ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Граматичні особливості науково-технічної літератури

 

Науково-технічна література характеризується широким використанням складних конструкцій, які утруднюють розуміння тексту.Розглянемо окремі граматичні труднощі перекладу.

Пасивна форма.

Формула пасивного стану така:

to be + Participle II.

В англійських технічних текстах особливо часто вживаються пасивні конструкціі, а в українській мові вони зустрічаються значно рідше.

Пояснити це можна так:

Дієслово в пасивному стані означає дію яка спрямована нa підмет. В українській мові дію спрямовану на підмет передають також неозначено-особові конструкції, тобто дієслово в З-тій особі множини, та дієслова, що закінчуються на -ся.

Отже, при перекладі пасивної конструкції, крім пасивної форми, слід вживати:

1. Неозначно-особові конструкції.

2. Дієслова, що закінчуються на –ся.

3. Активну форму дієслова. ’

Наприклад речення - This experiment was discussed at the conferenсe можна перекласти такими способами:

Цей експеримент був обговорений на конференції. Цей експеримент обговорили на конференції. Цей експеримент обговорювався на конференіції. Конференція обговорила цей експеримент.

Зміна пасивної форми стаєактивною найчастіше -тоді, коли вреченні є вказівка на діяча, тобто додаток з прийменникомby :

The experiment was discussed by the students.- Студенти обговорили дослід. Пасивна форма англійського дієслова в деяких відношеннях відрізняється від українського пасивного стану і це справляє труднощі при перекладі. .

В англійській мові підметом пасивноі конструкції може стати непрямий додаток без прийменника, наприклад, речення

 

The professor gave him a book. - Професордав йому книжку,

може в англійській мові мати дві пасивні конструкції

A book was given to him by the professor.

He was given a bookby the professor.

Перше речення відповідає українському: Книжка була дана йому професором.

Друге речення аналогії в украінській мові не має оскільки в українській мові лише прямий додаток може стати підметом пасивної конструкції. Якщо в таких реченнях є додаток з прийменником by вони перекладаються активними конструкціями.

В англійській мові підметом пасивнї конструкції може стати непрямий додаток з прийменником, наприклад, речення

The students often spoke about this experiment. - Студенти часто говорили про цей експеримент—має пасивну конструкцію:

This experiment was often spoken about by the students.

При цьому в пасивній конструкції прийменник /about/ зберігає своє місце після дієслова. Але відноситься до підмета.

Переклад таких пасивних конструкцій, якщо не вказується діюча особа, слід виконувати двома способами:

а) неозначено - особовою формоюдієслова, або

б) дієсловами, що закінчуються на -ся

Oxygen is spoken of here as an active element.

1. Про кисень згадують тут як про активний елемент.

2.Кисень згадують тут як активний елемент. Вибір у цьому випадку диктується міркуваннями стилю

 

Незалежний дієприкметниковий зворот.

Незалежний дієприкметниковий зворот — це дієприкметник у функції обставини який має свій самостійний підмет.

Формула цього звороту така: підмет + Participle/при відсутності особової форми дієслова. Цей зворот стоїть на початку або в кінці речення часто виділяється комою

Незалежний дієприкметниковий зворот відповідає цілому підрядному реченню обставини, отже треба при перекладі вводити такі слова /сполучники/:

1. Причому, a, i;

2. Оскільки, такяк, тому що;

3. Хоча, якщо;

4. Коли, після того як / з перфектом /. Вибір сполучника диктується контекстом.

Наприклад:

A new technique having been worked out, the yields rose. Після того як була розроблена нова методика, виходи зросли.

Такий зворот може починатись прийменником with, який не пе­рекладається:

With the isomerization preceding the reaction, the yields were very low.

Оскільки до реакції відбувалась ізомеризація, виходи були дуже низькі.

Нарешті, інгова форма дієслова to be може в таких зворотах пропускатись:

With the experiments (having been) carried out, we started new investigation.

Після того як досліди були закінчені, ми почали нові дослідження.

Герундіальний зворот.

Герундіальний зворот виконує роль складного члена речення і рівноцінний підрядному підметовому, додатковому, означальному або обставинному реченню.

Формула герундіального звороту:

прийменник + присвійний займенник або іменник + герундій. При перекладі герундіального звороту підметом підрядного речення є присвійний займенник або іменник, що стоять між прийменником і герундієм, а присудком є сам герундій.

Складний додаток

We know of silver and copper being very good conductors of electricity.

Ми знаємо, що срібло і мідь дуже добрі провідники електрики.

Складне означення.

The possibility of ethylene being converted into aromatic hydrocarbons is slight.

Можливість того, що етилен переводиться в ароматичні сполуки, незначна.

Герундій у вищенаведеному реченні можна перекласти також і іменником:

Можливість перетворення етилену в ароматичні сполуки незначна.

Складна обставина

Liquids are perfectly elastic, in spite of their having been compressed they returnto their original volume as soon as the applied farce has stopped acting.

Рідини ідеально пружні, незважаючи на те, що їх стиснули, вони займають свій первинний об’єм, як тільки прикладена сила перестане діяти.

Складний підмет.

The liquid dissolving no more substance is the proof of its saturation. Те, що рідина не розчиняє більше речовини, є доказом її насиченості.

Примітка: Being / інгова форма від дієслова to be / може інколи пропускатись.

The explanation lies in the product (being) more stable.

Пояснення полягає в тому, що ця речовина є більш стійкою.

або Пояснення полягає в більшій стійкості цієї речовини.

 

 

3. ТЕХНІКА ПЕРЕКЛАДУ

 

Лексико-граматичний аналіз речення — це основний зaciб повного та правильного розуміння англійського тексту. За допомогою аналізу визначаються функції незнайомих слів у реченні, їх приналежність до тієї чи іншої частини мови. І тільки після аналізу можна шукати незнайомі слова в словнику.

Розглянемо техніку аналізу простого речення.

Англійська мова зa своєю будовою значно відрізняється від української мови. В українській мові відношення між словами в реченні визначаються граматичними закінченнями, а порядок слів не відіграє ве­ликої ролі,

наприклад:

Ми легко розчинили цю речовину.

Цю речовину ми легко розчинили.

Зміна порядку слів не змінила значення висловлення.

В англійській мові обмаль граматичних закінчень, та йтічастоомонімічні,

наприклад закінчення – sвказує на множинуіменника та на третю особу

однини дієслова групи:

The tests are difficult.The student testshis device.

Тому одним iз основних засобів визначеннясинтаксичної функції слова є місце, яке це слово займає вреченні.

В англійській мові є твердим порядок слів, основнимпринципом якого є таке розміщення: підмет-присудок-додаток;наприклад:

The reaction causes ignition. - Реакція викликає запалювання.

Зміна порядку слів дає докорінну зміну значення висловлювання: Ignition causes the reaction. Запалювання викликає реакцію .

Обставини займають різні місця в реченні в залежності від того, чим вони виражені, а означення зв’язані з тим членом речения, який вони визначають.

Переклад незнайомого речення слід починати з групи присудка, оскільки його найлегше знайти завдяки дієслівним ознакам. Такі дієслівні ознаки – це особові форми допоміжних та модальних дієслів:

To be to do to have shall

аm, is, are, was, were do, does, did have, has, had shall, should

 

Will may can must

will, would may, might can, could must

Закінчення -ed правильних дієслів в стверджувальній формі омонімічне із закінченням Participle II, отже треба переконатися, що дієслівна форма із закінченням —ed є справді формою Past Indefinite Active.

Ознакою присудка неправильних дієслів II форма.

Найскладніше визначити присудок у стверджувальній формі часу Present Indefinite Active, оскільки її єдина ознака закінчення —s з’являється лише в З-ій особі однини, група підмета, як правило, стоїть зліва від групи присудка.

Water contains about 90 per cent of oxygen.

Вода вміщує приблизно 90% кисню.

Єдиною ознакою групи додатка є її положення справа відгрупи присудку.

Група обставини стоїть звичайно в кінці речення, після групи додатку, або на початку речення перед підметом з метою логічного виділення. На обставину вказує прийменник.

 

Схема аналізу складного речення.

1. Слід встановити, що речення є складним, шляхом знаходження підметів і узгодженних з ними присудків.

2. Знайти всі службові слова, що сполучають речення і враховуючи розділові знаки, розбити складне речення на прості.

3. Враховуючи характер сполучників, визначити тип складного речення, знайти головне і підрядне речення,

4. Провести аналіз головного речення /Див. вище Аналіз простого речення/, а потім підрядних речень.

 

Памятка перекладачу.

1. Слід прочитати весь текст/чи розділ/до кінця/звернувши увагу і на заголовок/ і постаратися зрозуміти загальний зміст.

2. Прочитайте перше речення і визначте чи воно просте, чи складне. Якщо речення складне, поділіть його на окремі речення /головне, підрядне, самостійне/.

3. Знайдіть у простому реченні спочатку групу присудка, потім по ній визначте групу підмета та группу додатку.

4. Опираючись на знайомі слова, починайте перекладати у такому порядку: группа підмета, группа присудку, група додатку, група обставини.

5. Незнайомі слова шукайтев словнику, визначивши спочатку, якого частиною мови вони є у реченні.

6. При перекладі незнайомих слів старайтесь здогадуватись про їх значення, але обов’язково перевіряйте в словнику.

7. Спочатку зробіть чорновий переклад, потім знайдіть літературний варіант шляхом перестановок і замін.

8. Закінчивши переклад, прочитайте його повністю вголос.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти