ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перелік питань які виносяться на екзамен з навчальної дисципліни «Англійська мова(за професійним спрямуванням)»

 

1. Languages and Communication

Different types of languages. English as a mother tongue. English as a global language. The importance of English in future profession.

 

2. Khmelnytsky University of Management and Law

From the history of our University. Learning and living facilities of Khmelnytsky University of Management and Law.

 

3. Legal Professions in Ukraine

Types of legal professions in Ukraine. Struggle against criminal phenomena. What does a person need to qualify as a lawyer in Ukraine?

 

4. The Fundamental Law of Ukraine

Structure of the fundamental law of Ukraine. State Symbols of Ukraine. Privileges and restrictions under the Constitution. The rights of Ukrainian people. Duties of the citizens of Ukraine.

 

5. State System of Ukraine

Branches of State power. President of Ukraine as the main guarantor of the Constitution. Verkhovna Rada – the only body of the legislative branch in Ukraine.Fulfilment of the executive power.

 

6. State System of the United Kingdom

The role of the monarchy in Great Britain. Two-chamber parliament. House of Lords as the highest judicial body of the country. Functions of the Cabinet of Ministers.

 

7. Legal Professions in Great Britain

Types of legal professions in Great Britain. Barristers as the experts in the interpretation of the law. What does a person need to qualify as a barrister? The role of the solicitor. What does a person need to qualify as a solicitor?

 

8. State System of the USA

The USA as a federative republic. Functions of the President of the country. The work of the Congress. The role of the American Speaker. A system of committees in the Congress.

 

9. Lawmaking Process in the US

Legislation powers. Introduction of a Bill. Three Readings of a Bill. The work in the Committees. The right to veto.

 

10. Court System of Ukraine

Administration of the justice in Ukraine. Composition of the Constitutional Court. Tiers of courts of general jurisdiction. The main functions of the Supreme Court. Judges’ responsibility

 

11. Court System of the USA Court System of England and Wales

The judicial system of the USA and Great Britain. Composition and the importance of the Supreme Court of the US. Courts of the USA and Great Britain and the cases they deal with.

 

12. History of English Law

Main roots of law. Countries which took dozes of English Law/Roman Law. Influence on the English Law. Birth of Jury. House of Lords as the highest judicial body of the country. Main classes of crimes according to the Common Law.

 

13. The United Nations Organization

From the history of the UNO. The main tasks of the UNO. Charter of the UNO as the main document. Agencies of the UNO.

 

14. The International Court of Justice

International Court of Justice as the main judicial court of the UNO. Composition of the ICJ and the tasks of the ICJ.

 

15. Crime and Punishment

Definition of a crime. Different classifications of crimes. Difference between felonies and misdemeanors and the crimes which are labeled as mala in se and mala prohibita. The purpose of punishment. Punishment as fit for the crime.


СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ (ECTS)

 

Оцінювання знань студентів здійснюється паралельно за 5-бальною національною шкалою і за 100-бальною шкалою ЄКТС.

З урахуванням виконання позапрограмних завдань студент може отримати максимально 120 балів.

Така система контролю дозволяє здійснювати оцінювання більш гнучко, об’єктивно і сприяє систематичній та активній самостійній роботі студентів упродовж усього навчання, забезпечує змагальність між студентами в навчанні, стимулює виявлення і розвиток творчих здібностей студентів.

Система обов’язкова для використання в ході підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями Бакалавр, Спеціаліст, Магістр відповідно до навчальних планів.

Поточний контроль

 

3.1.1. З поточного контролю знань за практичні заняття та самостійну (індивідуальну) роботу студент максимально може набрати 60 балів.

3.1.2. Кількість набраних за практичні заняття та самостійну роботу балів визначається як результат множення семестрової середньої арифметичної оцінки з цих занять на 12 (ціну у балах однієї одиниці оцінки за національною шкалою).

Оцінка з поточного контролю виставляється одна за семестр після проведення останнього у ньому семінарського (практичного, лабораторного) заняття.

3.1.3. Семестрова середня арифметична оцінка з практичних занять та самостійної роботи обчислюється шляхом ділення суми кодів (5; 4,5; 4; 3,5; 3; 2; 1) отриманих студентом протягом семестру оцінок (“відмінно”, “дуже добре”, “добре”, “задовільно”, „достатньо”, „незадовільно”, „неприйнятно”) на цих заняттях з урахуванням перездач, на кількість отриманих оцінок та пропущених з неповажних причин занять.

Семестрова середня арифметична оцінка заокруглюється до десятих бала.

Студентові, який має невідпрацьовані незадовільні оцінки чи пропущені заняття, семестрова середня арифметична оцінка виставляється після їх відпрацювання.

3.1.4. Оцінювання самостійної роботи за змістовий модуль здійснюється в рамках поточного контролю шляхом оцінювання за 5-бальною шкалою із занесенням до документів обліку успішності студентів.

3.1.5. Викладач, який проводить практичні заняття, виставляє у визначений термін кількість набраних з поточного контролю балів і заносить їх у відповідні документи обліку успішності студентів.

Модульний контроль

 

3.2.1. В умовах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу зміст навчальних дисциплін залежно від їх обсягу розподіляється в робочій програмі на змістові модулі.

3.2.2. Кожний змістовий модуль оцінюється у балах за шкалою ЄКТС. Ціна модуля залежить від обсягу навчального матеріалу і визначається у робочій програмі. Максимально за усі модульні контролі протягом семестру студент може отримати 40 балів.

3.2.3. Модульний контроль здійснюється після проведення усіх форм організації навчального процесу, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни, з урахуванням часу, необхідного для перездач, незалежно від того, чи читалися з них лекції і проводилися семінарські (практичні, лабораторні) заняття.

3.2.4. Модульний контроль проводиться з використанням комп‘ютерної техніки, в письмовій формі або, як виняток, у письмово-усній формі.

Письмова чи комп’ютерна компонента модульного контролю обов’язкова та проводиться у формі виконання контрольних завдань (тестів, практичних розрахункових та ситуаційних задач, нетестових питань) для перевірки знання фактичного матеріалу відповідних модулів. Письмово-усна форма контролю застосовується на підставі рішення декана факультету за поданням кафедри.

3.2.5. Завдання для проведення модульного контролю можуть бути диференційованими за складністю, кількістю правильних відповідей та відповідною системою їх оцінювання.

3.2.6. Для проведення модульного контролю формуються варіанти контрольних завдань, які повинні бути рівнозначними за складністю. Структура завдань, система та критерії оцінювання результатів їх виконання визначаються робочою програмою навчальної дисципліни та доводяться до відома студентів на початку семестру.

3.2.7. До складання модулів допускаються студенти, які не мають незадовільних оцінок чи невідпрацьованих пропущених семінарських (практичних, лабораторних) занять. Якщо модуль був прийнятий без фактичного відпрацювання незадовільних оцінок чи пропущених семінарських (практичних, лабораторних) занять або необґрунтовано був визнаний викладачем складеним, результати його складання анулюються деканом факультету.

3.2.8. Модульний контроль проводиться у визначених розкладом час і місці. Тривалість модульного контролю не повинна перевищувати дві академічні години. На один день для студентів академічної групи встановлюється модульний контроль лише з однієї навчальної дисципліни. Якщо запланована письмово-усна форма проведення модульного контролю, то усна компонента проводиться після перевірки письмових завдань.

Перевірка письмової компоненти здійснюється протягом 3-х робочих днів із внесенням результатів у документи обліку успішності студентів.

3.2.9. Контрольне завдання виконується кожним студентом індивідуально. Самостійність виконання студентом свого завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного заходу контролюється викладачем. При виконанні контрольного завдання студент може користуватися лише дозволеними допоміжними матеріалами або засобами. Під час контрольного заходу студенту забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами, а також використовувати, розповсюджувати, збирати варіанти контрольних завдань. У разі порушення зазначеного порядку робота студента припиняється і йому виставляється 0 балів, незалежно від обсягу виконаного контрольного завдання.

3.2.10. Студенти, які з поважних причин не були допущені або не з‘явилися на складання модульного контролю, допускаються до складання модульного контролю в установленому порядку.

Студенти, які без поважних причин не були допущені або не з‘явилися на складання модульного контролю, за модульний контроль отримують 0 балів.

Кількість набраних за модульний контроль балів заноситься викладачем у документи обліку успішності студентів.

3.2.11. Перескладання модулів не допускається.

3.2.12. Студент має право ознайомитися з власними результатами модульного контролю після завершення його проведення на курсі.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти