ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Структура земельного фонду Чернівецької області за категоріями земель

(станом на 01.01.2010)

 

№ п/п Райони терито-рія району с/г угід-дя з них
рілля б.г. насад-ження сіно-жаті пасо-вища
тис.га тис.га тис.га тис.га тис.га тис.га
Вижницький 90,3 31,3 20,1 1,3 3,7 6,2
Герцаївський 30,9 23,4 16,2 0,4 1,4 5,4
Глибоцький 67,4 37,1 29,4 1,3 5,4
Заставнівський 61,9 45,9 37,8 1,9 1,4 4,8
Кельменецький 52,6 44,7 1,5 1,3 5,1
Кіцманський 60,9 45,3 36,6 1,8 3,1 4,1
Новоселицький 73,8 61,7 46,3 3,9 4,2 7,3
Путильський 87,8 25,2 1,2 0,3 13,8 9,9
Сокирянський 66,1 43,9 35,4 1,1 3,4
Сторожинецький 53,5 32,5 1,5 8,2 11,3
Хотинський 71,6 46,5 32,7 6,5 1,6 5,7
м. Чернівці 15,2 5,7 3,8 1,4 0,3 0,2
м.Новодністровськ 0,7 0,2 0,1 0,1
  Всього по області 809,6 472,3 336,5 25,9 41,1 68,8

 

Найбільшу сільськогосподарську освоєність серед адміністративно-територіальних одиниць мають Новоселицький (84%), Кельменецький (75%), Герцаївський (76%), Кіцманський (75%) та Заставнівський (74%) райони. В області функціонує 651 фермерське господарство, у використанні і володінні яких знаходиться 8 589 га сільськогосподарських угідь.

Найбільш родючі ґрунти характерні для лісостепової зони. В цій частині області, переважно на терасах Дністра, зустрічаються чорноземи, що мають грудкувато-зернисту структуру і містять у собі до 7% гумусу.

В долинах Дністра і Прута поширені дерново-лучні слабо опідзолені, лучні чорноземно-опідзолені та чорноземно-лучні ґрунти, на яких вирощують овочеві культури. У лісостеповій зоні є також сірі, світло-сірі легко- і середньосуглинисті ґрунти. У передгірній зоні найбільш поширені підзолисті, дерново-підзолисті, сірі та темно-сірі ґрунти.

Лісові буроземи складають основний грунтовий покрив гірської зони. Вільні від лісової рослинності площі використовують для землеробства, а також для культурних пасовищ.

Важливе значення в економічному і соціальному розвитку області відіграють ліси. Загальна площа лісів складає 258 тис. га, в тому числі покрита лісом – 236,8 тис. га (91,8%); запас деревини 62,53 млн. куб. м.

Сприятливі грунтово-кліматичні умови Чернівецької області визначають досить різноманітний породний склад лісів: переважають хвойні (49,5%) і твердолистяні (46,2%) насадження, частка м'яколистяних порід досить незначна (3,5%). Основними лісоутворюючими породами є ялина, бук, ялиця, дуб, граб, ясень, береза та інші. Для їх вікової структури характерне переважання молодняків (29,4%) і середньовікових насаджень (34,8%), хоча значні площі займають і достигаючі (15,3%), а також стиглі й перестійні (20,5%) насадження, що викликано їх важкодоступністю. Середній вік насаджень 60 років.

Основним багатством Чернівецької області є рослинність, передусім ліси. Це, насамперед, ділянки корінних високопродуктивних букових та буково-ялицевих насаджень. У деревостані нерідко можна зустріти домішки явора, смереки, дуба червоного. У травостої переважають зеленчук, переліска багаторічна, маренка запашна, актея колосиста, підлісник європейський та інші.

У лісах, садах, на полях і водоймищах живуть майже 200 видів птахів. Більшість із них – мешканці лісів. Це – численні види горобиних: дятли, голуби. Заболочені місця населяють лиски, кулики, чаплі, лелеки. Зустрічається гірська плиска, сойка, гірський щеврик, карпатський глухар. Річки та ставки області населяють 50 видів риб. Найбільш численні – з родини коропових і окуневих.

Це цікаво знати

В Чернівецькій області станом на 01.07.2010 р. до земель рекреаційного призначення віднесено 80,1 га, з них у державній власності – 53,6 га, на яких розміщено 14 об'єктів рекреації та 3,3 га – у приватній власності (4 об'єкти).

Чернівецька область – це район багатопрофільного літнього і зимового гірсько-спортивного туризму, масового пізнавально-оздоровчого відпочинку, а також бальнеологічного лікування.

Це необхідно знати

Територія Чернівецької області має достатні мінеральні, водні, земельні, лісові, фауністичні, природо-рекреаційні ресурси для перспективного розвитку, займає важливе місце в економіці країни.

Проте, на відміну від людських потреб, природні ресурси є вичерпні, тому суспільство повинно використовувати їх у такій кількості, яка буде найменше зашкоджувати навколишньому середовищу.

6. Опрацювавши весь матеріал уроку, виконайте наступні завдання:

Завдання 1. Зробіть порівняльний аналіз природних та антропогенних угідь Чернівецької області та України. Заповніть таблицю.

Таблиця 16.

Характеристика   Природні угіддя Антропогенні угіддя
область Україна область Україна
Площа        
Характер розташування        
Екологічне значення        
Економічне значення        
Наявність перспектив розвитку        

Завдання 2. На основі матеріалів нижченаведеної таблиці проведіть типологію ландшафтів Чернівецької області за співвідношенням природних та антропогенних ландшафтів. Заповніть таблицю.

Таблиця 17.

Типологія ландшафтів Чернівецької області

За співвідношенням природних та антропогенних ландшафтів

Типи ландшафту Види ландшафту Адміністративні райони
І тип Природні ландшафти (частка природних угідь >75%) в межах області відсутні  
ІІ тип Антропогенно-природні ландшафти (частка природних угідь 50-75%)  
ІІІ тип Природно-антропогенні ландшафти (часка природних угідь 25-50%), у складі яких виділено 3 підтипи: 1) Природно-антропогенні ландшафти з низьким рівнем антропогенної перетвореності (частка природних угідь 41-50%) 2) Природно-антропогенні ландшафти з середнім рівнем антропогенної перетвореності (частка природних угідь 33-41%) 3) Природно-антропогенні ландшафти з високим рівнем антропогенної перетвореності (частка природних угідь 25-33%)  
ІV тип Антропогенні Частка природних угідь менше 25%  

Зробіть висновки

Дайте відповіді на запитання.

Назвіть геосистеми області (міста), які є оптимізованими.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назвіть геосистеми міста (області), які потребують оптимізації.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запропонуйте можливі заходи для оптимізації співвідношення природних і антропогенних угідь регіону.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Література

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2001.– 566 с.

2. Барановський В.А. Екологічний атлас України. – К.: Географіка, 2000. – 41 с.

3. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум: Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.

4. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 320 с.

5. Вернадский В.И. Начало и вечность жизни. – М.: Советская Россия, 1989. – 704с.

6. Воронцов А. П. Рациональное природопользование. – М.: Экмос, 2000. – 304 с.

7. Генсірук С.А. Ліси України. – К.: Наукова думка, 1992. – 408с.

8. Гирусов Э.В. Основы социальной экологии. – М.: МНЭПУ, 1998. – 260с.

9. Глухов В.В., Лисичкина Т.В., Некрасова Т.В. Основы экономической экологии. – С-Пб.: Специальная литература, 1995. – 370с.

10. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів: Поллі, 1997. – 251с.

11. Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи. – Рівне: РДТУ, 2000. – 239с.

12. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Підручник. – Львів: Афіша, 2001. – 272 с.

13. Екологічний аудит: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький та ін. – К.: Вища школа, 2000. – 344с.

14. Економіка довкілля і природних ресурсів / За ред. Л.І. Максимів. – Львів: Афіша, 2002. – 168 с.

15. Заповідники і національні природні парки України / Ред. В. Шевчук та ін. – К.: Вища школа, 1999. – 232 с.

16. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. – 416 с.

17. Каракаша И.И. Экологическое право Украины. – Одесса: Латстар, 2001. – 478 с.

18. Кашенко О.Л. Екологічний аспект економічних категорій. – К.: Вища школа, 1999. – 89с.

19. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навчальний посібник – К.: МАУП, 2002. – 296 с.

20. Малофеев В.И. Социальная экология: Учеб. пособие. – М.: Издательско-книготорговый центр “Маркетинг”, 2002. – 260 с.

21. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М.: ЮНИСАМ, 1990. – 310 с.

22. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 550 с.

23. Никаноров А.М., Хоружая Т.А. Глобальная экология. – М.: Приор, 2001. – 285 с.

24. Окружающая среда и здоровье / Под ред. Л. Хенса, Л. Мельника, Э. Буна. – К.: Наукова думка, 1998. – 326 с.

25. Олійник І.В. Екологія. Зошит для практичних робіт.: 11 кл / І.В Олійник., Т.В.Гайтко – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 24 с.

26. Оптимизация использования и охрана земельных ресурсов / В.П. Цемко, А.С. Новоторов, И.К. Паламарчук и др.– К.: Наукова думка, 1989. – 292с.

27. Пахомова А.В. Экологический менеджмент. Учебник. – С-Пб.: ИД Питер, 2003. – 544с.

28. Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення / Ред. В.Б. Леоненко та ін. – К., 1999. – 240 с.

29. Розбудова екомережі України / Ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко. – К., 1999. – 127 с.

30. Соціальна екологія. Навчальний посібник (за ред. Л.П. Царика). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 208 с.

31. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: Навчальний посібник для ВНЗ / За ред. М.І. Дробнохода. – К.: МАУП, 2002. – 104 с.

32. Уайт Г. География, ресурсы и окружающая среда: Пер. с англ. / Ред. и предисл. С.П. Горшкова. – М.: Прогресс, 1990. – 544 с.

33. Царенко О.М., Нєсветов О.О., Кабацький М.О. Основи екології та економіки природокористування: Навчальний посібник – Суми: Університетська книга, 2001. – 326с.

34. Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу / Упорядники О.Ю. Шапаренко, С.О. Шапаренко. – Х.: Торсінг, 2002. – 336 с.

35. Шаламова - Харченко Р.М., Бороздіна О.М. Екологія. Робочий зошит. Рівень стандарту, рівень академічний / –Х.: Вид-во «Ранок», 2012. –48с.

36. Экология города: Учебник / Под ред. проф. Ф.В. Стольберга – К.: Либра, 2000. – 468 с.

37. Экология и экономика природопользования: Учебник для вузов / Гирусов Э.В. и др. – М., 2003. – 519 с.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти