ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Відмінювання зворотних дієслів з відокремлюваними префіксами

Однина Множина (для всіх родів)
1. ich ziehe mich an 1. wir ziehen uns an
2. du ziehst dich an 2. ihr zieht euch an
3. er, sie, es zieht sich an 3. sie, Sie ziehen sich an

 

Das Demonstrativpronomen
(Вказівні займенники)

Найбільш уживаними вказівними займенниками є: dieser, dieses, diese,
jener, jenes, jene, solcher, solches, solche.

Займенникиdieser, jenerіsolcherвідмінюються як означений артикль.

Відмі- нок Однина Множина (для всіх родів)
m n f
N dieser jener solcher dieses jenes solches diese jene solche diese jene solche
G dieses jenes solches dieser jener solcher dieser jener solcher
D diesem jenem solchem dieser jener solcher diesen jenen solchen
А diesen jenen solchen dieses jenes solches diese jene solche diese jene solche

Зверніть увагу на відмінювання займенників derselbe, dasselbe,
dieselbe, derjenige, dasjenige, diejenige.

Відмі- нок Однина Множина (для всіх родів)
m n f
N derselbe derjenige dasselbe dasjenige dieselbe diejenige dieselben diejenigen
G desselben desjenigen derselben derjenigen derselben derjenigen
D demselben demjenigen derselben derjenigen denselben denjenigen
А denselben denjenigen dasselbe dasjenige dieselbe diejenige dieselben diejenigen

 

Займенники dieser, Jener і solcher вживаються здебільшого як при-
кметники: Dieses Mädchen heißt Inge und jener Junge ist mein Bruder.

Interrogativpronomen / Fragepronomen

(Питальні займенники)

До питальних займенників належать:
wer? was?

welcher? welches? welche?

was für ein? was für eine?

Питальні займенники wer? і was? відмінюються так:

N wer? was?
G wessen?
D wem?
А wen? was?

 

Займенник wer? стосується осіб, а was? - предметів. Займенник was?
вживається також, коли запитують про професію: Was ist deine Mutter vonBeruf?
Питальний займенник welcher, -es, -e відмінюється як означений артикль.

Відмінок   Oднина Множина (для всіх ролів)
m n f
N welcher welches welche welche
G welches welches welcher welcher
D welchem welchem welcher welchen
А welchen welches welche welche

У займенникуwas für ein?(що за?) відмінюється тількиeinяк неозначений артикль. У множиніeinвипадає і залишається лише незмінюване
сполучення слівwas für: Was für eine schöne Landschaft! Was für schöne
idschaften!

Relativpronomen
(Відносні займенники)

Однина Множина
m n f (для всіх родів)
der das die die
welcher welches welche welche

 

Відмінювання відносних займенників

Відмінок Однина Множина (для всіх родів)
m n f
N der, welcher das, welches die, welche die, welche
G dessen deren
D dem, welchem der, welcher denen, welchen
А | den, welchen | das, welches die, welche die, welche

Займенники der, das, die мають таке значення, як і welcher, -es, -е, але в
сучасній німецькій мові займенники der, das, die вживаються частіше.

Відносні займенники вводять підрядні речення, в яких вони е одночасно
і сполучним словом, і членом речення.

Der Roman (das Buch, die Novelle), den (das, die) ich jetzt lese, ist sehr
interessant.

Indefinitpronomen
(Неозначені і заперечні займенники)

До найбільш уживаних неозначених займенників належать:
man, etwas, irgendetwas mehrere viele

jemand alle wenige

jeder, jedes, jede einige, beide

До заперечних займенників належать:

niemals (nie) keiner, keines, keine,

niemand kein, nichts

Неозначено-особовий займенник man не відмінюється. Він є завжди
підметом неозначено-особового речення:
Man fragt, ob er morgen kommt.
Man muß täglich Frühsport treiben.
Займенник jemand у розмовній мові не змінюється:
Haben Sie dort jemand gesehen?
Проте займенник jemand може змінюватися як неозначений артикль:
Er hat jemandem die Hand gedrückt. Sie hat jemanden angerufen.
Займенник jeder, -es, -e має тільки форму однини і відмінюється як
означений артикль.

Відмінок Однина
m n f
N jeder jedes jede
G jedes jedes jeder
D jedem jedem jeder
Л jeden jedes jede

 

Jeder не мас множини, у множині замість нього вживається займенник
alle.

Займенники alle, einige, viele, beide і wenige вживаються тільки у множині
і відмінюються як означений артикль.

Відмінок Множина
N alle einige viele
G aller einiger vieler
D allen einigen vielen
А alle einige viele

 

Займенник etwas не змінюється. Він відрізняється від інших неозначених
займенників тим, що вказує не на неозначену особу, а на неозначений
предмет: Sie hat ihm etwas gesagt. Hast du etwas gekauft?

Займенники kein, keine заперечують тільки іменник і стоять перед ним:
Der Schüler hatte kein Heft, keinen Bleistift und überhaupt keine Schulmappe mit.

Займенник kein відмінюється в однині як неозначений артикль, а у
множині як означений.

Відмінок Однина Множина (для всіх родів)
m n f
N kein Stuhl kein Heft keine Feder keine Stühle, Federn, Hefte
G keines Stuhles keines Heftes keiner Feder keiner Stühle, Federn, Hefte
D keinem Stuhl keinem Heft keiner Feder keinen Stühlen, Federn, Heften
А keinen Stuhl kein Heft keine Feder keine Stühle, Federn, Hefte

 

Заперечніш займенник nichts не змінюється.

Не слід змішувати в мові вживання заперечного займенника nichts - нічо-
го з часткою nicht - не. Порівняйте: Er hat ihr nichts geantwortet. Er hat ihr
nicht geantwortet.

Відмінювання заперечної о займенника niemand

Відмінок Однина
N niemand
G niemandes
D niemandem
А niemanden

 

Заперечний займенник niemand вживається лише в однині:
Niemand war im Zimmer.

В німецькій мові на відміну від української вживається тільки одне
заперечення: Ich bin nie in der Schweiz gewesen.

Das unpersönliche Pronomen
(Безособовий займенник)

Безособовий займенник es не змінюється. Він вживається як підмет у
безособових реченнях: Es ist heiß.

Es schneit.

Wie geht es Ihnen?

Wie steht es mit deinem Studium?

Das Numerale (Числівник)

У німецькій мові є такі групи числівників:

 1. кількісні (Grundzahlwörter):

eins, zwei, zwölf, hundert, eine Million, eine Milliarde;

 1. порядкові (Ordnungszahlwörter):

der zweite, der dritte, der sechste, der einundzwanzigste;

 1. дробові (Bruchzahlen):

1/3 - ein Drittel 1 1/2 - anderthalb (або eineinhalb)

1/40 - ein Vierzigstel 2 1/2 - zweieinhalb
У німецькій мові всі числівники пишуться як одне слово; окремо
пишуться, причому з великої букви, тільки назви мільйонів і мільярдів.
Кількісні числівники в німецькій мові не відмінюються.
Die Zuhörer haben dem Redner zwei Fragen gestellt,

Порядкові числівники утворюються від кількісних числівників таким
чином:

Порядкові числівники від 2 до 1 9 Порядкові числівники від 20 і вище Примітка:
Назва числ. + суф.-t Назва числ. + суф.-st числівники, які утворюються неза основним правилом: der erste - перший
der zweite der zwanzigste
der vierte der dreiunddreißigste der dritte - третій der achte - восьмий
der sechste der hundertste але: der siebenteі der siebte - сьомий.

 

Порядкові числівники звичайно вживаються з означеним артиклем і
відмінюються як прикметники.

Die dritte Rechenaufgabe war leichter als die zweite.

Звичайно при зазначенні дат порядкові числівники позначаються на
письмі цифрами. Тоді після цифри ставиться крапка, яка замінює суфікс і
відмінкове закінчення: Am 5. Juli fahren wir auf die Krym.

Дробові числівники утворюються від кількісних за допомогою суфікса
-tel від 2 до 19 включно і суфікса -stel від двадцяти й вище: ein Achtel, ein
Dreißigstel.

Якщо дробові числівники вживаються перед назвою міри і ваги, вони
пишуться з маленької букви і не відмінюються: drei viertel Liter Wasser.

Дробовий числівник 1/2 має два позначення: halb (у короткій формі, без
іменника): um halb fünf;halb (у повній формі перед іменником): eine halbe
Stunde, ein halbes Jahr.

В останньому випадку halb відмінюється як прикметник.

Das Verb

(Дієслово)

У німецькій мові дієслова поділяються на різні групи залежно:

  1. від способу словоутворeння: прості, похідні і складні;
  2. від значення: повнозначні (або основні) і допоміжні;
  3. від типу дієвідміни: сильні, слабкі і неправильні;
  4. від відношення дієслова-присудка:

а) до підмета: особові і безособові;

б) до додатка: перехідні і неперехідні.

Einfache Verben
(Прості дієслова)

Простими дієсловами є дієслова, інфінітив яких складається з кореня
і суфікса інфінітива -еn (або -n): lachen, lächeln.

Abgeleitete Verben
(Похідні дієслова)

Похідні дієслова утворюються від простих дієслів і від інших частин мови
за допомогою:

   1. префіксів, які можуть бути відокремлюваними і невідокремлюваними:
    aufmachen, beginnen.

Невідокремлюваних префіксів у німецькій мові вісім: be-, ge-, er-, ver-,
zer-, ent-, emp-, miss-. Усі вони ненаголошені: beginnen, verstehen,
misslingen
і т.д.

   1. суфіксів: kling-el-n. stud-ier-en;
   2. умлаута кореневого голосного: führen(від fuhr),träumen(від der Traum),
    wärmen
    (від warm).

Zusammengesetzte Verben
(Складні дієслова)

Складні дієслова складаються з двох слів. Другим словом є завжди
дієслово, а першим словом - різні частини мови:

teilnehmen, stattfinden, freilassen, losfahren, kennenlernen.
У складних дієсловах головний наголос падає завжди на перше
слово, і вони відмінюються так само, як дієслова з відокремлюваними
префіксами.

Vollverben
(Повнозначні дієслова)

Повнозначні дієслова означають дію або стан предмета: Meine Freunde
interessieren sich für Sport.

Hilfsverben
(Допоміжні дієслова)

Допоміжні дієслова служать для утворення складних дієслівних форм.
Це дієсловаhaben, sein, werden.Дієсловаhaben, sein, werdenможуть
вживатися як повнозначні дієслова: Emil hat viele Freunde. Mein Bruder ist
Student. Meine Schwester wird Lehrerin.

Starke, schwache, unregelmäßige Verben
(Сильні, слабкі і неправильні дієслова)

Залежно від типу дієвідміни дієслова в німецькій мові поділяються на
такі групи: сильні, слабкі, неправильні дієслова.

Усі дієслівні форми німецької мови утворюються від трьох форм, які
називаються основними формами дієслова. Це -Infinitiv, Präteritum/
Imperfekt, Partizip II.

Основною ознакою сильних дієслів є зміна кореневого голосного в трьох
основних формах дієслів:

Infinitiv Präteritum Partizip II

sehen sah gesehen

bringen brachte gebracht

verbinden verband verbunden

Основні форми слабких дієслів мають такі ознаки:

    1. кореневий голосний не змінюється;
    2. Präteritum утворюється за допомогою суфікса -(e)te;
    3. Partizip II утворюється за допомогою суфікса-(e)t.

До неправильних дієслів належать модальні дієслова,sein, haben,
werden
як повнозначні слова:sein- бути,haben- мати,werden -
робитися, ставати, а також дієсловоwissen.

Infinitiv Präteritum Partizip II
wollen wollte gewollt
müssen musste gemusst
sollen sollte gesollt
können konnte gekonnt
dürfen durfte gedurft
mögen mochte gemocht
sein war gewesen
haben hatte gehabt
werden wurde geworden (worden)
wissen wusste gewusst

 

Persönliche und unpersönliche Verben
(Особові і безособові дієслова)
Особові дієслова можуть вживатися в усіх трьох особах однини і
множини: Ich stehe (du stehst, er steht, wir stehen, ihr steht, sie stehen) um 7 Uhr
auf.

Безособові дієслова мають тільки форму 3-ї особи однини і вживаються
з безособовим займенником es в усіх часових формах: Es blitzt. Es dunkelte.

Багато дієслів можуть вживатися як особові і як безособові, при цьому
іноді змінюється їхнє значення. Порівняйте:
geben: Er gibt mir sein Heft.

Es gibt viele schöne Blumen in diesem Garten,
stehen: Der Schüler steht an der Tafel und antwortet.
Wie steht es mit deiner Arbeit?

gehen: Morgens gehen die Kinder zur Schule.
Wie geht es dir?

Дієслово в німецькій мові, як і в українській, змінюється за особами,
числами, часами і способами.

Transitive und intransitive Verben
(Перехідні і неперехідні дієслова)
Перехідні і неперехідні слова не завжди співпадають у німецькій та
українській мовах: Er leitet einen Zirkel. - Він керує гуртком.

Деякі німецькі дієслова можуть вживатися як перехідні і як
неперехідні: Beginnen Sie die Arbeit! Die Arbeit beginnt.
Активний і пасивний стан дієслів (das Aktiv, das Passiv):
Aktiv: Gestern waren die Kinder im Theater.
Passiv: Der Text wird gut gelesen.

Die Zeitformen
(Часові форми)

В німецькій мові існують шість часових форм:

а) для вираження теперішнього часу одна часова форма Präsens:
Heute besucht mein Bruder seine alten Freunde.

б) для вираження минулого часу - три часові форми:

Präteritum / Imperfekt: Gestern besuchte mein Bruder seine alten Freunde.
Perfekt: Hat dein Bruder seine alten Freunde gestern besucht?
Plusquamperfekt: Nachdem mein Bruder seine alten Freunde besucht hatte,
kehrte er nach Hause zurück.

в) для вираження майбутнього часу - Futurum І та Futurum ІІ.

Die Modi (Sing.: der Modus)
(Способи)

У німецькій мові є три способи: дійсний спосіб (der Indikativ),
наказовий спосіб (der Imperativ), умовний спосіб (der Konjunktiv).

а) дійсний спосіб (der Indikativ): Unsere Jugend treibt viel Sport.

б) наказовий спосіб (der Imperativ): Steh auf!я Setz dich!

в) умовний спосіб (der Konjunktiv): Wäre ich Weltraumflieger!

Вживання способів

Indikativ

При описі реальних фактів, подій: Am 12. April 1961 fand der erste
Weltraumflug statt.

Imperativ

Для вираження прохання, наказу або розпорядження: Gib mir dein
Tagebuch! Kinder, seid aufmerksam!

Konjunktiv

Для вираження нездійсненного бажання, нереального порівняння,
можливості, припущення, умови: Wärest du früher gekommen, könnten wir den
Zug nicht verpassen.

Indikativ Aktiv
(Активна форма дійсного способу)

Präsens
(Теперішній час)

Теперішній час утворюється додаванням до основи дієслова особових
закінчень. Відокремлювані префікси в Präsens відокремлюються.

Відмінювання дієслова в Präsens

aufschreiben
 1. ich schreib-e auf
 2. du schreib-st auf
 3. er, sie, es schreib-t auf
wir schreib-en auf ihr schreib-t auf sie schreib-en auf

Слабкі дієслова, основа яких закінчується на d, t або на m, n з попе-
реднім приголосним (dm, tm, dn, gn, chn, ffn), у 2-й і 3-й особах однини і в
2-й особі множини між основою і особовим закінченням мають -е:
arbeit-en: ich arbeit-e
du arbeit-e-st
er, sie, es arbeil-e-t
Сильні дієслова з кореневими голосними а, о і дифтонгом au приймають
у 2-й і 3-й особах однини умлаут (Umlaut):

fahren: Ich fahre

du fährst

er, sie, es führt

Сильні дієслова з кореневим голосним е міняють у 2-й і 3-й особах
однини е на довге або коротке і (крім дієслів gehen, stehen, heben, weben)

sprechen lesen
 1. ich spreche
 2. du sprichst
 3. er, sie, es spricht
ich lese du liest er, sie, es liest

 

Модальні дієслова і дієслово wissen мають такі особливості
відмінювання в Präsens:

а) зміна кореневого голосного в 1-й, 2-й і 3-й особах однини (крім дієслова
sollen);

б) у 1-й і 3-й особах однини нема особових закінчень (пор. з Präteritum
сильних дієслів).

Відмінювання модальних дієслів у Präsens

kоnnen wollen müssen
1. ich kann ich will ich muss
2. du kannst du willst du musst
3. er, sie, es kann er, sie, es will er, sie, es muss
1. wir konnzen wir wollen wir müssen
2, ihr könnt ihr wollt ihr müsst
3. sie, Sie können sie, Sie wollen sie, Sie müssen
dürfen mogen sollen
1. ich darf ich mag ich soll
2, dudarfst du magst du sollst
3. et, sie. es darf er, sie, es mag er, sie, es soll
1. wir durfen wir mögen wir sollen
2. ihr dürft ihr mögt sie, Sie mögen ihr sollt
3. sie, Sic dürfen sie, Sie sollen

 

Однина Множина
 1. ich weiß
 2. du weißt
 3. er, sie, es weiß
 1. wir wissen
 2. ihr wisst
 3. sie, Sie wissen

 

Дієслова haben, sein, werden і tun мають при відмінюванні в Präsens ряд
особливостей:

haben sein werden tun
1. ich habe ich bin ich werde ich tu(e)
2. du hast du bist du wirst du tust
3. er, sie, es hat er, sie, es ist er, sie, es wird er, sie, es tut
1. wir haben wir sind wir werden wir tun
2. ihr habt ihr seid ihr werdet ihr tut
3. sie, Sie haben sie, Sie sind sie, Sie werden sie, Sic tun

 

Präsens вживається:

 1. Якщо дія відбувається зараз, у даний момент:

Der Lehrer liest den Text vor. Alle Schüler hören ihm aufmerksam zu.

 1. Якщо дія постійно повторюється:

Jährlich findet in Leipzig die berühmte Leipziger Messe statt.

 1. Для позначення майбутнього часу, особливо в розмовній мові:

Morgen lege ich die letzte Prüfung ab. Dann bin ich frei.

У німецькій мові, на відміну від української, є три форми вираження
минулого часу: Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt.

За своїм утворенням Präteritum - проста форма минулого часу, а Perfekt і
Plusquamperfekt - складні форми минулого часу. Кожна з цих форм
вживається у певних випадках.

Präteritum

Слабкі і модальні дієслова утворюють Präteritum від основи дієслова.
Слабкі дієслова приймають суфікс модальні - приймають суфікс -te і

втрачають умлаут.

Сильні дієслова утворюють Präteritum зміною кореневого голосного.
Усі дієслова мають у Präteritum одні й ті самі закінчення.
В 1-й і 3-й особах однини Präteritum нема особових закінчень у всіх
дієсловах.

Відокремлювані префікси відокремлюються в Präteritum так. як і в
äsens.

Таблиця відмінювання дієслів у Präteritum

Дієслова
     
zumachen arbeiten müssen einschlafen
1. ich mach-te zu arbeit-ete muss-te schlief ein
2. du mach-te-st zu arbeit-ete-st muss-te-st schlief-st ein
3. er, sie, es mach-te zu arbeit-ete muss-te schlief ein
1. wir mach-te-n zu arbeit-ete-n muss-te-n schlief-en ein
2. ihr mach-te-t zu arbeit-ete-t muss-te-t schlief-t ein
3. sie, Sie mach-te-n zu arbcit-ete-n muss-te-n schlief-en ein

Дієслова haben, sein і werden мають у Präteritum такі форми:

Präteritum
1. ich hatte ich war ich wurde
2. du hattest du warst du wurdest
3. er, sie, es hatte er, sie, es war er, sie, es wurde
1. wir hatten wir waren wir wurden
2. ihr hattet ihr wart ihr wurdet
3. sie, Sie hatten sie waren sie wurden

Präteritum вживається:

При описі подій, що відбулись у минулому, Тому Präteritum називається
минулим розповідним:

Im Sommer war ich тії meinen Ellern in Jalta. Wir verbrachten jeden Tag am
Strand. Wir badeten viel, lagen in der Sonne. Ich spielte auch Ball mit meinem
Vater. Abends gingen wir spazieren oder besuchten Freilichttheater.

Perfekt

Perfekt утворюється з Präsens допоміжних дієслів haben або sein і Partizip
II відмінюваного дієслова.

Схема утворення Perfekt
Perfekt = Präsens haben /sein + Partizip II відмінюваного дієслова

Відмінювання дієслів у Perfekt:

Perfekt
1 . ich habe gelesen ich bin gekommen
2. du hast gelesen du bist gekommen
3. er, sie, es hat gelesen er, sie, es ist gekommen
1 .wir haben gelesen wir sind gekommen
2. ihr habt gelesen ihr seid gekommen
3. sie, Sie haben gelesen sie, Sic sind gekommen

З допоміжним дієсловом haben відмінюються:

  1. неперехідні дієслова, що показують стан спокою
   (schlafen), і безособові дієслова (schneien);
  2. перехідні дієслова (erfahren);
  3. дієслова із зворотним займенником sich (sich anziehen);
  4. модальні дієслова (können).

З допоміжним дієсловом sein відмінюються:

   1. неперехідні дієслова, що показують зміну сталу(einschlafen,
    aufstehen);
   2. неперехідні дієслова, що показують напрям руху або
    зміну місця (fahren, umziehen);
   3. дієслова: sein, werden, а також дієслова bleiben, gelingen,
    geschehen, begegnen, folgen.

Perfekt вживається:

    1. У розмові. Тому Perfekt часто називають минулим розмовним:
 • Wie hast du das Wochenende verbracht?
 • Ich habe die Wohnung in Ordnung gebracht, Einkäufe gemacht, das
  Essen zubereitet. Am Sonnabend bin ich noch ins Theater gegangen. Am
  Sonntag habe ich mich schön ausgeruht. Ich habe viel Sport getrieben, bin
  im Park lange spazieren gegangen und am Abend habe ich noch Besuch
  gehabt.
  1. У коротких повідомленнях:

Die Zeitungen melden: «Diese Woche hat es fast in ganz Europa stark
geregnet. Viele Flüsse sind aus ihren Ufern getreten und haben die
Felder überschwemmt.»

 1. Коли про минуле говорять у зв'язку з діями, що відбуваються в даний
  момент:

Der Winter ist gekommen. Alle Flüsse und Seen haben sich mit Eis bedeckt.

Plusquamperfekt

Plusquamperfekt утворюється з Präteritum допоміжних дієслів haben або
sein і Partizip II відмінюваного дієслова.

Схема утворення Plusquamperfekt:

Plusquamperfekt = Präteritum haben/sein+ Partizip II відмінюваного
дієслова

Відмінювання дієслів у Plusquamperfekt

Plusquamperfekt
1. ich hatte gelesen ich war gekommen
2: du hattest gelesen du warst gekommen
З. еr, sie, es hatte gelesen er, sie, es war gekommen
1. wir hatten gelesen wir waren gekommen
2. ihr hattet gelesen ihr wart gekommen
3. sie, Sie hatten gelesen sie, Sie waren gekommen

Правила вибору допоміжних дієслів ті самі, що й для Perfekt.
Plusquamperfekt вживається, коли треба підкреслити, що в минулому одна
дія відбулася раніше за іншу. Та дія. що відбулася раніше, передається
дієсловом у Plusquamperfekt. Plusquamperfekt найчастіше вживається в склад-
нопідрядних реченнях з підрядними часу зі сполучниками nachdem і als:
Nachdem mein Bruder seine Hausaufgaben gemacht hatte, ging er spazieren. Als
sie die Schule beendet hatte, ging sie auf die Universität.

Futurum (Майбутній час)

У німецькій мові існують дві форми майбутнього часу: Futurum І та
Futurum II.

Futurum І утворюється з Präsens допоміжного дієслова werden і
інфінітива (Infinitiv) відмінюваного дієслова.

Відмінювання дієслів у Futurum І

Futurum I
l.ich werde schreiben
 1. du wirst schreiben
 2. еr, sie, es wird schreiben
wir werden schreiben ihr werdet schreiben sie, Sie werden schreiben

Futurum І вживається, якщо дія повинна відбутися в майбутньому:

Nächstes Wochenende werden wir ins Gebirge fahren.

Futurum II
Схема утворенняFuturum II:
Допоміжне дієслово werden вPräsens + Infinitiv II

Infinitiv II = Infinitiv допоміжного дієслова haben або sein + Partizip II
головного дієслова

Futurum II вживається тільки відносно: Ich werde deine Bitte erfüllt
haben.

Indikativ Passiv
(Пасивна форма дійсного способу дієслів)

У німецькій мові перехідні дієлова (крім haben, besitzen, bekommen)
вживаються не тільки в активній формі, але і в пасивній.

Пасивна форма утворюється з допоміжного дієслова werden і Partizip II
відмінюваного дієслова.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти