ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Основні суфікси прикметників та прислівників

 

Суфікси Приклади Переклади
-able remarkable видатний
-ible extensible розтяжний
-ant, -ent resistant different який має опір різний
-ful successful успішний
-less homeless бездомний
-ous famous відомий
-y sunny сонячний
-ly happily щасливо

 

 

4. Конверсія. Утворення нових слів без зміни написання слів називається конверсією. Найбільш поширеним є утворення дієслів від відповідних іменників. Наприклад:

water - вода to water - поливати

control - контроль to control – контролювати

cause - причина to cause – бути причиною; викликати (щось)

Пам’ятайте, що однакові по формі слова можуть відноситись до різних частин мови, виконувати різні синтаксичні функції і мати різні значення. Таким чином, смислові значення слова залежать від його місця у реченні та від службових слів, що уточнюють граматичну категорію цих слів.

Наприклад:

Іменник – підмет

Light is a form of energy. Світло є формою енергії.

Дієслово – присудок

I seldom light candle. Я зрідка запалюю свічку.

5. В англійській мові іменник дуже часто використовується у функції означення без зміни своєї форми. Конструкція «іменник + іменник + іменник» викликає труднощі при перекладі тому, що іменники стоять підряд. Головним, базовим, словом у такій групі є останнє слово, а всі попередні є означеннями до нього.

Деякі іменники-означення можуть перекладатися прикметниками, наприклад:

cane - тростина cane sugar – тростяний цукор

machine-building industry – машинобудівна промисловість

Однак подібний спосіб перекладу не завжди можливий і часто означення перекладаються іменником з прикметником або іменником у непрямих відмінках. Порядок слів у конструкції визначається змістовими зв’язками між означенням і означувальним словом. Переклад слід починати зправа наліво з останнього іменника, а іменник, що стоїть перед ним у ролі означення, слід перекладати іменником у непрямому відмінку (часто у родовому) або іменником з прикметником, наприклад:

export grain – зерно на експорт

grain export - експорт зерна

6. В англійській мові є ряд дієслів, що використовуються з прийменниками та утворюють нові поняття. Завдяки цим прийменникам порівняно невелика група слів відзначається великою багатозначністю. До цієї групи належать дієслова to get, to be, to go, to put та інші.

У словнику дієслова з прийменниками подаються після основного значення дієслова у порядку алфавіту прийменників.

Наприклад: to go йти; to go on продовжувати

7. У текстах науково-технічного характеру англійські словосполучення часто перекладаються одним словом:

raw materials – сировина

radio operator – радист

construction works – будівництво

Словосполучення з 3-х, 4-х слів може бути перекладено українською мовою двома-трьома словами:

An iron and still mill – металургійний завод

8. Інколи перекладаючи з англійської мови доводиться використовувати описувальний переклад і передавати значення англійського слова за допомогою декількох слів

Наприклад:

Іменник

characteristics – характерні риси

efficiency – коефіцієнт корисної дії

necessities – предмети першої необхідності

output- випуск продукції

solid – тверде тіло

Дієслова і прислівники

to average – виводити середнє число

mainly (chiefly) – головним чином

9. Характерною рисою науково-технічної літератури є присутність великої кількості термінів. Термін – це слово або стійке словосполучення, яке має одне – єдине значення для певної галузі науки і техніки.

Однак у технічній літературі є випадки, коли термін має декілька значень.

Труднощі перекладу полягають у виборі вірного значення багатозначного іноземного терміну. Щоб уникнути помилок, необхідно знати загальний зміст абзацу і спираючись на контекст визначити, до якої галузі знань відноситься поняття, що виражене невідомим терміном. Наприклад: термін reduction можна перекласти як «зниження» або «перетворення» або «приведення» (мат.), або як «відновлення» (хім..), або як «скорочення». Вірне значення можна визначити тільки за контекстом. Тому, перш ніж почати переклад слід спочатку встановити, про що йде мова у абзаці або у даному відрізку тексту.

 

ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ГРАМАТИЧНОГО УСТРОЮ

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.

 

У зв’язку з особливостями історичного розвитку англійської мови у її граматичній системі збереглась мінімальна кількість закінчень.

Граматичні закінчення в англійській мові.

Закінчення   Словотворення
-s іменника 1) у множені 1) 's в присвійному відмінку дієслова У 3-і особі однині У стверджувальній формі теперішнього часу (Present Indefinite Tense)  
-еr прикметник у порівняльному ступені Іменник, який означає діючу особу, апарат, пристрій
-est Прикметник у найвищому ступені  
       
-ed дієслово: 1) в особовій формі простого минулого часу (Past Indefinite Tense) 2) в неособовій формі (Participle II)  
-ing Дієслово в неособових формах: Participle I – дієприкметник теперішнього часу Gerund- герундій Verbal Noun – іменник, що утворений від дієслова  

 

Приклади до таблиці:

– s, ‘s

1. These machines are highly efficient.

Ці машини мають високий коефіцієнт корисної дії.

2. The machine's capacity is high.

Продуктивність ці є її машини висока.

3. Не machines these parts.

Він піддає механічній обробці ці деталі.

-er, -est

lighter легше a teacher вчитель
the lightest самий легкий a lighter запальничка

-ed

Не lighted the lamp.- Він запалив лампу lighted запалений

-ing

lighting – який освітлює (означення), освітлюючи (обставина) (Participle I)

lighting - освітлення (мається на увазі процес) (Gerund)

the lighting - освітлення (Verbal Noun)

 

Для уточнення граматичних функцій слова, що взяте окремо або у реченні, використовуються: 1) стройові (службові) слова; 2) твердий порядок слів.

 

Стройові слова – ознаки
Іменник Дієслово
Артикль a name - ім’я an aim - ціль the machine - машина Передінфінітивна частка to name – називати to aim націлюватися to machine оброблювати механічно
Прийменник in turn - по черзі without result - без результату Модальне чи допоміжне дієслово You must turn to the left. Вам треба повернути наліво. Their efforts will result in success. Їх зусилля приведуть до успіху. They should watch the TV program. Їм потрібно подивитися цю телепе­редачу.
Займенники (присвійні, питальні, неозначені, заперечні, відносні) my work - моя робота his studies - його заняття Whose plans are better? Чиї плани кращі? No vacant seats are left. (Ніяких) вільних місць не залишилося. Займенники (особові, питальні, відносні) I work. Я працюю. Не studies. Він займається. Who plans the research? Хто планує це наукове дослідження? The car which seats 5 persons. Маши­на, яка вміщає (розрахована на) 5 осіб.

 

IV. РОБОТА НАД ТЕКСТОМ

Оскільки головною метою навчання є одержання інформації із іншомовного джерела, особливу увагу слід приділити читанню текстів.

Розуміння іноземного тексту досягається за допомогою двох видів читання:

1) читання з загальним охопленням змісту.

2) вивчаюче читання.

Розуміння усіх деталей тексту не є обов’язковим при читанні тексту, призначений для розуміння загального змісту. Необхідно, не звертаючись до словника, зрозуміти загальний зміст прочитаного.

Читання з охопленням загального змісту складається з наступних вмінь:

а) здогадатися про значення незнайомих слів на основі словотворчих ознак і контексту;

б) бачити інтернаціональні слова і встановити їх значення;

в) знаходити знайомі граматичні форми і конструкції та встановити їх еквіваленти в українській мові;

г) використовувати ілюстративний матеріал, схеми, формули та таке інше, що є у тексті;

д) використовувати знання за фахом та загально-технічним предметам як основу змістової та мовної здогадки.

Повне і чітке розуміння тексту здійснюється шляхом вивчаючого читання. Вивчаюче читання включає вміння самостійно проводити лексико-граматичний аналіз, використовуючи знання загально-технічних і спеціальних предметів.

Працюючи над текстом слід розвивати навички адекватного перекладу з використанням галузевих, термінологічних та словників скорочень.

 

V. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти