ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Кількість контрольних робіт за курс навчання визначена навчальним планом академії і складає 3 контрольних роботи, по одній у кожному семестрі:

І семестр – контрольна робота № 1

ІІ семестр – контрольна робота № 2

ІІІ семестр – контрольна робота № 3

2. Кожна контрольна робота має п’ять варіантів. Ви повинні виконувати один з 5-ти варіантів відповідно до вашого шифру (номеру залікової книжки).

Студенти, шифр яких закінчується:

на 1або 2 виконують варіант № 1;

на 3 або 4 виконують варіант № 2;

на 5 або 6 виконують варіант № 3;

на 7 або 8 виконують варіант № 4;

на 9 або 0 виконують варіант № 5;

 

Контрольна робота №3 також складається з 5 варіантів, але кожний варіант має по 3 три різних тексти за фахом для перекладу

Текст 1 призначено для спеціальностей 090520, 090507

Текст 2 призначено для спеціальностей 092501, 091501, 080402

Текст 3 призначено для спеціальності 070801

3. Виконувати письмові контрольні роботи слід у окремому зошиті. На обкладинці зошита напишіть обов’язково номер контрольної роботи, шифр (номер залікової книжки), варіанти відповідно до шифру, своє призвіще.

4. Контрольна робота повинна виконуватись акуратно, чітким почерком. При виконанні контрольної роботи залишайте у зошиті широке поле для зауважень, пояснень та методичних вказівок рецензента.

Матеріал контрольної роботи слід розташувати у зошиті наступним чином:

Ліва сторінка Права сторінка
Поля Англійський текст Український переклад Поля
       

 

5. У кожній контрольній роботі дається текст для усного та письмово перекладу. Один або два абзаци тексту призначені для читання без словника з метою перевірки вмінь виділення основної думки абзацу. Після тексту дається контрольне запитання за допомогою якого перевіряється наскільки вірно і точно ви зрозуміли думку, що викладена у абзаці (або абзацах). Нижче пропонується декілька варіантів відповідей. Серед цих варіантів необхідно знайти той що найбільш вірно і чітко відповідає на поставлене запитання.

6. Виконані контрольні роботи направляйте для перевірки і рецензування у академію у встановлені терміни.

7. Якщо контрольна робота виконана без урахування вказівок або неповністю, вона повертається без перевірки.

 

VІ. ВИПРАВЛЕННЯ РОБОТИ НА ОСНОВІ РЕЦЕНЗІЇ

1. Одержавши рецензію на контрольну роботу уважно прочитайте її, ознайомтесь з зауваженнями рецензента та проаналізуйте помилки знайдені у роботі.

2. Керуючись вказівками рецензента проробіть ще раз навчальний матеріал. Усі речення в яких були знайдені орфографічні та граматичні помилки або неточності перекладу, перепишіть начисто у виправленому вигляді у кінці контрольної роботи.

3. Відрецензовані контрольні роботи є навчальними документами, які зберігаються на кафедрі; пам’ятайте, що під час заліку або іспиту здійснюється перевірка засвоєного матеріалу, що увійшов у контрольні роботи.

 

VІІ. ПІДГОТОВКА ДО ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ

У процесі підготовки до заліків та іспитів рекомендується:

1. Повторно прочитати і перекласти рекомендовані тексти;

2. Переглянути матеріал відрецензованих контрольних робіт;

3. Виконати вправи з граматики та лексики рекомендованого посібника чи підручника для самоперевірки.

4. Повторіть матеріал з розмовної практики

 

VIII. рекомендована література

 

1. Андрианова Л.Н., Багрова Н.Ю., Ершова Э.В. „Учебник английского языка для технических вузов”, Москва, Высшая школа, 1980.

2. Курашвили Е.И., Михалкова Е.С. „Учебник английского языка для технических вузов”, Москва, Высшая школа, 1991.

3. Ямпольский Л.С., Ятель Г.П., Реголянт Е.Е. „Учебник английского языка”, Львов, Вища школа, 1979.

4. Новицкая Т.Л. „Учебник английского языка для заочных технических вузов”, Москва, Высшая школа, 1974

5. Олійник Л.Й. „Англійська мова для початківців”, ОДАХ, 2004.

6. Англо-русский словарь по холодильной технике. Сост. Розенберг М.Б., 1966.

7. Англо-русский политехнический словарь. Сост. Чернухин А.Е., 1962.

8. Англо-русский физический словарь. Сост. Толстой Д.М., М: Советская энциклопедия, 1968.

9. Розенберг М.Б. Англо-русский словарь по холодильной и криогенной технике. Москва: « Русский язык», 1978.

10. OXFORD Dictionary of Computing for learners of English, Oxford University Press, 1996.

11. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля, Львів: «Львівська політехніка», 2000.

12. Шевченко В.Є. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп’ютерної термінології. – К: Либідь, 2006.

13. Англо-український словник з граматичним коментарем. – Під ред. О.Ю. Леонтьєвої, к.п.н.,доцента каф. англ. мови ХДПУ ім. В.С. Скороводи. - Харків: ПО Торгсинплюс, 2007.

14. Жлусієнко О.М. English-Ukrainian dictionary. – Київ: Академія, 1998. Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки/ Уклад.: А.Б.Бартків та ін. - К.: Вища школа, 1995.

15. Коссак О.М. Маньковский С.Л. Англо-український-російський словник з інформатики та обчислювальної техніки. Львів: Світ, 1994.

16. L. Oliynik English-Ukrainian Terminological Minimum and Thesaurus for students of Energetics (low temperature engineering). ОДАХ. 2003

17. O. Norenko, O. Popel English-Ukrainian Vocabulary Minimum and Thesaurus for students of Ecology, ОДАХ. 2003.

18. кофман В.І., Лось В.Й. англо-російсько-український словник-мінімум з обчислювальної техніки. ОДАХ. Одеса -2004.

 


 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Контрольне завдання № 1

 

Для того, щоб вірно виконати завдання №1, потрібно засвоїти наступні розділи курсу англійської мови за рекомендованим підручником.

 

1. Іменник.Множина. Артикль та прийменник, як показники іменника. Визначення відмінків в англійській мові за допомогою прийменнків і закінчення - s. Іменник в функції означення та його переклад на українську мову.

2. Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Конструкції типу the more………the less.

Числівник.

4. Займенники: особові, присвійні, зворотні,вказівні, питальні, неозначені.

5. Дієслово. Форма теперішнього (Present), минулого (Past) та майбутнього (Future) часу групи Indefinite активного стану дійсного способу. Відмінювання дієслова to be, to have, to do в Present, Past и Future Indefinite. Наказовий спосіб та його заперечна форма.

6. Просте поширене речення: прямий поря­док слів у розповідному та спонукальному реченнях у стверджувальній та заперечній формах; зворотній порядок слів питального речення. Конструкція there is (are).

 

Використовуйте наступні зразки виконання вправ.

ЗРАЗКИ ВИКОНАННЯ 1 (ДО ВПР.1)

Граматична функція закінчення -s

1. The students attend lectures and seminars on the History of Ukraine. Студенти відвідують лекції та семінари з історії України.
Lectures - множина іменника a lecture лекція.  
2. Не lectures on political economy. Він читає лекції з політичної економії.
Lectures- 3-е особа однина дієслова to lecture в Present Indefinite.

 

3. My brother's son is a student. Син мого брата - студент.
В слові brother's - закінчення присвійного відмінка іменника в однині  
4. My brothers' sons are students. Сини моїх братів - студенти.
Слово brothers' - форма присвійного відмінку іменника а brother в множині.    

КОНТРОЛЬНА РОБОТА№ 1

ВАРІАНТ №1

I. Перепишіть наступне речення. Визначте, до якої частини мови належать слова, оформлені закінченням -s і яку функцію це закінчення виконує, тобто чи є воно:

а) показником 3-ої особи однини в Present Indefinite;

б) ознакою множини іменника;

в) показником присвійного відмінку іменника.
Перекладіть речення на українську мову.

1. The "Big Ben" clock weighs 13.5 tons.

2. Most of London's places of interest are to the north of the river Thames.

3. Hyde Park covers 360 acres.

ІІ. Перепишіть наступні речення та перекладіть їх, звертаючи увагу на особливості перекладу означень, виражених іменником.

1. The bus stop is not far from here.

2 Several Kiev University physicists work at this problem.

3. There are only daylight lamps in this room.

III. Перепишіть наступні речення, які містять різні форми порівняння, і перекладіть їх на українську мову:

1. One of the most famous buildings in England is St. Paul's Cathedral.

2. This room is smaller than that one.

3. The longer is the night, the shorter is the day.

IV. Перепишіть та письмово перекладіть речення українською мовою, звертаючи увагу на переклад неозначених та заперечених займенників.

1. At some of the London Underground stations there are lifts, others have esca­lators.

2. Any student of our group can speak on the history of London.

3. No park in London is as popular as Hyde Park.

V. Перепишіть наступні речення, визначте в них видочасові форми дієслова та вкажіть їх інфінітив; перекладіть речення українською мовою.

1. This student first came to Kiev two years ago.

2. The port of London is to the east of the City.

3. In a few days she will leave for Yalta.

VI. Прочитайте і усно перекладіть на українську мову з 1-го по 8-й абзаци тексту. Перепишіть та письмово перекладіть 1, 2, 3, 6 і 7-й абзаци.

LONDON

1. London is the capital of Great Britain. It lies in the South East of England on both banks of the river Thames. London is one of the largest cities in the world and the largest port and industrial town in England. London is more than twenty centuries old.

2. The heart of the capital is the City. The territory of the City is only about one square mile, but it is the financial and business center of the country. It contains almost all important English banks and offices.

3. The West End of London is famous for its beautiful monuments and palaces, fine parks, fashionable shops and big hotels. The East End is quite different from the West End; it is the district of factories, plants, and the docks. The main branches of industry are machine-building, shipbuilding, metal-processing, and others.

The narrow streets and poor houses of the East End present contrasts to the homes of the rich people in the West End.

4. There are many places of interest in London. One of them is Trafalgar Square with the Nelson's monument 185 feet high.

Buckingham Palace is the royal residence. Westminster Abbey is one of the most beautiful buildings in London. It contains the memorials of many famous citizens of Britain.

5. Across the road from Westminster Abbey are the Houses of Parliament, the seat of the British government. The clock tower towers over the Houses of Parliament. It con­tains "Big Ben" - one of the largest clocks in the world.

6. The Tower of London is one of the most interesting places in London. It was a fortress, a royal residence, a prison, now it is a museum. Not far from the Tower you can see the Tower Bridge one of the finest bridges in London.

7. London is famous for its green parks. Hyde Park is the most popular of them. It is the greatest park in London as well.

8. London is the center of the country's cultural life. There are many picture galleries and museums there. The National Gallery houses a priceless collection of paintings. The famous British Museum is one of the best museums in the world.

VII. Прочитайте 8-й абзац та питання до нього. З приведених варіантів відповіді вкажіть речення, яке містіть вірну відповідь на поставлене питання:

What does the National Gallery house?

1. The National Gallery and the British Museum are centers of the cultural life in London.

2. A number of writers gathered materials for their works in the British Museum.

3. The National Gallery houses a priceless collection of paintings.

 

 


Варіант № 2

I. Перепишіть наступні речення. Визначте, до якої частини мови належать слова, оформлені закінченням -s і яку функцію це закінчення виконує, тобто чи є воно:

а) показником 3-ої особи однині в Present Indefinite;

б) ознакою множини іменника;

в) показником присвійного відмінку іменника.
Перекладіть речення на українську мову.

1. Odessa exports a great variety of goods.

2. Last month my friend read a very interesting book on the history of Odessa.

3. The inhabitants of Odessa are very fond of their city.

ІІ. Перепишіть наступні речення та перекладіть їх, звертаючи увагу на особливості перекладу означень, виражених іменником.

1. The students of our group will go to the State Archeological Museum tomor­row.

2. This is the building of the Odessa Picture Gallery.

3. Teams of figure skaters and ice-hockey players undergo intensive training at the Sports Center of the capital.

III. Перепишіть наступні речення, які містять різні форми порівняння, і перекладіть їх на українську мову:

1. Arcadia is one of the most favorite places of the Odessites.

2. The more I thought of the plan, the less I liked it.

3. Your translation is better than mine.

IV. Перепишіть та письмово перекладіть речення на українську мову, звертаючи увагу на переклад неозначених та заперечених займенників.

1. Some 2000 people attend a yachting club in Odessa.

2. Does he know any foreign language?

3. Any exhibit of this museum is valuable.

V. Перепишіть наступні речення, визначте в них видочасові форми дієслова та вкажіть їх інфінітив; перекладіть речення на українську мову.

1. One of Odessa pharmacies functions for more than 100 years.

2. The construction of the Odessa sea port began at the end of the 18-th century.

3. In two years my brother will become an engineer.

VI. Прочитайте і усно перекладіть на українську мову с 1-го по 5-й абзаци тексту. Перепишіть та письмово перекладіть 1-й та 2-й абзаци.

ODESSA

1. In the 15-th century we have the earliest written mention of the settlement and trading wharf Kachibey, the most direct antecedent settlement to Odessa. The name of the place has varied many a time: Kotsubeyev, Kachibey, Gadjibey, Adjibey.

The Sultan Turkey and its vassal, Crimean Khan, turned the most fertile region, the Northern Black Sea Coast, into devastated land. Kachibey was in ruins. Having captured foreign lands the Ottoman Empire wished to consolidate them. With this pur­pose the Turks fortified the Ochakov, Bendery, and Akkennan fortresses, built the new mighty fortress of Izmail and a number of smaller forts.

2. One of the last was erected in 1764 on the shore, just where the trees of the Primorsky Boulevard rustle with their leaves today. The fortress was surrounded by a wall with loop-holes and round towers. The part of the town where at present there is Suvorov street and the port itself has later been built on a man-made embankment.

The second half of the 17th century and the 18 th century were marked by victo­ries of the Russian and Ukrainian people in their joint efforts to liberate their land from the Tartar and Turkish invaders.

3. The Russian-Turkish War of 1787-1791 was the final stage of this struggle. The Russian army under the command of A. Suvorov won one victory after another. There are many legends about the name of the city.

4. However, the most truthful one is that the name of the town commemorates the ancient Greek colony Odessos which was situated in the 6-th century В.С. on the northern coast of the Black Sea (later Varna originated on the ruins of the real colony). In the 20-th century periods of peaceful construction in Odessa happened to be very short. The most brilliant feat that Odessa has performed was the one made in the years of the Great Patriotic War (1941-1945).

5. For the 73-day heroic defense the city was awarded the title of a Hero-city. Nowa­days Odessa is one of the largest cities of Ukraine. It is a political, industrial, scientific and cultural center.

VII. Прочитайте 5 абзац і питання до нього. Вкажіть номер речення, яке має вірну відповідь на поставлене питання.

What is most brilliant feat performed by Odessa?

1.......... the struggle against the Tartar and Turkish invaders.

2.......... the struggle against the Entente troops.

3.......... the struggle against the German fascists.

ВАРИАНТ № 3

I. Перепишіть наступні речення. Визначтe, до якої частини мови належать слова, оформлені закінченням - s і яку функцію це закінчення виконує, тобто чи є воно:

а) показником 3-ої особи однини в Present Indefinite;

б) ознакою множини іменника;

в) показником присвійного відмінку іменника.
Перекладіть речення на українську мову.

1. The lecturer gave several examples of the Sevastopol scientists’ international ties.

2. The foundation of Sevastopol dates back to 1783.

3. The author mentions this phenomenon in his article.

ІІ. Перепишіть наступні речення та перекладіть їх, звертаючи увагу на особливості перекладу означень, виражених іменником.

 1. In this temperature range we use special equipment.
 2. The State Emblem of Ukraine is the trident.
 3. Not long ago our family moved into a large three-room flat.

III. Перепишіть наступні речення, які містять різні форми порівняння, і перекладіть їх на українську мову:

 1. The more I studied the English language, the more I liked it.
 2. My friend is one of the best students of our group.
 3. This room is smaller than that one.

IV. Перепишіть та письмово перекладіть речення на українську мову, звертаючи увагу на переклад неозначених та заперечених займенників.

1. No student of that group studies Spanish.

2. Some five hundred people were present at the conference.

3. Have you got any books on chemistry?

V. Перепишіть наступні речення, визначте в них видочасові форми дієслова та вкажіть їх інфінітив; перекладіть речення на українську мову.

 1. The dean will come here later.
 2. The student made no mistakes in his translation.
 3. Ilyichevsk has one of the largest trade ports of Ukraine.

Прочитайте и усно перекладіть на українську мову с 1-го по 6-й абзаци тексту. Перепишіть та письмово перекладіть 1, 2, 4, 5 і 6-й абзаци.

WASHINGTON, D.C. (DISTRICT OF COLUMBIA)

1. In the early days the government offices of the USA were located first in one city, then in another. Finally, in 1790, Congress decided that a capital city should be built. On a cold spring morning in 1791, George Wash­ington, the first president of the USA, and six other men took a horseback ride to choose the land on which the capital was to be built. They rode through the wilderness, along the Potomac River till they came to a place that looked good for them. They chose a plot of ground partly in Maryland and partly in Virginia.

In 1800 government offices were moved into the young city. Since then the nation's capital called Washington has kept on growing. Now, the city with beautiful buildings, fine monuments, and' green parks is a magnet that draws people from all over the world.

2. Located here are the centres of the three branches of the federal government: the Capitol, be­gun in 1793 for Congress, of the legislative branch of government; the White House, home to every presi­dent except George Washington, home to the presi­dent, head of the executive "branch of government; and the Supreme Court, the head of the judicial branch of government, completed in 1935. All are open for tours, as are a number of other public buildings including the Federal Bureau of Investigation, which is responsible for investigating criminal viola­tions of federal law.

3. Washington is not a very large city. There is a law in Washington against building structures higher than the Capitol. So the City skyline presents a dif­ferent appearance from New York City with its sky­scrapers. The Capitol, where the Congress meets, is a very beautiful building with white marble columns.

When designed in 1790's, the streets of Wash­ington were planned so that they would reach out in all directions from the Capitol Building — like the spokes of a wheel. The streets were given the names of states. For example, Pennsylvania Avenue runs from the Capitol to the White House. It has been the route of many parades — some sad, some glad. When a new President goes into office, there is always a parade along Pennsylvania Avenue to honour the occasion.

4. The White House, the residence of the president, is the oldest public structure in the capital and one of the most beautiful. It is said that in 1812, when Eng­land was at war with America, the British captured the city and some buildings including the Capitol and the house of the president were set on fire. In 1814, in order to hide the marks of the fire, the brown stone walls of the president's home were painted white and it has been the "White House" ever since.

5. Washington is a city of monuments and its most famous pay tribute to Presidents Washington, Jef­ferson, and Lincoln. There is also the Vietnam Veterans Memorial, which has become the city's most pop­ular monument since its dedication in 1982.

6. Millions of tourists visit the capital of the USA all year round. The best tour-season, Americans believe, is the early spring in April when the prevalent Japa­nese cherry trees are in bloom. There is too much to see in Washington for just a short stay, and many return again and again to revisit favourite places and discover new ones.

VII. Прочитайте 3 абзац і письмо дайте відповідь на питання.

 1. In what way was Washington planned?

 

 

ВАРИАНТ № 4

I. Перепишіть наступні речення. Визначте, до якої частини мови належать слова, оформлені закінченням - s і яку функцію це закінчення виконує, тобто чи є воно:

а) показником 3-ої особи однині в Present Indefinite;

б) ознакою множини іменника;

в) показником присвійного відмінку іменника.

Перекладіть речення на українську мову.

1. Lviv lies on the watershed of the Dniester and the Vistula.

2. One of the 18th century chemist's shops in Lviv is a museum now.

3. Each year brings new changes to the town.

ІІ. Перепишіть наступні речення та перекладіть їх, звертаючи увагу на особливості перекладу означень, виражених іменником.

1. During its many-century-old history Lviv experienced a lot of dramatic events.

2. In the XVI century only the wealthiest people in Lviv could build six-window houses.

3. The town Arsenal is a long one-story building.

III. Перепишіть наступні речення, які містять різні форми порівняння, і перекладіть їх на українську мову:

1. The more experiments we carry out, the more data we obtain.

2. The central square is one of the busiest sections in Lviv.

3. The Art Gallery of Lviv has many paintings by the most famous artists of the past and present.

IV. Перепишіть та письмово перекладіть речення на українську мову, звертаючи увагу на переклад неозначених та заперечених займенників.

1. Nobody knew anything about this exhibition.

2. Peter the Great lived in Lviv for some months.

3. Any part of the town is of interest.

V. Перепишіть наступні речення, визначте в них видочасові форми дієслова та вкажіть їх інфінітив; перекладіть речення на українську мову.

1. The fortress was the centre of the town.

2. Merchants from Lviv made frequent visits to Krakow, Prague, Paris and other cities,

3. The Lviv Polytechnical University has over 22,000 students.

VI. Прочитайте і усно перекладіть на українську мову з 1 по 5 абзаци тексту. Перепишіть та письмово перекладіть 1, 2, 3 та 5 абзаци.

LVIV

1. Lviv is one of the most remarkable towns in Ukraine. It was founded in the middle of the 13-th century by Prince Daniil Galitsky and named in the honour of his son Lev. The town was constantly assaulted by Tartar-Mongol hordes, Polish, Hungarian, and Lithuanian invaders. During its seven-hundred-year old history, Lviv has been a centre of political and military struggle. It has survived hundreds of fires, scores of wars, sieges and assaults. Many a tale lies buried within the walls of ancient buildings. Glory and valour, humour and gaiety, grief and tragedy came and went in its past.

2. The city occupies an area of 111 km2. It lies on the watershed of the Dniester and the Vistula, on the eastern slope of the Carpathians.; Its climate is continental. The population is about a million people.

3. Now Lviv is an important industrial and cultural centre. It produces buses, TV sets, automatic cranes, motor bicycles, electronic tubes and household lamps, shoes, knitted wear and confectionery.

4. There are many theatres, museums, monuments, parks, gardens and boulevards in Lviv. It is a town of students and scholars. Over 50000 students study at about a dozen of higher educational establishments. The State University of Lviv named after Ivan Franko is one of the oldest in Last Europe. Founded in 1661 the University is a huge complex of scientific establishments including a computer centre, botanical gardens, observatories (astronomical and geophysical), an agro-biological station in the Carpa­thians, a geological centre on the Dniester and museums of paleontology, zoology, soil science, etc. The University has an excellent scientific library, a publishing house, and a printing shop.

5. Such is the general outline of the complex history of Lviv, one of the most beautiful and original towns of the country.

VII. Прочитайте 4 абзац тексту і письмово дайте відповідь на питання:

How many students study at Lviv higher schools?

ВАРИАНТ № 5

I. Перепишіть наступні речення. Визначте, до якої частини мови належать слова, оформлені закінченням - s і яку функцію це закінчення виконує, тобто чи є воно:

а) показником 3-ої особи однині в Present Indefinite;

б) ознакою множини іменника;

в) показником присвійного відмінку іменника.
Перекладіть речення на українську мову.

1. A well-known scientist works at this research-production association.

2. The students' hostel is within 30 minutes' walk from the University.

3. Numerous enterprises of Kyiv produce all kinds of consumer goods.

ІІ. Перепишіть наступнi речення та перекладіть їх, звертаючи увагу на особливості перекладу означень, виражених іменником.

1. The average winter temperature in Ukraine varies from -20°C to -3, -5°C in the North and in the South respectively.

2. We have a large State Art museum in our city.

3. The scientists developed new synthetic rubber products.

III. Перепишіть наступнi речення, які містять різні форми порівняння, і перекладіть їх на українську мову:

1. Kyiv is one of the largest European cities.

2. The more you study, the more you know.

3. Automatic devices make labour safer and easier.

IV. Перепишіть та письмово перекладіть речення на українську мову, звертаючи увагу на переклад неозначених та заперечених займенників.

1. Any park in Kyiv is picturesque.

2. At the end of the last century some painting schools were organized in Kyiv. Odessa, and Kharkov.

3. We saw no ruins in Kyiv.

V. Перепишіть наступнi речення, визначите в них видочасові форми дієслова та вкажіть їх інфінітив; перекладіть речення на українську мову.

1. Kyiv was the cradle of the Russian and the Ukrainian peoples.

2. Ukraine produces sugar both for her own needs and for export.

3. If you visit Kyiv in spring, you will see chestnut trees in blossom.

VI. Прочитайте і усно перекладіть на українську мову з 1-го по 5-й абзаци тексту. Перепишіть та письмово перекладіть 2, 3, 4 абзаци.

KYIV

1.Kyiv is the capital of Ukraine. It is one of the oldest cities of Europe and therefore there are many historical places in it. It was the capital of ancient Rus.

2.Kyiv is famous not only for its history, but for its beauty. It is situated on the pictur­esque banks of the Dnieper River. Kyiv's monuments of the past attract a lot of visi­tors. They are impressed by Kyiv-Cave Monastery which stands on the green hill above the Dnieper and its sparkling gold cupolas can be seen from outside the capital. Another ancient monument – St. Sophia's Cathedral is a state architectural and historic preserve. It was founded in 1037 during the reign of Yaroslav the Wise. Shevchenko Memorial, Askold's Grave, Church of St. Andrew are also worth sightseeing. In the park of Immortal Glory there is a Tomb of Unknown Soldier, over which an eternal fire burns.

3.Nowadays Kyiv is a large political, industrial, scientific, and cultural centre of Ukraine. Its population equals nearly 3 million people. It is the seat of Verkhovna Rada and the Cabinet of Ministers.

4.Kyiv is the centre of Ukrainian culture. There are a lot of museums in it. Many re­search institutes and higher educational establishments are to be found here. The Ukrainian Academy of Sciences gave the country many outstanding scientists. Kyiv is famous for its theatres and concert halls such as Taras Shevchenko Opera and Ballet Theatre, Musical Comedy Theatre, Puppet Theatre, the Concert Hall "Ukraina" and others.

5.The green banks and hills, plentiful flowerbeds, wonderful beaches of the Dnieper, Khreshchatik, one of the widest and beautiful streets in our country – all this adds up to the beauty of the Ukrainian capital.

VII. Прочитайте 2 абзац і питання до нього. Вкажіть номер речення, яке має вірну відповідь на поставлене питання.

When was St. Sophia's Cathedral founded?

 1. It was founded in the 14-th century.
 2. It was founded two centuries ago.
 3. It was founded in 1037 during the reign of Yaroslav the Wise.

 

 

Контрольне завдання №2

 

Для того, щоб вірно виконати завдання № 2, потрібно засвоїти наступні розділи курсу англійської мови за рекомендованим підручником.

1. Видочасові форми діеслова:

а) активний стан – форми Indefinite (Present, Past, Future); форми Continuous (Present, Past, Future); форми Perfect (Present, Past, Future);

б) пасивний стан – форми Indefinite (Present, Past, Future).

Особливості перекладу пасивних конструкцій на українську мову.

2. Модальні дієслова:

а) модальні дієслова, які виражають можливість:

can (could), mayта еквівалент дієслова сап – to be able to;

б) модальні дієслова, які виражають зобов’язання:

must,його еквіваленти to have to, to be to; should.

3. Прості неособові форми дієслова:

Participle 1 (Present Participle), Participle II (Past Participle) у функціях означення та обставини. Gerund – герундій прості форми.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти