ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Модуль 4. Нетекстові твори і. друковані видання. Технотронні види документів

Семінарське заняття 9

Тема: Зображувальні, картографічні, музичні документи як види документів. Документи на нетрадиційних носіях інформації. Кінофотофонодокументи

Мета:набуття вмінь і навичок класифікувати документ за різними ознаками, визначати логічні зв’язки між ідеєю, її технічним рішенням, науково-технічним прогресом, порівнювати споживчі характеристики окремих видів документів на нетрадиційних носіях інформації

Питання:

1. Загальна характеристика ізографічних видань.

2. Документи на нетрадиційних носіях. Мікрографічний документ

3. Магнітний документ.

4. Оптичний документ.

5. Голографічний документ

6. Кінофотофонодокумент.

Література:

1. Бездрабко В.В. З історії вивчення кінофотофонодокумента в Україні / В.В. Бездрабко // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Серія : Історія. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 15. – С. 97–106.

2. Бездрабко В.В. До історії вивчення картографічного документа в Україні / Бездрабко В.В. //Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія : Історія. – 2008. – Вип. 40, № 816. – С. 405–415.

3. Бездрабко В.В. Модерні дослідження музичного документа в Україні : пошуки і перспективи / Валентина Василівна Бездрабко // Вісн. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2009. – № 1. – С. 116–120.

4. Божок А. П. Картографія : підруч. для студ. геогр. спец.вузів / А. П. Божок, Л. Є. Осауленко, В. В. Пастух ; Київ,нац. ун-тім. Тараса Шевченка. — К. : Вид.-поліграф, центр «Київ, уні-т», 2000. — 250 с.

5. Голограма Електронний ресурс. — Режим доступу : http ://uk.wikipedia.org/. — Загол. з екрану.

6. ГСТУ 55003-2003 Кінодокумент. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги. – К., 2003. – 37 с.

7. Ємельянова Т. О. Класифікація аудіовізуальних документів (на прикладі документів Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного) // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : матеріали другої Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 17—18 трав. 2005 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2005. — Ч. 1. — С. 220—222.

8. История карты Средневековой Европы / Под. ред. М. Иванова. – М., 1998. – 646 с.

9. Кузнецова Т. В. Техническое, кино-, фото-, фонодоку-ментирование // Секретарское дело. — 2004. — № 11. — С. 12—15.

10. Пилипчук М. И., Лисютин А. П. Копирование фонодокументов на цифровые носители информации // Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе: Докл. и тез. выступлений на третьей Всерос. конф. / ВНИИДАД. – М., 1999. – С. 264–265.

11. Понтек К. Критерії оцінки цінності аудівізуальних документів // Архівознавство. – Археографія. – Джерелознавство: Міжвідомч. збірн. наук. пр. Вип. 8. – К., 2006. – С. 9–15.

12. Понтек К. Критерії оцінки цінності аудівізуальних документів // Архівознавство. – Археографія. – Джерелознавство: Міжвідомч. збірн. наук. пр. Вип. 8. – К., 2006. – С. 9–15.

13. Розанова Л. Н. Основы научной класификации фонодокументов: Автореф. дис. ... канд ист. наук / МГИАИ. – М., 1985. – 26 с.

14. Розанова Л. Н. Основы научной класификации фонодокументов: Автореф. дис. ... канд ист. наук / МГИАИ. – М., 1985. – 26 с.

15. Тупчієнко-Кадирова Люція Музичний документ: деякі аспекти визначення, специфіки видів та описування в режимі електронної каталогізації// Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. –Т. 12. – С. 148–155. ||http://www.archives.gov.ua/Publicat/Studii/Studii_2004.12_09.php

16. Тупчієнко-Кадирова Л. Г. «Музичний документ»: співвідношення з деякими іншими поняттями // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21—23 трав. 2007 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. та інформ. діяльності. — К., 2007. — С. 36—37.

17. Шатрова М. До визначення терміна «образотворчий документ»// Київський нац. ун-т к-ри і мистецтв; Ін-т державного управління і права. – К., 2008. – Вип. 2. – С. 138-151.

18. Шатрова М. Б. Термінологічні пошуки при формування поняття «образотворчий документ» // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : Проблеми науки, освіти, практики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20—22 трав. 2008 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — К., 2008. — С. 80—81.

Тема: Електронні документи: типологічні ознаки. Електронний документ, електронний ресурс, електронний архів, електронне видання. Класифікація електронних документів

Мета:узагальнення знань, умінь та навичок роботи з електронними документами як продукцією елетронного ресурсу, архіву, видавництва

Питання:

1. Електронні документи: типологічні ознаки. Інформаційні можливості документів на новітніх носіях інформації. Гіпертекст. Метатекст. Інтертекстуальність.

2. Класифікація електронних документів

3. Електронний ресурс.

4. Електронний архів.

5. Електронне видання.

Література:

1. Алексеева М. И. Электронная книга : Взгляд в будущее /М. И. Алексеева, О. В. Барышева — М., 2000. — 44 с.

2. Антопольский А. Б. Электронные библиотеки : принципы создания : науч.-метод, пособ. / А. Б. Антопольский, Т. В. Майстрович. — М. : Либерия, 2007. — 283 с.

3. Асеев Г.Г., Шейко В.Н. Информационные технологии в документоведении: Учеб. пособие. - X.: ХГИК, 1997. - 290с Асеев Г.Г. Электронный документооборот: Учеб. для студентов вузов культуры и искусств / Харьк. гос. акад. культуры. - X.: ХГАК, 2000. - 470с: ил Антопольский А. Б. Электронные издания : проблемы и решения / А. Б. Антопольский, Л. В. Вигурский // Информ. ресурсы России. — 1998. — Ml.— С. 19-27.

4. Баласанян В. Электронный документооборот - основа эффективного управления современным предприятием // Управление персоналом. - 2002. - № 2.-20 с.

5. Болдовський В. Дефініція та класифікація онлайнового документа // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 6. — С. 30—32.

6. Буль В. А. Электронные издания : учеб. / В. А. Вуль. — М. ;СПб. : Изд-во «Петербургский институт печати», 2001. —308 с.

7. Гадасин В. А., Конявский В. А. От документа – к электронному документу. Системные основы. - М.: РФК-Имидж Лаб, 2001. - 192 с.

8. Гедрович Ф. А. Технотронные документы — результат технически обусловленных форм письменности // Вест, архивиста. — 1998. — № 2 (44). — С. 71-73.

9. Гениева Е. Вторжение электронных изданий: плюсы и минусы // Библиотека. — 1997. — № 8. — С. 14—16.

10. Гиляревский Р. С. Электронная книга : современное состояние и перспективы развития // Книга : исслед. и материалы. — 1997. — Сб. 74. — С. 51-60.

11. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. - М.: Наука, 1982. -552 с.

12. ГОСТ 7.83—2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения : межгос. стандарт. — Введ. 2002—07—01 // Стандарты по издательскому делу / сост. : А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. — 3-е изд. — М. : Экономистъ, 2004. — С. 297—311.

13. ДудченкоС. В. Электронный документ / С. В. Дудченко // Культура народов Причерноморья. — 2006. — N 60, т. 1. — С. 20—26.

14. Дудченко С. В. Электронный документ как полнотекстовый, справочный и библиографический первоисточник / С. В. Дудченко // Культура народов Причерноморья. — 2004. — N 50, т. 3. — С. 59—64.

15. Дутов М. Сравнительный анализ европейского законодательства в области электронного документооборота // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 8. - С. 25-28.

16. Дюранти Л. Влияние новых технологий на архивную теорию // Вестник архивиста. 2000. ‑ № 5. - 35 с.

17. Елисина Е. Ю. Классификация электронных документов // Библиотековедение. — 2007. — № 4. — С. 43—50; № 5. — С. 54—60.

18. Емельянов Н. Электронные документы и БД Электронный ресурс / Н. Емельянов. — Режим доступу : http ://www.osp.ru/cio/1999/18/171577/. — Загол. с экрана.

19. Живкович Д. Электронная книга: эволюция или революция? // Междунар. форум по информ. — 2008. — Т. 33, № 4. — С. 29—36.

20. Залаев Г. З. Анализ и классификация электронных документов // Вестн. архивиста. — 1999. — № 2/3. — С. 60—68.

21. Захаров О. Что такое электронный документооборот // Компьютер Пресс- 1997.-35 с.

22. Захаров А. Электронные документы и формы представления // Библиотека. — 2000. — № 11. — С. 29—31.

23. Земсков А. И. Электронная информация и электронные ресурсы : публикации и документы, фонды и библиотеки / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг ; под ред. Л. А. Казаченковой. — М. : Изд-во ФАИР, 2007. — 528 с. : ил. — (Спец. издат. проект для б-к).

24. Земсков А. И. Электронные библиотеки : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг. — М. : Либерея, 2003. — 352 с.

25. Клименко О. В. Теоретичні засади визначення компонентів електронних документів у сучасному документознавстві // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21—23 трав. 2007 р. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. та інформ. діяльності. — К., 2007. — С. 48—51.

26. Клименко С. В. Электронные документы в корпоративных сетях: второе пришествие Гутенберга / С. В. Клименко, И. В. Крохин, В. М. Кущ, Ю. Л. Лагутин. — М., 1999. — 272 с. — (Инженерная энцикл. ТЭК).

27. Ключникова К. М. Электронные журналы в библиотеках // Науч. и техн. б-ки. — 1997. — № 10. — С. 61—67

28. Копанєва В. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки ХХ ст. — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / В. О. Копанєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2008. — 20 с.

29. Копанєва В. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : монографія / В. Копанєва ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2009. — 205 с.

30. Кузнецова Т. В. Задачи документоведения в связи с развитием компьютерных технологий // Документ в административных структурах : тез. докл. на Междунар. конф. — М., 1995. — С. 8—11.

31. Михайлов О. А. Электронные документы в архивах: Проблемы приема, обеспечение сохранности и использование: Аналит. Обзор / РГАНТД. – М.: Диалог-МГУ, 1998. – 244 с.

32. Іствуд Т. Експертиза цінності електронних документів // Архіви України. - 2002. -№1.-300 с.

33. Рындин А. Общая концепция построения электронного архива. http://www.csoft.spb.ru

34. Рысков, О. И. Исследование нормативно-методического обеспечения и практики применения электронных документов в деятельности федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации [Электронный ресурс] : 1993-2004 гг. : Дис. ... канд. ист. наук : 05.25.02 1993-2004 гг. : Москва : ПроСофт-М, 2003.

35. Трачук Л. «Електронний ресурс» та «електронний каталог»: співвідношення термінів// Київський нац. ун-т к-ри і мистецтв; Ін-т державного управління і права. – К., 2008. – Вип. 2. – С. 9-38.

Письмовий модульний контроль за темами 4 модулю


3.3. Зміст самостійної роботи студентів

№ п/п Зміст завдань для самостійної роботи К-сть годин
Самостійна робота 1 Тема: Документознавство як наукова і навчальна дисципліна. Історіографія документознавства. Еволюція документа та знань про документ Дати відповіді на запитання: Що стало основним чинником виникнення документа ? Які основні ознаки типології письма ? Які первісні способи, засоби закріплення та передачі інформації ? Які сучасні системи письма ? Як відбувалося накопичення емпіричних знань про документ ? Як складалися традиції з’ясування основної теми змісту документа, визначення жанрово-тематичної специфіки документа, його уніфікації, підтвердження оригінальності ? Які праці про вимоги до мови, стилістики, синтаксичної конструкції документа, його форм епохи античності дійшли до нашого часу ? Чим пояснюється зростання статусу документа у в епоху середньовіччя ? Як еволюціонізують матеріальні основа, конструкція документа, способи техніки фіксації інформації ? Як розвивалися знання про документ в часи середньовічної схоластики та в епоху Відродження ? Чим пояснюється видове урізноманітнення документів світського, церковного життя в епоху середньовіччя та раннього нового часу ? У чому полягає значення діяльності ерудитів для накопичення знань про документ ? Чим зумовлено складання спеціальних систем документації ? Як вплинула канцелярська практика королівських історіографів, державних антикваріїв на формування та вдосконалення інституту реквізитів, ієрархії документів ? Як складалися перші галузі знань про документ ? Які зміни відбулися в ХІХ ст. у галузях знань, що вивчають документ ? Чим це було зумовлено ? Як вплинули історико-філологічні, бібліографічні, книгознавчі, бібліологічні дослідження на розвиток знань про документ ? Які наукові передумови формування уявлень про документ як системний об’єкт ? Які наукові товариства, гуртки, навчальні заклади ХІХ ст. займалися вивченням документів ? Якою є роль архівів у розвитку знань про документ ? Чим пояснюється зростання ролі діловодних служб у суспільстві, державі XVIII–XIX ст. ? Які державні нормативні акти, тематичні праці про регламентацію діловодства у XVIII–XIX ст. Вам відомі ? Який внесок П. Отле у розвиток документаційної науки ? Яку схему класифікації документів запропонував П. Отле ? Як П. Отле та його сподвижники пояснювали зміст понять „документологія”, „документаційна наука”, „книго-архіво-музеєзнавство” ? Як називається фундаментальна праця П. Отле з документаційної науки ? Праці яких науковців сприяли утвердженню широкого тлумачення документа ? Що уможливили структурно-лінгвістичні студії Ф. Де Соссюра у вивченні документа ? В якому році в Московському державному історико-архівному інституті почали викладати курс „Загальне документознавство” ? Як називалась основоположна робота з сучасного документознавства К. Мітяєва ? Коли було засновано Всесоюзний науково-дослідний інститут документознавства та архівної справи ? Які магістральні напрями діяльності Всеросійського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи ? Яким чином аргументується належність документознавства до історичних наук ? Що сприяло появі новаційних підходів до вивчення документа у 1970–1980-х роках ? Чим пояснюється тяжіння змісту документознавства в 1970-х рр. до інформаційних наук ? Як відбулося юридичне оформлення документознавства як наукової спеціальності ? Які зміни сталися з документознавством під впливом новаційних досліджень у галузі документаційної науки й інформатики ? Як називається монографія С. Кулешова з історії й теорії документознавства (2000 р.) ? Якого року в Україні відбулося юридичне оформлення документознавства як наукової спеціальності ? Хто став автором першого в Україні підручника з документознавства ? Коли було засновано Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ? Які основні напрями його діяльності у галузі документознавства ? Коли і де було відкрито першу в Україні Спеціалізовану вчену раду для захисту дисертацій за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство, соціальні комунікації 27.00.02? Як розвивається сучасна зарубіжна наука про документ ? Чим відрізняється документаційна наука, інформатика, керування документаційними процесами від сучасного вітчизняного документознавства ?  
Самостійна робота 2 Тема: Основні етапи розвитку та головні концепції документознавства. Об’єкт, предмет та структура документознавства в концепції С.Г.Кулешова Дати відповіді на запитання: Що вивчає загальне документознавство ? Що досліджує спеціальне документознавство ? Що є об’єктом, предметом дослідження загального, спеціального, документознавства з точки зору С. Кулешова ? Які дослідницькі завдання загального та спеціального документознавства ? Якою є структура загального, спеціального документознавства ? Яким чином класифікуються об’єкти дослідження спеціального документознавства ? Які існують системи документації ? Які основні напрями дослідження спеціального документознавства ? Яка відмінність між загальним документознавством і документологією; загальним документознавством і документознавством ? Які співвідношення ідей «документознавсто-документологія» можете проілюструвати? Що становить об’єкт, предмет документознавства? Які основні теоретичні, науково-методичні завдання документознавства ? Які функції виконує документознавство ? Що за нормативні документи складають джерельну базу курсу „Документознавство” ? Які класичні праці з документознавства Вам відомі ?  
  Самостійна робота № 3 Тема: Об’єкт, предмет і структура документознавства в трактуванні «нової версії» документознавства і концепції документознавства. Дати відповіді на запитання 1. Яка відмінність між загальним документознавством і документологією; загальним документознавством і документознавством ? 2. Які співвідношення ідей «документознавсто-документологія» можете проілюструвати? 3. Якою є інформаційна теорія документознавства Г.М.Швецової-Водки? 4. Яких трансформацій зазнали наукові погляди на документознавсто/документологію Н.М.Кушнаренко?
Самостійна робота 4 Тема:Історія розвитку термінології документознавства Дати відповіді на запитання 1. Як еволюціонізувало визначення поняття „документ” ? 2. Які етапи розвитку пройшло українське термінознавство ? 3. Праці яких сучасних науковців присвячені документознавчій термінологічній проблематиці ? 4. Коли з’явилися перші державні стандарти з термінології споріднених галузей діяльності та знань ? 5. Яку роль у становленні терміносистеми вітчизняного документознавства відіграла фахова періодика ? 6. Який зміст понять „документ”, „реквізити документа”, „документальна інформація”, „документна інформація”, „електронний документ”, „онлайновий документ” ? 7. Яка відмінність між документальною і документною інформацією? 8. Як тлумачаться загальні документознавчі поняття міжнародним стандартом ISO 5127/1–2001 ”Information and documentation: Vocabulary” ?
Самостійна робота 5 1. Як еволюціонізувало визначення поняття „документ” ? 2. Що склало історичні підмурки сучасної терміносистеми документознавства ? 3. Праці яких сучасних науковців присвячені документознавчій термінологічній проблематиці ? 4. Коли з’явилися перші державні стандарти з термінології споріднених галузей діяльності та знань ? 5. Яку роль у становленні терміносистеми вітчизняного документознавства відіграла фахова періодика ? 6. Який зміст понять „документ”, „реквізити документа”, „документальна інформація”, „документна інформація”, „електронний документ”, „онлайновий документ” ? 7. Яка відмінність між документальною і документною інформацією?
Самостійна робота 6 Тема: Функції та властивості документа Дайте відповіді на запитання: 1. Які особливості документальної пам’ятки ? 2. Які якісні, кількісні критерії експертизи цінності документів ? 3. Які законодавчі акти України регулюють збереження історичних пам’яток ? 4. Що спільного й відмінного між поняттями: „цінний документ”, „особливо цінний документ”, „унікальний документ”, „рідкісний документ” ? 1. Що таке „документування інформації” ? 2. Як розвивалися способи документування інформації ? 3. Які існують сучасні способи документування інформації ? 4. Що таке „система запису інформації”, „система відтворення інформації”, „система знищення інформації” ? 5. Чим відрізняються знаки-символи, знаки-образи та знаки-ікони з позицій семіотики? 6. Як може бути оцінений візуалізований текст реклами з позицій семіотики (символьний, образний та іконічний)? 7. Що являє собою креолізований текст? Наведіть приклади креолізованих текстів. 8. Як може бути оцінений візуалізований текст службового управлінського документа з позицій семіотики (символьний, образний та іконічний) 9. Які паралінгвістичні засоби засостовуються використовують в документуванні службової управлінської інформації? 10. Як класифікували знаки С. Кулешов, О. Соколов ? 11. Що собою представляє мовна система ? 12. Які є схеми класифікації знаків штучної мови ? 13. Який зміст понять „штучна мова”, „природна мова” ? 14. Які є засоби фіксування інформації ?
Самостійне завдання 7 Тема: Документування як процес створення документа. Документ як артефакт. Експертиза цінності документів Дайте відповіді на запитання: 1. Що таке „документування інформації” ? 2. Як розвивалися способи документування інформації ? 3. Які існують сучасні способи документування інформації ? 4. Що таке „система запису інформації”, „система відтворення інформації”, „система знищення інформації” ? 5. Чим відрізняються знаки-символи, знаки-образи та знаки-ікони з позицій семіотики? 6. Як може бути оцінений візуалізований текст реклами з позицій семіотики (символьний, образний та іконічний)? 7. Що являє собою креолізований текст? Наведіть приклади креолізованих текстів. 8. Як класифікували знаки С. Кулешов, О. Соколов ? 9. Що собою представляє мовна система ? 10. Які є схеми класифікації знаків штучної мови ? 11. Який зміст понять „штучна мова”, „природна мова” ? 12. Які є засоби фіксування інформації ? 13. Які особливості документальної пам’ятки ? 14. Які якісні, кількісні критерії експертизи цінності документів ? 15. Які законодавчі акти України регулюють збереження історичних пам’яток ? 16. Що спільного й відмінного між поняттями: „цінний документ”, „особливо цінний документ”, „унікальний документ”, „рідкісний документ” ?
Самостійна робота 8 Тема: Історія класифікації, типології документів Класифікація, типологія документів за матеріальною та інформаційною складовими Дайте відповіді на запитання: 1. Як складалися традиції класифікації, типології документів у XVIII – на початку XX ст. ? 2. Коли виникають перші теорії класифікації документів та хто був їх автором ? 3. Які основоположні роботи науковців про класифікацію, типологію документів у галузі документознавства ? 4. Що таке „групування”, „систематизація”, „типологія”, „класифікація” документів; „рід”, „вид” („підвид”), „тип” („підтип”), „клас” („підклас”) документів ? 5. Які існують варіанти розбудови класифікаційних схем ? 6. Які ознаки можуть застосовуватися для класифікації, типології документів ? 7. Які особливості класифікації документів за матеріальною складовою ? 8. Хто є автором класифікації документів за формою у сучасному документознавстві ? 9. Які класи документів можна виокремити за матеріальним носієм інформації, матеріальною конструкцією документа ? 10. Чи має переваги класифікація, типологія документів за формою порівняно з класифікаціями за іншими ознаками ? 11. Що означають поняття „зміст документа”, „інформаційна складова документа” ? 12. Які ознаки виокремлюють, здійснюючи класифікацію, типологію документів за змістом ? 13. Які існують класифікаційні схеми, що застосовуються у різних галузях знань, сферах роботи з документами, побудовані на основі інформаційної складової документів ? Самостійна робота 9 Тема: Класифікація, типологія документів Системні класифікації. Дайте відповіді на запитання: 1. Що таке „система документації” ? 2. Як поділяють системи документації ? 3. Що таке „базова система документації”, „інфраструктурна система документації”, „дисциплінарна система документації” ? 4. Яка документація належить до базової, інфраструктурної, дисицплінарної системи документації. 5. У чому полягає сутність комбінаційних класифікацій? Наведіть приклади. 6. У чому полягає сутність фасетних класифікацій? Наведіть приклади. 7. Яких правил поділу документів слід дотримуватися? 8. Яка будова Таблиць класифікації ББК, УДК? 9. Яка структура ББК, УДК, Генеральної схеми класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України? 10. Яка функційна характеристика управлінської документації, класи та підкласи ДУСУД?      
  Модуль ІІІ. Неопубліковані документи і документи з особливим способом публікування. Видання як вид документа  
Самостійне завдання 10 Тема: службовий управлінський документ 1. Які необхідні та достатні умови трактування поняття «управлінсьий документ», яких трансформацій зазнав цей терміноелемент? 2. Як трактується поняття «офіційний», «службовий», документи? 3. Розкрийте сутність поняття «уніфікація» та «стандартизація» управлінських документів 4. У чому полягає змістова та формальна уніфікація управлінських документів 5. У чому сутність системного підходу до уніфікації документації? Розкрийте його історіографію. 6. Що передбачає Державна уніфікована система документації (ДУСД)? На яких рівнях можливе здійснення системної уніфікації документації? 7. Який склад уніфікованої системи ОРД? 8. Проаналізуйте ДСТУ 3844–99 “Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови”; ДСТУ 3843–99 “Державна уніфікована система документації. Основні положення» 9. Ща таке жанр та вид документів? Наведіть приклад. 10. Які властивості тексту службового управлінського документа, на Ваш розсуд, найвагоміші? 11. Які праввила моделювання заголовка до тексту може узагальнити?  
Самостійна робота 11 Тема: Депоновані наукові документи. Неопублікований документ. Нормативні і патентні документи Дайте відповіді на запитання 1. Як визначають поняття неопублікованого документа? 2. Які є види неопублікованого видання? 3. В чому відмінність між науково-дослідницькою роботою та дослідно-конструкторською розбокою? 4. Які основні реквізити дисертації 5. Що означають поняття „патент”, “авторське свідоцтво” ? 6. Які відмінні ознаки патентного документа ? 7. Як співвідносяться поняття „патентний документ”, “патентна документація”, “патентна література”, “патентні матеріали” ? 8. Які основні види патентного документа ? 9. Що таке „опис винаходу” та яка його структура ? 10. Які основні напрями діяльності Всесвітньої організації інтелектуальної власності ? 11. У чому полягає ідея Паризької конвенції з охорони промислової власності ? 12. Якою є структура Міжнародної класифікації винаходів ? 13. Що може бути об’єктом винаходу ? 14. У чому полягає зміст діяльності Державного департаменту інтелектуальної ласності ? 15. Які складові патентної системи України ? 16. Чим відрізняються національні класифікації винаходів Великої Британії, Японії, США від Міжнародної класифікації винаходів ? 17. Що вивчає патентознавство ? 18. Які функції виконує Європейське патентне відомство ? 19. Які етапи видачі європейського патенту ? 20. Що означають поняття „нормативний документ”, „прейскурант”, „стандарт”, „технічні умови”, „каталоги” ? 21. Які основні реквізити стандарту ? 22. Коли було засновано: - Міжнародну раду зі стандартизації, метрології та сертифікації? - Міжнародну організацію зі стандартизації? - Міжнародну електротехнічну комісію? - Міжнародне бюро міри і ваги? - Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації; - Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики ? 23. Які особливості мають технічні умови як вид документа ? 24. Які є види каталогу ? 25. 21. Якою є структура прейскуранту, технічних умов ? 22. Які особливості нормативної документації ? 23. Які вимоги до складання тексту стандарту ?    
Самостійна робота 12 Тема: Видання як вид документа. Класифікація та типологізація. Текстові видання Дайте відповіді на запитання: 1. Як визначають поняття «видання»? 2. Які ознаки видання? 3. Які особливості інформаційної та матеріальної складової видань? 4. Які основні різновиди видання та їх відмінності? 5. Які ознаки текстового видання? 6. В чому полягає відмінність офіційного видання від інших типів текстових видань? 7. За якими ознаками поділяють наукові видання? 8. Яке цільове призначення науково-популярних видань? 9. Що таке виробниче видання? 10. Які є види навчальних видань? 11. Які характерні ознаки енциклопедичних видань, довідників і словників як трьох підвидів довідкового видання? 12. В чому відмінність інформаційного видання від видання для дозвілля? 13. Які є різновиди рекламного видання? 14. Що таке літературно-художнє видання? 15. Які ознаки книги? 16. Яка структура книги? 17. Які внутрішні та зовнішні елементи книги?    
Самостійна робота 13 Тема: Періодичні та продовжувані текстові видання Серіальні видання. Серіальні видання як вид документа Дати відповіді на запитання: 1. Які основні відмінні ознаки інформаційного видання ? 2. Чим відрізняється первинний документ від вторинного ? 3. Які властивості наукового видання ? 4. Чим характеризуються видання для розваг ? 5. Що означають поняття „рекламне видання”, „літературно-художнє видання”, „суспільно-політичне видання”, „нормативно-методичне видання”, „виробниче видання”, „довідкове видання ” ? 6. Які основні типи, види літературно-художнього видання ? 7. Яку специфіку має довідковий апарат довідкового видання ? 8. Чим відрізняється енциклопедія від енциклопедичного словника ? 9. Які види довідкового видання є у фонді Вашої бібліотеки ? 10. Які основні види науково-популярного видання ? 11. Яке основне цільове призначення наукового видання ? 12. У чому полягає спільність і відмінність основних видів наукового видання ? 13. У чому суть нормативно-правових видань ? 14. Коли в Україні та де вийшли перші український часопис, газета ? 15. Що означають поняття “газета”, “журнал”, “серійне видання” ? 16. Які види періодичних видань ? 17. Які ознаки можна застосувати для того, щоб провести класифікацію періодичних, продовжуваних видань ? 18. Які основні ознаки періодичного видання ? 19. Яке місце займає журнал у видовій класифікації періодичних видань ? 20. Що мають на увазі, коли говорять “газета – джерело оперативної інформації” ? 21. Що лежить в основі відмінностей між періодичним та продовжуваним виданням ? 22. Який порядок бібліографічного опису періодичного та продовжуваного видання було запропоновано М. Романюком, М. Галушко ? 23. Які різновиди журналів за функційним призначенням можна виділити ?      
Самостійна робота 14 Тема:Зображувальні, картографічні, музичні документи як види документів. Документи на нетрадиційних носіях інформації. Кінофотофонодокументи Дайте відповіді на запитання Що означає поняття “оптичний документ” ? Коли виник оптичний документ ? Які види оптичного документа ? Яким способом фіксується інформація на оптичному документі ? Які перспективи розвитку оптичного документа ? Що означають поняття “голограма”, “голографічний документ” ? Який принцип голографічного відтворення інформації ? У чому полягають особливості запису інформації ? Які основні етапи становлення та розвитку голограми ? Яке майбутнє голографічного документа ? Яка ємність голографічного документа ? У якому році в Україні було розпочато дослідження в галузі голографії ? Що означають поняття “мікрофіша”, “мікрокарта”, “мікрофільм” ? Які перспективи розвитку мікрографічного документа? Які основні видоутворюючі ознаки мікроформ ? Чим пояснюється необхідність виділення мікрографічного документа як самостійного виду документа ? Які основні етапи розвитку мікрографічного документа ? Що означають поняття “магнітний документ”, „жорсткий магнітний диск”, „гнучкий магнітний диск” ? Які види магнітного документа ? Коли виникли гнучкі диски ? Які конструктивні елементи, розміри й інформаційна ємність гнучких магнітних дисків ? Які особливості зберігання кінофотофонодокументів ? У чому полягають особливості кінодокументів ? Які характерні риси фотодокумента ? Які основні види фотодокументів ? Що означають поняття “фото-“, “диско-“, “відеотека” ? Які основні етапи становлення і розвитку КФФД ? Які основні способи фіксації інформації властиві для фотодокумента, фотодокумента, кінодокумента ? Чим викликана необхідність виокремлення образографічного документа як самостійного виду документа ? Які основні принципи проведення класифікації образографічного документа ? Що означають поняття „плакат”, „альбом”, „графіка”, „ксилографія”, „літографія”, „ліногравюра”, „офорт”, „естамп” ? Які перспективи розроблення класифікації образографічного документа ? Які особливості художньої репродукції ? У чому специфіка прикладної графіки ? Які основні напрями розроблення питань класифікації образографічного документа ? Що означають поняття “нотографія”, “нотна текстологія”, “невменна нотація”, “ноти”, “нотний запис” ? Які види класифікаційних ознак музичного документа ? У чому полягають особливості музичного документа ? Як впливає на видову характеристику музичного документа їх функційне призначення ? Які реквізити музичного видання ? Хто є автором шрифту нотного запису для сліпих ? Кому належить кардинальне реформування нотного запису ? Що означають поняття “карта”, “атлас”, “картографічний документ”, “генералізація карти”, “легенда карти” ? Які основні види картографічного документа ? Які види класифікацій картографічного документа ? Які особливості зображення земної поверхні на карті ? У чому полягає специфіка карти як основного виду картографічного документа ? Де було знайдено найдавнішу карту України ? Які географічні міри довжини існували в епоху середньовічної України ? Які основні властивості картографічного документа ?        
  Самостійна робота 15 Тема: Електронний документ: типологічні ознаки Дайте відповіді на запитання: 1. Як визначають поняття електронного документа? 2. Які властивності електронного документа? 3. Що таке оригінал електронного документа? 4. Які його реквізити? 5. Які стадії життєвого циклу електронного документа? 6. Які технології створення електронного документа? 7. Що є обов'язковим реквізитом електронного документа?  

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти