ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Дієвідмінювання дієслова в пасивному стані

to be + V-en

Present Indefinite The work is done well.
Past Indefinite The work was done last week.
Future Indefinite The work will be done next week.
Present Continuous The work is being done now.
Past Continuous The work was being done when the bell rang.
Future Continuous --------------------------------
Present Perfect The work has been done already.
Past Perfect The work had been done by the end of the last week.
Future Perfect The work will have been done by the end of the week.

 

НЕОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

До неособових форм дієслова в англійській мові відносяться інфінітив, герундій та дієприкметник.

Неособові форми дієслова не виражають часу дії, лица, числа, спосібу.

Неособові форми дієслова лише вказують на співвіднесенність у часі, тобто чи є дія, що виражена їми одночасною з дією або становищем, вираженим особовою формою дієслова, або попереджає йому.

Без поєднання з особовою формою дієслова неособові форми не можуть бути присудком у реченні.

Інфінітив

Infinitive

Інфінітив –це неособова форма дієслова, яка лише називає дію взагалі, безвідносно до того, хто її виконує і коли. Зазвичай, інфінітив сприймають як початкову форму дієслова, яка представляє дієслово в словниках. У всіх своїх формах і функціях інфінітив має частку – to.

 

Форми інфінітива

  Active Passive
Indefinite to call to be called
Continious to be calling -------------
Perfect to have called to have been called
Perfect Continious to have been calling --------------

 

Indefinite Infinitive Active та Passive вживається для відображення дії одночасної з дією дієслова-присудка у реченні.

 

I always manage to get on well with elderly people.

How did you manage to take this photograph?

I am glad to meet you.

Well, you seem to know all about it. (Здається, ти знаєш про це все).

One more in the game seemed now to be concluded. (Здавалося, що один поступ у грі зараз закінчено.)

 

Continuous Infinitive Active вживається для відображення тривалої дії, що здійснюється одночасно з дією дієслова-присудка.

 

I turned round the bookcase and pretended to be looking for a book. (Я повернувся до книжкової шафи й прикунувся, що шукаю книгу.)

She seemed to be glancing over his shoulder. (Здавалося, що вона дивилася через його плече.)

He seemed to be studying the police officer with a slightly wary expression. (Здавалося, що він вивчає офіцера поліції з трохи настородженим вираженням.)

 

Perfect Infinitive Active та Passive вживається для вираження дії, що попереджає дію дієслова-присудка.

 

He seems to have been the last person to talk to her. (Здається, він бул останнім, хто розмовляв з нею.)

She doesn’t seem to have had anything to do with it. (Здається, що вона не мала жодного відношення до цього.)

He seems to have lost sight of her entirely. (Він, здається, зовсім втратив її із виду.)

She went away from here and she seems to have been quite lost sight of. (Вона уїхала звідси і, здаєтьсчя, її зовсім втратили із виду.)

 

Функції інфінітиву у реченні

1.Підмет.

To smoke is harmful for health.

To know everything is to know nothing.

It is easy to formulate this text.

2.Частина складного іменого присудка.

His intention was to get into Parliament.

3.Частина складного дієслівного присудка.

I must work to become a good lawyer.

4.Означення.

The policeman has an excellent opportunity to prevent crime.

Has was the last to leave the office.

5.Обставина.

She has gone home to spend the holidays with her family.

He raised his voice so as to be heard by everybody.

 

Герундій

The Gerund

Герундій – це неособова форма дієслова, яка має властивості іменника і дієслова. Форми герундія утворюються за допомогою закінчення – ing, яке додається до основи дієслова.

 

Форми герундія

  Active Passive
Indefinite Writing being written
Perfect having written   having been written

 

Функції герундія у реченні

1.Підмет.

Smoking is а bad habit.

2.Частина складного іменого присудка.

My aim is reading English books in the original.

3.Прямий додаток.

He suggested going home.

4.Прийменниковий додаток.

I am fond of reading detective stories.

5.Означення.

She had а feeling of having been deceived.

6.Обставина.

He left the room without saying good-bye.

ДІЄПРИКМЕТНИК

(PARTICIPLE)

В англійській мові є два дієприкметника: Participle I й Participle II. Participle I – це неособова форма дієслова, що має властивості прикметника і прислівника. Participle I утворюється за допомогою закінчення – ing, яке додається до основи дієслова.

Participle II – це неособова форма дієслова, що має властивості дієслова і прикметника. Participle II має тільки одну форму – до правильних дієслів додається закінчення –ed, для неправильних дієслів – ІІІ форма дієслова. Основні значення Participle II – стан як результат дії і сама дія.

Форми дієприкметника

  Active Passive
Participle I asking being asked
Participle II ------- asked
Perfect Participle having asked   having been asked

 

Функції дієприкметника І у реченні

1. Означення.

В цій функції дієприкметник може займати місце перед означуваним іменником або після ього:

 

Each force has a police authority – a kind of governing body. Кожний поліцейський підрозділ має свою владу – свого рода правлячий орган.

The Home Secretary makes regulation governing the conditions of service of all police officers. Міністр внутрішніх справ виносить постанови, що регулюють цельові служби усіх офіцерів поліції.

 

2. Обставина.

2.1. Часу. В цій функції дієприкметнику можуть попереджати сполучники when та while:

 

One must be careful (when) crossing the street. Треба бути уважним, коли переходиш вулицю.

Taking his seat he looked at his watch. Заняв своє місце, він подивився на годинник.

Having written several letters he went to post them. Написав декілька листів, він пішов відправити їх.

 

2.2. Причини.

Being very tired with his walk, he soon fell asleep and forgot his troubles.

Устав від прогулянки, він швидко заснув і забув про свої проблеми.

Not knowing what to do he stood back.

Не зная що робити, він відійшов назад.

2.3. Образа дії або супутніх умов:

She just sat there crying silently.

Вона просто сиділа там й мовчки плакала.

2.4. Порівняння:

She stood silently as if thinking about something.

Вона мовчки стояла, наче думала про щось.

Функції дієприкметника ІІ у реченні

1.Означення.

The police service is now a closed service.

Полицейська служба зараз є закритою службою.

The Supreme Court has the rights to declare unconstitutional any law passed by the Congress.

Верховний Суд має право оголошувати неконституційним будь-який закон, прийнятий Конгресом.

 

2.Обставина.

2.1. Часу.

When questioned closely she said that she had not seen her husband lately.

Коли її ретельно допитали, вона сказала, що не бачила свого чоловіка останнім часом.

 

2.2. Умови.

If found guilty of any crime, the accused may have the rights to appeal to a higher court.

Якщо звинувачений визнається винним у будь-якому злочині, він має право подати скаргу у вищій суд.

 

2.3. Порівняння.

She stood motionless as if lost in thought.

Вона стояла нерухомо, наче глубоко задумалася.

2.4. Поступлення.

Her spirit, though crushed, was not broken.

Її дух, хоча й пригнічений, не бул зломлений.

НЕПРЯМА МОВА

(Indirect Speech)

Непрямі питання поділяються на два типа: непрямі питання, що відповідають у прямій мові загальним питанням, та непрямі питання, що відповідають у прямій мові спеціальним питанням.

Непрямі питання, що відповідають у прямій мові загальним питанням, тобто питанням, що починаються з дієслова, приєднуються до дієслівного речення сполучниками if або whether. Ці сполучники відповідно перекладаються часткою чи.

 

I ask you, "Have you informed the police about the theft?"

I wonder whether you have informed the police about the theft.

He asked: "Will you informed the police about the theft".

He asked me if I should informed the police about the theft.

 

Непрямі питання, що відповідають у прямій мові спеціальним питанням, тобто питанням, які починаються з питального слова, приєднуються до головного речення тим же питальним словом, що у непрямому питанні стає сполучниковим словом.

 

Узгодження часів

(Sequence of tenses)

Однією з особливостей англійської мови є правило узгодження часів. Узгодження часів – це залежність часової форми присудка у підрядній частині речення від часової форми присудка у головній частині речення. Правила узгодження часів діють у додаткових підрядних реченнях. Якщо дієслово в головному реченні вжите в минулому часі, то в додатковому підрядному дієслово буде вжите в одному з минулих часів.

 

1. Past Indefinite та Past Continuous – дія в підрядному реченні збігається в часі з головним реченням:

 

I thought you were at home.

She said she didn’t know who the robber was.

I thought you were working at you report.

2. Past Perfect или Past Perfect Continuous – дія в підрядному реченні передує дії головного:

 

I knew that he had made a report at the conference.

He said that he had been working at his report for three days.

We were told that the man had committed a crime.

3. Future-in-the Past – дія в підрядному реченні відбувається після дії головного:

 

I thought I should be in time for lessons.

They were sure they would find the robber.

He said he would have done the work by the end of the work.

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

(COMPLEX SENTENCE)

Розрізняють складносурядні та складнопідрядні речення.

Складносурядні речення складаються з двох або більше речень, які поєднуються між собою сурядними сполучниками або безсполучниковим зв’язком. Сурядні сполучники:

 

and – й, а
but – але
or – або
as well as – також як і
either … or – або … або
neither … nor – ні … ні
not only … but also – не тільки … але й

 

Іноді замість сполучників використовуються сполучникові слова:

 

otherwise – наче however – однак
therefore – тому hence – отже

 

Cложнопідрядні речення складаються з головного й одного або декількох підрядних речень, які поєднуються між собою підрядними сполучниками або сполучниковими словами (відносними займенниками та прислівниками).

Типи підрядних речень визначаються їхньою позицією (функцією), звязком з іменниками, з дієсловами-звязками, синтаксичними відношеннями та сполучниками.

Підрядні речення підмета та дадаткові приєднуються до голо вного речення

сполучниками:

 

that – що whether, if – чи

сполучниковими словами:

who, what, whatever, where, when, why.

 

Підрядні предикативні речення приєднуються до головного

 

сполучниками:

that – що whether, if – чи

 

сполучниковими словами:

who, which, what, when, how, why.

 

Разом з дієсловом-звязкою вони утворюють складний іменний присудок:

 

The most important and disturbing question is whether a general strike is legal.

 

Підрядні означенні речення приєднуються до головного за допомогою сполучникових слів – відносних займенників та прислівників:

 

who – який when – коли
whom – якого where – де, куди
whose – чий, якого why – чому
which, that – котрий    

 

Підрядні обставинні речення виконують функції різних обставин й відповідно поділяються на обставенні речення:

 

1. Місця:

where – де, куди

wherever – де би ні, куди би ні

2. Часу:

when, while - в той час як, коли

as – коли, в той час як

as soon as – як тільки

till, until, as long as – поки, до тех пір поки

before – перш ніж

after – після того як

since – з тих пір як

3. Образа дії:

as – як

as if, as though – наче, якщо

4. Порівняння:

than – чим

as …as – так (такий) же …як

not so … as – не так (такий) … як

the … the – чим …тим

5. Причини:

because – тому що

as – так як

since – оскільки, так як

6. Мети:

that, in order that, so that – щоб, для того щоб

7. Слідства:

so that – так що

so … that – так … що

8. Умови:

if – якщо

unless – якщо ні

in case (that) – у випадку якщо

provided – при умові що

9. Допустиві:

though, although – хоча, незважаючи на те, що.

Слід зазначити, що деякі підрядні сполучники вводять різні типи обставинних речень. Так, сполучник since може вживатися в обставинних реченнях часу та причини.

 

E.g.: More than two centuries have passed since the United States Constitution was adopted.

(since – сполучник часу)

Since the rates are paid by the people in the area of the council there is local financial responsibility between council and electors.

(since – сполучник причини).

Сполучник as може вводити обставинні речення:

а) часу; б) причини; в) образа дії; г) порівняння.

E. g.: 1. As police questioned Miranda, he confessed to a kidnapping and rape.

2. As the police had not told him he could remain silent, he claimed his rights had been violated.

3. The robber left the house as he had entered it.

4. She saw now that she did not love him as some women love their husbands.

ДОДАТОК

ТаблицЯ неправильнИх ДІЄСЛІВ

Infinitive Past Indefinite Participle II Переклад
to be to beat to become to begin to blow to break to bring to build to burn to buy to catch to choose to come to cost to cut to do to draw to drink to drive to eat to fall to feel to fight to find to fly to forget to get to give to go to grow to have to hear to hold to keep to know to lead to learn to leave to lend to let to lose to make to mean to meet to put to read to ring to run to say to see to sell to send to set to shine to shoot to show to shut to sing to sit to sleep to speak to spend to stand to strike to sweep to swim to take to teach to tell to think to throw to understand to wake to wear to win to write was, were beat became began blew broke brought built burnt bought caught chose came cost cut did drew drank drove ate [et] fell felt fought found flew forgot got gave went grew had heard held kept knew led learnt, learned left lent let lost made meant [ment] met put read [red] rang ran said [sed] saw sold sent set shone shot showed shut sang sat slept spoke spent stood struck swept swam took taught told thought threw understood woke wore won wrote been beaten become begun blown broken brought built burnt bought caught chosen come cost cut done drawn drunk driven eaten fallen felt fought found flown forgotten got given gone grown had heard held kept known led learnt, learned left lent let lost made meant met put read rung run said seen sold sent set shone shot shown shut sung sat slept spoken spent stood struck swept swum taken taught told thought thrown understood woken worn won written бути бити становитися починати(ся) дути ломати приносити будувати горіти купляти ловити обирати приходити коштувати різати робити тягти, малювати пити везти їсти падати почувати боротися знаходити літати забувати отримувати давати їхати розсти, вирощувати мати чути, почувати тримати тримати, зберігати знати вести вчитися, узнавати покидати, залишати давати у позику дозволяти губити, втрачати робити, створювати значити зустрічати класти, ставити читати звонити, дзвеніти бігти сказати, говорити бачити продавати посилати поміщати, класти світити, сяяти стріляти показувати зачиняти співати сидіти спати розмовляти витрачати стояти ударяти мести плавати брати навчати розповідати думати кидати розуміти прокидатися носити вигравати писати

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти