ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Охарактеризуйте робоче середовище Visual Basic.

Visual Basic пропонує великий набір засобів|коштів|, які дозволяють створювати як сам додаток, так і його елементи: форми, діалогові вікна, звіти, бази даних тощо:

- створення додатків Application Wizard;

- Редактор меню Menu Editor;

- Майстер панелей інструментів Toolbar Wizard;

- Засоби для створення діалогових вікон;

- Засоби створення простих додатків;

- Засоби редагування Редактор Editor;

- Редактор Конструктор форм Form Edit;

- Засоби настройки програм;

- Майстер форм баз даних Data form Wizard;

- Засіб проектування БД Visual Data Manager;

- Конструктор звітів Data Report Designer.

Інтегроване середовище розробки (IDE) є головною системою управління всіма об'єктами і процесами, які розглядаються в рамках системи програмування Visual Basic. Вона є графічним інтерфейсом користувача з комп'ютером, реалізованим в різних додатках Microsoft. До складу середовища проектування включений набір основних елементів:

- головне меню;

- стандартна панель інструментів (Standard);

- панель елементів управління;

- вікно провідника проекту (Project);

- Конструктор форм;

- редактор меню (Menu Editor);

- вікно властивостей (Properties);

- вікно макету форми (Form Layout);

- вікно перегляду об'єктів (Object Browser);

- редактор вихідного коду.

Перелік основних процесів і об'єктів, що визначають склад головного меню:

- File (Файл) – команди управління файловою системою проекту (створення, відкриття, зміна, копіювання і т.д.).

- Edit (Правка) – містить команди управління процесом редагування об'єктів.

- View (Вид) – містить команди виклику вікон і панелей інструментів середовища Visual Basic.

- Project (Проект) – згруповані команди управління проектом і його елементами, які дозволяють додавати в проект і видаляти з нього елементи (форму, програмний модуль, клас і ін.).

- Format (Формат) – містить команди управління процесом форматування об'єктів у формі.

- Debug (Настройка) – здійснюється доступ до способів настройки.

- Run (Запуск) – для управління процесом виконання програми, з'єднання з процесом трансляції (запуск інтерпретатора), управління процесом виконання (компіляція), припинення виконання програми.

- Query (Запит) – створення запитів до БД.

- Tools (Сервіс) – настройка інструментів і параметрів середовища Visual Basic.

- Add-Ins (Надбудови) – виклик додаткових утиліт.

- Windows (Вікна) – містить стандартні команди управління вікнами.

- Help (Довідка) – виклик довідкової інформації Visual Basic (Context (Зміст), Index (Покажчик), Search (Пошук)).

Меню File (Файл) містить команди: створення, відкриття, додавання, закриття, збереження проекту; збереження модуля форми; друк проекту; команду виконання компіляції програм; вихід з середовища Visual BACIC.

Меню Edit (Правка) містить команди редагування: Cut (вирізувати); Copy (копіювати); Paste (вставити); Find (знайти); Delete (видалити); Can’t Undo (відмінити); Can’t Redo (повернути); Select All (виділити все).

Меню View (Вид) містить команди, які дають можливість відкрити в головному вікні проекту сім інструментальних вікон, необхідних для розробки і настройки додатку: Code (редактор коду);Object (екранна форма); Properties (властивості); Project Explorer (провідник проекту); Toolbox (вікно елементів управління); Object Browser (вікно характеристик об'єкту); FormLayout (вікно розміщення форми).

По умовчання при запуску Visual Basic на екрані відображається стандартна панель інструментів.

Вікно елементів управліннязабезпечує проектувальника набором інструментів, необхідних для розробки прикладної програми під час розміщення елементів управління на екранній формі. Елементи управління – це візуальний засіб для створення об'єктів у формі, таких як кнопки управління, малюнки, написи, списки, смуги прокручування, меню і геометричні фігури. Вікно забезпечує проектувальника стандартними вбудованими елементами управління.

Вікно властивостей (View | Properties Window)надає можливість змінювати властивості елементів призначеного для користувача інтерфейсу. Набір властивостей залежить від типу елементу управління (наприклад, такі як Позиція, колір і параметри шрифту, доступність і видимість елементу, ім'я і зовнішній вигляд).

Вікно характеристик об'єкту (View | Object Browser - каталог об'єктів) застосовується для вибору об'єктів, методів і властивостей і містить список всіх об'єктів Visual Basic, згрупованих по категоріях (бібліотекам об'єктів).

Вікно екранної форми– (Insert | UserForm) це основна робоча область програмування в Visual Basic, яка розробляється з метою створення зручного інтерфейсу користувача.

Вікно провідника проекту (View | Project Explorer)призначене для відображення структури проекту, що розробляється, і виключення його окремих компонентів.

Вікно редактора коду - (View | Code)вікно, де записується програмний код додатку, що складається з операторів мови, констант і оголошень.

Охарактеризуйте оператори, які використовуються для введення - виведення даних у Visual Basic.

Введення і вивід

Для запису і читання даних використовуються відповідно оператори Put і Get.

Put #filehandler, Номер_запіси, Змінна Get #filehandler, Номер_запису, Змінна

У даному прикладі у файл записуються дані зі змінної Address, причому номер запису рівний 7, а потім в змінну Address читається другий запис файлу.

Put #intfh, 7, Address 'зберігає 7-й запис Get #intfh, 2, Address 'читає 2-й запис

Для того, щоб в одному записі зберегти декілька значень різних типів, слід використовувати призначені для користувача типи даних:

'(General)(Declaration) Type Person Firstname As String * 20 Name As String * 20 CUSTOMERN As Integer End Type Private Customer As Person 'Процедура Private Sub Command1_click() intfh = Freefile Open "C:\lore.DAT" For Random As intfh Len = Len(Customer) Get #intfh, 2, Customer Close #intfh End Sub

Охарактеризуйте синтаксис та правила використання операторів галуження у Visual Basic.

Оператори управління порядком виконання команд (галуження) вже застосовувалися в розглянутих прикладах. Вони дозволяють оцінити реальну ситуацію і адекватно реагувати на неї, ухвалюючи рішення про подальші дії. Visual Basic надає для цього ряд функцій і операторів

If...Then

Найчастіше використовується оператор If...Then, який може мати просту однорядкову або блокову структуру.

Однорядковий синтаксис:

If Умова Then Оператор [Else Оператор]

Функціонування оператора такої структури відносне просто. Якщо умова після If істинно, тобто результат рівний True, виконується оператор, вказаний за Then. Якщо ж результат рівний False, то виконується оператор, наступний за ключовим словом Else, якщо таке є:

If A = 7 Then Beep

'оператори

If X < 9 Then Print "False!" Else Print "True!"

У першому прикладі видається звуковий сигнал, якщо змінна A рівна 7. У другому прикладі виводиться текст False!, якщо значення змінної X менше 9; інакше виводиться текст True!.

If Умова Then

[Оператори1]

[ElseIf Умова1 Then

[Оператори2]

Else

[Оператори3]]

End If

Як значення для блоку Case можна указувати не тільки одне значення (1), але і декілька, розділених комою (2, 3). Можна визначати також області порівняння (4 To 6) або скористатися відносним порівнянням (Is >= 9) Замість безпосереднього перевірочного виразу можна використовувати ключове слово Is.

Блок Case Else виконується, якщо жодне з попередніх умов не є істинним.

Якщо умові Select Case відповідає декілька блоків Case, то виконується перший з них:

Private Sub Command1_Click()

Select Case nVariable

Case 0

Print "Рівне 0"

Case -10 Дo 10

Print "Між -10 і 10, крім 0"

End Select

End Sub

У другому блоці Case обробляються значення від -10 до 10, проте значення 0 перехоплюється першим блоком Case. Тому оператори другого блоку Case виконуватимуться, якщо значення умови більше або рівно -10 і менше 0, а також більше 0 і менше або рівне 10.

Цикли

Для багатократного виконання одного або декількох операторів призначені цикли Visual Basic пропонує дві конструкції: цикл For...Next дає можливість встановлювати число проходів циклу, а цикл Do...Loop завершується при виконанні заданої умови.

For...Next

Цикл For...Next є найстарішою і найпростішою конструкцією:

For Лічильник = Начальноє_значеніє Те Конечноє_значеніє [Step Крок] Оператори Next [Лічильник]

На початку виконання циклу значення Лічильник встановлюється в Початкове значення. При кожному проході змінна Лічильник збільшується на 1 або на величину Крок. Якщо вона досягає або стає більш ніж Кінцеве значення, то цикл завершується і виконуються наступні оператори. Різниця між початковим і кінцевим значенням, що ділиться на величину кроку, складає число проходів:

For i = 1 То 10

Print i * 100

Next i

Часто для обчислень усередині циклу використовуються числові змінні:

'(General)(Declaration)

Dim aArray(1997 To 2050)

Private Sub Command1_Click()

For i = LBound(aArray) To UBound(aArray)

Print aArray(i)

Next

End Sub

В даному прикладі виводиться весь вміст масиву.

Для безумовного виходу з циклу використовується оператор Exit For:

For i = 0 To 10

if i = 5 Then Exit For Else Print i

Next i

Do...Loop

Якщо кількість проходів повинна залежати від умови, використовують цикл Do...Loop.

Залежно від позиції умови розрізняють два варіанти циклу Do...Loop.

Цикл, керований на початкуDo [(While | Until) Умова]

[Оператори]

[Exit Do]

[Оператори]

Loop

Цикл з післяумовою

Do

[Оператори]

[Exit Do]

[Оператори]

Loop [(While | Until) Умова]

Якщо умова перевіряється на початку циклу, то він ніколи не виконується у разі невиконання умови. Якщо ж перевірка відбувається в кінці, цикл виконується як мінімум один раз, незалежно від того, виконана умова чи ні.

Тіло циклу виконується невизначене число разів, поки умову не викличе вихід з циклу:

Do Until EOF(#1)

Input #1, SomeData

Loop

Do

X = X + 1

Print "Hello"

Loop While X < 9

Розглянуті варіанти циклів Do...Loop надають розробникові великі можливості організації обчислень, що повторюються.

While...Wend

У Visual Basic цикл While...Wend грає другорядну роль. Він використовується тільки для сумісності з іншими діалектами Basic, а також для сумісності з ранішими версіями Visual Basic, в яких не було оператора Do...Loop.

While Умова

[Оператори]

Wend

Принцип його дії такий же, як і циклу Do...Loop. Тому замість нього простіше використовувати Do...Loop. Крім того, для циклу While...Wend немає оператора дострокового виходу типу Exit.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти