ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


МЕТОДИЧНИЙ ДОВІДНИК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

МЕТОДИЧНИЙ ДОВІДНИК З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ЗМІСТ

 

І Вступ  
ІІ Організація уроку в комунікативно орієнтованому викладанні 2.1 Як сформулювати мету уроку
  2.2 Структура комбінованого уроку
  2.3 Організація парної і групової роботи на уроці
  2.4 Розвиток навичок спілкування
  2.5 Прийоми організації і управління класом для активізації спілкування учнів англійською мовою  
ІІІ Аналіз та самоаналіз уроку як один із засобів підвищення його ефективності 3.1 Критерії, за якими оцінюється урок
  3.2 Схеми методичного аналізу уроку
  3.3 Правила, що забезпечують успішне проведення уроку
  ІVЗразки конспектів уроків 4.1 День народження. Подарунки. 2 клас
  4.2 Look back! 4 клас
  4.3 Food. 3 клас
  4.4 Людина. Повторення теми «Одяг».3 клас
  4.5 Супермаркет. Покупки.Контроль усного мовлення. 4 клас  
V Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов у системі загальної освіти  
Додатки 6.1 Державний стандарт початкової загальної освіти
  6.2 Типові навчальні плани
  6.3Програма«Англійська мова» 1-4 клас
  6.4 Комунікативно-мовленнєвий матеріал дидактичних інструкцій учителя англійської мови
  6.5 Oxford University Press. Oxford English Video.Teddy’s Train (диск: відео- та аудіо записи)
  6.6Тексти дитячих пісеньанглійською мовою
VІІ Література 7.1 Каталог елекронних засобів, рекомендованих Міністерством освіти і науки (Програма 1-4 кл., 2006р.)
  7.2 Каталог елекронних засобів,складений викладачами-методистами, студентами спеціалізації «Учитель англійської мови в початкових классах (диск)
  7.3 Перелік підручників з англійської мови для 1 класу (з 2012 – 2013 н.р.)
  7.4 Список рекомендованої літератури

І ВСТУП

Модернізація структури і змісту шкільної мовної освіти підвищує вимоги до організації раннього навчання іноземної мови як до фундаменту шкільного курсу з цього навчального предмета.

У контексті реалізації цих вимог особливої ваги набуває застосування таких технологій навчання, які б забезпечували якісний комунікативно – мовленнєвий, соціокультурний і мовний розвиток учнів на шляху досягнення цілей, поставлених чинними нормативними документами в галузі вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах.

Під технологіями навчання іноземної мови в науковій літературі розуміють сукупність прийомів викладача і учнів, що забезпечує досягнення цілей навчання мови та оволодіння мовою.

Виконанню цього призначення покликані сприяти наступні характеристики технологій навчання: результативність (високий рівень досягнення кожним учнем поставленої мети); економічність (засвоєння за одиницю часу достатньо великого обсягу навчального матеріалу при найменшій витраті зусиль на оволодіння ним); ергономічність (навчання в обстановці співпраці, позитивного емоційного мікроклімату, за відсутністю перевантаження і перевтоми); висока вмотивованість у вивченні предмета, що має сприяти підвищенню інтересу до занять, вдосконаленню найкращих особистісних якостей учня і розкриттю завдяки цьому його резервних можливостей.

З урахуванням цих характеристик до сучасних технологій навчання іноземної мови у спеціальній літературі зазвичай відносять: центроване на особистості учня навчання, навчання у співпраці, проектні технології (метод проектів), застосування Мовного портфеля учня, а також інформаційні технології.

У нашій роботі ми акцентуємо увагу на комунікативно орієнтованому викладанні мов, яке має на меті не тільки дати учням практичні знання, але також розвинути у них розуміння того, як відповідна мова використовується для спілкування. Цей підхід вимагає відкритої атмосфери співпраці й активної участі учнів у процесі їх навчання на уроці. Ключові освітні принципи того, що можна назвати методикою КОВМ, були добре підсумовані Soars i Soars (1986 ) :

· в учнів стимулюються когнітивні процеси (проблемні завдання, ігри, загадки, вікторини);

· учні беруть активну участь у навчанні (заохочуються до того, щоб ставити запитання, експериментувати з мовою);

· учнів заохочують висловлювати свої думки, виражати свої почуття і використовувати свій досвід;

· учні беруть участь в навчальній діяльності, яка імітує або створює реальні чи реалістичні ситуації;

· учнів заохочують працювати разом ( робота в парах, групах);

· учнів заохочують брати на себе відповідальність за власне навчання і розвивати вміння вчитися ( тест-самоконтроль, де учні визначаються, що вони засвоїли добре, а що ні);

· учитель виконує різні ролі – інформант, консультант, спостерігач, - на різних етапах уроку (учитель має постійно вести і підтримувати учнів, але не завжди домінувати над ними).

Отже ми мали на меті запропонувати методичні рекомендації, які б допомогли студенту-практиканту або вчителю-початківцю грамотно побудувати свої перші уроки іноземної мови, застосовуючи комунікативні методи навчання. Тому в даній роботі ми ще раз нагадуємо структуру комбінованого уроку англійської мови, наголошуємо на правилах,що забезпечують успішне проведення уроку, узагальнюємо методику організації та проведення парної/групової роботи на уроці та доводимо важливість уміння аналізувати уроки як свої, так і своїх колег,що є засобом підвищення ефективності уроків.

 


ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ УРОКУ В КОМУНІКАТИВНО ОРІЄНТОВАНОМУ ВИКЛАДАННІ

Як сформулювати мету уроку

 

Отже, у вас є тема уроку та сторінки підручника із відповідним навчальним матеріалом. З чого розпочати? Відкрийте програму вивчення англійської мови у початкових класах, з`ясуйте, що повинні знати та вміти учні відповідного віку/класу після вивчення цієї теми. Згідно цих вимог сформулюйте мету уроку. А з тим,як це правильно зробити, допоможуть розібратися наші наступні поради.

Мета уроку англійської мови вміщує 4 напрямки: практичний, освітній, розвивальний,виховний.

Практичний: формувати іншомовні комунікативні компетенції

Освітній: озброїти учнів системою знань, умінь і навичок.

Виховний: формувати в учнів науковий світогляд, моральні якості особистості, погляди та переконання.

Розвивальний: розвивати в учнів пізнавальну зацікавленість, творчі здібності, волю, емоції, пізнавальні здібності: мову, пам'ять, увагу, уяву, сприйняття.

Практична мета навчання спрямована на вирішення наступних завдань:

· формування в учнів мовленнєвих компетенцій в аудіюванні, говорінні,читанні, письмі і перекладі, навчання іноземної мови як засобу спілкування на міжнародному рівні;

· ознайомлення з національно-культурними особливостями країни, мова якої вивчається, розвиток умінь моделювати свою мовленнєву/не мовленнєву поведінку згідно цих вимог;

· формування в учнів мовних компетенцій: фонетичної, лексичної, граматичної, у техніці читання і письма, формування навичок вибирати лінгвістичну форму і спосіб висловлювання, що є адекватним ситуації спілкування, цілям,намірам, соціальним і функціональним ролям партнерів по спілкуванню, формування мовної усвідомленості;

· формування в учнів навчально-стратегічної компетенції, навчання академічних і комунікативних стратегій.

Освітня мета спрямована на вирішення наступних завдань:

· надання учням знань про культуру, історію, реалії і традиції країни , мова якої вивчається;

· розширення лінгвістичного кругозору учнів через країнознавчу інформацію;

· залучення учнів до іншомовної культури.

Розвивальна мета спрямована на вирішення наступних завдань:

· з метою вирішення завдань розвитку в учнів умінь виділяти головне, істотне в досліджуваному матеріалі (наприклад, складати схему, план, формулювати висновки або контрольні питання), формування вмінь порівнювати, класифікувати, узагальнювати досліджувані факти і поняття;

· розвиток у школярів самостійності мислення в навчальній діяльності;

· забезпечити в ході уроку розвиток мовлення учнів;

· збагачувати й ускладнювати словниковий склад і смислові функції мови учнів під час вирішення освітніх завдань.

Виховна мета спрямована на вирішення певних завдань. Це виховання в учнів:

· системи моральних цінностей та оціночно-емоційного ставлення до світу, шанобливого і доброзичливого ставлення до народу, мова якого вивчається;

· розуміння важливості вивчення ІМ і потреби користуватися нею як засобом спілкування в умовах міжнародних контактів.

Мета уроку сформульована. Переходимо до написання плану-конспекту уроку. Структура уроку – це поєднання, взаємозв'язок елементів і частин уроку.

2.2 Структура комбінованого урокуз англійської мови виглядає приблизно так:

A WEEK OF BIRTHDAYS

Thursday’s child has far to go,
But the child that’s born on the Sunday’s day
Monday’s child is fair of face,
Tuesday’s child is full of grace,
Wednesday’s child is full of woe,
Saturday’s child works hard for its living,
Is nice and happy, and good and gay.
Friday’s child is loving and giving.

4. Гра «What day is the next?».

Учитель називає день тижня, а учень, на якого вкаже вчитель, повинен назвати наступний день тижня. Потім роль учителя виконує один із учнів. Наприклад:

Т: Tuesday...

Р: Wednesday!

Т: Sunday...

Р: Monday!

Р: Friday...

Р: Saturday! І т. д.

Повідомлення теми та мети уроку може відбуватися таким чином:

The topic of our today`s lesson is…

We are going to talk about…

We continue our work on the topic…

We have to activise the words and expresions learned at the previous lessons by using them in oral speech.

By the end of the lesson you should be able:

To read the text and understand…

To talk about…

To recognize and understand new words… when reading the text

To participate in …

To discuss…

To listen for the main idea and specific information…

To recognize, understand and operate the grammar:..

To conduct your own dialogue using the given ones as a model…

To review lexical and grammar material about…

To operate the words and word-combinations for the topic…

Основна частина уроку.

перевірка домашнього завдання;

And now let’s check up your hometask for today…

виклад нового матеріалу;

- введення нових ЛО/ ознайомлення із новим граматичним матеріалом.

- введення нових ЛО у словосполучення, речення/первинне закріплення нового граматичного матеріалу.

опрацювання тексту для читання/аудіювання

- підготовчий етап(бесіда за малюнком, ознайомлення з новим лексичним матеріалом, загадка, проблемне запитання).

- основний етап (читання, аудіювання )

- завдання на розуміння прочитаного, на закріплення вивченого.

закріплення;

робота в зошиті

Заключна частина уроку

завдання додому.

Describe… Write down… Translate… Do Ex. p.

підсумок уроку

Do you like to talk about…?

What were we talking about?

Was it difficult / interesting for you to…?

Did you like such activity as…?

Which activities do you like best?

What … do you remember?

Нинішнє трактування структури уроку передбачає:

· зовнішні прояви організації спільної діяльності вчителя та учня;

· внутрішні процеси (методична творчість вчителя, активна навчально-пізнавальна діяльність учнів, їх самостійність і т.д.).

В кожному уроці англійської мови на початковому етапі можна виділити його постійні та змінні елементи. До постійних відноситься організаційний момент, тобто початок уроку, який включає елементи мовленнєвої зарядки, фонетична зарядка, завдання додому, підсумок та організований кінець уроку. Змінні елементи визначаються набором та послідовністю завдань зі збагачення учнів новим мовним матеріалом та формуванню умінь в аудіюванні, говорінні та читанні.

Конспект уроку написаний. Тепер знову поверніться до мети уроку. Перевірте, чи запланували ви виконання усіх поставлених завдань?

Подання діалогу для читання

1) Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями за малюнками.

Т: Open your books

Who can we see there? Do you know their names? Look at Bill. He is very happy. Why? Who is the letter from? Let’s read the dialogue and find that out.

2) Етап читання.

Зразок читання

Учні читають діалог за ролями.

3) Етап перевірки розуміння змісту діалогу.

Учні відповідають на запитання вчителя.

Т: Can you answer my question now? Who is the letter from? Who is Taras? Is Taras an English boy? Where’s Taras from?

4) Складання діалогу на основі прочитаного.

Робота в парах. Учні усно складають діалог за зразком діалогу впр. 1 (с. 60). Учитель просить дві-три пари розповісти діалог за ролями.

Подання тексту для читання

1) Етап підготовки до читання.

Т: So, Bill has got a letter. Have you ever writen/got (received) letters? What about your parents?

2) Етап читання.

T: let’s read Taras’s letter together and find out what words and phrases are used for

– addressing and greeting Bill;

– saying goodbye;

– telling about Taras’s life;

– asking about Bill’s life.

Учні про себе читають лист Тараса і відповідають на запитання вчителя.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

а) Бесіда за текстом.

Т: Well, how is Taras? What are his favourite days? Why? Why does Taras like English?

Учні ланцюжком читають речення й визначають, чи відповідають вони змістові Тарасового листа.

Після того, як учні прослухали чи прочитали текст, учитель мусить завжди упевнитися, що учні зрозуміли основний його зміст. Існує чимало завдань, спрямованих на перевірку розуміння: багаторазовий вибір, вірні чи хибні твердження, заповнення пропусків.

Розвиток продуктивних умінь говоріння і письма вимагає чимало підготовчої роботи і керованої практики. Завдання для розвитку навичок і умінь говоріння включають повністю контрольовані вправи, тобто тренувальні вправи (повторення слів чи фраз, пісні, віршики, декламації), напівконтрольовані, тобто умовно-комунікативні вправи (заповнення пропусків у словах чи реченнях, субституційні і трансформаційні вправи) і малоконтрольовані вправи, тобто більш вільні форми висловлювання або творчі завдання (рольова гра, відкрите обговорення, ігри, міні-діалоги). Контрольовані види завдань акцентують на правильності вимови, граматики чи лексики, в той час як мало контрольовані її види – на вільному висловлюванні.

 

ІІ. Основна частина

1.Повідомлення теми і мети уроку

- Сьогодні ви будете читати, слухати та розмовляти на дуже приємну тему: «Birthday».

(Демонстрація малюнка святкового торта зі свічками, під малюнком – слово «Birthday»).

2. Повторення вивчених ЛО

Look at this pictures and tell me What`s this? (демонстрація ілюстрацій)

Show me: swim, jump, run, climb.

3. Введення нових ЛО.

- Open your books at page 84. Look at the picture. Who can you see? Is she happy? What can you see?

- The boy is happy because it is his birthday. Нагадайте, у кого з ваших друзів у класі скоро буде день народження. Давайте потренуємось, заспіваємо пісню – вітання.

Happy Birthday to you,

Happy Birthday to you,

Happy Birthday, dear…

Happy Birthday to you.

Учні разом з учителем співають пісню

Listen and repeat: It is my birthday! (page 84)

4.Повторення лексичного матеріалу

Учні за викликом вчителя розповідають за зразком про кожного з іменинників на с. 85.

Page 85. Look at the girls and boys. What is his name? What is her name? Point and say.

Зразок: Tim is happy. It is his birthday today. He is five.

Ann is happy. It is her birthday. She is 10.

5.Фізкультхвилинка

Повторення лексики розділу за допомогою вірша «Green, brown, black, blue»

Playtime. Rhyme.

6. Пояснення вживання літери о у відкритому складі.

Page 85. Read after me: oh, no, go, hello, close, home.

Читання слів вчителем а потім учнями на сторінці 85.

IV Домашнє завдання

Повторити запитання і відповідь на нього: How old are you? I am…

Прописати по прядку слова: go, hello, home.

Вивчити вірш «Green, brown, black, blue»

 

Урок 2 (4клас) Студентка:Коцюн А.

Методист:Омельченко Ю.В.

Theme: Look back!

Goal:

навчити утворювати порядкові числівники від кількісних, розрізняти британську і американську манеру назви поверхів;

формувати уявлення про різницю між Present Simple and Past Simple;

розвивати мислення, увагу, уяву, мовлення;

виховувати дисциплінованість, повагу один до одного.

Equepment: presentation.

Procedure

I Introdaction

1. Greeting

- Good morning, dear children! Glad to see you. I am your English for today. My name is Aliona Leonidivna.

2. Phonetic drills

- Look at the blackboard! Children, we have a guest, but he is late. That’s why let’s read a small poem about him. Be very attentivly and say me who is our guest.

One, two, three, four,

Funny’s at the our door.

Five, six, seven, eight,

You must not be late.

Read after me/ with me / let’s translate.

Who is our guest?

Yes, you are right. Funny is our guest.

II Main part

1 Checking hometask

- But, children, I don’t know what to do with Funny’s problem. He is often late to school, that’s why, everything in his bag is in disorder. He asks us to help him to find some things. Look at the blackboard. You can see a bag and a list of things which you must find. Let’s start!

A stamp is in the book.


A badge is on the bag.

A postcard is under the bag.

Coins are near the bag.

Comics are in the bag.


- Good of you! Thank you! Funny is very happy that we found his things that’s why he proposes us to travel to Brighton, London. Brighton is a big health resort. Let’s travel!

Word practice

- Але для того, щоб подорожувати по готелю, піднятися на потрібний поверх, ми повинні знати як назвати поверхи. Для цього ми вивчимо порядкові числівники ( ordinary numerals ).

- Look at the blackboard very attentivly! В англійській мові порядкові числівники перший, другий, третій – утворюються поза правилами, тобто їхнє написання ми повинні запам’ятати:

the first – перший

the second – другий

the third – третій

- Для того, щоб утворити порядкові числівники від чисел 4, 6, 7 і т. д. потрібно до кількісного числівника додати закінчення th:

Four – the fourth

six – the sixth

seven – the seventh

- Якщо кількісний числівник закінчується на v , то v змінюється на f; якщо закінчується на е, то е не пишеться:

five - the fifth

nine – the ninth

- Look at the blackboard, please! Let’s read the number of the hotel’s floor:

the ground floor – перший поверх

the first floor – другий поверх

the second floor – третій поверх

the third floor – четвертий поверх

- Now try to read and translate ordinary numerals:

8th, 9th, 10th, 68th, 100th.

- Good of you! Open your vocabularies please and write down new words. You have 5 minutes.

3. Reading practice

1) Pre – reading

- What floor are we on?

- Now, we are on the ground floor. Look! We are in the bar, a girl and boys are speaking here. Let’s read their conversation.

- Open your books at page 100, dialogue b. Look at the new words:

view – вид, пейзаж

seaside – морське узбережжя

Brighton – Брайтон

2) While – reading

- Now I’ll read and you’ll read after me.

3) Post – reading

- Try to read in pairs. You’ll be Bill / Vicky / Nick / Taras. Be very attentivly.

- Thank you, sit down. Good of you.

4. Grammar practice

- Children, you know that nature in Brighton very unforeseen. Let’s guess her secrets.

- Look at the blackboard. We have the sun – is, the moon – are. Коли у Брайтоні хороша погода, то панує Present Simple. У сонечка is промінчиків звуть: I, he, she, it. А у місяця are 3 зірочки: we, they, you. Коли ж погана погода з’являється хмарка was і закриває сонечко is, а місяць are закриває хмарка were.

- Now we have sentences from the dialogue. We must complete them.

They were at school.

I was in Brighton.

My mother and I were in a small hotel.

Our room was on the third floor.

There were green trees there.

The sea was beautiful.

Two weeks in Brighton were wonderful.

III Summary

- Tell me please, what floor do you live on?

- Let’s remember what is the English for: перший, другий, третій, четвертий, шостий, сьомий, десятий, двадцять перший, тисячний.

- I hope you have fun today. You all have done a great job.

IV Hometask

- Ex. 5 p. 101

Урок 3 (3 клас) Студентка:Кононенко А.

Методист:Верещака В.В.

Тема: Food

Мета:систематизувати та узагальнити знання з теми “Food”

вчити спілкуватися в межах теми у діалогічному та монологічному мовленні практикувати граматику в усному та писемному мовленні

контроль вивченого через систему нестандартних вправ вдосконалювати мовні та мовленнєві навички;

розвивати мову і мислення, пам’ять та увагу;

виховувати бажання дотримуватись здорового способу життя

виховувати інтерес до предмету

Тип уроку: комбінований

Обладнання :

підручники для 3 класу, робочі зошити, тематичні картки: фрукти,овочі, їжа; роздатковий матеріал -«Доміно», запис текстів на CD, Презентація.

Джерела: 1 Simmans Family and Friends 2 class book, Oxford university press

2. Мясоєдова С.В. Англійська мова. 3 клас: Робочий зошит. – 3 – тє видання.-Х.: Веста вид-во «Ранок», 2009

3. www. englishtips.com

Хід уроку

ІІ Основна частина

1 Повідомлення теми і мети уроку

So, today´s topic is Food

2 Активізація ЛО

- Look at the blackboard and tell me please What is this?

Now answer my questions.

- Do you like to drink tea?

- Do you like bananas? ( juice, milk, soup,…., honey)

3 Робота над римуванням

1)Let`s make up a rhyme. I´ll read the first part, you must end it. Look at the screen. (cупроводжується презентацією)

I am Sam. I like … (jam)

I am Bruse. I like … (juice)

I am Sam. I like … (jam)

I am Sophie. I like … (coffee)

He is Tony. He likes … (cherry)

He is Lee. He likes …(tea)

2)Read all together

3) Read the rhyme one by one

4 Гра «Доміно»

- And now let´s play a game. It’s a dominoe. You must find names of food and pictures for them (робота в парах)

Name the cards you have.

5 Фізкультхвилинка

6 Введення лексичних одиниць (використання CD )

1) CD 1

Now let´s learn some new words. Listen to the record and repeat

2) CD 2 listen and chant

Milkshake, fries, chicken, pizza, salad, cheese sandwich

3) Answer the questions

What are these? (these are fries)

Do you like milkshake?

Have you got a chicken?

7 Виконання письмової вправи

1)Open your exercise-books. Write down the date. Look at the blackboard, you have to match the words with the names of food or place.

Cheese shake
Milk juice
Apple sandwich
Lunch room
Dining box

2) Write down the words (cheese sandwich, apple juice, milkshake, dining – room, lunch box).

8 Робота з текстом

Pre – reading

Open your books on page 28. Look at the exercise 3. Listen attentively, prepare to answer the question: What does the mother give to her children?

While – reading

- Look at the blackboard, repeat after me: naughty – пустотливий

Are there any unknown words for you?

- Answer the question: What does the mother give to her children?

- Read the text (one by one)

- Read in roles

Post – reading

Answer the questions:

- What does Rosy give to Billy?

- Why is Billy crying?

- Where is Billy?

- What kind of food do they have?

- Now I`ll read the first part of the sentence you must end it: “Have you got…”,

- “Has he got…”, “And he hasn`t got…”, “Don`t worry…”

9 Гра «Найкращі повари»

Let`s play a game “The best cookers ”. We need two teams: the first row – the firs team “Red apples” , the second one is “Green apples”

1) The first task: We have a fridge and we need to fill it with food,

you must guess what I`ll tell you about. I´ll put this food into our fridge.

Monkey likes to eat this (bananas)

It lives in water (fish)

Bees make it (honey)

It´s made of fruit and sugar (jam)

It´s made of milk (yogurt)

Mice like to eat this (cheese)

We like to eat this in summer (ice - cream)

It`s made by hens (eggs)

2)The next task is to prepare the breakfast using this food:

Eggs, bread, porridge, milk, tea, sausage, juice, potato, vegetable, salad.

Choose only five kinds of food

10 Extra activities:

1)Гра « Який малюнок відсутній»

Look at the blackboard here you can see a lot of pictures of food. Remember them. And now let´s play a game. I´ll take the card you must guess. What picture has disappeared.

Turn around.

What picture has disappeared?

2)Активізація граматичного матеріалу – I have got…

I´ll give you pictures of food. Now you must tell me what you have.

Have you got jam? (tea, cherry, honey, oil, rice, ice-cream, apricot, pear)

(Yes, I have got …, no, I haven´t got)

III Заключна частина

1 Пояснення домашнього завдання

Your homework is to learn new words p. 28, prepare to write them for the dictation.

2 Підсумок уроку

You were very active at our lesson. I am pleased with your work, thank you for it. I prepared small presents for you. Because you were the best cookers today. And your marks are…

 

Урок 4 (3 клас) Студентка:Марчишина Ю.

Методист:Верещака В.В.

Тема: Людина. Повторення теми «Одяг».

Мета: повторити лексичні одиниці теми, навчати діалогічного мовлення за темою, практикувати відповідь на питання Whose is this?, ввести та активізувати присвійні займенники в абсолютному відмінку, формувати навички англомовної артикуляції, розвивати мислення, увагу, пам'ять, виховувати культуру спілкування і позитивне ставлення до іноземних мов.

Обладнання: букви, таблиця присвійних займенників.

Хід уроку

ІІ. Основна частина

1. Перевірка раніше вивченого матеріалу

- So, before start our work let’s try to remember some letters, sounds and words with these sounds which you know.

A a – apple

B b – bag

C c – cat

– ceiling

D d – dog

- Ok!

2. Повідомлення теми і мети уроку.

- So, today we will review some words (topic ‘Clothes’) and learn some facts about possessive pronoun.

3. Подання діалогу для читання (впр.1, с.84)

1) Pre-reading

- Open your books at p.84.

- Look at the pictures a and b and tell who you can see there.

- What are the children looking for?

- Have you ever lost your clothes?

- Who helps you to find them?

2) While- reading

a) читання діалогу вчителем

- Now I’ll read to you the first and the second dialogues. Listen to me very attentively because you will read after me.

б) читання діалогу учнями

- And now children your task is to read the first and the second dialogues in roles.

… will be Kate.

… will be Tom.

… will be Bill.

… will be Mother.

3) Post-reading

- And now let’s check up how you understood the text. Answer my questions.

- Which mittens – green or blue – are Tom's?

- Which mittens are Bill's?

- Where's Kate's blouse?

- Where's Mother's blouse?

- OK! Very well!

ІІІ. Заключна частина

1. Домашнє завдання

- Your home work is to learn the dialogue at page 85.

2. Підсумок

- I am pleased with your work! I hope you will be so clever and active at every your lesson. The lesson is over. Have a nice day. Good-bye!

 

Урок 5 ( 4клас) Студентка:Герко Ю.

Методист:Верещака В.В.

Тема: Супермаркет. Покупки.Контроль усного мовлення

Мета: повторити,закріпити лексичний матеріал попереднього уроку; розширити знання учнів про назви магазинів і товарів; повторити граматичний матеріал: вживання дієслова to be в теперішньому неозначеному часі; ознайомити з новим лексичним матеріалом з теми «Супермаркет. Покупки»;

розвивати мислення, навички аудіювання, говоріння, читання та письма;

виховувати зацікавленість життям людей в інших країнах.

Обладнання:зображення магазинів (Дод.1); таблиця – словничок для закріплення лексичного матеріалу (Дод.2); тестові завдання для перевірки розуміння діалогу (Дод.3).

Хід уроку

І Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

1 Привітання

Good morning, children! How are you?

2 Перевірка домашнього завдання.

Усне опитування.

I want to check up how do you know the words I told you to learn. So, tell me , please, what’s this? (демонстрація предметів. Відповіді дітей)

Where can I buy toys? Bread? Newspapers? Sausages? Medicine?

Робота з малюнками.

Look at the pictures. What can we see there? (We can see different shops there)

Look at the first shop. What can we buy there? (We can buy toys there)

So, what’s the name of this shop? – (It’s a toy shop)

Let’s look at the second one…(Обговорення кожного зображення і вписування назв магазинів у відповідні віконця)

Fill in the blanks with the words from the table.

ІІ Основна частина.

1.Повідомлення теми і мети уроку.

Today we’ll speak about the shops and things we can buy there, we’ll also learn the new words of the topic and be able to ask a shop assistant about size, colour, price of things we want to buy.

2.Подання нового лексичного матеріалу.

Впр.1 ст.89 (вивчення Л.О.)

Look at the pictures at page 89. Point to the shirts. Repeat after me : a shirt, a T-shirt. The T-shirts are called so because they are like a letter “T”. Point to the trainers. Repeat once more : trainers. They are very comfortable for training and doing sport.

Look at the man in front of the mirror. He is trying on a suit: he wants to know if it suits him. Repeat all together: try on.

Look at the shirts. One of them is big, the other one is small. Which shirt is for a boy? Which one for is for a man? Repeat after me: size, small size, big size.

Розмір  
Кеди  
Дешевий  
Легкий  
Дорогий  
Футболка  
Приміряти  

Впр.2 ст.89 (співставлення відповідних слів з їх перекладом)

Repeat after me: cheap. What does it mean? (дешевий)

Let’s read the sentences with this word.

The next word – expensive – дорогий.

Light – легкий.

Завдання на картках.

I’ll give you some papers. You should do the tasks on them. You have to write down the translation of these words. (Додаток 2)

3.Фізкультхвилинка

4.Закріплення лексичного матеріалу.

Подання діалогу для читання.

Підготовка до читання

Look at the pictures at page 90 and tell who can you see there? (We can see a boy and his mom there.)

The mom’s name is Mrs. Brown and the boy’s name is Tom.

Let’s read what are they doing.

Читання діалогу за ролями

Перевірка розуміння тексту (робота з картками)

I’ll give you some papers with the tasks on them. You should circle the correct variants.

Вибери і обведи правильний варіант закінчення речення.(Додаток 3)

Tom needs…

a) new books b) new trainers

Tom wants…

a) a new toy b) new trainers

Tom wear size…

a) 29 b) 28

The trainer that a seller offers are…

a) too big b) too small

The trainers cost…

a) 17 pounds b) 27 pounds

Перевірка виконання завдань

III Заключна частина уроку.

Домашнє завдання.

С.89 – 90 – вивчити нові слова, читати діалог p. З. с.50 впр. 2, 3.

Підведення підсумків уроку.

що нового ви дізналися?

Які слова вивчили?

де ми зустрінемося з цими словами?

Виставлення оцінок.


Творча робота

12 — 0 помилок 9 — 4 помилки 6 — 7 помилок 3 — 10 помилок
11 — 1-2 помилки 8 — 5 помилок 5 — 8 помилок 2 — 11 помилок
10 — 3 помилки 7 — 6 помилок 4 — 9 помилок 1 — 12 помилок

Диктант

12 — 0 помилок 9 — 4 помилки 6 — 7 помилок 3 — 10 помилок
11 — 2 помилки 8 — 5 помилок 5 — 8 помилок 2 — 11 помилок
10 — 3 помилки 7 — 6 помилок 4 — 9 помилок 1 — 12 помилок

 

Переклад і тестування

100 % — 12 балів 68—75 % — 8 балів 36—43 % — 4 бали
92—99 % — 11 балів 60—67 % — 7 балів 28—35 % — 3 бали
84—91 % — 10 балів 52—59 % — 6 балів 20—27 % — 2 бали
76—83 % — 9 балів 44—51 % — 5 балів 12—19 % — 1 бал

VI Додатки

Додаток 6.1

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 квітня 2011 р. № 462

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

Початкової загальної освіти

Загальні положення

Цей Державний стандарт початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт), розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти.

Державний стандарт складається з:

базового навчального плану початкової загальної освіти (Додаток )загальної характеристики інваріантної та варіативної складових змісту початкової загальної освіти;

державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (Додаток).

У результативній складовій кожної освітньої галузі Державного стандарту визначено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей.

На основі цього Державного стандарту Міністерство освіти і науки, молоді та спорту розробляє навчальні програми (Додаток), відповідно до яких здійснюється підготовка варіативних програм і підручників (Додаток).

Базовий навчальний план

Базовий навчальний план визначає зміст і структуру початкової загальної освіти за допомогою інваріантної і варіативної складових, якими встановлюється погодинне співвідношення між освітніми галузями, гранично допустиме тижневе навантаження учнів та загальнотижнева кількість годин.

Інваріантна складова змісту початкової загальної освіти формується на державному рівні і є обов’язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності. Інваріантна складова змісту початкової загальної освіти визначається за допомогою таких освітніх галузей, як “Мови і літератури”, “Математика”, “Природознавство”, “Суспільство-знавство”, “Здоров’я і фізична культура”, “Технології” та “Мистецтво”. Виключення з інваріантної складової будь-якої з освітніх галузей порушує цілісність загальноосвітньої підготовки на рівні початкової освіти і наступність основної школи.

В інваріантній складовій Базового навчального плану визначено мінімально необхідну кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі.

Варіативна складова Базового навчального плану визначається загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, навчальних закладів, індивідуальних освітніх запитів учнів та (або) побажань батьків, або осіб, які їх замінюють. У початкових класах варіативна складова включає години, які виділяються на вивчення навчальних предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять з учнями.

Вивчення предметів, включених до інваріантної та варіативної складових, дає змогу забезпечити належний рівень загальноосвітньої підготовки і соціально-особистісного розвитку учнів молодшого шкільного віку.

На основі Базового навчального плану, який визначає загальні засади організації навчально-виховного процесу у початковій школі, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту розробляє типові навчальні плани (Додаток) для загальноосвітніх навчальних закладів, у яких зміст освітніх галузей реалізується шляхом вивчення навчальних предметів і курсів інваріантної складової. На основі типових навчальних планів навчальні заклади складають щороку робочі навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова початкової загальної освіти з урахуванням особливостей організації навчального процесу.

Типовий навчальний план

Освітня галузь “Мови і літератури”

Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування його комунікативної компетентності та загальних уявлень про мову як систему і літературу як вид мистецтва. Зазначена освітня галузь складається з мовного і літературного компонентів.

Іноземна мова

Метою вивчення іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

– правильна вимова і розрізнення на слух звуків, слів, словосполучень і речень;

– оволодіння найбільш уживаною лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування;

– отримання уявлення про основні граматичні категорії мови, яка вивчається; розпізнавання відомого лексичного і граматичного матеріалу під час читання та аудіювання і використання його у процесі усного спілкування;

– розуміння на слух мовлення вчителя, однокласників, основного змісту текстів з використанням наочності;

– участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і д

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти