ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 9.Організація історико – краєзнавчих досліджень.

Роль історико - краєзнавчих досліджень в розвитку української науки. Загальнонаукові підходи і методи історико – краєзнавчих досліджень. Досвід і перспектива історико – краєзнавчих досліджень в Україні. Роль держави і суспільства в організації краєзнавчих досліджень. Школа і ВНЗ як центри краєзнавчої роботи. Сучасна проблематика історико – краєзнавчих досліджень. Комплексний підхід до вивчення історії рідного краю. Основні види та ознаки краєзнавчого наукового дослідження. Організація краєзнавчої науково – дослідницької роботи студентів та школярів. Вибір теми дослідження та розробка робочої гіпотези. Основні форми історико – краєзнавчого дослідження. Інформаційне забезпечення краєзнавчих наукових досліджень. Раціональна організація праці в процесі краєзнавчого наукового дослідження. Організація робочого місця та його обладнання. Технологія роботи з краєзнавчими джерелами та літературою. Ефективність краєзнавчого наукового дослідження. Всеукраїнські та міжнародні краєзнавчі конференції. Національна проблематика в краєзнавчих дослідженнях. Нові підходи до методологічної основи історичного крає ведення. Концептуальні пошуки.

 

 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма
усього у тому числі
л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Предмет, метод, функції та форми організації історичного краєзнавства.        
Тема 2. Історія краєзнавчого руху в Україні.      
Тема 3. Речові та усні джерела вивчення історії рідного краю.        
Тема 4.Речові та усні джерела вивчення історії рідного краю.          
Тема 5 .Писемні та графічні пам ятки як джерела вивчення рідного краю.        
Разом за змістовим модулем 1    
Змістовий модуль 2.
Тема 6.Історико – краєзнавчі матеріали в музеях.        
Тема 7. Історичне крає ведення в класній, позакласній та позашкільній роботі.          
Тема 8.Створення та діяльність шкільного історико – краєзнавчого музею.        
Тема 9.Організація історико – краєзнавчих досліджень.          
Разом за змістовим модулем 2    

 

 1. Теми лабораторних занять
№ п/п Назва теми Години
1. Розвиток історичного краєзнавства в Україні
2. Джерела історичного краєзнавства
3. Розвиток українського історико –краєзнавчого музейництва.
4. Організація пошуку, збіру та вивчення історико – краєзнавчих матеріалів в школі та ВНЗ.  
5. Основні напрями діяльності шкільного краєзнавчого музею.
  Разом

 1. Самостійна робота
№ п/п Назва теми Години
1. Планування роботи шкільного краєзнавчого музею.  
2. Організація вчителем краєведчеської пошуково – збиральницької роботи.
3. Фондова робота шкільного краєведчеського музею.  
4. Роль українських університетів в розвитку історико – краєзнавчих досліджень.    
5. ХНПУ ім. Г.С.Сковороди в розвитку історико – краєзнавчих досліджень на Слобожанщині.
6. Краєзнавчі конференції в сучасній Україні.  
7. Харьківщинознавство в контексті історико – краєзнавчих досліджень.  
8. Каталогізація музейних колекцій.  
9. Методика краєзнавчого дослідження населеного пункту.
  Разом

 

 1. Індивідуальні завдання

1.Предмет історичного краєзнавства.

2.Сучасні напрямки в розвитку історичного краєзнавства.

3. Функції історичного краєзнавства.

4. Науково–теоретична основа історичного краєзнавства.

5.Зв’язок історичного краєзнавства зі суміжними науками.

6. Форми організації історичного краєзнавства.

7. Методологія історичного краєзнавства.

8.Історичне краєзнавство як комплексна історична наука.

9. Еволюція предмета історичного краєзнавства.

10.Основні завдання історичного краєзнавства в сучасних умовах.

11.Освітня функція історичного краєзнавства.

12. Виховна функція історичного краєзнавства.

13.Практична функція історичного краєзнавства.

14.Державне краєзнавство в сучасній Україні.

15.Суспільне краєзнавство в сучасній Україні.

16.Церковне краєзнавство в сучасній Україні.

17. Шкільне краєзнавство в сучасній Україні

18.Вивчення місцевої історії в Україні в ХVІІІ ст..

19.Краєзнавчий рух в Україні в першій половині ХІХ ст.

20.Краєзнавчий рух в Україні в другій половині ХІХ ст.

21.Краєзнавчий рух в Україні на початку ХХ ст..

22. Краєзнавчі мотиви в діяльності М.Максимовича.

23.Організація і форми історичного краєзнавства 1920 роки.

24. Краєзнавча діяльність Д.І. Багалія.

25.Краєзнавча діяльність М.Ф.Сумцова.

26.Краєзнавчі мотиви в діяльності Д.Яворницького.

27.Краєзнавчі мотиви в діяльності П.Чубинського.

28.Краєзнавчі мотиви в діяльності О.Маркевича.

29.Краєзнавчі мотиви в діяльності Б.А.Шрамко.

30.Краєзнавчі мотиви в діяльності А.Г.Слюсарського.

31.Організація і форми історичного краєзнавства в радянській Україні.

32.Роль українських університетів в розвитку історико–краєзнавчих досліджень.

33.Роль ХНПУ ім. Г.С.Сковороди в розвитку історико–краєзнавчих досліджень.

34.Діяльність наукових товариств України по вивченню місцевої історії.

35.Діяльність наукових закладів України по вивченню місцевої історії.

36.Краєзнавчі конференції в сучасній Україні.

37.Сучасні тенденції розвитку історичного краєзнавства.

38.Традиційні та спеціальні напрямки історико–краєзнавчих досліджень в сучасній Україні.

39.Роль історичного краєзнавства в виявленні і охороні історичного та культурного спадку України.

40.Харьківщинознавство в контексті історико–краєзнавчих досліджень.

41.Історичний розвиток церковного краєзнавства в Україні.

42.Значення історико–краєзнавчих досліджень в виявленні і відродженні українських народних промислів.

 1. Методи навчання

Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи, індивідуальні навчально-дослідні роботи, тестування (контрольні роботи), написання звітів та рефератів.

 

 1. Методи контролю

Поточні лабораторні роботи, самостійні роботи, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання, тестування (контрольна робота).

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9

 

 1. Розподіл балів, які отримують студенти

Для заліку

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Сума
Т1 Т2 Т3 Т1 Т2
             

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума
  Змістовий модуль № 3 Змістовий модуль № 7  
  Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
 
                       

 

Т1, Т2 ... – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 відмінно зараховано
74-89 добре
60-73 задовільно
35-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 1. Методичне забезпечення

Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Студенти мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять

 1. Рекомендована література

Базова

 1. Авдусин Д.А. Археологические разведки и раскопки. М., 1959
 2. Ангелов Г.В. Краєзнавство і громадськість. Одеса,1963
 3. Анцыферов Н.П.Как изучать свой город. – М.-Л., 1929.
 4. Ашурков В.Н., Кацюба Д.В., Матюшин Г.Н. Историческое краеведение. – М.,1980
 5. Бахтя В. Краеведение и музейное дело в СССР: Учебное пособие. – М.,1997.

6. Белявский М.Т. Работа в музеях и с историческими памятниками при изучении истории СССР (с древнейших времен до 1917 года). – М., 1978.

7. Большаков А.М. Введение в краеведение. Л., 1929.

8. Бондар М.М., Мезенцева Г.Г., Славін Л.М. Нариси музейної справи. – К.,1959.

 1. Буланий І.Т., Євтушенко І.Г., Громадські музеї України. Історія, досвід, проблеми. – К.,1979.
 2. Василенко А.С. Літопис слави народної. З історії становлення і розвитку народних музеїв України. – К.,1974.
 3. Внеклассная историческая и краеведческая работа в школе. – М.,1958.

12. Внеклассная работа по истории (краеведение)/ Сост. Кацюба Д.В. - М., 1975.

13. Вопросы вузовского и школьного краеведения. – Тамбов, 1969.

14. Вопросы краеведения в школе. - Л., 1926.

15. Вопросы школьно – вузовского краеведения. Сборник. – М.,2007.

 1. Всеукраїнська спілка краєзнавців від А до Я : Довідник. – К., 2001

17. Гейнике Н.А.Книга краеведа. – М., 1927.

18. Герд В.А. Экскурсионное дело. – М.-Л., 192с.

19. Гомаюнов С.А. Местная история: Проблемы методологии //Вопросы истории, 1996, № 9.

 1. Горелов М.И. Методические вопросы построения экспозиции в местных художественных музеях. – М.,1964.

21. Гревс И.М. Краеведение в школе //Методы индивидуализирующего труда. – М., 1925

 1. Даринский А.В.Краеведение : Учебное пособие. – Л., 1985

23. Дзенс-Литовский А.И. и Абрамов И.С. Познание местного края. – Л., 1925.

24. Дзенс-Литовский А.И. К вопросу о предмете и методе курса «Краеведение» //Краеведение. – 1923. - № 2.

 1. Закс А.Б. Научная и охранная документация экспозиции. Методическое пособие. – М.,1958.
 2. Заруцкий. Олимпиады по краеведению. – М.,1965.
 3. Иванкова Н.В. Исследовательский метод в обучении. – Ростов – на – Дону,1969.
 4. Иванов П.В. Педагогические основы школьного краеведения. – Петразаводск,1966.
 5. Игнатьева В.Н. К вопросу методики изучения музейных фондов. – М.,1959.

30. Известия Центрального бюро краеведения. - Л., 1925-1930

 1. Искусство музейной экспозиции. – М.,1977.
 2. Историческое краеведение в СССР : вопросы теории и практики. – К.,1991
 3. Историческое краеведение в школах. – Чебоксары,2003.
 4. Историческое краеведение. (Основные источники изучения истории родного края). Пособие для студентов педвузов .М.: "Просвещение", 1969..
 5. Историческое краеведение. Пособие для студентов / Н.П.Милов. – М.,1975
 6. История музейного дела в СССР. – М., 1957.

37. Итоги и задачи регионального краеведения. Материалы Всероссийской конференции по краеведению. Курган, 1997.

 1. Історичне краєзнавство в системі освіти України : здобутки, проблеми , перспективи. – Кам. – Подільський ,2002
 2. Історичне краєзнавство в Україні. Питання теорії та практики. – К., 1992.
 3. Історичне краєзнавство в Українській РСР / П.Т. Тронько . – К., 2009.
 4. Історичне краєзнавство і культура. Всеукраїнська наукова конференція. – К. – Х., 1997

42. Кабанов П.И. и др. О советском историческом краеведении// История СССР. – 1963. - № 3.

43. Кацюба Д.В. Историческое краеведение в школе и в вузе. Учеб. пособие. – Кемерово, 1994. – 335 с.

 1. Кацюба Д.В. Историческое краеведение в школе. - Кемерево, 1973.

45. Кисилев А.В. Опыт историко-краеведческого исследования населенных пунктов. Кемерово, 2002.

 1. Короткий довідник з комплексного країнознавства (методика країнознавчих досліджень) – К.,2002.

47. Краеведение в средней школе. Под ред. А.Яковлева. – М., 1949.

48. Краеведение в школе. - Л., 1925.

 1. Краеведение и уроки. – Спб.,2007.
 2. Краеведение:Пособие для учителя /А.В.Даринский, Л.Н.Кривоносова, В.А.Круглова, В.К.Лукашенкова, Под ред. А.В.Даринского.-М.,1987.

51. Краеведческая работа в школе. - М., 1974.

 1. Краеведческая работа в школе. – М.,1959.
 2. Краткий словарь музейных терминов. – М.,1974.
 3. Кроллау Е.К. Температурно-влажностный и световой режим музеев. – М.,1971.
 4. Кружковая работа по истории и обществоведению. – М., 1984.

56. Кулемзин А.М. Охрана памятников в России. - Томск, 2011.

 1. Курындин А.И., Черников И.К., Миргородский С.С.Школьный краеведческий музей. – Белгород,1958
 2. Литвин А.Л., Устюжанин Е.И., Хамитов Г.И.Краеведение в школе.- Казань.,2005.
 3. Лярский П.А. Пособие по краеведению. – Минск, 1966
 4. Маневский А. Основные вопросы музейно – краеведческого дела. – М., 2007

61. Марр Н.Я.Краеведение. – Л., 1925.

62. Матюшин Г.Н. Археология в школе. – М., 1964

63. Матюшин Г.Н.Историческое краеведение. – М., 1987.

 1. Мезенцева Г.Г. Музеи Украины. – К.,1959.

65. Методика историко-краеведческой работы в школе: Пособие для учителей. – М., 1982.

 1. Методика историко-краеведческой работы. – М.,2012.

67. Милонов Н.П. Изучение истории своей области в средней школе. – М., 1960.

 1. Михайловская А.И. Музейная экспозиция. – М.,1964.

69. Музееведение. Музеи исторического профиля. Под ред. К.Г.Левыкина и В.Херберта. – М., 1988.

70. Музееведение. Сборник научных трудов. - М., 1989

 1. Музейная эстетика и архитектура музеев. – М.,1972.
 2. Муратов М.В. Изучение местного края. – М- Л., 1930
 3. Никонова Г.Н. Краеведение.- М.: Просвещение, 1984.
 4. Никонова М.А., Данилов П.А. Землеведение и краеведение: Учебное пособие для -студентов высших педагогических учебных заведений.- М.,2000.
 5. Никонова М.А.,Данилов П.А. Землеведение и краеведение:
 6. Общие вопросы школьного краеведения. – М.,1999.
 7. Огрызко З.А.Школьные краеведческие музеи // Общие вопросы школьного краеведения. – М.,1971.
 8. Организация краеведческой работы в школе. – Курск,1969.
 9. Охапкин Ф.П. Практикум по краеведению. – М, 1966
 10. Павлова Е. Методические материалы. по пропаганде родного края . – Мурманск, 1960
 11. Попова Т.Б., Раушенбах В.М. Археологические материалы в краеведческих музеях. – М.,1954.
 12. Пособие для студентов педвузов.М., 1969.
 13. Преподавание краеведения в высших учебных заведениях. / Сост. В.Ф. Козлов, С.О. Шмидт. – М.,2002.

84. Программа областного краеведческого историко-этнографического лагеря «Кузбасс» / Сост. Д.В. Кацюба. – Кемерово, 1974.

 1. Прокопчук В.С. Під егідою українського комітету краєзнавства. – Кам’янець – Подільський.,2004
 2. Разгон А.М. Научное описание музейных предметов. – М.,1954.
 3. Репресоване краєзнавство. – К.,1991

88. Родин А.Ф. История родного села. – М., 1954.

89. Родин А.Ф. Краеведческий кружок в школе 2-й ступени //На путях к новой школе. 1924. - № 10-12.

 1. Родин А.Ф. Массовые формы внеклассной работы по истории. – М.,1961.
 2. Романов Н.И. Местные музеи и как их устроить. – М.,1919.
 3. Русаков М.Г. Методика краєведчеського дослідження населеного пункту та його околиць. – К.,1959.

93. Рыбаков М.А. О некоторых вопросах исторического краеведения //История СССР, 1980, № 8.

 1. Семенович Н.Н.Реставрация музейных тканей. Л., 1961.

95. Синицына К.Р.Историческое краеведение. – Казань, 1983.

96. Справочники по истории дореволюционной России: Библиогр. указ. / Под ред. П.А. Зайончковского. М., 1978.

97. Сто краеведческих чтений . Х., 1988

 1. Стреев К.Ф. Краеведение . – М.,1974

99. Сырников П. Студенчество и краеведение //Краеведение.- 1923, № 2.

100. Тихвинский С.Л. Состояние и задачи дальнейшего развития исторического краеведения в СССР // Вопросы истории.- 1988.- № 1.Л., 1932

101. Толстов С.А. Студенчество и краеведение. – М., 1930.

102. Толстов С.П. Введение в советское краеведение. – М. – Л., 1991.

103. Топчий А.Т. Историческое краеведение. Предмет и метод.// Историческое краеведение: Теория и практика. - Барнаул, 1996.

 1. Тронько П.Т.Краєзнавство у відродженні духовності та культури. – К.,1994
 2. Туманов В.Е. Школьный музей. –М., 2011.

106. У истоков советского краеведения // Памятники Отечества, - М. 2009, №1.

107. Ушаков А.В. Краеведение на службу советской исторической науке // Труды НИИ музееведения. – М., 1961, вып. II, с. 1-31.

 1. Фармаковский М.В. Консервация и реставрация музейных коллекций. – М.,1947.

109. Филимонов С.Б. Краеведение и документальные памятники (1917-1929). - М., 1989.

 1. Цепелева Н.С. Факультатив по краеведению. – Воронеж, 2001.
 2. Чернявский Г.И. Робота народних музеїв по збиранню матеріалів – Х.,1963
 3. Шарапов В. Работа краеведческого кружка. – М.,2000.
 4. Шевченко С.І. Історичне краєзнавство: Конспект лекцій для студентів, краєзнавців, краєзнавчих шкільних гуртків. – Кіровоград, 2002
 5. Школьные музеи: Из опыта работы. – М.,1998
 6. Шмидт С.О."Золотое десятилетие" советского краеведения // Отечество: Краевед. Альманах. Вып.1. - М., 1990. С. 11-27.
 7. Элькин Г.Ю.,Огрызко З.А. Школьные музеи. – М.,1972.
 8. Юнцев И.С. Беседи о краеведении. – М., 1966

Допоміжна

1. Даринский А.В.Краеведение : Учебное пособие. – Л., 1985

2. Дзенс-Литовский А.И. и Абрамов И.С. Познание местного края. – Л., 1925.

3. Дзенс-Литовский А.И. К вопросу о предмете и методе курса «Краеведение» //Краеведение. – 1923. - № 2.

4. Известия Центрального бюро краеведения. - Л., 1925-1930

5. Историческое краеведение в СССР : вопросы теории и практики. – К.,1991

6. Историческое краеведение. (Основные источники изучения истории родного края). - - Пособие для студентов педвузов.М., 1969.

7. Историческое краеведение. (Основные источники изучения истории родного края). Пособие для студентов педвузов.М.: "Просвещение", 1969..

8. Историческое краеведение. Пособие для студентов / Н.П.Милов. – М.,1975

9. Историческое краеведение. Пособие для студентов исторических факультетов пединститутов /Ашурков В.Н., Кацюба Д.В., Матюшин Г.Н., Милонов Н.П./, М., 1980.

10. Итоги и задачи регионального краеведения. Материалы Всероссийской конференции по краеведению. Курган, 2007.

11. Історичне краєзнавство в системі освіти України : здобутки, проблеми , перспективи. – Кам. – Подільський ,2002

12. Історичне краєзнавство в Україні. Питання теорії та практики. – К., 1992.

13. Історичне краєзнавство в Українській РСР / П.Т. Тронько . – К., 1989.

14. Історичне краєзнавство і культура. Всеукраїнська наукова конференція. – К. – Х., 1997

15. Кабанов П.И., Ушаков А.В. О советском историческом краеведении // История СССР. – 1963. - № 3. - С. 3-17.

16. Кацюба Д.В.Историческое краеведение в школе и в вузе. Учеб.пособие. – Кемерово, 1994. – 335 с.

17. Кацюба Д.В. Историческое краеведение в школе. - Кемерево, 1973.

18. Кисилев А.В. Опыт историко-краеведческого исследования населенных пунктов. Кемерово, 2002.

19. Краеведение / Под ред. А.В.Даринского. – М., 1985.

20. Краеведение в средней школе. Под ред. А.Яковлева. – М., 1949.

21. Краеведение в школе. - Л., 1925.

22. Краеведение: Пособие для учителя /А.В.Даринский, Л.Н.Кривоносова, В.А.Круглова, В.К.Лукашенкова, Под ред. А.В.Даринского.-М.,1987.

23. Краеведческая работа в школе. - М., 1974.

24. Кулемзин А.М. Охрана памятников в России. - Томск, 1999.

25. Курындин А.И., Черников И.К., Миргородский С.С.Школьный краеведческий музей. – Белгород,1958

26. Лярский П.А. Пособие по краеведению. – Минск, 1966

27. Маневский А. Основные вопросы музейно – краеведческого дела. – М., 2007

28. Марр Н.Я.Краеведение. – Л., 1925.

29. Матюшин Г.Н. Археология в школе. – М., 1964

30. Матюшин Г.Н.Историческое краеведение. – М., 1987.

31. Методика историко-краеведческой работы в школе: Пособие для учителей. – М., 1982.

32. Милонов Н.П. Изучение истории своей области в средней школе. – М., 1960.

33. Музееведение. Музеи исторического профиля. Под ред. К.Г.Левыкина и В.Херберта. – М., 1988.

34. Музееведение. Сборник научных трудов. - М., 1989

35. Муратов М.В. Изучение местного края. – М- Л., 1930

36. Никонова Г.Н. Краеведение.-М.: Просвещение, 1984.

37. Никонова М.А.,Данилов П.А. Землеведение и краеведение: Учебное пособие для -ст

38. Огрызко З.А.Школьные краеведческие музеи // Общие вопросы школьного краеведения. – М.,1971.

39. Охапкин Ф.П. Практикум по краеведению. – М, 1966

40. Павлова Е. Методические материалы. по пропаганде родного края . – Мурманск, 1960

41. Программа областного краеведческого историко-этнографического лагеря «Кузбасс» / Сост. Д.В.Кацюба. – Кемерово, 1974.

42. Прокопчук В.С. Під егідою українського комітету краєзнавства. – Кам’янець – Подільський.,2004

43. Разгон А.М. Пути советского краеведения. // История СССР, 1967, № 4, 190-

44. Репресоване краєзнавство. – К.,1991

45. Родин А.Ф. История родного села. – М., 1954.

 

 1. Інформаційні ресурси

Опорні конспекти лекцій; речові, усні, писемні та графічні краєзнавчі джерела; нормативні документи; підручники; методичні посібники; аналітичні дослідження; Інтернет.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти