ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ УРОКУ В КОМУНІКАТИВНО ОРІЄНТОВАНОМУ ВИКЛАДАННІ

Як сформулювати мету уроку

 

Отже, у вас є тема уроку та сторінки підручника із відповідним навчальним матеріалом. З чого розпочати? Відкрийте програму вивчення англійської мови у початкових класах, з`ясуйте, що повинні знати та вміти учні відповідного віку/класу після вивчення цієї теми. Згідно цих вимог сформулюйте мету уроку. А з тим,як це правильно зробити, допоможуть розібратися наші наступні поради.

Мета уроку англійської мови вміщує 4 напрямки: практичний, освітній, розвивальний,виховний.

Практичний: формувати іншомовні комунікативні компетенції

Освітній: озброїти учнів системою знань, умінь і навичок.

Виховний: формувати в учнів науковий світогляд, моральні якості особистості, погляди та переконання.

Розвивальний: розвивати в учнів пізнавальну зацікавленість, творчі здібності, волю, емоції, пізнавальні здібності: мову, пам'ять, увагу, уяву, сприйняття.

Практична мета навчання спрямована на вирішення наступних завдань:

· формування в учнів мовленнєвих компетенцій в аудіюванні, говорінні,читанні, письмі і перекладі, навчання іноземної мови як засобу спілкування на міжнародному рівні;

· ознайомлення з національно-культурними особливостями країни, мова якої вивчається, розвиток умінь моделювати свою мовленнєву/не мовленнєву поведінку згідно цих вимог;

· формування в учнів мовних компетенцій: фонетичної, лексичної, граматичної, у техніці читання і письма, формування навичок вибирати лінгвістичну форму і спосіб висловлювання, що є адекватним ситуації спілкування, цілям,намірам, соціальним і функціональним ролям партнерів по спілкуванню, формування мовної усвідомленості;

· формування в учнів навчально-стратегічної компетенції, навчання академічних і комунікативних стратегій.

Освітня мета спрямована на вирішення наступних завдань:

· надання учням знань про культуру, історію, реалії і традиції країни , мова якої вивчається;

· розширення лінгвістичного кругозору учнів через країнознавчу інформацію;

· залучення учнів до іншомовної культури.

Розвивальна мета спрямована на вирішення наступних завдань:

· з метою вирішення завдань розвитку в учнів умінь виділяти головне, істотне в досліджуваному матеріалі (наприклад, складати схему, план, формулювати висновки або контрольні питання), формування вмінь порівнювати, класифікувати, узагальнювати досліджувані факти і поняття;

· розвиток у школярів самостійності мислення в навчальній діяльності;

· забезпечити в ході уроку розвиток мовлення учнів;

· збагачувати й ускладнювати словниковий склад і смислові функції мови учнів під час вирішення освітніх завдань.

Виховна мета спрямована на вирішення певних завдань. Це виховання в учнів:

· системи моральних цінностей та оціночно-емоційного ставлення до світу, шанобливого і доброзичливого ставлення до народу, мова якого вивчається;

· розуміння важливості вивчення ІМ і потреби користуватися нею як засобом спілкування в умовах міжнародних контактів.

Мета уроку сформульована. Переходимо до написання плану-конспекту уроку. Структура уроку – це поєднання, взаємозв'язок елементів і частин уроку.

2.2 Структура комбінованого урокуз англійської мови виглядає приблизно так:

Введення в іншомовну атмосферу.

організаційний момент;

привітання:

а) Good morning, kids / class / boys and girls / Ann. Hello everybody. Morning everyone! Sit down, please. Let’s start our English lesson now. Please be quiet / Stop talking, please. Are you all ready? Who is absent? What’s the matter with Taras today?

б) вірш-пісня “Good morning

Good morning to you,

Good morning to you,

Good morning, Good morning

Good morning to you.

в) вірш” Let us try to be polite”

Let us try to be polite

Let us try to be polite in everything you do

When meet somebody you say “ Hello”.

And ask “ How are you?”

– фонетична / мовленнєва розминка може включати різні види діяльності. Ось деякі приклади проведення розминки

1.Встав пропущені літери в назви навчальних предметів.

R _ _ ding, Е_gli_ _ , Ма_ _, _ usic, S_о_ t, А _ t

2. Гра «Jumbled letters».

Учитель роздає учням картки й просить розташувати літери в словах так, щоб отримати назви днів тижня.

З поданих літер склади назви днів тижня.

1. nMoyda_________________

2. uу Тdеas ______________

3. dWydanees _____________

4. rsuydahT _______________

5. yidFar __________________

6. tySdaaru _______________

7. n u у d a S ______________

3) Вивчення вірша «А Week of Birthdays».

– Look at this poem. Pay attention to the new words. Listen to me at first. And now read and repeat after me row by row, all together. Do the next task on your cards.

A WEEK OF BIRTHDAYS

Monday’s child is fair of face,

Tuesday’s child is full of grace,

Wednesday’s child is full of woe,

Thursday’s child has far to go,

Friday’s child is loving and giving,

Saturday’s child works hard for its living,

But the child that’s born on the Sunday’s day

Is nice and happy, and good, and gay.

Учні отримують картки з віршем, у якому переплутано рядки. Спочатку вчитель пояснює нові слова, а далі учні повинні скласти з цих рядків вірш.

Потім діти хором читають вірш за вчителем, після чого учитель викликає 3-4 учнів (за їхнім бажанням) і просить розповісти вірш напам’ять.

Розташуй рядки вірша у правильній послідовності.

A WEEK OF BIRTHDAYS

Thursday’s child has far to go,
But the child that’s born on the Sunday’s day
Monday’s child is fair of face,
Tuesday’s child is full of grace,
Wednesday’s child is full of woe,
Saturday’s child works hard for its living,
Is nice and happy, and good and gay.
Friday’s child is loving and giving.

4. Гра «What day is the next?».

Учитель називає день тижня, а учень, на якого вкаже вчитель, повинен назвати наступний день тижня. Потім роль учителя виконує один із учнів. Наприклад:

Т: Tuesday...

Р: Wednesday!

Т: Sunday...

Р: Monday!

Р: Friday...

Р: Saturday! І т. д.

Повідомлення теми та мети уроку може відбуватися таким чином:

The topic of our today`s lesson is…

We are going to talk about…

We continue our work on the topic…

We have to activise the words and expresions learned at the previous lessons by using them in oral speech.

By the end of the lesson you should be able:

To read the text and understand…

To talk about…

To recognize and understand new words… when reading the text

To participate in …

To discuss…

To listen for the main idea and specific information…

To recognize, understand and operate the grammar:..

To conduct your own dialogue using the given ones as a model…

To review lexical and grammar material about…

To operate the words and word-combinations for the topic…

Основна частина уроку.

перевірка домашнього завдання;

And now let’s check up your hometask for today…

виклад нового матеріалу;

- введення нових ЛО/ ознайомлення із новим граматичним матеріалом.

- введення нових ЛО у словосполучення, речення/первинне закріплення нового граматичного матеріалу.

опрацювання тексту для читання/аудіювання

- підготовчий етап(бесіда за малюнком, ознайомлення з новим лексичним матеріалом, загадка, проблемне запитання).

- основний етап (читання, аудіювання )

- завдання на розуміння прочитаного, на закріплення вивченого.

закріплення;

робота в зошиті

Заключна частина уроку

завдання додому.

Describe… Write down… Translate… Do Ex. p.

підсумок уроку

Do you like to talk about…?

What were we talking about?

Was it difficult / interesting for you to…?

Did you like such activity as…?

Which activities do you like best?

What … do you remember?

Нинішнє трактування структури уроку передбачає:

· зовнішні прояви організації спільної діяльності вчителя та учня;

· внутрішні процеси (методична творчість вчителя, активна навчально-пізнавальна діяльність учнів, їх самостійність і т.д.).

В кожному уроці англійської мови на початковому етапі можна виділити його постійні та змінні елементи. До постійних відноситься організаційний момент, тобто початок уроку, який включає елементи мовленнєвої зарядки, фонетична зарядка, завдання додому, підсумок та організований кінець уроку. Змінні елементи визначаються набором та послідовністю завдань зі збагачення учнів новим мовним матеріалом та формуванню умінь в аудіюванні, говорінні та читанні.

Конспект уроку написаний. Тепер знову поверніться до мети уроку. Перевірте, чи запланували ви виконання усіх поставлених завдань?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти