ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА №2. Закон Украіни «Про охорону праці»

ТЕМА №2. Закон Украіни «Про охорону праці»

Значення охорони праці. Верховна Рада України 14 жовтня 1992 року № 2694 – XII прийняла Закон «Про охорону праці» в новій редакції, який має велике соціально-економічне значення, оскільки стосується життєвих інтересів всіх працюючих, мільйонів громадян України.

Нова редакція Закону приведена у відповідність до Конституції України та адаптована до вимог міжнародного і європейського законодавства. Адже тільки там, де роботодавці турбуються про виробничу безпеку, створюють сприятливі умови роботи, турбуються про охорону життя і здоров’я своїх співробітників, люди безпечно і належним чином можуть виконувати свої безпосередні обов’язки.

Що визначає закон «Про охорону праці»?

(Визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян про охорону їх життя і здоров’я процесів трудової діяльності, регулює відносини між власником і працівником, питання безпеки, гігієни праці і навколишнього середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. – Основним є пріоритет життя і здоров’я людини, соціальний захист, відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю, економічні методи управління охороною праці, участь держави у фінансування тощо.

При укладанні трудового договору про, що передбачено інформувати працівника?

(Про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про його права на пільги і компенсації, відповідно до законодавства колективного договору).

Які пільги і компенсації передбачено працівникам за важкі та шкідливі умови праці?

(Безкоштовне лікувально-профілактичне харчування, молоком або іншим, газованою солоною водою, оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додатково оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці в підвищ енному розмірі. Безкоштовний спец. одяг, спец. взуття та інші засоби індивідуального захисту, змиваючи та знешкоджуючи засоби).

Якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров’я, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища – що має право зробити працівник?

(Має право відмовитися від дорученої роботи. За період з простою з цих причин не з вини працівника за ним зберігається середній заробіток. Має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує законодавства про охорону праці. В цьому випадку працівникові виплачується вихідна допомога, але не менше 3-х місячного заробітку).

Чи обов’язковий медичний огляд працівників певних категорій та за чий кошт?

(За кошт роботодавця під час прийняття на роботу і періодичних медичних оглядів працівників. Хто ухиляється притягується до дисциплінарної відповідальності і відсторонення його від роботи від збереження заробітної плати. Позачерговий медичний огляд працівників – за заявою працівника в зв’язку з погіршенням стану його здоров’я пов’язаного з умовами праці, за ініціативою роботодавця якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.

За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток).

Тема №3. Кодекс законів про працю. Найважливіші нормативно-правові акти з питань охорони праці. Контроль за охороною праці.

НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Стаття 259. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

1.Хто здійснює нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю ?

(Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють спеціально уповноважені на те органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу.)

 

В яких установах Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю?

(На всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.)

.

3.- Хто здійснює вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про працю?

(Здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.)

.

Хто здійснює Громадський контроль за додержанням законодавства про працю?

( Здійснюють професійні спілки та їх об’єднання)

Стаття 260. Державний нагляд за охороною праці здійснюють:

Яка організація здійснює нагляд за охороною праці?

Державний комітет України по нагляду за охороною праці; (приведіть приклади)

2.Яка організація здійснює нагляд за охороною праці з ядерної та радіаційної безпеки?

(Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;) Приведіть приклади

Яка організація здійснює нагляд за охороною праці з пожежної безпеки?(

(Органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України);приведіть приклади.

Яка організація здійснює нагляд за охороною праці з санітарно-епідеміологічних питань ?

(Органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України). Приведіть приклади

Стаття 263. Повноваження місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів у галузі охорони праці

Що забезпечують місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів галузі охорони праці у межах відповідної території ?

(Забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці;Приведіть приклади)

Що формують місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів у межах відповідної території у галузі охорони праці?

(Формуютьза участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;)

Що здійснюють місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів у межах відповідної території у галузі охорони праці?

(Здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці.)

Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю

Яка відповідальність за порушення законодавства про працю?

(Особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.)

ТЕМА-№4 .Зміст основних завдань системи стандартів безпеки праці.

Які основні завдання стандартизаців в галузі безпеки праці?

Основним завданням стандартизації в галузі безпеки праці є

-забезпечення охорони здоров’я туристів та безпеки праці працюючих, державний стандарт, галузеві гости, технічні умови.

Які ви знаете види стандартів?

-Стандарти – організаційно-методичні,

- вимог і норм небезпечних і шкідливих виробничих факторів

- безпеки до виробничого обладнання та виробничих процесів,

- безпеки до засобів захисту робітників, безпеки до будівель та споруд).

Основні завдання систем стандартів безпеки праці: зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці

Після проголошення Україною незалежності і розпаду СРСР стандарти (ГОСТи) визнані міждержавними.

В Україні з 1995 року діє Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону до якого ввійшли більш ніж:

-2000 нормативних актів (правил, норм, положень, інструкцій тощо),

-350 міждержавних стандартів системи безпеки праці

- 40 державних стандартів України .

Правила, норми, стандарти безпеки праці вимагають створення

- безпечних машин, механізмів

-забезпечення дотримання правил і норм, встановлених для виробничих процесів та обладнання,

- засобів захисту, а також самих працюючих.
Стандарти безпеки праці встановлюють загальні вимоги і норми безпеки по видах небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

Конвенції та рекомендації Міжнародної Організації Праці.МОП

Директиви Європейського Союзу.

Договори та угоди, підписані в рамках Співдружності Незалежних

Держав.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.Що повинн1 пройти художники оформлювачі щоб допустили до самостійноі роботи?

1.1. К самостоятельной работе художником-оформителем допускаются лица, прошедшие медицинскую комиссию, обучение и инструктаж по технике безопасности.

2.Які інструктажі проходить художник на робочому місці та хто проводить та де регіструються?

1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий проводит непосредственный руководитель работ. О проведении инструктажа и проверке знаний делается запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе художника допускаются лица не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При работе художнику необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе художника возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности помещения;

- нарушение осанки, искривления позвоночника, развития близорукости при неправильном подборе мебели.

1.4. Художник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации детей при возникновении ЧС.

1.5. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации Центра.

1.7. Художник должен соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. В случае пропуска рабочего дня художник обязан представить соответствующий документ, объясняющий причину отсутствия.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Приступая к работе, художник должен:

2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20 Вт/кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/кв. м) при лампах накаливания.

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете.

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах и провести сквозное проветривание кабинета.

Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в допустимых пределах: температура воздуха в холодный период года – 22-240 С., в теплый период – 23-250 С., относительная влажность воздуха – 40-60%.

Оптимальная температура в пределах 18 – 200 С.

2.6. Не приступать к работе при плохом состоянии здоровья.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на подоконниках цветы.

3.2. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление.

3.3. Стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и грязи, а также проводиться очистка светильников не реже двух раз в год. Мытье окон и светильников разрешается только после проведения целевого инструктажа.

3.4. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

3.5. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Художник должен:

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2. При прорыве системы отопления вызвать слесаря – сантехника.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:

5.1.Проветрить кабинет, закрыть форточку;

5.2.Привести в порядок рабочее место;

5.3.Проконтролировать влажную уборку кабинета;

5.4.Выключить электроприборы;

5.5.Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ;

5.6.Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить директору Центра.

ТЕМА №2. Закон Украіни «Про охорону праці»

Значення охорони праці. Верховна Рада України 14 жовтня 1992 року № 2694 – XII прийняла Закон «Про охорону праці» в новій редакції, який має велике соціально-економічне значення, оскільки стосується життєвих інтересів всіх працюючих, мільйонів громадян України.

Нова редакція Закону приведена у відповідність до Конституції України та адаптована до вимог міжнародного і європейського законодавства. Адже тільки там, де роботодавці турбуються про виробничу безпеку, створюють сприятливі умови роботи, турбуються про охорону життя і здоров’я своїх співробітників, люди безпечно і належним чином можуть виконувати свої безпосередні обов’язки.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти