bn ,b) обчислюється так:

f(a1,...,an,0) = g(a1,...,an)

f(a1,...,an,1) = h(a1,...,an,0, f(a1,...,an,0))

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

f(a1,...,an ,b) = h(a1,...,an ,b-1, f(a1,...,an ,b-1))

При n=0 вважаємо, що функцiя g - 1-арна константа.

Операцiя мiнiмiзацiї M кожній (n+1)-арнiй функцiї g ставить у вiдповiднiсть n-арну функцiю f, яку позначають M(g), що задається спiввiдношенням

f(x1,...,xn) = my(g(x1,...,xn,y)=0)

Це означає, що для всiх значень x1, ..., xn значення функцiї f(x1,...,xn) обчислюється так. Послiдовно обчислюємо значення g(x1,...,xn,y) для y=0, 1, 2, ... Перше таке значення y, що g(x1,...,xn,y)=0, буде шуканим значенням f(x1,...,xn). При цьому для всiх t<y значення g(x1,...,xn,y) мусять бути визначені та ¹0.

Із визначення випливає, що процес обчислення значення my(g(x1,...,xn,y)=0) нiколи не закiнчиться в таких випадках:

- значення g(x1,...,xn,0) невизначене;

- для всiх значень у значення g(x1,...,xn,y) визначене та ¹0;

- для всiх t<y значення g(x1,...,xn,t) визначене та ¹0, а значення g(x1,...,xn ,y) невизначене.

Зрозуміло, що функцiя g може бути тотальною, а функцiя f=M(g) - навiть всюди невизначеною. Наприклад, f(x)=my(x+y+1=0).

Базовими функцiями називаються найпростiшi функцiї о(x)=0, s(x)=x+1 та функцiї-селектори I (x1,...,xn)=xm , де n³m³1.

Всi базовi функцiї тотальнi та алгоритмiчно обчислюванi.

Функцiю, яку можна отримати iз базових функцiй за допомогою скiнченної кiлькостi застосувань операцiй суперпозицiї та примiтивної рекурсiї, називають примiтивно рекурсивною функцiєю (скорочено ПРФ).

Функцiю, яку можна отримати iз базових функцiй за допомогою скiнченної кiлькостi застосувань операцiй суперпозицiї, примiтивної рекурсiї та мiнiмiзацiї, називають частково рекурсивною функцiєю (скорочено ЧРФ).

Тотальну ЧРФ називають рекурсивною функцiєю (скорочено РФ).

Iз наведених визначень випливають наступні твердження:

1. Якщо функцiї g, g1, ..., gn тотальнi та алгоритмiчно обчислюванi, то функцiя Sn+1 (g, g1, ..., gn) теж тотальна та алгоритмiчно обчислювана.

2. Якщо функцiї g та h тотальнi та алгоритмiчно обчислюванi, то функцiя R(g,h) теж тотальна та алгоритмiчно обчислювана.

3. Якщо функцiя g алгоритмiчно обчислювана, то функцiя M(g) теж алгоритмiчно обчислювана.

4. Кожна ПРФ - тотальна алгоритмiчно обчислювана функцiя.

5. Кожна ЧРФ - алгоритмiчно обчислювана функцiя.

6. Кожна РФ - тотальна алгоритмiчно обчислювана функцiя.

7.Для відповідних класів функцій мають місце спiввiдношення ПРФÍРФÍЧРФ.

Алгебра (Â; R, M, S1, S2, ...), носiєм Â якої є клас всiх ЧРФ, а операцiями – операцiї R,Mта Sn+1, де n³1, називається алгеброю ЧРФ, або алгеброю Чoрча.

Алгебра (Ã; R, S1, S2, ...), носiєм Ã якої є клас всiх ПРФ, а операцiями - операцiї Rта Sn+1, де n³1, називається алгеброю ПРФ.

Введемо поняття операторного терма алгебри ЧРФ та операторного терма алгебри ПРФ. Алфавiт складатиметься iз символiв базових функцiй о, s та I , де n³m³1, символiв операцiй R, M та Sn+1, де n³1, а також допомiжних символiв (, ) та , .

Дамо iндуктивне визначення ОТалгебри ЧРФ.

1) кожен символ базової функцiї є ОТ; такі ОТ назвемо атомарними;

2) якщо t0, t1, ..., tn - ОТ, то Sn+1(t0, t1, ..., tn) - ОТ;

3) якщо t1 та t2 - ОТ, то R(t1, t2) - ОТ;

4) якщо t - ОТ, то M(t) - ОТ.

Аналогiчно дається індуктивне визначення ОТ алгебри ПРФ.

Кожна ЧРФ є значенням деякого ОТ алгебри ЧРФ. Проте не кожен ОТ алгебри ЧРФ має певне значення. Наприклад, операторнi терми R(о, I ) та S3(I , I , I ) не мають значення.

Зауважимо, що завдання ЧРФ операторними термами не є однозначним. Наприклад, операторнi терми о, S2(о, s), S2(о, о) та S3(о, S2(о, s)) задають одну i ту ж функцiю о(x).

Теорема 6.6.1. Нехай (n+1)-арна функцiя g - ПРФ. Тодi (n+1)-арна функцiя f, задана умовою f(x1,...,xn, у) = , теж ПРФ.

Домовимося надалi вважати, що при z<y = 0.

Тeорeма 6.6.2. Нехай (n+1)-арна функцiя g - ПРФ. Тодi (n+2)-арна функцiя f, задана умовою f(x1,...,xn,у,z) = , теж ПРФ.

Тeорeма 6.6.3. Нехай (n+1)-арна функцiя g та n-арнi функцiї a i b - ПРФ. Тодi n-арна функцiя h, задана умовою

h(x1,...,xn)= - теж ПРФ.

Теореми 6.6.1-6.6.3 називають теоремами сумування. Замiнивши в цих теоремах символ суми S на символ добутку P, одержимо теореми мультиплiкацiї.

Кажуть, що (п+1)-арна функцiя f отримується iз (n+1)-арної функцiї g за допомогою операцiї обмеженої мiнiмiзацiї, якщо вона задається таким спiввiдношенням:

f(x1,...,xn,у)=

Цей факт позначаємо так: f(x1, ..., xn, у) =((g(x1, ..., xn, z)=0).

Тeорeма 6.6.4 (про обмeжeну мiнiмiзацiю). Нехай (n+1)-арна функцiя g є ПРФ. Тодi (n+1)-арна функцiя f, задана умовою

f(x1,...,xn, у) =((g(x1, ..., xn, z)=0)- теж ПРФ .

Наслідок.Нехай функцiї g(x1, ..., xn, у) та a(x1, ..., xn) є ПРФ. Тодi функцiя f(x1, ..., xn) =((g(x1,..., xn, у)=0) теж є ПРФ .

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти