ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Питально-відносні займенники

До них відносяться займенники who – хто (об’єктний відмінок – whom – кого, кому), what – що, який, whose – чий, which – який, котрий. Ці займенники мають значення та функції як питальних займенників (Interrogative Pronouns), так і відносних займенників (Relative Pronouns).

Сюди ж відноситься займенник that – котрый.

У якості відносних займенників who, whom, whose, what, which є союзними словами, які служитимуть для приєднанняя придаткових речень до головних.

 

Неозначені займенники

(Indefinite Pronouns)

До неозначених займенників належатьsome, any, no, every (а також складні займенники, у склад яких вони входять у поєднанні зі словами body, one та thing), much, many, few, little, one, none, all, both, each, either, neither, other (another).

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

(THE DEGREES OF COMPARISON OF ADJECTIVES)

Прикметники в англійській мові мають три ступені порівняння. Якісні прикметники мають позитивний, вищий і найвищий ступені.

Порівняльна ступень (the Comparative Degree) та найвища ступень (the Superlative Degree) утворюються трьома способами.

 

1. Односкладові прикметники та двоскладові прикметники, що закінчуються на :, -er:, -le:, -ow: и др. утворюють форму порівняльної ступені за допомогою закінчення -er і форму найвищої ступені посередництвом закінчення -est.

 

short – shorter – shortest high – higher – highest
long – longer – longest late – later – latest
big – bigger – biggest dry – direr – driest
easy – easier – easiest clever – cleverer – cleverest
happy – happier – happiest bitter – bitterer – bitterest
simple – simpler – simplest narrow – narrower –narrowest
humble – humbler – humblest shallow – shallower – shallowest

 

2. Утворення порівняльної та найвищої ступеней від інших коренів:

 

good – better – best хороший – лучше – лучший
bad – worse – worst плохой – хуже – наихудший
many (much) more – most много – больше – больше всего
little – less – least маленький – меньше – наименьший

 

3. Додання допоміжних слів moreв порівняльній ступені й most в найвищий ступені к багатоскладовим прикметникам:

 

useful – more useful – most useful
interesting – more interesting – most interesting
difficult – more difficult – most difficult
important – more important – most important

 

Примітка: Слово most може уживатися перед іменником у множині. В цьому разі воно перекладається на українську мову словом "большість".

 

 

ПРИСЛІВНИК

(ADVERB)

За своїм значенням прислівник поділяється на прислівник часу, місця, образа дії, міри та ступеню.

 

1. Прислівники часу:

now – зараз, тепер always – завжди
then – тоді usually, generally – звичайно
soon – скоро often – часто
still – все ще seldom, rarely – рідко
yet – ще, вже sometimes – іноді
already – вже never – ніколи
just – тільки що yesterday – учора
ever – коли-небудь today – сьогодні
since – відтоді tomorrow – завтра
before – раніш, спершу at night – уночі

 

2. Прислівники місця:

here – тут, сюди up – наверху, угорі
there – там, туди down – внизу, униз
near – близько, біля forth – вперед, далі
far – далеко back – назад
inside – всередені forward – уперед, далі
outside – зовні, ззовні backward – назад, навпаки

 

Прислівники образа дії.

До прислівників образа дії відносяться, головним чином, прислівники з суфіксом -ly, які були створені від якісних прикметників, а також деякі прості прислівники:

 

badly– погано well – добре
slowly – повільно hard – уперто, неполегливо
quickly – швидко fast – швидко
loudly – голосно, шумно aloud – голосно, вголос  

Прислівники міри та ступеню.

Прислівники міри та ступеню визначають прикметник, прислівник або дієслово й визначають ступень, міру ознаки або дії. Деякі прислівники цієї групи є похідними, які створені за допомогою суфікса -ly: perfectly, extremely, exceedingly.

 

К прислівникам міри та ступеню відносяться:

much – багато, значно, дуже
little – мало, небагато (a little – небагато)
very – дуже (very much – дуже)
too – надто, дуже
quite – цілком, зовсім
enough – доволі, досить
fairly – досить, певною мірою
rather – досить, дещо, до деякої міри; краще
nearly, almost – майже
hardly, scarcely – ледве, навряд чи

 

Відносну групу складають питальні прислівники, які можуть виконувати у реченні функцію запитального слова.

До них відносяться:

when – коли where – де
why – чому how – як

 

Ці прислівники також можуть виконувати функцію союзних слів, приєднуя придаткове речення до головного.

Деякі прислівники збігаються за формою з прикметниками:

 

early – ранній, рано long – довгий, довго
far – далекий, далеко loud – голосний, голосно
fast – швидкий, швидко near – близький, близько
late – пізній, пізно close – близький, тісний,
low – низький, низько близько, недалеко

 

Деякі з цих слів та їм подібних приєднують суфікс -ly, але при цьому значення слова змінюється:

 

hard – наполегливо, уперто hardly – ледве, навряд чи
high – высоко highly – дуже, сильно
late – пізно lately – недавно
near – близько nearly – майже
close – близько, недалеко closely – уважно, тісно
short – різко, несподівано, круто shortly – швидко, скоро, незабаром

 

ДІЄСЛОВО

(VERB)

По складу вихідної (основної) форми англійські дієслова поділяються на прості, похідні та складні.

До простих дієслів відносяться дієслова, у складі яких немає суфіксів або префіксів: to work – роботати; to go – йти; to write – писати та ін.

До похідних дієслів відносяться дієслова, у складі яких є суфікси або префікси: to realize – здійснювати; to magnify – збільшувати; to strengthen – укріплювати; to surpass – перевершувати; to foresee – передбачати та ін.

До складних дієслів відносяться дієслова, які складаються з двох основ, але выражають одне поняття: to fulfil – виконувати; to whitewash – білити; to sightsee – оглядати визначні місця та ін.

Деякі англійські дієслова являють собою сполучення дієслова з службовим словом (послєлогом), що збігається по формі з прислівником. Сполучення дієслова з послєлогом являє собою єдине змістовне ціле, хоча послєлог пишеться окремо й має самостійний наголос. За своєю функцією та значенням послєлог наближається до префіксу й часто відповідає українським приставкам, наприклад: to go in – входити; to go out – виходити; to go away – відходити; to go bу – проходити мимо та ін.

У деяких випадках сполучення дієслова з послєлогом має значення, відмінне від значення дієслова без послєлога, наприклад: to take – брати, to take in – обманути; to bring – приносити, to bring about – здійснювати; to set – ставити, to set out – відправлятися; to carry – нести, to carry out – здійснювати та ін.

Примітка: Деякі усталені сполучення, утворені синтаксичним способом із сполучень дієслова та іменника, відповідають за значенням дієсловам. Ці сполучення передають одне поняття й являють собою єдине ціле, наприклад: to take care – турбуватися, to take notice – помічати, to take part – брати участь; to make haste – поспішати та ін.

Єдине змістовне ціле представляє також сполучення дієслова to have з іменником, що передає однократну дію: to have a smoke – покурити, to have a wash – помитись, to have a look – поглянути та ін.

Правильні та неправильні дієслова

(Regular Verbs and Irregular Verbs)

По способу утворення форм минулого неозначеного часу та дієприкметника II всі дієслова поділяються на правильні (Regular Verbs) та неправильні (Irregular Verbs). Больша частина англійських дієслів належить до правильних дієслів.

Правильні дієслова – це такі дієслова, що утворюють форму минулого неозначеного часу (Past Indefinite) та форму дієприкметника II (Participle II) шляхом додання суфікса-ed к основі дієслова. Наприклад:

 

to work працювати worked worked
to stay залишатися stayed stayed

 

Неправильні дієслова – це такі дієслова, які утворюють форму минулого неозначенного часу (Past Indefinite) та форму дієприкметника II (Participle II) особливими способами. Наприклад:

 

to burn палити, горіти burnt burnt
to sleep спати slept slept
to build будувати built built
to send посилати sent sent
to write писати wrote written
to give давати gave given
to cut різати cut cut

 

Крім цих головних способів утворення форм минулого неозначеного часу та дієприкметникаII неправильних дієслів, існують інші способи утворення трьох основних форм неправильних дієслів (див. Додаток "Таблиця неправильних дієслів").

Модальні дієслова

(Modal Verbs)

По значенню та синтаксичній ролі у реченні розрізняються дієслова самостійні, допоміжні, дієслова-зв’язки та модальні дієслова.

Модальні дієслова виражають не дію або стан, а відношення того, хто говорить до дії або стану. Вони мають значення можливості, необхідності, імовірності, бажаності дії, що позначається інфінітивом змістового дієслова, з яким вони утворюють складний дієсловний присудок.

До модальних дієслів відносяться дієсловаmust, can, may, ought, need. У якості модальних дієслів вживаються також дієслова shall, will, should, would, а також to be й to have.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти