ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

 

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні Вченої ради

НПУ імені М.П.Драгоманова

“____” ______________ 20___ р.

Протокол № __________________

Голова Вченої ради, ректор

акад. Андрущенко В.П.

_____________________________

 

Філогенія рослин

 

Програма

 

Нормативної навчальної дисципліни

підготовки ___________магістра_________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму0401 Природничі науки_________________

(шифр і назва напряму)

спеціальності6.040102 Біологія___________________

(шифр і назва спеціальності)

(Шифр за ОПП________)

 

Київ

Рік

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: ___НПУ імені М.П. Драгоманова______________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: _кандидат біологічних наук, доцент Івченко І.С.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки

_____________________________0401 Природничі науки__________________________________________

(шифр і назва напряму)

 

“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

Інститут природничо-географічної освіти та екології

Кафедра ботаніки

Типова навчальна програма

з дисципліни __Основи філогенії рослин

(назва, шифр по ГСВО)

 

Напрям підготовки 0704 Біологія_

(номер за класифікатором , назва)

 

Спеціальність 6.070401. Біологія_

 

(номер за класифікатором , назва)

Укладач програми: кандидат біологічних наук, доцент Івченко І.С.

Рецензенти: доктор біологічних наук, професор, член Угорської академії наук Сікура Й.Й. (Закарпатський Угорський педагогічний інститут імені Ференці Ракоці ІІ) локтор біологічних наук, професор Собко В.Г. (Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка, Національна академія наук України)

 

Основи філогенії рослин. Програма для студентів природничо-географічного профілю вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2012. – 11 с.

Київ 2012

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОЛОГІЇ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

(Директор інституту)

 

___________________________

«____»________________ 2012 р.

 

ТИПОВА ПРОГРАМА

з дисципліни Основи філогенії рослин

для студентів спеціальності 6070400 Біологія

 

Інститут природничо-географічної освіти та екології

 

кафедра ботаніки

 

 

курс 5 БПм, 5 МБ

семестр IХ,

 

Всього 42 години

 

Лекції __20___годин

Семінарські заняття 16 годин

 

Індивідуальні заняття __4___ години

 

Залік____2___ години

 

-2012 -

 

 

Типова програма

"Основи філогенії рослин", затверджена Радою Інституту природничо-

географічної освіти та екології 2012 р.

Протокол № __

 

Доцент Івченко І.С.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ботаніки___

“____” ________________ 2012 р., протокол № ___

Завідувач кафедри Чорний І.Б.

 

Схвалено Радою Інституту природничо-географічної освіти та екології

 

„____” ______________ 2012 р.

Голова ______________Покась В.П.

 

 

І. Пояснювальна записка

Метоюкурсу «Основи філогенії рослин» є здобуття у студентів знань з властивостей походження, розвитку, формування і сучасних зв’язків головних представників рослинного світу. Вони можуть розглядатися як у межах фітохоріонів, так і в складі представників флори різних країн, зокрема, України. Разом з класичними напрямками фітобіології, котрі базуються на еволюційно-морфолого-систематичних чинниках, у ХХІ ст. філогенія рослин (філогенетика) розвивається у кладогенетичному напрямку.

Завдання курсу «Основи філогенії рослин» полягають у встановленні провідної ролі визначальних ознак при з’ясуванні флористичної близькості провідних таксонів, розробці методів побудови філогенетичних дерев, дослідженнях з історичної фітогеографії, коеволюції та екології рослин. Сучасний філогенетичний підхід при вивченні фіторізноманіття сприяє розробці методів і прийомів раціонального природокористування. Даний підхід знаходить застосування в охороні і відновленні рослинних багатств. Філогенія рослин наприкінці ХХ-на початку ХХІ ст. визнана новітньою філософією ботаніки.

Вивчення курсу "Основи філогенії рослин" передбачає формування у студентів знань про ботанічну складову біології. Вони сприяють пізнанню інших напрямків фітобіології. Елементи наукової епістемології в контексті пізнавальної діяльності, зв'язок епістемології і онтології, слугують їх узагальненню.

На основі цих знань повинні бути сформовані уміння студентів орієнтуватись у провідних питаннях новітньої систематики рослин. Це сприятиме систематичній і динамічній роботі студентів над засвоєнням даної теоретико-прикладної дисципліни, підготовці до захисту дипломних робіт. При використанні модульної технології навчання і рейтингового оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу усі проаналізовані складові курсу організовуються на засадах кредитно-модульної системи.

Навчальним планом спеціальності 6070400 "Біологія" вивчення "Основ філогенії рослин" передбачено у ІХ семестрі.

У тематичному плані (п. ІІ) представлено розподіл годин за видами навчальних занять та самостійної роботи студентів. Загальний обсяг дисципліни охоплено одним кредитом, що об'єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторна робота, самостійна робота (у тому числі і підготовка до підсумкового контролю), контрольні заходи (модульний контроль, термінологічний контроль, залік).

Крім традиційних видів аудиторних занять, планується виконання індивідуальної аудиторної роботи під керівництвом викладача.

Навчально-методична карта дисципліни (п. ІV) - це структура навчального курсу за змістом та видами навчальної роботи у поєднання з графіком навчального процесу.

Рейтингова система оцінювання роботи студента (п. V) дозволяє врахувати поточну підготовку студентів до аудиторних занять і визначити рівень засвоєння навчального матеріалу. Підсумкова оцінка (залік) виставляється за рейтинговими показниками.

Тематика індивідуальних завдань, перелік питань, що обговорюються під час контрольних заходів, представлені у п. VІ робочої програми.

У результаті оволодіння курсом студент повинен знати::

- загальні закономірності еволюційного процесу у царстві Рослини;

- основні етапи розвитку філогенетики в світі і в Україні зокрема;

- принципи побудови філогенетичних систем;

- походження та шляхи розвитку конкретних таксонів нижчих і вищих рослин, їх споріднені зв’язки та роль у біосфері Землі;

- походження та еволюцію вегетативних та репродуктивних органів рослин.

На основі цих знань студент повинен мати наступні уміння:

- знаходити зв’язки між різними рівнями організації живих організмів;

- володіти навиками графічно зображувати різні еволюційні системи рослин;

- орієнтуватись в сучасних кладистичних розробках сучасної класифікації квіткових рослин, розробленої «Групою філогенії покритонасінних» (Angiosperm Phylogeny Group), відомих як АРG-I, APG-II, APG-III.

- застосовувати набуті знання в практичній діяльності при викладанні ботаніки в навчальних закладах, у науковій діяльності або при створенні колекцій живих рослин, які відображають споріднені зв’язки між ними.

-

ІІ. Тематичний план

 

№ п/п Назви теоретичних блоків Кількість годин
Всьо го Аудитор-них Лек-цій-них Прак-тич-них Семі-нарських Індивідуальна робота (КСР) Самостійна робота
Поточ-на Підсумок
  Модуль 1. -
1. Зміст, завдання і методи філогенії рослин. Коротка історія філогенетики, її сучасний розвиток.        
2. Основні напрями еволюції рослин, їх відображення у АРG          
3. Філогенез і еволюція нижчих рослин        
4. Філогенез і еволюція вищих рослин. Еволюція вегетативних та репродуктивних органів модельних таксонів вищих рослин.      
5. Філогенетична систематика рослин. Принципи побудови філогенетичних систем    
6. Розвиток рослинного світу на Землі  
  Всього

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1.

Тема 1. Зміст, завдання і методи філогенії рослин. Історія становлення філогенії рослин як науки, зародження філогенії в доісторичні часи. Розвиток філогенії в країнах світу. Внесок українських вчених у розвиток філогенії. Сучасні методи філогенії рослин: порівняльно-морфологічний, анатомічний, палеоботанічний, ембріологічний, географічний, біохімічний, екологічний, генетичний. Походження рослин. Поява перших фотосинтезуючих рослин на Землі. Основні риси і напрями еволюції рослин. Вихід рослин на суходіл і диференціація тканин та органів. Еволюція спорофіту і гаметофіту. Ускладнення будови вегетативних і репродуктивних органів. Еволюція тканин.

Тема 2 Філогенез і еволюція нижчих рослин. Походження і еволюція водоростей (зелених, золотистих, жовто-зелених, діатомових і бурих). Походження і еволюція червоних водоростей, їх споріднені зв’язки з ціанобактеріями і грибами, їх відображення у АРG.

Модуль 2.

Тема 3. Філогенез і еволюція вищих рослин. Погляди вчених щодо ймовірних предків вищих рослин. Напрямки еволюції вищих рослин.Походження і еволюція вищих спорових рослин: мохоподібних, плауноподібних, хвощеподібних та папоротеподібних.Різні погляди щодо походження та споріднених зв’язків голонасінних. Напрямки еволюції: мікрофільна та мегафільна гілки.Походження покритонасінних: час і місце їх появи, ймовірні предки. Погляди А.Л.Тахтаджяна на походження магноліофітів.Принципи побудови філогенетичних систем рослин. Огляд основних систем вітчизняних та зарубіжних вчених: Р. Веттштейна, Д. Зерова, А. Енглера, Б. Козо-Полянського, О. Гроссгейма, В. Тихомирова. Система магноліофітів А.Л.Тахтаджяна, їх відображення у АРG..

Тема 4. Філогенетична систематика рослин. Виникнення тканин і вегетативних органів – пристосування рослин до життя на суходолі. Особливості будови репродуктивних органів наземних рослин. Поняття про просунуті і примітивні ознаки, роль неотенії і гетеробатмії у розвитку рослин на суходолі. Історія розвитку рослин на Землі. Розвиток рослин в архейську, протерозойську, палеозойську ери та різні періоди. Вихід рослин на сушу. Еволюційна роль рініофітів. Причини вимирання деревовидних спорових рослин в пермський період. Розквіт голонасінних в мезозойську еру. Поява перших покритонасінних. Еволюція і споріднені зв'язки магноліофітів. Роль магноліофітів у рослинному покриві Землі у кайнозойську еру. Розробка методів і прийомів раціонального природокористування з метою їх охорони і відновлення рослинних багатств. Філогенія рослин наприкінці ХХ-на початку ХХІ ст.. Провідну роль філогенії при флористичних і фітоценотичних розробках, побудові філогенетичних дерев, дослідженнях з історичної фітогеографії, коеволюції та екології рослин.

 

1.4. Примірний тематичний план

 

 

№ п/п Назви теоретичних блоків Кількість годин
Всьо-го Аудитор-них Лек-цій-них Прак-тич-них Семі-нарс-ких Індивідуальна робота (КСР) Самостійна робота
Поточ-на Підсумок
1. Модуль 1 Філогенез і еволюція нижчих рослин Зміст, завдання і методи філогенії рослин. Коротка історія філогенетики, її сучасний розвиток.        
2. Основні напрями еволюції рослин          
Філогенез і еволюція нижчих рослин        
4. Модуль 2. Філогенез і еволюція вищих рослин. Еволюція вегетативних та репродуктивних органів модельних таксонів вищих рослин, їх відображення у АРG.        
Розвиток рослинного світу на Землі            
6. Принципи побудови філогенетичних систем. Огляд основних систем вітчизняних та зарубіжних вчених: Р. Веттштейна, Д. Зерова, А. Енглера, Б. Козо-Полянського, О.Гроссгейма, В. Тихомирова.    
7. Філогенетична систематика рослин. Філогенія рослин наприкінці ХХ-на початку ХХІ ст. як новітня філософія ботаніки.    
  Всього

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __42 години _1,5______ кредитів ECTS.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти