ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Розв'язання фінансових задач.

Завдання:

На депозитний рахунок внесли 3000 грн. на початку кожного місяця вносяться платежі по 1200 грн. . Розрахувати, яка сума виявиться на рахунку через 3 роки за відсоткової ставки –21 % річних. Описати застосовану функцію.

Розв’язання:

Для розрахунку майбутньої вартості фіксованих періодичних платежів використовується функція БС,яка має такийвигляд=БС(ставка; кпер; плт; пс; тип) де:

ставка – відсоткова ставка за один період;

кпер – загальна кількість періодів;

плт – розмір періодичного платежу;

пс – початковий платіж;

тип – це число 0 або 1. Якщо 0, то виплата відбувається в кінці періоду, а якщо 1 то на початку періоду.

За умовою задачі період здійснення платежів – місяць, тому кпер дорівнює 3*12, а ставка за період – 21%/12, плт = –1200, оскільки ці гроші вкладаються, а не отримуються, пс = –3000, тип = 1.

Формула = БС(21%/12; 3*12; -1200; -3000; 1) .


3. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів
Денна та вечірня форми навчання
І. Обов’язкові
За систематичність і активність роботи на практичних заняттях та лабораторних роботах
1.1. Підготовка до всіх практичних занять Систематично протягом семестру Поточний контроль
1.2. Підготовка до всіх лабораторних робіт Систематично протягом семестру Поточний контроль  
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.3. Підготовка до модульних робіт Систематично протягом семестру Модульний контроль  
За виконання завдань поточного контролю
1.4. Підготовка до оперативних контролю (тестів, контрольних робіт та інше) Систематично протягом семестру Поточний контроль 10 з них за оцінювання результатів виконання завдань обов’язкової складової самостійної роботи студентів - 5
За виконання завдань для самостійного опрацювання
1.5. Завдання для самостійного опрацювання №1 3 тиждень Оперативний контроль (4 тиждень) 1 (з 2 балів, передба-чених оперативним контролем)
1.6. Завдання для самостійного опрацювання №2 4 тиждень Оперативний контроль (5 тиждень) 1 (з 2 балів, передба-чених оперативним контролем)
1.7. Завдання для самостійного опрацювання №4 7 тиждень Оперативний контроль (8 тиждень) 1 (з 2 балів, передба-чених оперативним контролем)
1.8. Завдання для самостійного опрацювання №8 14 тиждень Оперативний контроль (15 тиждень) 1 (з 2 балів, передба-чених оперативним контролем)
1.9. Завдання для самостійного опрацювання №10 17 тиждень Дискусія (18 тиждень) 1 (з 2 балів, передба-чених поточним контролем)
Разом балів за обов’язкові види СРС
ІІ. Вибіркові
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1. Завдання для самостійного опрацювання №3 протягом семестру презентація отриманих результатів з подальшим захистом
2.2. Завдання для самостійного опрацювання №5
2.3. Завдання для самостійного опрацювання №6
2.4. Завдання для самостійного опрацювання №7
2.5. Завдання для самостійного опрацювання №9
Разом балів за вибіркові види СРС
Усього балів за СРС
         

 

Дисципліна вивчається два семестри

Форма підсумкового контролю – іспит.


 

Види самостійної роботи Планові терміни виконання Форми контролю та звітності Максимальна кількість балів  
І семестр ІІ семестр  
Заочна форми навчання  
І. Обов’язкові  
За виконання завдань домашньої контрольної роботи  
1.1. Підготовка до виконання домашньої контрольної роботи Систематично протягом семестру Контрольна робота  
За систематичність і активність роботи на лабораторних роботах  
1.2. Підготовка до лабораторної роботи Систематично протягом семестру Поточний контроль    
За виконання модульних (контрольних) завдань  
1.3. Підготовка до модульних (контрольних) робіт Систематично протягом семестру Модульний контроль    
За виконання завдань для самостійного опрацювання  
1.4. Завдання для самостійного опрацювання №1 Під час сесії Поточний контроль    
1.5. Завдання для самостійного опрацювання №2 Під час сесії Поточний контроль    
1.6. Завдання для самостійного опрацювання №4 Під час сесії Поточний контроль    
1.7. Завдання для самостійного опрацювання №8 Під час сесії Поточний контроль    
1.8. Завдання для самостійного опрацювання №10 Під час сесії Поточний контроль    
Разом балів за обов’язкові види СРС  
ІІ. Вибіркові  
За виконання завдань для самостійного опрацювання  
2.1. Завдання для самостійного опрацювання №3 протягом семестру презентація отриманих результатів з подальшим захистом  
2.2. Завдання для самостійного опрацювання №5  
2.3. Завдання для самостійного опрацювання №6  
2.4. Завдання для самостійного опрацювання №7  
2.5. Завдання для самостійного опрацювання №9  
Разом балів за вибіркові види СРС  
Усього балів за СРС  
             

Дисципліна вивчається два семестри

Форма підсумкового контролю – іспит.

 


 

4. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

Загальні положення.

Згідно зі схваленим Вченою радою університету положенням про “Порядок оцінювання знань студентів” (Протокол № 9 від 28.05.2009 р. та Ухвали від 25.03.2010 р.) оцінювання знань студентів з дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка” проводиться на основі результатів поточної успішності та підсумкового оцінювання (іспитів).

Об’єктом поточного оцінювання є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни:

- матеріалу, викладеного на лекціях;

- питань, розглянутих на лабораторних і практичних заняттях;

- матеріалу, опрацьованого самостійно.

Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу дисципліни в повному обсязі. На іспиті оцінюванню підлягають:

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об’єкт дисципліни;

- здатність творчо мислити та синтезувати знання;

- уміння використовувати знання для розв’язання практичних завдань;

- точність виконання розрахунків тощо.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу нормативної дисципліни дорівнює 100 балам. За поточну успішність студент може отримати максимум 50 балів і 60 балів за іспит.

Якщо дисципліна вивчається протягом 2-х і більше семестрів з підсумковим контролем у формі іспиту, то в підсумковій оцінці враховуються середній бал за результатами поточної успішності в усіх семестрах, у яких вивчалася дисципліна, та результати іспиту. Поточна успішність в усіх семестрах оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. Результати поточної успішності студентів у кожному семестрі фіксуються у відомості обліку поточної і підсумкової успішності дисципліни, яка викладається протягом 2-х і більше семестрів .

Поточний контроль передбачає оцінювання за:

· виконання лабораторних робіт та їх захист;

· активність і рівень знань при обговоренні питань за розглядуваною темою;

· виконання індивідуальних завдань;

· завдання для самостійного вивчення матеріалу;

· підготовка та захист рефератів;

· участь у студентських конференціях.

 

Технологія оцінювання поточної роботи студента

Використовуються такі форми оцінювання:

· оцінка виконання та захисту лабораторної роботи;

· оцінка виконання практичних робіт;

· модульне завдання;

· оперативний контроль:

- усне опитування;

- письмовий тест;

- контрольне завдання на комп’юторі або письмова робота.

Можуть застосовуватися обидві оперативні форми під час одного заняття.

Проводити одну або обидві форми одночасно вирішує викладач, який проводить практичне (лабораторне) заняття.

 

Критерії оцінювання роботи студента

Лабораторна робота оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

Ÿ 4 бали ставляться за роботу, яка:

- вчасно здана та захищена з відмінними знаннями;

Ÿ 3 бали ставляться за роботу, яка:

- захищена з відмінними знаннями, але виконана у обсязі 75%;

- здана вчасно, і захищена з достатніми знаннями;

- здана з невеликим запізненням ( на наступну пару) та захищена з відмінними знаннями;

Ÿ 2 бали ставляться, якщо робота:

- захищена з відмінними знаннями, але виконана у обсязі 50%;

- здана із невеликим запізненням та захищена з достатніми знаннями;

- здана вчасно, але захищена с задовільними знаннями;

· 1 бал ставиться, якщо робота здана із значним запізненням ( у такому разі робота до захисту не приймається);

Ÿ 0 балів ставиться, якщо робота не здана.

Практична робота оцінюється від 0 до 2 балів:

· 2 бали ставляться за виконання практичної роботи, яка вчасно здана з отриманням результатів у повному обсязі згідно з завданням;

· 1 бал ставиться за роботу, яка вчасно здана але отримані результати містять незначні помилки або обсяг роботи складає не менше 50%;

· 0 балів ставиться якщо робота:

- здана вчасно, але отримані результати не відповідають завданню;

- не здана.

Письмовий тестоцінюється від 0 до 3 балів.

Тест містить 3 запитання, кожне з яких оцінюється по 1 балу.

Усне опитуванняоцінюється від 0 до 2 балів;

· 2 бали ставляться за повну та чітку відповідь на запитання;

· 1 бал ставиться за відповідь яка містить незначні помилки; на поставлене запитання;

· 0 балів ставиться за неправильу відповідь або її відсутність.

Контрольне завдання або письмова робота оцінюється від 0 до 2 балів.

Робота містить 2 завдання, кожне з яких оцінюється по 1 балу.

Модульне завдання оцінюється від 0 до 6 балів.

БАЛИ ЗА СЕМЕСТР

Максимально можлива кількість балів за поточне оцінювання у семестрі:

лабораторні роботи 3*4 бали – 12 балів,

модульні завдання 2*6 балів – 12 балів,

практичні роботи 3*2 бали – 6 балів,

оперативний контроль– 15 балів,

індивідуальні завдання та самостійна робота – 5 балів

РАЗОМ: 50 балів

Технологія підсумкового оцінювання за результатами поточної успішності та іспиту

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточної успішності та іспиту, який проводиться у письмовій формі.

На іспит виносяться вузлові теоретичні питання, задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати набуті знання і застосовувати їх для вирішення практичних задач тощо.

Екзаменаційний білет містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань:

Оцінка за 100-бальною шкалою РІВЕНЬ ЗНАНЬ
відмінний
добрий
задовільний
незадовільний

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів уключно.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за поточну успішність і за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що на іспиті студент набрав не менше 30 балів).

У разі, якщо відповіді студента оцінено менше, ніж у 30 балів (до 50%), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за іспит бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці, тобто загальна підсумкова оцінка включає лише бали за поточну успішність.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти