ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЛЮВАНОЇ ПРАКТИКИ З ЕОМ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЛЮВАНОЇ ПРАКТИКИ З ЕОМ

(МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ)

 

для студентів І курсу

 

напряму підготовки 6.030201 "Міжнародні відносини"

Інституту історії, політології і міжнародних відносин

 

 

м. Івано-Франківськ 2013


ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЛЮВАНОЇ ПРАКТИКИ З ЕОМ

(МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ)

для студентів І курсу

напряму підготовки 6.030201 "Міжнародні відносини"

Інституту історії, політології і міжнародних відносин

 

 

Робоча програма навчально-ознайомлюваної практики з ЕОМ

обговорена і затверджена на спільному засіданні кафедр інформатики і міжнародних відносин

Протокол від “30”січня 2013 р. № 6

 

ухвалена Вченою радою Інституту історії, політології і

міжнародних відносин

протокол № від 2013

 

Укладачі - викладачі кафедри інформатики: доц. Дудка О.М.

доц. Дудка В.В.

Семаньків М.В.

 

Рецензенти: проф. Нагорняк М.М.

доц. Кульчицька Н.В.

 

 

М. Івано-Франківськ 2013

 

ЗМІСТ

 

1. Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Цілі і завдання практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3. Зміст практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3.1 Методичні вказівки та індивідуальні завдання практики. . . . . . . . . . . . . . 7

3.2 Заняття та екскурсії під час практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3.3 Навчальні посібники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

4. Форми і методи контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5. Вимоги до звіту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

6. Підтвердження підсумків практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Додаток 1. Варіанти індивідуальних завдань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Додаток 2. Бланк титульної сторінки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Додаток 3. Листок оцінювання практики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18


ВСТУП

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах від 2 червня 1993 р. № 161, практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Вона доповнює навчальний процес, реалізований в рамках аудиторних занять та самостійної роботи, є першим практичним кроком на шляху професійного становлення майбутніх політологів-міжнародників. Проведення практичної підготовки студентів регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим Наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93, зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1994 р. № 351.

Навчально-ознайомлювана практика з ЕОМ студентів є складовою частиною навчального процесу і проводиться з метою закріплення й поглиблення теоретичних знань, набуття виробничих навичок в обсязі майбутньої спеціальності і досвіду самостійної роботи.

Навчальна практика проводиться у відповідності з вимогами наскрізної програми виробничої практики напряму підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини» згідно з навчальним планом. Навчально-ознайомлювана практика з ЕОМ проводиться на першому курсі в другому семестрі, 3 тижні, 162 год.

База практики. Науково-навчальною базою навчально-ознайомлюваної практики є кафедра інформатики, Центр інформаційних технологій, Центр дистанційної освіти та контролю знань ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника».

Права та обов’язки студентів-практикантів:

Студенти-практиканти мають право:

- консультуватися з керівником практики;

- отримати відповідне робоче місце;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення навчально-ознайомлюваної практики, брати участь у конференціях.

Обов’язки студентів-практикантів:

- своєчасно виконувати програму практики;

- дотримуватися внутрішнього розпорядку бази практики;

- дотримуватися правил техніки безпеки і охорони праці;

- сумлінно виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;

- своєчасно оформити звітну документацію про проходження практики і подати її у встановлений термін керівнику практики;

- взяти участь у звітній конференції за результатами навчально-ознайомлюваної практики.

Права та обов’язки керівника практики

Керівник практики має право:

- забезпечувати організацію та проведення, а також загальний контроль за проходженням студентами практики;

- організовувати інструктивну та підсумкову наради з питань організації і проведення практики;

- розробляти методичні рекомендації щодо вдосконалення змісту і зростання результативності практики.

Обов’язки керівника практики:

- забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед практикою: визначення бази практики, інструктаж про порядок її проходження тощо;

- діяльність спрямована на забезпечення належних умов та високої результативності її проходження;

- забезпечити студентам-практикантам робоче місце та належні умови для проходження практики;

- провести з студентами-практикантами інструктаж з правил техніки безпеки, яких необхідно дотримуватись на робочому місці;

- не залучати студентів-практикантів до виконання робіт, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності;

- організація підсумкової наради та підведення підсумків роботи.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Ціллю навчально-ознайомлювальної практики є оволодіння студентами сучасними методами та формами організації праці у сфері міжнародних відносин, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Метою навчально-ознайомлюваної практики з ЕОМ є формування у студентів практичних знань, умінь і навичок, самостійності в прийнятті рішень на конкретній роботі в реальних умовах шляхом виконання різних завдань, властивих майбутній професійній діяльності.

Завдання навчально-ознайомлюваної практики:

- повторення та поглиблення теоретичного матеріалу та практичних навиків з курсів «Інформатика», «Сучасні інформаційні технології»;

- ознайомлення з темами досліджень та сучасними методами розв’язування поставлених задач;

- набуття навиків обробки статистичної інформації засобами побудови таблиць, графіків, діаграм, схем за допомогою електронних таблиць;

- набуття навиків працювати з літературними та інтернет джерелами;

- набуття навиків роботи з пошуковими системами та інтернет-ресурсами по пошуку, аналізу та представлення інформації;

- набуття навиків оформлення документів в електронному та паперовому варіантах, використання посилань, спливаючих підказок та гіперпосилань;

- створення презентацій доповідей;

- набуття навиків роботи зі сканером, розпізнавання сканованого тексту, роботи з принтером, друк документів;

- набуття навиків роботи з програмами-перекладачами, що допомагає розвинути у студента здібності перекладача;

- провести дослідження загальної характеристики національної системи для заданої країни світу, розкриваючи геополітичну, правову, судову, економічну системи, а також міжнародні відносини та відносини України із заданою країною, що сприяє підготоці до самостійної професійної роботи.

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Зміст практики студентів відповідає вимогам, які передбачені Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах від 2 червня 1993 р. № 161 та Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим Наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93.

Зміст основних етапів роботи:

- ознайомлення з метою і завданнями практики, отримання рекомендацій щодо проходження практики та підготовки звіту за її результатами;

- проходження інструктажу з правил техніки безпеки, охорони праці та збереження здоров’я і життя практикантів;

- розробка та обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення проходження практики;

- оформлення матеріалів звіту з практики;

- захист звіту за результатами проходження практики.

Навчальні посібники

1. Васильчик М.В., Медвідь М.К., Сачков Л.С. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К.: Фенікс, 2000. – 896 с.

2. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посіб. – 11-те вид., оновл. – Львів: СПД Глинський, 2008. – 296 с.

3. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Інтернет. Сервіси, HTML і web-дизайн. – Львів: Деол, 2002. – 168 с.

4. Глинський Я.М., Ряжська В.А. Linux-практикум з інформатики: Навч. посіб. – Львів: СПД Глинський, 2004. – 248 с.

5. Глинський Я.М. Компютер у кожний дім: Самовчитель. – Львів: СПД Глинський, 2008. – 256 с.

6. Горлач В.М., Левченко О.М. Табличний процесор Microsoft Excel: основи роботи. – Львів: СП "Бак", 1999. – 104 с.

7. Дудка О.М., Возняк Л.С., Дринь Б.М. Збірник тестових завдань з інформатики. Ів.-Франк.: Плай, 2001. – 52 с.

8. Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар / За ред. Ю.С.Шемшученка, І.С.Чижа – К., 2006. – 232 с.

9. Інформаційні технології в навчанні. – К.: Вид. група ВНV, 2006

10. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та компютерна техніка: Навч. посібник / За заг. ред. к.е.н., доц. М.В.Макарової. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 642 с.

11. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка, І.С.Чижа – К., 2006. – 384 с.

12. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики /За ред. Мадзігона В.М. – К. :Феникс, 1997. – 304 с.

Форми та методи контролю

У ході настановчої наради (конференції), яка передує початку навчально-ознайомлюваної практики, студенти отримають попередню інформацію, щодо специфіки режиму роботи, ознайомлюються із основоположними засадами щодо виконання поточних та індивідуальних завдань, ведення поточної та підсумкової документації.

Впродовж всього періоду проходження практики студенти перебувають під контролем керівника практики.

Принципово важливим компонентом, який дає найбільш повну картину щодо належного змістового наповнення практики та успішного виконання студентами програми практики є аналіз звітної документація. За результатами перевірки звітної документації та захисту практики студент отримує оцінку, яка вноситься до екзаменаційної відомості.

 

Вимоги до звіту

Після закінчення навчально-ознайомлюваної практики студенти-практиканти здають керівнику практики матеріали за її результатами, які повинні містити наступні документи:

- титульний листок;

- листок оцінювання практики;

- компакт диск з матеріалами.

 

Додаток 1

(Варіанти індивідуальних завдань)

Додаток 2

(Бланк титульної сторінки справи за результатами проходження виробничої практики)

ЗВІТ

про проходження навчално-ознайомлюваної практики з ЕОМ

студента І курсу

напряму підготовки 6.030201 "Міжнародні відносини"

Інституту історії, політології і міжнародних відносин

______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

групи _________________

 

ТЕМА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КИТАЮ

Згідно вимог до навчально-ознайомлюваної практики з ЕОМ створено папку _____________ та наступні файли:

· komp.doc

· grafic.doc

· material.doc

· statja1.doc

· statja2.doc

· statja3.doc

· prezentacia.ррt

· praktyka.doc

 

Керівник практики _________________

Оцінка за практику _________________

 

 

м. Івано-Франківськ 20__
Додаток 3

Листок оцінювання практики

 

 

Практики з ЕОМ

студента І курсу

напряму підготовки 6.030201 "Міжнародні відносини"

Інституту історії, політології і міжнародних відносин

______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

групи _________________

 

№ п/п Вид оцінювання Бали Отримані бали
1. Оцінки за виконання індивідуальних завдань та оформлення звітної документації практики: максимально 85
  Завдання 1 5
  Завдання 2 5
  Завдання 3 10
  Завдання 4-5 30
  Завдання 6 10
  Завдання 7 15
  Завдання 8 10
2. Дотримання трудової дисципліни максимально 5
3. Захист виробничої практики максимально 10
Всього балів максимально 100

Підпис керівника практики _______________

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЛЮВАНОЇ ПРАКТИКИ З ЕОМ

(МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ)

 

для студентів І курсу

 

напряму підготовки 6.030201 "Міжнародні відносини"

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти