ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Опис навчальної дисципліни «Інформатика»

Мета: формування знань з теоретичних основ інформатики, інформаційних технологій, принципів побудови сучасних та перспективних електронних обчислювальних машин, формування вмінь розв’язання економічних задач засобами прикладного програмного комплексу Microsoft Office та користування комп’ютерними мережами.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні:

- здатність розуміти теоретичні засади інформатики;

- здатність розуміти еволюцію, стан та перспективи розвитку компонентів інформатики;

- здатність розуміти систему принципів оброблення економічної інформації;

- здатність збирати, досліджувати, перевіряти, оцінювати та використовувати економічну інформацію;

- здатність орієнтуватися в системі організації комп’ютерної безпеки та захисту інформації;

- здатність логічно, доступно й ефектно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні способи її подання;

- здатність самостійно здійснювати роботу із структурованими документами та базами даних;

- здатність приймати обґрунтовані та законні рішення, грамотно складати електронні документи під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування фахового спрямування;

- здатність використовувати комп’ютерні технології для розв’язання фінансово-економічних проблем.

Міжособистісні:

- здатність працювати у команді;

- здатність брати соціальні та етичні забов’язання при прийнятті рішень.

Системні:

- здатність застосовувати знання на практиці;

- здатність за допомогою інформаційних технологій досліджувати та моделювати економічні процеси, приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення оптимального вибору за наявності альтернативних можливостей;

- здатність користуватися комп’ютерною технікою та мережними технологіями у майбутній професійній діяльності;

- здібність адоптуватись до нових ситуацій та отримувати нові знання;

- здатність до ініціативи та підприємництва;

- здатність обґрунтовувати застосування вибраних методів під час приймання оптимальних рішень;

- прагнення до успіху.

Спеціальні:

- здатність доцільно використовувати інформаційні технології у галузі економіки та підприємництва;

- здатність демонструвати творчий підхід у дослідженні економічної системи за допомогою обраних інформаційних технологій в умовах інформаційного суспільства.

 

 


1.2. Тематичний план навчальноії дисципліни

Тематичний план навчальноії дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми
Модуль І. Сучасні комп’ютерні технології оброблення даних
Змістовий модуль № 1. Системне забезпечення інформаційних процесів
Тема 1. Теоретичні основи інформатики
Тема 2. Апаратне та програмне забеспечення інформаційних процесів
Тема 3. Операційні системи
Тема 4. Сервісні програми персонального комп’ютера
Змістовий модуль № 2. Прикладні програмні засоби роботи зі структурованими документами
Тема 5. Microsoft Office. Редактор текстів Word
Тема 6. Microsoft Office. Програма Power Point
Тема 7. Microsoft Office. Табличний процесор Excel
Тема 8. Основи офісного програмування. VBA for Application.
Змістовий модуль № 3. Мережні технології.
Тема 9. Комп’ютерні мережі.
Тема 10. Застосування Internet в економіці.
Тема 11. Створення та розміщення ВЕБ–сторінок.
Тема 12. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації.
Модуль ІІ. Індивідуальне науково-дослідницьке завдання (ІНДЗ).
Змістовий модуль № 4. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних
Тема 13. Microsoft Office. СУБД ACCESS.
Тема 14. Програмування на мові SQL
Модуль ІІІ. Індивідуальне науково-дослідницьке завдання (ІНДЗ).
Підсумковий контроль: іспит

Зміст навчальної дисципліни «Інформатика»

(3-й семестр)

Модуль ІІ.

Змістовий модуль № 4. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних

Тема 13. Microsoft Оffice. СУБД ACCESS.

Загальна характеристика систем управління базами даних (СУБД). Основні визначення: дані, структура даних, база даних (БД), банк даних.

Реляційна модель даних. Основні поняття: реляційна таблиця, поле, запис, атрибут, схема відношень, типи зв’язків між таблицями.

Етапи роботи з базою даних: побудова інформаційно-логічної моделі даних, визначення структури БД, конструювання таблиць, створення схеми зв’язків, введення даних до таблиць, ведення бази даних.

Загальна характеристика СУБД Microsoft ACCESS. Основні об’єкти СУБД MS ACCESS: таблиці, форми, запити, звіти, сторінки, макроси, модулі.

Вікно MS ACCESS, характеристика команд меню. Створення баз даних і таблиць, режими створення. Редагування структури таблиць. Створення індексів полів. Введення даних до таблиць, створення схеми даних у базі, передача інформації у базу даних та з бази даних.

Конструювання форм і роботи з ними. Додавання у форму різних елементів управління. Конструювання багато сторінкових форм. Друкування форм.

Запити та їх застосування. Формування полів, що визначаються засобами запитів. Конструювання запитів різних типів.

Конструювання звітів. Розроблення багатотабличного звіту в режими Майстера.

Передача інформації у базу даних та з бази даних. Зв’язок з іншою базою даних. Обмін інформацією між додатками Microsoft Оffice.

Тема 14. Програмування на мові SQL

Основні поняття мови SQL. Опис SQL-інструкцій. Інструкції SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE. Параметри From, Where, In, Group by, Having, Order by. Предикати All, Distinct і Distinctrow. Операція Inner join. Функції SQL-запитів. Функція Count, First/Last, Min/Max, Avg, StDev/StDevP, Sum, Var/VarP.

 

Модуль III. Індивідуальне завдання (ІНДЗ)


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Модуль ІІ.

Змістовий модуль №4. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних

Тема 13. «Microsoft Office. СУБД Access»

Мета: опрацювання питань згідно запропонованого плану теми, формування знань з теоретичних основ роботи з базами та сховищами даних.

 

План вивчення теми

1. Загальна характеристика систем управління базами даних (СУБД). Основні визначення.

2. Реляційна модель даних. Основні поняття.

3. Етапи роботи з базою даних.

4. Загальна характеристика СУБД Microsoft ACCESS.

5. Вікно MS ACCESS, характеристика команд меню.

6. Створення баз даних і таблиць, режими створення.

7. Конструювання форм і роботи з ними.

8. Запити та їх застосування.

9. Конструювання звітів.

10. Передача інформації у базу даних та з бази даних.

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення теми № 13 передбачає такі форми навчання, як лекція, практичні заняття та самостійна робота студентів: вивчення конспекту лекції, робота з підручниками та іншими джерелами інформаії, а також відповіді на контрольні запитання. У програмі дисципліни відображені основні питання лекції, які студенти повинні вивчити під час аудиторних занять, працюючи над підручниками, виконуючи практичні завдання в поза аудиторний час, знаходячи матеріали у мережі Інтернет.

При вивченні цієї теми слід окреслити основні поняття теорії баз даних, основи проєктування баз даних та системи управління базами даних на прикладі Microsoft Access.

Сучасні інформаційні системи основані на концепціі інтеграції даних та харектеризуються здатністю зберігати величезні об’єми даних, складною організацією, необхідністю задовольняти різноманітні вимоги численних користувачей.

Інформаційна система (ІС) – система, яка реалізує автоматизований сбір, обробку і манипулювання даними. ІС об’єднує технічні засоби обробки даних, програмне забезпечення та відповідний персонал.

Ціль будь-якої інформаційної системи обрабка даних про об’єкти реального світу. Основою інформаціонної системи є база даних (БД). Тобто, база даних – це сукупність відомістей про конкретні об’єкти реального світу, в якій-небудь предметній області.

Під предметною областю прийнято розуміти частину реального світу, що підлягає вивченню для організації управління та автоматизації, наприклад, підприємство, внз і т. і.

Створюючи базу даних, користувач прагне впорядкувати інформацію з різних ознак і швидко робити вибірку з довільним сполученням ознак. Велике значення при цьому набуває структурування даних.

Неструктурованими називають дані, записані, наприклад, у текстовому файлі.

Структурування даних - це введення угод про способи подання даних.

База даних (БД) - це пойменована сукупність даних, що відбиває стан об’єктів і їхніх відносин у розглянутій предметній області.

Об’єктом називається елемент предметної області, інформацію про який ми зберігаємо.

Об’єкт може бути реальним (наприклад, людина, виріб або населений пункт) і абстрактним (наприклад, подія, рахунок покупця або курс, який вивчаэться студентами).

Система управління базами даних (СУБД) - це комплекс програмних і мовних засобів, призначених для створення, ведення й спільного застосування баз данних багатьма користувачами.

Централізований характер управління даними в базі даних припускає необхідність існування деякої особи (групи осіб), на яку покладають функції адміністрування даними, збереженими в базі.

Класифікація баз даних.

За технологією обробки даних бази даних підрозділяються на централізовані й розподілені.

Централізована база даних зберігається в пам'яті однієї обчислювальної системи. Якщо ця обчислювальна система є компонентом мережі ЕОМ, можливий розподілений доступ до такої бази. Такий спосіб використання баз даних часто застосовують у локальних мережах ПК.

Розподілена база даних складається з декількох, можливо пересічних або навіть дублюючих один одного частин, збережених у різних ЕОМ обчислювальній мережі. Робота з такою базою здійснюється за допомогою системи управління розподіленою базою даних (СУРБД).

За способом доступу до даних бази даних розділяються на бази даних з локальним доступом і бази даних з выддаленим (мережним) доступом.

Системи централізованих баз даних з мережним доступом припускають різніархітектури подібних систем:

- файл-сервер;

- клієнт-сервер.

Файл-Сервер. Архітектура систем БД із мережним доступом припускає виділення однієї з машин мережі в якості центральної (сервер файлів). На такій машині зберігається спільно використовувана централізована БД. Всі інші машини мережі виконують функції робочих станцій, за допомогою яких підтримується доступ користувальницької системи до централізованої бази даних. Файли бази даних відповідно до користувальницьких запитів передаються на робочі станції, де в основному й виробляється обробка. При великій інтенсивності доступу до одних і тих даних продуктивність інформаційної системи падає. Користувачі можуть створювати також на робочих станціях локальні БД, які використовуються ними монопольно.

Клієнт-Сервер. У цій концепції мається на увазі, що крім зберігання централізованої бази даних центральна машина (сервер бази даних) повинна забезпечувати виконання основного обсягу обробки даних. Запит на дані, видаваний клієнтом (робочою станцією), породжує пошук і добування даних на сервері. Витягнуті дані (але не файли) транспортуються по мережі від сервера до клієнта. Специфікою архітектури клієнт-сервер є використання мови запитів SQL.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти