ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 5.03050802 Оціночна діяльність

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Полтавського

Кооперативного технікуму

_________ В. А. Іноземцев

“_________” ___________ 2008 р.

 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

(за професійним спрямуванням)

 

Завдання для практичних занять

для студентів кооперативних технікумів і коледжів

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 5.03050802 Оціночна діяльність

 

Укладач: Л.І.Кандзюба

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії

Соціально – економічних та гуманітарних дисциплін

Протокол № _______ від “________” _______________ 2008 р.

Голова циклової комісії __________ Л. І. Кандзюба

 

 

Полтава - 2008

 

Зміст

Пояснювальна записка................................................................................. 4

Розділ 1. Перехідно-підготовчий етап........................................................ 6

Unit 1.1. Conversational formulas.................................................................. 6

Unit 1.2. Great Britain..................................................................................... 16

Unit 1.3. Ukraine............................................................................................. 23

Розділ 2. Ділові зустрічі та контакти........................................................... 31

Unit 2.1. Business trip. At the airport. At the railway station. At the customs

office. At the hotel.............................................................................................31

Unit 2.2. Application form. Curriculum vitae. Job interview........................... 43

Unit 2.3. The structure of a typical company. Organization and presenting your

own company......................................................................................................52

Unit 2.4. Negotiations........................................................................................ 57

Unit 2.5. Means of communication.................................................................... 68

Unit 2.6. Business documents. Contracts. Types of contracts. Main clauses of

contracts.............................................................................................................. 74

Texts for additional reading............................................................................... 84

Literature............................................................................................................. 88


Пояснювальна записка

Завдання для практичних занять призначено для студентів першого року нав­чання на базі повної загальної середньої освіти, якими пропонується користуватися для успішного опанування навчального матеріалу та оволодіння мовленєвою компе­тенцією в межах навчальної програми.

Дисципліна "Іноземна мова" (за професійним спрямуванням) вивчається від­повідно до навчальної програми "Іноземна мова" для кооперативних технікумів і коледжів, затвердженої Укоопспілкою 02.07.03.

Завдання для практичних занять призначено для студентів кооперативних технікумів та коледжів, які володіють основами граматичного та лексичного мінімуму з англійської мови, бажають вдосконалити знання професійної лексики, навчитись перекладати та реферувати тексти за фахом, виробити навички про­фесійно спрямованого усного мовлення у правознавстві, товарознавстві, фінансах та інших галузях, для успішного опанування програмного матеріалу, а також під час підготовки до заліків та екзаменів.

Основною метою даної роботи є формування комунікативних навичок профе­сійного спілкування, забезпечення розвитку аналітичного читання, розуміння та пе­рекладу професійно-орієнтованих іншомовних текстів, написання документів інозе­мною мовою.

Дана робота складається із тем, які є загальними для всіх спеціальностей.

Кожний із розділів містить мовні моделі, вправи для формування навичок мо­нологічного та діалогічного мовлення, тести, творчі завдання, тексти загальноосвіт­ньої та професійної спрямованості, які сприяють збагаченню активної лексики, роз­ширюють світогляд та професійну культуру сучасного фахівця.

Рекомендуємо такий алгоритм опрацювання текстів:

1. Визначте тему, зважаючи на заголовок тексту. Читаючи текст вперше, нама­гайтеся зрозуміти його зміст.

2. Перечитуючи вдруге, випишіть ключові слова та вирази, які допоможуть зрозуміти зміст тексту і збагатити ваш словник професійною лексикою, а також роз­винути навички роботи зі словником. При перекладі слід враховувати, що кожна мова має специфічні словосполучення та фразеологізми, що не перекладаються дослівно, а також зверніть увагу на вибір значення багатозначних слів, зважаючи на контекст.

3. Зверніть увагу на основний зміст, головну думку тексту, змістові відрізки абзаців.

4. У відповідях на запитання до тексту та під час стислої передачі його змісту англійською мовою, студент може користуватися словами, виписаними з тексту.

Оскільки навчання є творчим процесом, тому робота може бути корисна для розвитку комунікативної компетенції як під керівництвом викладача в аудиторії, так і при самостійному опрацюванні.

Завдання для практичних занять доцільно використовувати студентам денної та заочної форм навчання, викладачам коледжів та технікумів, які бажають поглиб­лювати свої знання в сфері професійного спрямування при вивченні англійської мо­ви.


Розділ 1. Перехідно-підготовчий етап

UNIT 1.1. CONVERSATIONAL FORMULAS

(Мовленнєвий етикет спілкування)

Обсяг матеріалу:мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження. Студент повинен:

знати мовленнєвий етикет спілкування, найуживаніші слова і вирази мовлен­нєвого етикету, що використовуються в різних ситуаціях;

уміти використовувати мовні моделі звертання, вибачення, згоди, незгоди і т.д. у конкретних ситуаціях в усному діалогічному мовленні.

І. Pre-reading stage:

1) What certain rules or formulas do we follow while meeting and greeting people?

2) What are the questions we are usually asked?

3) What is the goal of small talk?

1. Study the following words and combinations:

1. a ritual way - формальність

2. formulas - кліше

3. a handshake - потиск руки

4. a nod of the head - кивок головою

5. ahand gesture - жест рукою

6. to engage in - вступати в

7. a chitchat - несуттєва розмова, базікання

8. to be designed to - бути призначеним

9. to break the ice - зламати лід

10. a terminal illness ~ жахливий діагноз

11. a repartee - обмін люб'язностями

12. a goal-мета

13. to elicit - передбачати

14. obviously - очевидно

15. superficial - поверховий

16. a mode - обставина

17. restrictive - обмежений

18. an associate - партнер

19. challenge - необхідність

20. awkward - несуразний

II. While-reading stage:

Read and translate the following text.

TEXT 1. SIMPLY SOCIALIZING

In the United States, as elsewhere, there is a ritual way to meet and greet people. We follow certain rules or formulas. Along with the handshake, nod of the head, hug, or hand gesture, we engage in small talk. This light conversation or chitchat may not carry much meaning in itself, but, rather,is designed to "break the ice"- to ease into aconversation with someone you have just met. Although the order of questions may vary, the same questions are always asked, and the same remarks made: "How are you?" is answered by "Fine, thanks" or "How are you?" This is not an inquiry into your physical health; it is a standard greeting. A "Fine, thank you" is what is expected, even if your best friend was just diagnosed with a terminal illness.

You always engage in small talk when you first meet someone. If you do not take part in this polite type of repartee, you will be considered rude and unfriendly; therefore, it is essential to learn the formulas. Surprisingly to some, the goal of small talk is to get to know someone, yet you should never ask personal questions too soon; instead, you start with questions or comments that elicit an expected response. This tells you if the person you are talking to is willing to communicate with you and, if so, on what level. You can then decide if you wish to continue talking or not, and whether you can move the conver­sation in another directions.

Small talk can take place between people who know each other, or at first- time meetings. Obviously, when meeting someone for the first time, you are limited in what you may say and what you may not say. You do not want to be rude by asking personal questions or saying anything negative.

Americans, in particular, engage in so much small talk that they are often seen as superficial or boring. Foreigners may not have the opportunity to see them in a more seri­ous mode and assume they continue to talk about the weather and sports long after they have gone home. Of course, some people do; however, for the most part, small talk is a re­spective and unnatural type of communication, not typical of private discourse.

In the business world, there is small talk until a relationship is established, after which one may talk specifically about business or personal concerns. After business hours, when socializing with colleagues or associates, you will need to know the acceptable to­pics of conversation: weather, sports, good news, travel, positive comments about your host country, movies, entertainment, food, or the challenger of learning a foreign lan­guage. If asked, you may discuss work, where you live, or where you are staying. After work hours, when people want to relax, discussions about work or anything too serious are usually not welcomed.

Subjects to avoid are: money, prices, personal health, bad news, religion, politics, and details about your family or children (unless specifically asked).

Finally, be careful about jokes! Humor varies from culture to culture, and you may offend without realizing it; there are few things more awkward than an unfunny joke, or one that is in bad taste. People have very specific ideas about good and bad taste; you may be walking on dangerous ground when you attempt a joke and you may never realize how our joke was received because people may laugh out of politeness - or perhaps sympathy.

Small talk may last from a few minutes to over an hour, depending upon circum­stances. At its best, it results in a nice impression being made, a common interest being explored, or a rapport created that could be the basis of a future meeting or more serious relationship.

III. Post-reading stage:

3. Consult a dictionary, read and translate the following words:

to greet although to expect to consider personal

a rule to vary to diagnose rude to be willing to

a conversation a remark to take part essential to continue

to ease an inquiry polite surprisingly to move

to be limited to assume a host country to avoid an impression

in particular a relationship entertainment to offend to explore

an opportunity acceptable to relax dangerous a rapport

4. Complete these sentences with the words from the text:

1. In the United States, as elsewhere, there is a ritual way to... .

2. Along with the handshake ... we engage in small talk.

3. This light conversation or chitchat may not carry much meaning in itself, but, rather, is designed to "break the ice"... .

4. If you do not take part in this polite type of repartee, you will be considered ....

5. Surprisingly to some, the goal of small talk is to ... .

6. Small talk can take place between people who ....

7. After business hours, when socializing with colleagues or associates, you will need to know the acceptable topics of conversation ....

8. Subjects to avoid are ... .

9. People have very specific ideas about.... 10. Small talk may last from ....

5. Agree or disagree with the following statements:

1. Just in the United States there is a ritual way to meet and greet people.

2. Along with the handshake, nod of the head, hug, or hand gesture, we engage in small talk.

3. To "break the ice" means to ease into a conversation with someone you have just met.

4. You always engage in small talk when you first meet someone.

5. If you do not take part in this polite type of repartee, you will be considered friendly.

6. The goal of small talk is to get to know someone.

7. You should always ask personal questions when you first meet someone.

8. When meeting someone for the first time, you aren't limited in what you may say and what you may not say.

9. After work hours, when people want to relax, discussions about work or any­thing too serious are usually not welcomed.

10. People don't have any specific ideas about good and bad taste.

6. Translate the following sentences:

1. Ми завжди дотримуємося певних правил та кліше.

2. Ця розмова не має суттєвого значення сама по собі, але в той самий час вона покликана "зламати лід"- полегшити подальшу розмову з тією людиною, яку ви щойно зустріли.

f .

3. Якщо ви не берете участі у цьому ввічливому обміні люб'язностями, то вас будуть сприймати як грубу та непривітну людину.

4. Метою світської бесіди є більше дізнатися про людину, хоча не слід відразу ставити особисті запитання.

5. Якщо ви бачите людину вперше, то ви обмежені у тому, що можна говори­ти, а чого не можна.

6. Американців вважають поверховими та нудними.

7. У світі бізнесу саме світська бесіда передує встановленню стосунків, після якої можливо вести як ділову, так і особисту бесіду.

8. Слід уникати таких тем, як гроші, ціни, особисте здоров'я, погані новини, релігія, політика, детальні дані про сім'ю та дітей.

7. Answer the following questions:

1. What ways of meeting and greeting people do you know?

2. What does it mean "to break the ice"?

3. How can you answer the question "How are you?"

4. Why is it essential to learn the formulas of greeting people?

5. - Why should you never ask personal questions when you first meet someone?

6. Why are Americans often seen as superficial or boring?

7. What acceptable topics of conversation do you know?

8. What are the subjects to avoid?

9. Why do you have to be careful about jokes?

DIALOGUES I. Pre-reading stage:/. Read and learn the following conversational formulas:

Greetings Вітання

How do you do? Вітаю.

Hello! Hi! (to a friend) Привіт (до товариша).

Good morning! Доброго ранку!

Good afternoon! Добрий день!

Good evening! Добрий вечір!

Good night! На добраніч!

What luck running into you! Як гарно зустріти тебе!

What a lucky chance to meet you! Яка щаслива зустріч!

Very glad to see you again. Дуже радий бачити тебе знову.

І have not seen you for ages! Майже вічність тебе не бачив!

How are you? Як життя?

How goes it? Як справи?

How are things? Як справи?

How's all the family? Як ваша родина?

What's the news? Які новини?

The news is interesting. Цікаві новини.

Bad news has wings. Погані вісті не лежать на місці.

No news is good news. Відсутність новин - це хороші новини.

How's life? Як життя?

How's your health? Як ви себе почуваєте?

Thank you, very well (fine). Дякую, дуже добре.

Thanks, not bad (could be better), Дякую, непогано (буває краще),

(could be worse). (буває гірше)

Couldn't be worse. Гірше не буває.

So-so. Так собі.

None too bright. He дуже.

Bright. Great. Блиск. Чудово.

Lively. Весело.

Never better. Як ніколи.

I am quite well, thank you. Дякую вам, я здоровий.

Saying Good-bye Прощання

Good-bye. До побачення. Прощавайте.

Good-bye and good luck. Хай вам щастить.

Bye-bye (So long). Бувай.

See you later (soon). До зустрічі. Побачимось.

See you tomorrow. До завтра.

See you on Sunday. До неділі.

Cheerio. Бувай (very colloquial).

Acquaintance Знайомство

Let me introduce you to my friend. Дозвольте мені познайомити вас з моїм

другом.

Letme introduce captain Kozachenko Дозвольте відрекомендувати вам капітана

to you. Козаченко.

Let me introduce myself. Дозвольте відрекомендуватися.

My name is ... Мене звуть ...

I want to introduce you. Я хочу відрекомендувати вас.

Allow me to introduce you to my wife. Дозвольте познайомити вас з моєю

дружиною. Permit me to introduce my husband to you. Дозвольте відрекомендувати вам мого

чоловіка.

This is my son Igor. Це мій син Ігор.

Meet Mr. Boyko. Познайомтеся з містером Бойко.

I'd like you to meet my sister, Ann. Я бажав би познайомити вас з моєю

сестрою Ганною.

I'm pleased to meet you Tom. Радий познайомитися з вами, Том.

The pleasure is mine. Це мені приємно.

I don't think you have met Daniel Jones, Я не думаю, що ви знайомі з Деніелом

have you? Джонсом.

So am І. Я також.

It's mutual. Взаємно.

I'm happy to make your acquaintance Щасливий познайомитися з вами, (to meet you).

I'm delighted to make your acquaintance. Я дуже задоволений, що познайомився з

вами. I've been looking forward to meeting you. З нетерпінням чекав на знайомство з вами.

Gratitude Подяка

Thank you. Дякую.

Many thanks. Дуже дякую.

Thanks so much. Дуже дякую.

I don't know how to thank you. He знаю, як подякувати вам.

I'm very obliged to you. Я вам дуже вдячний.

So very obliging of you. Дуже люб'язно з вашого боку.

I'm very grateful to you. Я дуже вдячний вам.

Oh, my deep gratitude. Я глибоко вам вдячний.

How kind of you. Як люб'язно з вашого боку.

Little thanks to you. Ви не заслуговуєте на подяку.

Your kindness is lost upon him. Він не оцінює вашої доброти.

Thank you for nothing. І на тому дякую.

Don't try to thank me. He треба подяки.

I am gratified. Мене винагородженно.

Not at all. He треба.

Don't mention it. He треба турбуватися.

You are welcome. Будь ласка.

It's a pleasure. Із задоволенням.

It's nothing. Нічого. Це дрібниці.

DIALOGUE 3. AT THE OFFICE

- I'd like you to meet Mr. Pospelov, our Director General.

- Glad to meet you Mr. Pospelov.

- Glad to meet you too. Have you ever been to Kyiv before, Mr Cartwright?

- No, it's my first visit to Kyiv.

- What are your first impressions of Kyiv?

- I like Kyiv, it's a very beautiful city and quite different from London.

- I'll hope you'll enjoy your visit Mr. Cartwright.

- Let me introduce my staff to you. This is my secretary Miss Kravchenko.

- Nice to meet you, Miss Kravchenko.

- Nice to meet you too. Call me Ann.

- I also want you to meet Victor Volgin, Our Sales Manager. You've already met Mr. Ivanov.

- What does Mr. Ivanov do?

- He is our export-import Manager... Do take a seat. Would you like a cigarette?

- Yes, thank you.

- Would you like something?

- Er... Yes. I'd like a cup of coffee.

- Ann, could you make coffee for us, please?

- Certainly, sir. How would you like your coffee, Mr. Cartwright, black or white?

- Black, please.

- With sugar?

- No, thanks.

- By the way Mr. Cartwright, what is your profession?

- I'm an engineer, but at Continental Equipment I work as a Sales Manager. Here's my card.

- Let's get down to business, Mr. Cartwright. We're extending our business and want to buy equipment for producing some goods in Ukraine, rather than importing them from western countries as we do now. We know that some companies, including yours, produce the sort of equipment we need. Your company provides advanced technology and efficient service, which small companies can't provide. That's why we're interested in your company.

- Yes, I see. You'll be pleased to here that the service life of our equipment has been increased, and also prices have been reduced.

- Would you mind speaking a bit slower, Mr. Cartwright? I am not very good at English.

- Sure. I said we had increased the useful life of our equipment.

- It's very interesting, but first I would like to know if it's possible to adapt your equipment to our needs.

- To answer your question Mr. Pospelov, I have to visit your factory and study your requirements.

- I'll show you our factory tomorrow.

- What time?

- Let me see... I have an appointment with my lawyer at 9 a.m. How about 10?

- That's fine.

- At the moment we are looking for a Commercial Director for this project so in the future you'll have to deal with him. If we decide to buy your equipment, he'll visit your company and you'll discuss the contract with him in detail.

- Fine. I've got some advertising leaflets so you'll be able to study the main char­acteristics of our equipment yourself.

- Thank you, Mr. Cartwright. Our driver is at your disposal during your visit. His name is Oleg.

- Thank you very much, Mr. Pospelov.

- Well. That's all... our driver's waiting for you. He'll take you to your hotel. .- Good bye, Mr. Pospelov.

- Goodbye, Mr. Cartwright. See you tomorrow.

III. Post-reading stage:

3. Reply to the following:

1. How are you? 5. I'd like you to meet David Black.

2. What's happening? 6. What's up?

3. Nice weather, isn't it? 7. Nice to meet you.

4. How's it going? 8. Later!

4. You have just been introduced to a business colleague and need to make him or her feel at home. What kinds of questions could you ask?

5. Complete the sentences with the following words: punctuality, rule, hesitate, name, courtesy, frequently.

1. The most important... for a businessman is to keep his word.

2. ... is very important.

3. When you are introduced, listen carefully to each ....

4. If you forget the name do not... to ask the person to repeat it.

5. In many English speaking countries handshaking is a social....

6. Women shake hands less ....

6. Write out the words with which people:

- greet each other___________________________________________________

- meet____________________________________________________________

- introduce other people_______________________________________.

- leave_____________________________________________________

7. Make up your own dialogues using the schemes:

Typical small talk: Typical small talk with a foreign visitor:

Greetings Greetings

U u

Weather Weather

U u

Sports (men) Nationality/ residence

Work Language/ customs

и

Work

IV. Practice Drills:

1. Уявіть, що Ви зустрічаєте в аеропорту представника англійської компанії. Ви побачили людину, зовнішність якої нагадує вам ту, яку Ви повинні зустріти. Виконайте наступні дії:

1. Зверніться до людини англійською мовою і визначте, чи та це особа, яка Вам потрібна.

2. Відрекомендуйтеся (назвіть своє ім'я та прізвище, а також компанію, яку Ви представляєте.

3. Вибачтесь за своє запізнення.

4. Запитайте, як він долетів.

5. Запропонуйте йому попрямувати до вашої машини.

6. Запитайте його, чи не потрібно допомогти донести валізу.

7. Уявіть, що це не та людина, яка Вам потрібна. Попросіть вибачення за тур­боту.

2. Уявіть, що до Вашої компанії завітав представник іноземної фірми. Вико­найте наступні дії:

1. Відрекомендуйтеся, а також відрекомендуйте йому ваших співробітників.

2. Запитайте його, яку компанію він представляє, з якого міста приїхав, яка в нього посада.

3. Запитайте чи не бажає він чогось. Запропонуйте чашечку кави, соку, чаю, цигарку. Запитайте, чи не буде він проти, якщо Ви запалите.

4. Призначте йому зустріч наступного дня і попрощайтеся.

UNIT 1.2. GREAT BRITAIN

(Географічне положення, населення, клімат, економічний розвиток

Великобританії)

Обсяг матеріалу:географічне положення, населення, клімат, економічний розвиток країни, мова якої вивчається. Історія та сьогодення столиці Великобрита­нії. Пам'ятки історії та культури столиці.

Студент повинен:

знати лексико-граматичний мінімум та найуживаніші формули, що належать досфери лінгво-країнознавчої лексики; соціокультурні та лінгво-країнознавчі особ­ливості Великобританії;

уміти читати та розуміти автентичні тексти країнознавчого характеру, уза­гальнювати, систематизувати, порівнювати здобуту інформацію, давати їй оцінку.

І. Pre-reading stage:

1) What seas is Great Britain washed by?

2) What is Great Britain separated from the continent by?

3) What hills separate England from Scotland?

4) What is the population of Great Britain?

5) What are the main industrial centres of Great Britain?

6) Where has gas been found in Great Britain?

7) What is the climate of the British Isles?

1. Study the following words and combinations:

1. a coast - узбережжя 7. lead - свинець

2. copper - мідь 8. marble - мармур

3. damp - сирий 9. meadow - луг

4. to follow - текти 10. mild - м'який

5. an island - острів 11. a mouth - гирло

6. an isle - острів 12. slate - слюда

II. While-reading stage:

2. Read and translate the text.

ECONOMIC RELATIONS

On the map of the world you can find a new independent state with a thousand-year-old history - Ukraine. It borders on Belarus and Russia in the north and in the east. In the west Ukraine is bounded by Moldova, Romania, Hungary, Slovakia and Poland. Great areas are occupied by steppes and forest-steppe regions. The main part of Ukraine is lo­cated in the watershed of the Dnipro River, which divides Ukraine into two parts: Right-Bank and Left-Bank Ukraine.

The territory of our country has an astonishing variety of landscapes. We have high mountains, endless forests, beautiful rivers and lakes. The largest lake of Ukraine is Swit-yaz, its total area is 24.2 sq.km and the depth is 58.5 metres.

Within the borders of Ukraine we find the Carpathian Mountains with the highest peak Hoverla (2061) which is located in the Chornohora massif.

The Crimean Mountains stretch in three parallel ranges. The Main Range is the highest, rising to 1500 m above sea level. Its highest peak is Roman Kosh (1545 m.).

To have an idea of Ukraine's economic potential and define the scale of reforms which must be carried out let us get acquainted with some objective data. Ukraine is situ­ated in the geographical center of Europe. The country occupies a territory of 604 thou­sand square kilometers. Ukrainian's population is 48 million, more than 74 percent of whom are Ukrainians. For comparison the population of Germany is 79.7 million people, Great Britain - 57, Poland - 39, Finland - 5. Ten million ethnic Ukrainians live outside the country on the territories of the former Soviet Union, and close to 5 million live in other foreign countries. The diaspora is the strongest in Canada and the USA. There are 6 cities in Ukraine with a population of over 1 million.

Ukraine takes a leading place in iron ore extraction, production of steel, cast iron, tractors, mineral fertilizers, sugar, and grain; it also succeeded in coal mining, producing concrete, electric energy and various equipments.

In the south of the country Ukraine has access to the Black Sea and the Sea of Above which are connected with the ocean. Twenty-seven thousand kilometers of rail­roads intertwine throughout the territory of Ukraine.

Oil and gas pipelines of international significance go through the territory of Ukraine. Fees from transit oil and gas pipelines pay for most of the imported products. Ukraine's main importers of oil and gas are Russia and Turkmenistan. In spite of great re­serves of coal, the importance of rock-coal in the energy balance is decreasing, and this tendency will continue in the future because the layers are located very deep and their ex­traction becomes more and more costly. That is why Ukraine should pay more attention to regeneration sources of energy: solar, wind, hydrothermal, and even more attention to re­sources and energy saving technologies.

Steppes and plains compose the most part of the territory of Ukraine. The top soils are mainly black. They are the biggest treasure of the Ukrainian land. 25 percent of world's black rich soils are in Ukraine. Together with the fact, that Ukraine's climate is mainly moderately continental, it allows for considerable progress in agricultural production under the conditions of market economy. Sugar beets, wheat, rye, barley, oats, corn, sun flower, flax, buckwheat, potatoes, onions, tomatoes, cabbages, also a large variety of grain cultures, fruits and vegetables are grown in Ukraine.

Because of her potential Ukraine is an industrial-agricultural country. Her machine-building potential includes tractors and agricultural machine-building, production of diesel locomotives and railroad cars, automobiles, rockets, sea and river vessels, refrigerators, TV-sets, electric motors, equipment for metallurgic, chemical, mine and textile industries.

Natural and human recourses are sufficient for creating a developed internal market and becoming a friendly and equal partner in the world market.

3. Find equivalents in two columns:

To border розділяти

To divide соняшник

Neighbour вугілля

Fertile black soil мати спільний кордон

Coal нафтопровід

-Iron ore нафта

Oil кольорова металургія

Oil pipeline льон

Independence погіршуватись

Non ferrous metallurgy цукровий буряк

Sugar beet незалежність

Flax плодоносний чорнозем

Sunflower сусід

To deteriorate залізна руда

Cast iron зменшувати

Concrete бетон

To decrease енергозберігаючі технології

Energy saving technology чавун

4. Translate the following words and word combinations:

Rock-coal, great reserves, extraction, mineral fertilizers, sea level, moderately con­tinental, considerable progress, rye, barley, oats, buckwheat, cabbages, vessel, to create, internal market.

5. Use proper tense-forms of the verbs. Translate the sentences.

1. Ukraine (to have) many rivers.

2. The Dnipro (to divide) Ukraine into two parts: Left-bank and Right-bank territo­ries.

3. Ukraine (to take) a leading place in iron ore extraction, production of steel, cast iron, tractors, mineral fertilizers, sugar, and grain.

4. Twenty-seven thousand kilometers of railroads (to intertwine) throughout the ter­ritory of Ukraine.

5. In spite of great reserves of coal, the importance of rock-coal in the energy bal­ance (to decrease), and this tendency (to continue) in the future because the layers are lo­cated very deep and their extraction (to become) more and more costly.

046. Steppes and plains (to compose) the most part of the territory of Ukraine.

7. The top soils (to be) mainly black.

8. Natural and human recourses (to be) sufficient for creating a developed internal market and becoming a friendly and equal partner in the world market.

IV. Practice Drills:

1. Speak on the topic "Geographical Position of Ukraine". Use the chart.

 

I. Pre-reading stage:

1. Study the following words and combinations:

1. a sovereign state - суверенна держава

2. legislative - законодавчий

3. executive - виконавчий

4. judicial - судовий

5. to be accountable to - підпорядковуватися

6. rectangular – прямокутний

)' .

7. trident - тризубець

8. the National Anthem - національний гімн

II. While-reading stage:

POLITICAL SYSTEM OF UKRAINE

Ukraine is a sovereign state. On June 16, 1990 the Verkhovna Rada of Ukraine passed the Declaration of State Sovereignty of Ukraine. On August 24,1991, Ukraine's in­dependence and the formation of the independent state of Ukraine was proclaimed by the Ukrainian Parliament.

On December 1,1991, an all-Ukrainian referendum was held, involving 84.18 per­cent of citizens.

Winning 61.6 percent of the votes, L.Kravchuk, the former head of the Verkhovna Rada, was elected President of Ukraine.

In 1994 L.Kuchma won the Presidential elections and became the new President of Ukraine, j

„A new state, Ukraine, appeared on the world political map in 1991. It is a democ­ratic state, which is ruled by the law. It includes 24 administrative regions and the Autonomous Republic of the Crimea. Ukraine has its own Constitution, which was adopted in 1996. The Constitution of Ukraine consists of 15 chapters (161 articles). The day of its adoption (June, 28, 1996) is a state holiday - the Day of the Constitution of Ukraine.

The political system of Ukraine is really democratic. The powers of the Government are divided into legislative, executive and judicial. The President is the head of the state. He is elected for a term of five years. *The highest body of the executive power is the Cabinet of Ministers. It is responsible to the President and is accountable to the Verkhovna Rada. It carries out domestic and foreign policy of the state.

The Verkhovna Rada (Parliament) is the only body of the legislative power in Ukraine. It includes 450 deputies who are elected for a term of five years. The Verkhovna Rada adopts the State Budget and controls the execution of it.

Judicial power in Ukraine is led by the Supreme Court.

There are very many political parties in Ukraine. The main parties are: the Social Democratic Party, the People's Rukh of Ukraine, the Batkivshchyna, the Communist Party, the Women of Ukraine.

The National Emblem of Ukraine is a Golden Tryzub (trident) on a blue shield. The National Flag of Ukraine is a rectangular cloth with two horizontal stripes of equal width, the upper colored blue and the lower golden yellow. The National Anthem has been per­formed since January 1992 (music by M.M. Verbytsky).

The National Holiday, Independence Day, is celebrated on August 24..

Now Ukraine establishes new relations with countries throughout the world. It sets direct contacts with them signing agreement and treaties.

III. Post-reading stage:

3. Give Ukrainian equivalents for the following:

to elect • the national anthem

• to divide • domestic policy

• to rule • to be accountable to

• to carry out • foreign policy

• the Supreme Court

4. Give English equivalents for the following:

• суверенна держава • судова влада

• незалежність • приймати (про закон)

• президентські вибори • державне свято

• законодавча влада • проголошувати

• виконавча влада

5. Agree or disagree with the following statements:

1. On August 24, 1991, Ukraine's independence was proclaimed by the Ukrainian Parliament

2. The Verkhovna Rada of Ukraine is the only body of the executive power.

3. Ukraine includes 24 administrative regions and the Autonomous Republic of the Crimea.

4. The powers of the government are divided into legislative, executive and judi­cial.

5. The National Holiday, Independence Day, is celebrated on August 28.

6. In 1993 L.Kuchma won the Presidential elections and became the President of Ukraine.

7. L.Kravchuk was the first President of Ukraine.

6. Answer the following questions:

1. When did the Verkhovna Rada of Ukraine pass the Declaration of State Sover­eignty.

2. Who proclaimed Ukraine's independence?

3. What event took place in Ukraine on December 1, 1991?

4. Who was elected the first President of Ukraine?

5. When did L.Kuchma become the President of Ukraine?

6. How many regions does Ukraine include?

7. How are the powers of the government divided into?

8. What is the National Emblem of Ukraine?

9. Who was music to the National Anthem written by?

10. When is Independence Day celebrated?

11. When is the Day of the Constitution of Ukraine celebrated?

7. Speak on the topic "Political System of Ukraine".Use the chart:

 

 

IV. Practice Drills:

1. Role-play the following situations:

Situation 1.Paula Smith, a British guide of the Ukrainian students in London is go­ing to visit Ukraine. She is interested in information on Ukraine. Answer her questions on geographical position, history, natural resources of Ukraine.

Situation 2.A student of the Law faculty is taking an exam in the Constitutional Law of Ukraine. He has difficulty with the question about the political structure of Ukraine. The teacher asks him questions and helps to reveal the question about the politi­cal system of Ukraine.

Situation 3.A young businessman has a possibility to invest money in the devel­opment of our country. He is interested in Ukrainian industry. Prove him that investing money in the development of industry will give a profit. Tell him about the main industrial centres of Ukraine.

Useful expressions: I'd like tosay a few words about - я б хотів сказати декілька слів про ...; As І know - як відомо; І think that - я думаю що; Quite on the contrary -навпаки; Certainly - звичайно; (Could) Can I ask you - чи можу я вас запитати; І want to give a few examples to prove it - я б хотів навести декілька прикладів, щоб довести це; As far as I know - наскільки мені відомо; І am interested in - мене цікавить; What can you say about - що ви можете сказати про ...; You are welcome - будь ласка; Thank you - дякую .

1. Pre-reading stage:

/. Study the following words and combinations:

to set contacts - встановлювати контакти

an agreement - угода

a treaty - договір

joint venture - спільне підприємство

to provide - забезпечувати

to enable - дозволяти

to implant - застосовувати

to be run - проводитися

Embassy - посольство

2. Look through the text "Ukrainian-British relations". Be ready to answer the follow­ing questions:

1. How does Ukraine set new contacts with foreign countries?

2. When did Ukraine and Great Britain establish diplomatic relations?

3. What does Know-how fund offer?

4. What are the aims of fund programmes?

5. Which possibilities does the British Council provide?

II. While-reading stage:

3. Read and translate the text.

UKRAINIAN-BRITISH RELATIONS

Since Ukraine became an independent state, it has become to establish new relations with the countries throughout the world. It sets direct contacts with many foreign coun­tries, signing agreements and treaties. A lot of joint ventures in the leading industries have appeared recently in our cities and towns. Many delegations, businessmen, specialists and tourists from other countries keep coming to Ukraine. Scientific contacts are also very im­portant.

In 1992 Ukraine and Great Britain established diplomatic relations and since then Ukraine has got its Embassy which is situated in the center of London.

It's not secret that Ukraine passes through a difficult period of time. In Great Britain there are organizations which support the development of Ukrainian sciences, economy, and project cultural contacts. One of such organizations is Know-How fund of the British government. The fund offers different programmes for managers, providing them with management training courses in Great Britain. The main objectives of these programmes are: to introduce managers to the market economy and to enable them to get practical ex­perience of management in market conditions, so that they can implant reforms of their own enterprises. British Council offices have been opened in main cities of Ukraine to support Eng­lish language training in Ukraine. British Council Center offers a wide choice of English books, textbooks, cassettes and video films for teaching of English. Computer Literacy Courses and Seminars on teaching English are regularly run in the Center, besides each year the British Council sends 30 - 40 Ukrainian teachers of English to the UK to partici­pate in British Council summer schools.

There are many other programmes for students, young scientists and specialists in different fields, which are implemented by the British Council. The cultural and scientific exchange is going on.

III. Post-reading stage:

4. Give the Ukrainian equivalents to the following.

Direct contacts • Practical experience

• Management training courses • To sign an agreement

• Main objectives • A wide choice

• Market conditions • To establish new relations

5. Ask your friend all possible questions to the following sentences.

Model:Ukraine passes through a difficult period of time.

Does Ukraine pass through a difficult period of time?

What period does Ukraine pass through?

Does Ukraine pass through a difficult or an easy period of time?

What country passes through a difficult period of time?

Ukraine passes through a difficult period of time, doesn't it?

1. Ukraine is establishing new economic relations throughout the world.

2. In 1992 Ukraine and Great Britain established diplomatic relations.

3. In Great Britain there are organizations which support the development of Ukrainian sciences, economy, and project cultural contacts.

4. The Know-How fund offers different programmes for managers.

5. The cultural and scientific exchange is going on.

6. Say it in English:

1.Україна започатковує економічні стосунки з країнами всього світу.

2. У містах нашої країни з'явилося багато спільних підприємств.

3. Наші туристи, бізнесмени, студенти виїжджають за кордон в різних справах.

4. Посольство України в Великобританії знаходиться в центрі Лондона.

5. Фонд британського уряду пропонує різноманітні програми для фахівців всіх сфер діяльності.

 

DIALOGUE 1

Camp: Hallo, is that " Avantis"?

Secretary: Yes, who is that speaking, please.

Camp: This is Camp of Roberts & Co. I'd like to speak to Mr. Bunin.

Secretary: Just a moment. I'll put you through.

Camp": Thank you.

Bunin: Bunin speaking.

Camp: Good afternoon Mr. Bunin. I've received the final reply from our firm. We accept your offer, but I'd like to clear up some points. When shall we meet? Bunin: I'll be glad to see you any time tomorrow.

Camp: Will the contract be ready by that time?

Bunin: Yes, certainly it will.

Camp: Well, you see, I'm leaving for London on the 15th of April.

Bunin: I believe that'll be next Sunday.

Camp: Yes, quite so.

Bunin: I think we've done good business Mr. Camp. Will you join me for dinner

next Saturday?

Camp: Yes, with pleasure.

Bunin: I'llcall for you at the hotel at about six then.

Camp: Thank you. Good-bye, Mr. Bunin.

Bunin: Good-bye.

III. Post-reading stage:

3. Find the equivalents to the following sentences andexpressions.

1. Наші торгові зв'язки розвиваються з року в рік.

2. Україна прагне досягнути стабільності в економіці.

3. Ми можемо знати заздалегідь ...

4. ... різноманітні види товарів, такі як ....

5. На основі цих узгоджень ....

6. Хто говорить? Хвилинку, я з'єднаю вас.

7. Говорить Бунін. Я хотів би з'ясувати деякі питання.

8. Розумієте, я від'їжджаю до Лондона.

9. Чи не погодитеся пообідати зі мною в суботу? 10. Я заїду за вами в готель близько десятої ранку.

AT THE AIRPORT

I. Pre-reading stage:

1)What useful words and expressions are used in the dialogue?

2) What questions can you ask while buying airline tickets?

1. Study the following words and word combinations:

1. to book a flight - забронювати квиток

2. a non- stop flight - переліт без посадок

3. a direct flight - прямий рейс

4. a morning (evening) flight - ранковий (вечірній) рейс

5. anon-smoking (smoking) seat - місце для пасажирів, які не палять (палять)

6. an aisle seat - місце біля проходу

7. a window seat- місце біля вікна

8. a business class (coach, first class) ticket - квиток бізнес-класу (першого, дру­гого )

9. one-way fare - плата за квиток в один кінець

10. a round-trip fare - плата за квиток в обидва кінці

11. a refundable (non-refundable) ticket - квиток, який підлягає (не підлягає) по­верненню

II. While-reading stage:

GOING ABROAD

Avantis got instructions to buy chemical equipment abroad. With this in view Mr. Bunin, President of this firm went on business to Great Britain to place an order with a British firm.

He phoned the booking-office to book a seat for a plane to London. He found out that there were flights daily and that it would take him three and a half hours to get to London. Mr. Bunin booked a seat for the Boeing 747 jet-liner. The next morning he had ar­rived at Borispil airport by seven o'clock, an hour before the plane took off.

After the clerk had registered his ticket and passport, Bunin filled in a declaration and went to the waiting room. There were a few passengers there.

They were all waiting for the announcement to get on the plane. In ten minutes they heard the announcement," Attention, please. Will passengers for London join Flight 31 ?"

When Mr. Bunin got on the plane, the stewardess showed him his seat. At eight o'clock the plane took off. Although it flew at a high speed, the Passengers felt well. At 11.30 a.m. the plane landed at London airport.

a.m. = ante meridium - час з 24.00 до 12.00. p.m. = post meridium - час з 12.00 до 24.00.

ACCOMMODATIONS

At about 10 o'clock in the morning Mr.Bunin arrived at Traveller's Inn. A hotel-porter took his suitcase and showed him to the reception-desk. Bunin told the receptionist about that he had reserved a room a few days before. The receptionist checked that and said that they could let him have a nice room on the third floor. After that the receptionist gave Mr. Bunin a form and asked him to fill it in.

Mister Bunin wrote his name, address, nationality and occupation on the form and gave it back. Then the porter took the key to Bunin's room and they went to the lift. In a minute they were on the third floor. The porter unlocked the door, brought in the suitcase and asked if that was all. Bunin thanked him, gave him a tip and the porter went out.

DIALOGUE 5. AT THE HOTEL

Desk Clerk: Good morning, sir. Can I help you?

Bunin: Yes, please. I made a reservation for a single room, non-smoking, under the name of Bunin.

Desk Clerk: Yes, here we are. Five days at the corporate rate. Non- smoking room. Here is your key. Do you have any luggage?

Bunin: Just one small suitcase. I don't need a porter. I can handle it by myself. Desk Clerk: Very good, sir. If there is anything else you need, just call the front desk.

Bunin: Actually, I would like to order a snack in my room. Do you have room service?

Desk Clerk: Yes, I'll send someone up right away.

Bunin: Thank you. Has anyone left any messages for me?

Desk Clerk: No, sir.

Bunin: I wonder if you could tell me where there's a nice restaurant nearby?

Desk Clerk: Directly across the street, there are two that are popular.

Bunin: Thanks a lot.

Desk Clerk: My pleasure. Enjoy your stay!

III. Post- reading stage:

Curriculum Vitae

Name: Susanna J. Pattrick

Home address: 1 The Lane Liverpool M 16 2PT

Date of birth: 22 March 1979

Place of birth: Liverpool

Nationality: British

Marital status: Single

Education: Stonebroom Comprehensive School

West Park

Liverpool September 1990 July 1995 Qualifications: July 1995

GCSE Mathematics (B)

English (C)

Business Studies (A)

French (C)

Art and Design (D) Objective: A traineeship in trading

Work experience: Work on a market stall on Saturday

Interest & activities: Swimming, reading, horse riding

Referees: Mr. Mills Rev. G. Brown

The Headmaster Stonebroom St. Michael le Belfry

Comprehensive School Church Street

West Park Urmstow _____________________________Liverpool__________________Liverpool__________I

Curriculum Vitae

Name Viola Hathaway

Address Flat 2, Midsummer Court, Primrose Gardens,

Charchester, CH8 3UB Date of Birth 13/12/65

Education Northam Comprehensive

Appleby School of Commerce Qualifications CSE in English, Maths, Biology, French,

Appleby School of Commerce

Diploma in shorhand and typing Experience None

Interests Travel, dancing, music

Reference Mrs Angela Appleby, B. A.

Appleby School of Commerce,

High Street, Charchester, _____________________________CH2 4AY.__________________________________

7. Say what you know about Susanna J. Patrick and Viola Hathaway, judging by their CVs.

8. Look at the letter of application written by Viola Hathaway. Make up the letter of ap­plication for Susanna J. Patrick.

 

Flat 2, Midsummer Court,

Primrose Gardens,

Charchester CH8 3UB.

 

4th September 19

 

Fox No. 342

Charchester Evening Post

 

 

Dear Sirs,

I would like to apply for the position of shorthand- typist. I have just completed a

one-year course in commercial studies at the Appleby School of Commerce.

I enclose my curriculum vitae.

Yours faithfully,

Viola Hathaway (Miss)

Before the interview

1. Find out what you can about the firm.

2. Find out the interview's name and telephone number.

3. Find out where the interview is.

4. Find out how long it will take to get there.

5. Make sure you know what the job involves.

6. Dress to look clean and tidy.

At the interview

1.Do arrive early. Phone if you're held up.

2. Do try to smile.

3. Do show interest in the job and ask questions.

4. Do be polite.

5. Don't panic, even if faced by more than one person.

6. Don't slouch around and look bored.

7. Don't smoke or chew.

8. Don't give one-word answers or say you don't care what you do.

III. Post-reading stage:

3. Answer the questions:

1. What do you do well?

2. What are your good/bad features of character?

3. What are your spare- time interests?

4. What is your family like?

5. Will you agree to work on Saturdays/Sundays?

6. What do you like doing and why?

7. What do you not like doing and why?

4. Look through the application for employment, read the dialogue and say what addi­tional information you can get. Will Florence Brook get the job?

Application for Employment

 

 

 

 

 

 

Surname Brook Education and examinations London High school English and Maths
First names Florence Clare Previous employment  
Address 140 Warwick Road Kensington, London W14
Date of birth 16/04/79 Leisure interests Jogging, cycling  
Married/single single
Position for which you are applying Shop assistant
Medical history Give details of any permanent disability, major illnesses, operations, or other health problems which might affect your work. No. Applicant's signature Date Brook 18. 03.97

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти