ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема: Депоновані наукові документи . Нормативні та патентні документи

Семінарське заняття 1

Тема: Документознавство як наукова і навчальна дисципліна. Історіографія документознавства. Еволюція документа та знань про документ

Мета:визначити внесок провідних науковців у розвиток науки документознавства, сутність їхніх наукових поглядів.

Питання

1. Передумови виникнення наукових знань про документ.

2. Формування напрямів наукового аналізу документа.

3. Поль Отле — засновник документології.

4. Виникнення документознавства як дисципліни архівознавчого циклу. К.Г.Мітяєв- основоположник документознавства.

5. Виникнення "документаційної науки" (документології).

6. Провідні російські документознавці документологічного напряму.

7. Провідні вітчизняні документознавці (С. Г. Кулешов, Н. М. Кушнаренко, М. С. Слободяник, В. В. Бездрабко)

Література

1. Бездрабко В. В. К. Г. Мітяєв і становлення документознавства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 1. — С. 8—22.

2. Бездрабко В. В. Поль Отле і наука про документ // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 2. — С. 14—24.

3. Ильюшенко М. П., Кузнецова Т. В., Лившиц Я. З. Документоведение. Документ и системы документации. – М.: МГИАИ, 1977. – 132 с.

4. Кушнаренко Н. М. Новий етап інституалізації науки про документ // Студії з архів. справи та документознавства / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. — 2004. — Т. 12. — С. 126—130.

5. Митяев К. Г. Теория и практика архивного дела. ‑ М.: Центральная типография МВС СССР им. К. Е. Ворошилова, 1946. – 248 с.

6. Отле П. Библиотека, библиография, документация : избр. тр. пионера информатики / П. Отле ; Рос. гос. б-ка ; пер. с англ. и фр. Р. С. Гиляревского [и др.]. ; предисл., сост., коммент. Р. С. Гиляревского. — М. : ФАИР—ПРЕСС : Пашков дом, 2004. — 350 с. — (Спец. издат. проект для б-к).

7. Плешкевич Е. А. Предпосылки формирования общетеоретических знаний о документе // Студії з архів. справи та документознавства / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Європ. ун-т. — К., 2007. — Т. 15. — С. 96—107.

8. Плешкевич Е. А. Современные проблемы документоведения : обзор // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. — 2006. — № 11. — С. 3—10.

9. Плешкевич Е. А. Современные проблемы науки о документе // Науч. и техн. б-ки. — 2006. — № 10. — С. 14—30.

10. Плешкевич Е. А. Традиционное и нетрадиционное документоведение: о чистоте идей, а может быть, и рядов // Науч. и техн. б-ки. — 2005. — № 6. — С. 65—70.

11. Плющ М. А. Роль Сюзанны Брие в развитии сферы документации во Франции и интерпретации термина «documentation» : к 110-летию со дня рождения // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. — 2004. — № 12. — С. 30—31.

12. Слободяник М. С. Формування загальної теорії документа: історія, сучасність, перспективи // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21—23 трав. 2007 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. та інформ. діяльності. — К., 2007. — С. 3—4.

13. Столяров Ю. Н. Взлет и падение документалистики // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. — 2005. — № 3. — С. 1—3.

14. Столяров Ю. Н. Параллельные миры документоведения // Науч. и техн. б-ки. — 2005. — № 6. — С. 70—74.

 

 

Семінарське заняття 2

Тема:Основні етапи розвитку та головні концепції документознавства.

Мета:засвоїти історію виникнення та розвитку документознавства як наукової дисципліни.

Питання

1. Розвиток основних концепцій документознавства наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.

2. Поняття об’єкта і предмета науки. Об’єкт і предмет документознавства в трактуванні класичного документознавства.

3. Концепція С. Г. Кулешова.

Література

1. Бездрабко В. В. С. Г. Кулешов і вітчизняне документознавство: до історіографії науки на рубежі століть // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 3. — С. 31—44.

2. Бездрабко В. В. Сучасне документознавство в Україні: концепції, перспективи розвитку // Укр. іст. журн. — 2008. — № 6. — С. 165—182.

3. Бездрабко В.В. Московський державний історико-архівний інститут як центр становлення документознавства (1930–1960-і рр.) / В.В. Бездрабко // Університет. – 2008. – № 3. – С. 48–54.

4. Ильюшенко М. П., Кузнецова Т. В., Лившиц Я. З. Документоведение. Документ и системы документации. – М.: МГИАИ, 1977. – 132 с.

5. Кулешов С. Г. Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної влади // Наук. пр. НБУВ. — К., 2005. — Вип. 14. — C. 231—240.

6. Кулешов С. Г. Документальні джерела наукової інформації : поняття, типологія, історія типологічної схеми / С. Г. Кулешов ; Укр. акад. інформатики. — К. : Укр. ІНТЕІ, 1995. — 191 с.

7. Кулешов С. Г. Документознавство в системі наук документально-комунікаційного циклу // Українське архівознавство: історія, сучасний стан, перспективи : наук. доп. Всеукр. конф. — К., 1997. — Ч. 2. — С. 37—40.

8. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / С. Г. Кулешов ; Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2000. — 162 с.

9. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / С. Кулешов ; Укр. держ. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2000. — 162 с.

10. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи. — К., 2000. — С. 5—37.

11. Кулешов С. Г. Документологія як навчальний курс та наукова дисципліна // Студії з архів. справи та документознавства / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Європ. ун-т. — К., 2006. — Т. 14. — С. 58—61.

12. Кулешов С. Г. Електронний документ у системі сучасного діловодства // Архіви України. — 2004. — № 4/6. — С. 50—53.

13. Кулешов С. Г. З історії документознавства в Україні / С. Кулешов, О. Загорецька // Студії з архів. справи та документознавства / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. — К., 2008. — Т. 16. — С. 73—84.

14. Кулешов С. Г. З історії документознавства в Україні / С. Кулешов, О. Загорецька // Студії з архів. справи та документознавства / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. — К., 2008. — Т. 16. — С. 73—84.

15. Кулешов С. Г. Загадки документа : интервью / беседовала Т. Мартынюк // Секретарь-референт. — 2006. — № 9. — С. 4—7.

16. Кулешов С. Г. Історичне документознавство: зміст та основні зав­дан­ня нау­кового напряму (до постановки проблеми) // Архіви України. — 1998. — № 1/6. — С. 9—18.

17. Кулешов С. Г. Книгознавчі аспекти дослідження документальних джерел наукової інформації // Бібл. вісн. — 1994. — № 5/6. — С. 2—5.

18. Кулешов С. Г. Концепції документа як засобу соціальних комунікацій // Вісн. Харк. держ. акад. культури. — Х., 1999. — Вип. 1. — С. 81—88.

19. Кулешов С. Г. Критика, критика... або деякі зауваги до рецензії М. Васильченка (на кн. : Кулешов С. Г. Управлінське документознавство) // Бібл. вісн. — 2007. — № 6. — С. 58—62.

20. Кулешов С. Г. Некоторые размышления по поводу статьи Е. А. Плешкевича „Становление и развитие протодокументных коммуникаций” // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — № 3. — С. 65—71.

21. Кулешов С. Г. Неопубликованные документы. Понятие и классификация // Науч. и техн. б-ки СССР. — 1988. — № 7. — С. 30—32.

22. Кулешов С. Г. Новий погляд на структуру документознавства : [про ст. М. С. Слободяника] // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 10. — С. 24—27.

23. Кулешов С. Г. О понятии электронный документ // Документация в информационном обществе : электронное делопроизводство и электронный архив : докл. и сообщ. на шестой междунар. науч.-практ. конф. — М., 2000. — С. 54—57.

24. Кулешов С. Г. Проект концепції розвитку документознавства в Україні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідом. зб. наук. пр. / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства [та ін.]. — К., 2007. — Вип. 9. — С. 80—100.

25. Кулешов С. Г. Українське документознавство : сучасний стан та перспективи розвитку // Студії з архів. справи та документознавства. — К., 1999. — Т. 4. — С. 95 — 99.

26. Кулешов С. Г. Управління документацією : підготовка фахівців у вищих школах за рубежем / С. Г. Кулешов, І. П. Прокопенко // Архіви України. — 2003. — № 1/3. — С. 53—64.

27. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. / С. Г. Кулешов ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К, 2003. — 57 с.

28. Кулешов С. Г. Чи входить книгознавство у документознавство? : (до проблеми структуризації сучасного документознавства) // Бібл. вісн. — 1999. — № 5. — С. 10—16.

29. Кулешов С. Г. Ще раз про «доджерело» // Студії з архів. справи та документознавства / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. — К., 2002. — Т. 8. — С. 135—139.

30. Кушнаренко Н. М. Новий етап інституалізації науки про документ // Студії з архів. справи та документознавства / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. — 2004. — Т. 12. — С. 126—130.

31. Литвак Б. Г. О закономерностях эволюции делопроизводственной документации в XVIII-XIX вв.: К постановке вопроса // Проблемы источниковедения истории СССР и специальных исторических дисциплин. – М, 1984. – С. 48-55.

32. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство. — К., 2008. — С. 6—23.

33. Плешкевич Е. А. Современные проблемы документоведения : обзор // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. — 2006. — № 1. — С. 3—10.

34. Плешкевич Е. А. Современные проблемы науки о документе // Науч. и техн. б-ки. — 2006. — № 10. — С. 14—30.

35. Слободяник М. С. Формування загальної теорії документа: історія, сучасність, перспективи // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21—23 трав. 2007 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. та інформ. діяльності. — К., 2007. — С. 3—4.

36. Столяров Ю. М. Від діловодства — до документознавства, від документознавства — до документології // Вісн. Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — Вип. 14. — С. 96—104.

37. Столяров Ю. Н. Параллельные миры документоведения // Науч. и техн. б-ки. — 2005. — № 6. — С. 70—74.

38. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. — К., 2007. — С. 181—187.

Семінарське заняття 3

Тема: Об’єкт, предмет та структура документознавства в трактуванні "нової версії" документознавства. Документологічні ідеї в документознавстві. Місце документознавства в системі наук

Мета:проаналізувати поняття об’єкта і предмета науки, з’ясувати відмінності в трактуванні об’єкта, предмета і структури документознавства вітчизняними науковцями, визначити місце документознавства в системі наук в різних концепціях

Питання:

1. Об’єкт, предмет і структура документознавства в трактуванні "нової версії" документознавства.

Концепція Н. М. Кушнаренко.

Концепція Г. М. Швецової-Водки.

2. Документологічні ідеї в документознавстві: порівняльний аспект

3. Охарактеризуйте погляди різних вчених щодо місця документознавства серед інших наук:

Концепція Н. М. Кушнаренко.

Концепція С. Г. Кулешова.

Концепція М. С. Слободяника.

Концепція Ю. М. Столярова.

Концепція Є. О. Плешкевича.

4. Документознавство в системі документально-комунікаційних наук.

5.Документознавство в системі історичних наук.

Література

1. Бездрабко В. В. Сучасне документознавство в Україні: концепції, перспективи розвитку // Укр. іст. журн. — 2008. — № 6. — С. 165—182.

2. Бездрабко В.В. Документо-знавство та / чи –логія : закономірність науки чи / та вибір науковця? / Валентина Бездрабко // Зб. пр. Наук.-дослід. центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики. – Львів, 2007. – Вип. 15. – С. 246–272.

3. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи. — К., 2000. — С. 5—37;

С. 39—45.

4. Кулешов С. Г. Історичне документознавство: зміст та основні зав­дан­ня нау­кового напряму (до постановки проблеми) // Архіви України. — 1998. — № 1/6. — С. 9—18.

5. Кулешов С. Г. Новий погляд на структуру документознавства : [про ст. М. С. Слободяника] // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 10. — С. 24—27.

6. Кушнаренко Н. М. Внутрішньопредметна і міжпредметна інтеграція дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — Вип. 11. — С. 106—114.

7. Кушнаренко Н. Н. Документоведение : учебник. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — К., Знання, 2000. — С. 152—155.

8. Кушнаренко Н. Новий етап інституалізації науки про документ // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. –Т. 12. – С. 126–129.

9. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство. — К., 2008. — С. 6—23; С. 34—47.

10. Плешкевич Е. А. Многоликий Янус документоведения // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. — 2004. — № 12. — С. 9—11; То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.viniti.ru/cgi-bin/nti/nti.pl?action=show&year=1_2004&issue=12&page=9

11. Плешкевич Е. А. Современные проблемы документоведения : обзор в преддверье юбилея // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — № 4. — С. 28—30, 33.

12. Рудюк В. В. Предметна область електронного документознавства // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19—21 трав. 2009 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2009. — С. 25—27.

13. Слободяник М. С. До питання про структуру і проблематику сучасного документознавства // Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика : матеріали наук. конф. 18 груд. 2002 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К.: ДАКККіМ, 2003. — С. 51—52.

14. Слободяник М. С. До питання структуризації документознавства // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19—21 трав. 2009 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2009. — С. 3—4.

15. Слободяник М. С. До питання структуризації комунікаційних наук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — № 2. — С. 4—6.

16. Слободяник М. С. Структура сучасного документознавства // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 4. — С. 18—21.

17. Собчук В. С. Історичне документознавство як важливий напрям наукових досліджень // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21—23 трав. 2007 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. та інформ. діяльності. — К., 2007. — С. 20—22.

18. Собчук В. С. Структура загального документознавства // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2007. — Вип. 13; Те саме [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znmm/2007_13/R1/Sobchuk.pdf

19. Соляник А., Кушнаренко Н. Концептуальні засади викладання дисциплін документознавчого циклу // Вісн. Кн. палати. — 2001. — № 1. — С. 25—27.

20. Столяров Ю. Н. О месте документоведения в системе наук // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. — 2004. — № 6. — С. 1—3.

21. Столяров Ю. Н. О новой научной дисциплине — документологии — и ее предмете // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть : матеріали міжнар. конф. до 70-річчя ХДАК. — Х., 1999. — Ч. 2. — С. 66—71.

22. Столяров Ю. Н. О соотношении книги с документом, книговедения с документологией // Книга : исслед. и материалы. — М., 2001. — Сб. 79. — С. 76—84.

23. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. — К., 2007. — С. 187—197.

Письмова контрольна робота за темами 1-го модуля

Семінарське заняття 4

Тема: Історія розвитку термінології документознавства Документ як наукове поняття та системне явище. Загальні документознавчі поняття

Мета:проаналізувати історіографію терміносистеми документознавства, визначити спільні підходи і розбіжності у формулюванні і трактуванні окремих термінів різними авторами, засвоїти історію виникнення та розвитку поняття «документ», концептуальні підходи різних авторів, сутність стандартизованого визначення документа.

Питання:

1. Історія розвитку термінології документознавства. Періодизація розвитку термінів документознавчої наукової системи. Термінологічна діяльність науковців.

2. Нормативні документи з термінології документознавства: ГОСТ 16487–70 „Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения”, ГОСТ 6.10.2–75 „Унифицированные системы документации. Термины и определения”. Перші термінологічні словники. „Краткий словарь архивной терминологии”(М., Л., 1968), „Краткий словарь видов и разновидностей документов” (М., 1974).

3. Сучасні докуметнозначі термінологічні стандарти та словники.

4. Терміноелементи, похідні від терміна «документ»: їхні значення.

5. . Багатозначність підходів зрозуміння начення поняття "документ".

6. Концептуальні визначення "документа" (в концепціях Н. М. Кушнаренко, Ю. М. Столярова, С. Г. Кулешова, Є. О. Плешкевича, М. С. Слободяника, А. В. Соколова).

7. 3.Стандартизовані визначення документа (в стандартах ISO, "Діловодство та архівна справа", Законах України і Росії).

8. Законодавчі визначення «документа».

9. Сучасні визначення документа в працях різних авторів.

Література:

1. ДСТУ 2392—94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. — Чинний від 01.01.95. — К. : Держстандарт України, 1994. — 53 с.

2. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. — Вид. офіц. — На заміну ДСТУ 2732—94 ; Прийнято та надано чинності від 28 трав. 2004 р. — К. : Держспоживстандарт України, 2005. — 31 с.

3. ДСТУ 3843—99. Державна уніфікована система документації. Основні положення. — К., 2000.

4. ДСТУ 4423-1:2005. Керування документаційними процесами. Ч. 1. Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD). — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 28 с. — (Нац. стандарт України).

5. ДСТУ 4423-2:2005. Керування документаційними процесами. Ч. 2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD). — Вид. офіц. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 44 с. — (Нац. стандарт України).

6. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. М. Швецова-Водка (кер. авт. кол.), Г. В. Сілкова, Л. О. Черепуха, М. П. Лико, Ж. В. Бабенко, М. С. Пацко.— К. : Кн. палата України, 1998. — 116 с.

7. Комова М. В. Документознавча термінологія : навч. посіб. для студ. спец. "Документознавство та інформ. діяльність" / Марія Василівна Комова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2003. — 167 с.

8. Швецова-Водка Г. Документальні чи документні? // Бібл. вісн. — 1997. — № 3. — С. 10—11.

9. Бездрабко В. В. Проблеми термінології вітчизняного документознавства у сучасному науковому контексті // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21—23 трав. 2007 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. та інформ. діяльності. — К., 2007. — С. 15—18.

10. Бездрабко В. В. Термінологічні студії у сучасному вітчизняному документознавстві (1990-і — початок 2000-х рр.) // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2007. — [Вип. 1]. — С. 7—45.

11. Столяров Ю. Н. Термины, производимые от слова документ // Науч. и техн. б-ки. — 2000. — № 10. — С. 64—68.

12. Столяров Ю. Н. Документологический тезаурус [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/Articles/crimea/2004/doc/310.pdf, свободный. — Загл. с экрана.

13. Столяров Ю. Н. Развитие документологической терминологии // Науч.-техн. информ. Сер. 1, Орг. и методика информ. работы. — 2004. — № 8. — С. 67—79.

14. Швецова-Водка Г. Можливі шляхи розвитку терміносистеми документознавства // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2008. — Вип. 2. — С. 96—104.

15. Плешкевич Е. А. Проблемы теоретического изучения документов // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : Проблеми науки, освіти, практики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20—22 трав. 2008 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2008. — С. 72—76.

16. Швецова-Водка Г. Чи потрібний документознавству оновлений термінологічний апарат? // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2008. — № 3. — С. 26—31.

17. Швецова-Водка Г. Склад сучасної терміносистеми документознавства // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2009. — Вип. 3. — С. 68—75.

18. Корнієнко В. Роль і значення терміна-визначника для окремого класу документів та одного з його видів // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 7. — С. 17—20.

19. Широков А. Н. Французско-русский словарь информационно-библиотечной и документивной терминологии / А. Н. Широков, Ж.—Ж. Донар (Франция). — М. : ТЕЗАУРУС, 2005. — 100

Семінарське заняття 5

Тема: Функції та властивості документа

Мета:здійснити порівняльний аналіз визначення функцій та властивостей документа в концепціях різних авторів.

Питання:

1. Скласти переліки функцій та властивостей документа у працях різних авторів (у формі таблиці).

2. Зробити висновки: які функції та властивості документа виділяються всіма авторами; у чому полягають відмінності між переліками функцій та властивостей документа в концепціях різних авторів.

3. Трактування понять «документно-комунікаційна система», «документна комунікація», «документий ресурс», «документний потік», «документний массив», комунікативні властивості документа.

4. За вітчизняними, зарубіжними спеціальною законодавчою базою, стандартами, термінологічними словниками, дати визначення загальним поняття «іформаційної складової документа», «документої інформації», «документальної інформації».

Література:

1. Илюшенко М. П. Свойства документной информации // Секретарское дело. — 1999. — № 1.

2. Илюшенко М. П. Формуляр документа : учеб. пособие / М. П. Илюшенко, Т. В. Кузнецова. — М.: МГИАИ, 1986.

3. Илюшенко М. П. Функциональный анализ документа // Делопроизводство. — 1999. — № 2. — С. 43—46.

4. Илюшенко М. П. К вопросу о функциях документов // Совет. архивы. — 1973. — № 5. — С. 10—17.

5. Воробьёв Г. Г. Документ : информационный анализ / Г. Г. Воробьёв. — М. : Наука, 1973. — 255 с.

6. Кулешов С. Г. Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної влади // Наук. пр. НБУВ. — К., 2005. — Вип. 14. — C. 231—240.

7. Копанєва В. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки ХХ ст. — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / В. О. Копанєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — 20 с.

8. Копанєва В. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : монографія В. Копанєва ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 205 с.

 

Семінарське заняття 6

Тема: Документування як процес створення документа. Документ як артефакт. Експертиза цінності документів.

Мета:набуття навичок аналізу трактування терміну «документування», виявляти його складові, критеріїв визначення експертизи цінності документів, визначення порядку надання документові статусу “цінний”, “особливо цінний”, “унікальний”, “рідкісний”.

Питання:

1.Терміноелемент «документування», складові процесу документування в концепціях різних авторів.

2.Загальна характеристика матеріальної основи документа. Форма документа. Формуляр-зразок документа.

3.Еволюція способів та засобів запису інформації.

4. Експертиза цінності документів, визначення порядку надання документові статусу “цінний”, “особливо цінний”, “унікальний”, “рідкісний”.

5. Співвідношення понять “пам’ятка культури”, “цінний документ”, “унікальний документ”, “особливо цінний документ”, “рідкісний документ”.

Література:

1. Зиновьева Н. Б. Документоведение. – М., 2001. – 344 с.

2. Зусьман О. М. Документоведение. – СПб.: СПбГУКИ, 2003. – 108 с.

3. Ильюшенко М. П., Кузнецова Т. В., Лившиц Я. З. Документоведение. Документ и системы документации. – М.: МГИАИ, 1977. – 132 с.

4. Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. книги. — К. : НБУВ, 2004. — 644 с.

5. Ковальчук Г. І. Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам’яткознавчий аспект // Бібл. вісн. — 2007. — № 5. — С. 29—36.

6. Кулешов С. Г. Документ как исторический источник: свойство, состояние, статус // Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе : докл. и тез. выступлений на третьей Всерос. конф., 25—26 февр. 1999 г. — М., 1999. — С. 95—99.

7. Кулешов С. Г. До проблеми віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних // Студії з архів. справи та документознавства / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. — К., 2008. — Т. 16. — С. 15—29.

8. Кулешов С. Г. Документ как исторический источник: Границы понятия с точки зрения информ. подхода // Историки и архивисты: сотрудничество в сохранении и познании прошлого в интересах настоящего и будущего : междунар. науч. конф., 27—28 нояб. 1997 г. : докл. и тез. науч. сообщ. / Федер. арх. служба России и др. — М., 1997. — С. 142—102.

9. Кушнаренко Н. Н. Документоведение. – К.: Знання, 2003. – 464 с.

10. Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное пособие / Н.С. Ларьков. – М., 2006. – 275 с.

Семінарське заняття 7

 

Тема: Історія класифікації, типології документів Класифікація, типологія документів за матеріальною та інформаційною складовою.

Мета:набуття вмінь і навичок аналізувати схем класифікації документів, розпізнавати їх класифікаційні рівні, набуття вмінь і навичок аналізувати системні класифікації документів, Питання:

1. Охарактеризувати основні етапи розвитку теорії класифікації документів.

2. Узагальнити трактування понять „тип”, „вид”, „підвид”, „рід”, „клас” документа. Пояснити відмінність між цими визначеннями.

3. Розкрити можливі перспективи розвитку класифікації документів, її важливості для організації зберігання документів.

4. Порівняти фасетно-блочні схеми класифікації документів Н. Кушнаренко, Ю. Столярова, Г. Швецової-Водки.

5. Узагальнити трактування поняття „зміст документа” / „інформаційна складова документа” та можливості класифікації документів за ними. Інформаційний компонент у схемах класифікації документів С. Кулешова, Н. Кушнаренко, Ю. Столярова, Г. Швецової-Водки та ін.

6. Класифікація, типологія документів за зовнішньою формою: вид документа за матеріальним носієм, матеріальною конструкцією.

7. Системні класифікації як форма наукового пізнання. Десяткова класифікація” М. Дьюї: історія, теорія.

8. „Універсальна десяткова класифікація”, „Класифікація бібліотеки Конгресу США”, „Бібліотечно-бібліографічна класифікація”.

9. Класифікаційні схеми, що застосовуються у різних галузях знань, сферах роботи з документами. Класифікатори технічно-економічної, сільськогосподарської, іншої спеціалізованої інформації. „Державний класифікатор управлінської документації”, «Державний класифікатор нормативних документів», «Державний класифікатор професій» та ін..

10. „Генеральна схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України” .

Література:

1. Бездрабко В. В. Класифікація документів як теоретична проблема історичної науки: новітні здобутки // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія: Іст. науки. — Черкаси, 2009. — Вип. 160—161. — С. 3—10.

2. Бездрабко В. В. Класифікація документів: здобутки і нагальні завдання сьогодення // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Історія. — Ужгород, 2009. — Вип. 22; Те саме [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ Nvuu/Ist/2009_22/023.htm

3. Генеральна схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України / Н.М. Христова, Л.В. Андрієвська, В.В. Бездрабко та ін. – К., 2006. – 137 с. // Вісник Кн. палати. – 2006. – № 7. – С. 51–53.

4. Державний класифікатор видів економічної діяльності (ДКВЕД)-2012

5. Державний класифікатор нормативних документів» , «Державний класифікатор професій» та ін..

6. ДК 010–98. Державний класифікатор управлінської документації. – К.: Держстандарт України, 1999. – 50 с.

7. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство. – К.: ДАККіМ, 2003. – 58 с.

8. Кушнаренко Н. Н. Документоведение. – К.: Знання, 2003. – 464 с.

9. Кушнаренко Н. Н. Документоведение. – К.: Знання, 2003. – 464 с.

10. Швецова-Водка Г. М. Документознавство: Навчальна посібник. – 2007. – 398 с.

11. Універсальна десяткова класифікація”, „Класифікація бібліотеки Конгресу США”, „Бібліотечно-бібліографічна класифікація»

1. Письмова контрольна робота за темами 2-го модулю

 

Модуль 3.Неопубліковані документи і документи з особливим способом публікування. Видання як вид документа.

Семінарське заняття 8

Тема: Службові управлінські документи

Мета: набуття вмінь і навичок визначати відмінності службового документа від інших видів документації, принципи його класифікації

Питання:

1. Трактування понять «службовий управлінський документ», організаційно-розпорядчий документ», «офіційний документ», «нормативний документ» в управлінському документознавстві.

2. Уніфікація та стандартизація управлінської документації. Склад уніфікованої системи ОРД.

3. Уніфікована форма документа. Реквізит документа. Схеми розташованості меж і зон реквізитів.

4. Функції службових управлінських документів. Зміст службового управлінського документа. Концепт.

5. Поняття «жанр», «вид» документа. Жанрово-видова характеристика службових управлінських документів.

6. Заголовок до тексту службового документа.

7. Аресат службового управлінського документа. Намір, інтенція адресанта. Статусна характеристика комунікантів.

Література:

1. Акилина М. И. Термины «публикация» и «неопубликованный документ» // Науч. и. техн. б-ки СССР. — 1989. — № 10. — С. 10—12.

2. Бездрабко В. В. Управлінське документознавство : навч. посіб. / В. В. Бездрабко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — 2-ге вид., зі змін. та доп. — К., 2006. — 208 с. Рец.: Кулешов С. Г. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — № 3. — С. 80—82; Слободяник М. Нове видання з управлінського документознавства // Бібл. планета. — 2008. — № 1. — С. 39—40.

3. Беспянська Г. До історії поняттєвого розмежування термінів «офіційний документ» та «службовий документ» // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: Збірка наукових. – К, 2009.‑ С. 82-94.

4. ДК 010–98. Державний класифікатор управлінської документації. – К.: Держстандарт України, 1999. – 50 с.

5. Кулешов С. Г. Неопубликованные документы. Понятие и классификация // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1988. – № 7. – С. 30–32.

6. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство. – К.: ДАККіМ, 2003. – 58 с.

7. Кулешов С. Перспективні напрямки наукових досліджень у спеціальному документознавстві // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. –Т. 12. – С. 115–120.

8. Кулешов С. Про деякі ключові поняття справочинства // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. – Вип. 3: Джерелознавчі дисципліни. ‑ К., 2001.– С. 356-361

9. Кушнаренко Н.М. Спеціальне документознавство: Навч. посіб. для дистанційного навчання/ Н.М.Кушнаренко, Ю.В.Трач. – К.: Ун-тет «Україна», 2010.‑ 281 с.

Література

1. ДСТУ 3017–95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 47 с.

2. ДСТУ 3018–95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 24 с.

3. Бездрабко В. В. Українські документознавчі видання: історіографічний і наукометричний виміри // Зб. пр. Наук.-досл Серіальні видання. Ознаки серіальних видань. Періодичні та продовжувані видання як особливий вид документа, що відрізняється регулярністю виходу у світ ід. центру періодики / Нац. акад. наук України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — 2008 ; Те саме [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ ZPNDZP/2008/Bezdrabko_W.htm

4. Бездрабко В.В. Флагман фахової вітчизняної періодики з документознавства / Валентина Василівна Бездрабко // Вісн. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2008. – № 3. – С. 83–88.

5. Бездрабко В.В. Модерний факт документознавчої «часописної науки» / В. Бездрабко // Бібл. планета. – 2009. – № 1. – С. 17–20.

6. Бездрабко В.В. Наукові журнали: минуле, сучасне, майбутнє // Зб. наук. пр. Львівської національної бібліотеки ім. В. Стефаника НАНУ. – Л., 2003. – С. 59–65

7. Батрак А. Висвітлення проблем документознавства на сторінках періодичних видань Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. - 2004. - Т. 11. - С. 183-187

Письмова контрольна робота за темами 3-го модулю

Семінарське заняття 9

Тема: Зображувальні, картографічні, музичні документи як види документів. Документи на нетрадиційних носіях інформації. Кінофотофонодокументи

Мета:набуття вмінь і навичок класифікувати документ за різними ознаками, визначати логічні зв’язки між ідеєю, її технічним рішенням, науково-технічним прогресом, порівнювати споживчі характеристики окремих видів документів на нетрадиційних носіях інформації

Питання:

1. Загальна характеристика ізографічних видань.

2. Документи на нетрадиційних носіях. Мікрографічний документ

3. Магнітний документ.

4. Оптичний документ.

5. Голографічний документ

6. Кінофотофонодокумент.

Література:

1. Бездрабко В.В. З історії вивчення кінофотофонодокумента в Україні / В.В. Бездрабко // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Серія : Історія. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 15. – С. 97–106.

2. Бездрабко В.В. До історії вивчення картографічного документа в Україні / Бездрабко В.В. //Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія : Історія. – 2008. – Вип. 40, № 816. – С. 405–415.

3. Бездрабко В.В. Модерні дослідження музичного документа в Україні : пошуки і перспективи / Валентина Василівна Бездрабко // Вісн. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2009. – № 1. – С. 116–120.

4. Божок А. П. Картографія : підруч. для студ. геогр. спец.вузів / А. П. Божок, Л. Є. Осауленко, В. В. Пастух ; Київ,нац. ун-тім. Тараса Шевченка. — К. : Вид.-поліграф, центр «Київ, уні-т», 2000. — 250 с.

5. Голограма Електронний ресурс. — Режим доступу : http ://uk.wikipedia.org/. — Загол. з екрану.

6. ГСТУ 55003-2003 Кінодокумент. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. – К., 2003. – 37 с.

7. Ємельянова Т. О. Класифікація аудіовізуальних документів (на прикладі документів Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного) // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : матеріали другої Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17—18 трав. 2005 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2005. — Ч. 1. — С. 220—222.

8. История карты Средневековой Европы / Под. ред. М. Иванова. – М., 1998. – 646 с.

9. Кузнецова Т. В. Техническое, кино-, фото-, фонодоку-ментирование // Секретарское дело. — 2004. — № 11. — С. 12—15.

10. Пилипчук М. И., Лисютин А. П. Копирование фонодокументов на цифровые носители информации // Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе: Докл. и тез. выступлений на третьей Всерос. конф. / ВНИИДАД. – М., 1999. – С. 264–265.

11. Понтек К. Критерії оцінки цінності аудівізуальних документів // Архівознавство. – Археографія. – Джерелознавство: Міжвідомч. збірн. наук. пр. Вип. 8. – К., 2006. – С. 9–15.

12. Понтек К. Критерії оцінки цінності аудівізуальних документів // Архівознавство. – Археографія. – Джерелознавство: Міжвідомч. збірн. наук. пр. Вип. 8. – К., 2006. – С. 9–15.

13. Розанова Л. Н. Основы научной класификации фонодокументов: Ав

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти