ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ОСНОВИ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО–ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 Лексичні питання перекладу

Переклад – це відтворення тексту (висловлювання), вираженого однією мовою, засобами іншої.

Добре перекладати можна лише при умові доброго знання і тієї сфери людської діяльності, якій присвячений відповідний текст. Переклад науково-технічної літератури має ряд особливостей, якими він iстотно відрізняється від перекладу художньої літератури. Що ж до науково-текнічного тексту, то перед ним ставиться завдання – донести до читача певну чисту інформацію про результат теоретичних чи експериментальних досліджень, описів, машин, схем, приладів тощо. При цьому, звичайно, необхідно дотримуватись норм мови, якою здійснюється переклад, і загальних вимог стилю науково-технічної літератури.

Основна вимога,яка ставиться до мови науково–текнічноїлітератури—ясність, чіткість і стистість викладу. Цього можна осягнути, головним чином, використанням відповідних слів –термінів і чітких граматичних конструкцій. Термін—це слово або словосполучення,то в тій чи іншій галузі науки чи.тоініки має певне, точно визмачене значення.

Науково-технічна термінологія включає в себе:

1. Значну кількість загальновживаних слів, які крім своїх основних значень, одержують в певній сфері науки чи техніки специфічні значен­ия. Наприклад, загальновживане слово head –голова, в гідротехніці має значения гідростатичний напір, в будівєльній текніці—верхній брусок рами вікна або дверей, в машинобудуванні—бабка (станка) і деякі інші.

2. Загальнотехнічні терміни, що виступають в декількох галузях нау­ки і техніки, наприклад rectifier – в електротехніціоаначає випрямляч,в радіотехніці—детектор, в хімії—ректифікатор.

3. Спеціальні терміни, то виступають тільки в одній якійсь галузі науки чи техніки, наприклад: antenna—антена (адіотехніка). Звідси випливає вимога до якої галузі науки чи техніки належить термін і знайти потрібне значення. Цієї вимоги потрібно дотримуватись і у випадку багатозначності термінів в одній і тій же галузі. Так термін plug в радіотехніці вживається із значениями:

1) штепсель;

2) штиковийконтакт;

3) штекер;

Для знаходження правильного значения багатозначних термінівнеобхідно опиратися на контекст. Контекст допомагає також виявити, чи слово вжите в загальному значенні, наприклад: широковживаний в радіотехніці термін circuit вживається і в значениях контур, схема, коло, сітка.

а) Терміно–лексика, утворювана морфологічним способом.

Багато термінологічних слів виникло, і продовжує утворюватися, шляхом морфологіч­ного словотворення. Отже, при перекладі істотне эначення має знання значень словотворчих афіксів.

 

Основні префікси та їх значення:

 

Anti

анти-, проти-: anticatode — антикатод, antiphase—в npoтивофазі

сo

спільність дії: countercurrent—струм протилежного напряму

de

де-, роз-: deactivation—деактивація, debunching —розгрупування.

Dis

poз-: discharge—розвантаження, розряджати.

Eхtra

понад-: extra-heavy pipe—потовщена труба (понад нор­му) .

in- (im)

не-(заперечне значення): instability—нестабільність.

Inter

між-, взаємно-: interstage - між конкурентами, interaction - взаємодія.

Mis

не- (неправильність): misalignment—непрямолінійність.

Non

не-: nonreactive—нереактивний.

Out

не-, пoзa-: out-of-step—несинхронізований.

Over

понад- (пере-) overcharge—перезарядити, перевантаження.

Post

після-: postacceleration — піспяприскорення.

Pге

попередньо, до-: preamplifier — попередній підсилювач.

повторність, пере-: recall—повторний виклик, reset—пе­реключения.

Sub

суб-, під-, нижче-: subharmonic—субгармоніка, subcarrier—піднесуча (частота),

sub-zero—низькотемпературний.

Super

пере-, понад-: supersaturation -перенасичення, superconductivity—

понадпровідність.

Trans

транс-, пере-: transverter — трансвертор, transplant - пересадити.

Ultra

пoнад, ультра: ultrafast—надшвидкий, ultrasound—ультразвук.

un

не-,роз-, без-:unoriented—неорієнтований, uncouple—роз’єднувати

Under

недо-: undermodulation—недостатня модуляція.

­­­­­­­

6) Термінологічні скорочення.

Для мови науково–текнічної літератури i зокрема для англійської та американської властиве широке вживання термінологічних скорочень. Деякі скорочення внаслідок широкого i частого вживання тепер уже не розчленовуються на окремі елементи, а сприймаються як нова одно­членна термінологічна одиниця. Цe такі терміни як radar – скорочення від radio detection and ranging (виявлення об'єктів з допомогою радіосигналів i визначення відстані до них), COBOL (Common Business Oriented Language) - машинна мова, орієнтована на розв'язання економічних та комерційних завдань та деякі інші. В перекладі вони передаються як одночленні терміни в ранслітерованій формі, відповідно, радар, КОБОЛ i т.д.

В npoцeci роботи над науковими i технічними текстами, студенти технічного вузу повинні активно засвоїти такі найчастіше вживані термінологічні скорочення:


а-с (alternating current) змінний струм

a-f (audio frequency) звукова (низька) частота

amp.(ampere) ампер

с (capacitance) ємкість

Cal (calorie) велика калорія

cal (calorie) калорія

cm (centimetre) сантиметр

cps 1. counts per second,

2. cycles per second

відліки в секунду, цикли в се­кунду

cu (cubic) кубічний

cw (clockwise) в напрямі годинникової стрілки

db (decibel) децибели

dc (direct current) постійний струм

deg (degree) ступінь

F (Fahrentheit) фаренгейт

fig (figure) цифра, фігура (рисунок)

ft (foot) фут

h–f (high – frequency) висока частота

i.e. id est (that is) тобто

in (inch) дюйм

КС (Кс)(Kilocycle) кілоцикл

kc/sec (kilocycles per second) кілоцикли в секунду

kg (kilogramme) кілограм

km (kilometre) кілометр

kms/hr (kilometres per hour) кілометри в годину

Kv (kilovolt) кіловольт

Кw (kilowatt) кіловат

whr (kilowatt-hour) кіловатгодина

lab (laboratory) лабораторія

lb (libra, pound) фунт

lg 1. length,

2. logarithm довжина, логарифм

1lm (limit) межа

1lq (liquid) рідина

log (logarithm) логарифм

mc (megacycle) мегацикл

meg (megohm) мегом

mev (million–electronvolt) мільйонелектронвольт

MF (medium frequency) середня частота

mv (millivolt) мілівольт

v (microvolt) мікровольт

mw (miliwatt) міліват

pc (per cent) процент

per an (per annum) за piк

psi (pounds per square inch) фунти на квадратний дюйм

r ® (resistance) опір

ref (reference) посилання (на літературу)

rpm (revolutions per minute) обертів на хвилину

UHF (ultrahigh frequency) ультрависока частота

vol (volume) об'єм

 с) Правило ряду.

Найбільші труднощіпри перекладі виникає атрибутивне вживання іменників,тобто вживання іменників в ролі означення. Це буває тоді, коли два або більше іменників стоять поруч і між ними немає ні службових слів, ні розділових знаків. В таких випадках слід користуватись так званим правилом ряду:

Якщо в межах одного члена речення після артикля стоїть ряд, скажемо умовно 10 іменників, то тільки десятий іменник буде тим словом, до якого відноситься артикль, тобтоозначуваним словом, а всі інші дев’ять слів, які стоять перед ними, будуть означенням. Переклад слід починати з останнього десятого слова, всі ж інші перекладаються або як прикметники, абояк іменники в одному в непрямих відмінків з прийменником, або без нього, наприклад:

the electron-electron collision scattering cross-section перетин розсіяння для електрон-електронних зіткнень;

 

the velocity distribution function - функціярозподілу по швидкостях

probability current density - густина струму ймовірності

В ряді іменників-означень один (або більше) з них може відноситись не безпосередньо до останнього іменника, а до свого сусіда справа, означуючи його, наприклад:

temperature compensation alloy - сплав для температурної компенсації

Тут слово temperature визначає слово compensation, а все словоспо­лучення temperature compensation (температурна компенсація- ) визначає останній іменник alloy (сплав).

В деяких випадках такий ряд іменників треба при перекладі розгортати в групу пояснювальних слів, наприклад:

The threshold current energy dependence - залежність порогового значення струму від енергії ;

The ammonium dihydrogen phosphate crystal - кристал первинного кислого фосфату амонія.

До такого ряду іменників можуть долучатись прикметники, дієприкметники, числівники та сполучники, наприклад:

The metal-oxide-semiconductor field-effect-transistor integrated circuit - інтегральна схема на польових транзисторах з структурою метал-окисел-напівпровідник;

The common-collector transistor amplifier - підсилювач на транзисторах з спільним колектором;

The two frequencymoving targetindication system - двохчастотна система знаходження рухомої цілі;

The amplitude-modulated bipolar pulse train - серія (цуг) амплітудно-модульних біполярних (двополюсних) імпульсів.

В такому змішаному ряді означення можуть відноситись до сусіднього іменника справа, а не до останнього означуваного іменника.

Порівняйте:

External base circuit - зовнішнєколо бази.

External load circuit - коло з зовнішнім навантаженням.

Наведемо іншіприклади:

Power audio-frequency transistor - потужний транзистордіапазону звукових частот.

Electric pulse amplifier - підсилювач електричних імпульсів.

Contact potential, difference - контактна різниця потен­ціалів.

Voltage gain factor - коефіцієнт підсилення по напрузі.

Якщо між двома іменниками стоїть прйменник of, то ряд пoрушується.

Порівняйте:

the oxygen reaction - киснева реакція,

the oxygen of the reaction - кисень реакції.

В таких випадках,коли перед рядом іменників не стоїть артикль,правило ряду інколи не діє.

Проаналізуємо речення:In summer water iswarm. Чи можна вважати summer означенням до water ?Очевидно що ні. Оскільки передпідметом не може бути прийменника.

Висновок: Коли між двома іменниками немає прийменника, а правило ряду не діє, то звичайно ці іменники виступають якрізні чле­ни речення. У вищенаведеному прикладі summer виступає разом з прийменником як обставина:

Влітку вода тепла.

Наведемо аналогічний приклад:

In the equatorial region movementsdue to electric fields have also been taken into account - В екваторіальній області прийняли до уваги також переміщення, зумовлені електричними полями.

У вищенаведеному прикладі підметом стоїть група обставини In the equatorial region.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти