ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2: Граматика: Морфологія

Мета роботи:сформувати поняття про засоби словотворення; сформувати поняття про артикль, навчитися вживати артиклі з іменниками в однині та множині, ознайомитися та засвоїти засоби утворення відмінків та множини іменників; засвоїти форми англійських займенників; навчитися утворювати ступені порівняння прикметників і прислівників; знати кількісні числівники і порядкові числівники, уміти вживати числівники у дробах і датах; знати та вміти використовувати основні прийменники місця, часу, напряму в усному мовленні та на письмі; знати та вміти використовувати основні сполучники сурядності та підрядності у мовленнєвій діяльності.

План вивчення теми

1. Поняття про засоби словотворення.

2. Поняття про артикль. Уживання означеного і неозначеного артиклів з іменниками.

3. Відмінки та множина іменників.

4. Займенники (особові, присвійні, заперечні, зворотні, вказівні, питальні, неозначені).

5. Прикметники.

6. Прислівники.

7. Кількісні, порядкові числівники, дроби.

8. Прийменники місця, часу, напряму.

9. Сполучники сурядності та підрядності.

 

Методичні рекомендації до вивчення теми

1. Величезну роль у поповненні словникового запасу відіграє словотвір.

Ознайомтеся із засобами словотворенням – з афіксацією, конверсією та словоскладанням.

 

Афіксація (суфікси, префікси)

Суфікси можуть змінювати частини мови і значення слів, у слові вони стоять після кореня.

Суфікси іменника:

er/or – вказуєна особу, яка виконує дію, виражену дієсловом, або на предмет, яким виконується дія: manager (завідувач, керівник, директор), owner (власник).

ее –employee (службовець, що працює за наймом). Наголос, як правило падає на суфікс.

іоп – (tion) – утворює іменники від дієслова: competition (конкуренція)

ity – capacity (здібність, здатність), commodity (товар)

ness – weakness (слабкість), happiness (щастя)

ship – partnership (партнерство), friendship (дружба)

ment – development (розвиток), requirement (вимога, потреба)

y – century (століття), discovery (відкриття)

ist – вказує на людей, які мають відношення до галузевої науки, віросповідання, ідеології, означає професію: economist (економіст).

 

Суфікси прикметника

able/ible –comfortable (зручний), flexible (гнучкий)

ful – означає повну наявність якості: useful – (корисний)

ish – означає – повну відсутність якості: useless (некорисний)

ant – important (важливий)

ous – furious (лютий)

ive – productive (виробничий)

al – legal (законний)

ic – scientific (науковий), economic (економічний).

 

Суфікси дієслова:

ate – evaluate (оцінювати)

ise (or ize) – утворює дієслово від прикметника:authorize (уповноважувати)

ify – identify (ототожнювати).

 

Суфікс прислівника – ly:

early – (рано), hardly – (ледве).

 

Суфікси числівників:

teen – утворює числівники від 13до 19: thirteen (тринадцять)

ty – утворює числівники, що позначають десятки від 20до 90: twenty (двадцять)

th – утворює порядкові числівники від 4: the fourth (четвертий)

Числівники the first (перший), the second (другий), the third (третій) не мають цього суфікса.

Префікси

Префікс – частина слова, що стоїть перед коренем. Він надає слову різних значень. Префікси dis, in, im, um часто вживаються для того, щоб надати прикметникам та іншим частинам мови заперечного значення: disagree (не погоджуватися), uncomfortable (незручний), unsafe (небезпечний).

Інші префікси:

Anti –проти -

Micro –маленький

Macro –великий

Multi –багато -

Over –пере -

Pre –перед, - до -

Sub –під –

Under – недо –

Co –разом

Re –пере – б(ще раз) –

Ex –колишній

Inter -між, взаємно -

При перекладі слів зверніть увагу на зворотну частину self (самостійне, власне): self - study – самостійне вивчення

 

Конверсія

Конверсія – це утворення нових слів із існуючих уже в мові слів без зміни їх написання. Найбільш розповсюдженим є утворення дієслів від іменників.

Наприклад:

trade (торгівля) – to trade (торгувати)

tax (податок) - to tax (оподаткувати)

Збіг форм зустрічається також у прикметниках і дієсловах.

Наприклад:

double (подвійний),

to double (подвоювати).

Іноді дієслова набувають іншого наголосу.

Наприклад:

'increase (збільшення) – to in'crease (зростати);

'produce (продукція) – to pro'duce (виробляти).

Бувають випадки, коли дієслово змінює своє значення.

Наприклад:

combine (комбайн, синдикат) – to combine (поєднувати, комбінувати).

 

Словоскладення

Словоскладенням називається спосіб утворення нових слів шляхом поєднання двох слів в одне. Вони пишуться разом або через дефіс. Наголос, як правило, падає на перше слово:


taxpayer – платник податків

wholesaler – оптовий торговець

well-being – добробут

Вправа 1. Закінчіть речення за поданими нижче словами, утвореними за допомогою суфіксів ist, ee, or/er, Перекладіть речення.

Наприклад: A person who writers books, a writer.

1. A person who acts in a theatre, …

2. A person to whom a letter is addressed, …

3. A person who carries out researches, …

4. A person who deals with financial documents, …

5. A person who makes programs for computers, …

6. A person who buys goods, …

7. A person who sells goods, …

 

*A buyer, a bookkeeper, a seller, an addressee, an actor, a researcher, a programmer  

Вправа 2. A) Ліворуч напишіть усі слова, які означають людину (її фах), праворуч – предмети. Перекладіть слова.

 

A type-writer, a record-player, a cleaner, a drinker, a shareholder, a manager, an order, a dealer, a transfer, a charter.

 

Б) Утворіть із поданих слів нові слова за допомогою префікса dis, запам’ятайте їх значення.

Наприклад: count n - рахунок, підрахунок,

discount n – знижка, облік векселів, облікова ставка.

Credit n – довіра

Ability n – здатність

Agreement n – узгодження

Cover v – покивати, охоплювати

Unite v – об’єднати(ся).

 

В) Розберіть на складові частини такі слова, визначте частини мови, і напишіть їх значення:

1. unemployment

2. respectability

3. unchangeable

4. unpurchasable

 

Г) Напишіть значення складних слів, визначте з яких слів вони складаються:

postcard auto market

airport householder

railway balance-sheet

housewife shareholder

2.1. Прочитайте уважно інформацію про англійський артикль:

Артикль служить для визначення іменника. У сучасній англійській мові вживається два артиклі: неозначений артикль a (an)та означений артикль the.

За змістом артиклі aі anтотожні.

Форма авживається перед словами, що починаються з приголосного звука, а форма an– перед словами, що починаються з голосного звука. Прочитайте вголос сполучення артикля з іменниками:

 

aday – день anapple – яблуко

apicture – картина an aunt – тітка

 

Неозначений артикль a (an)вживають, коли треба виділити який-небудь предмет із одного класу однорідних предметів: This is a table. Це стіл.

Неозначений артикль вживається тільки зі злічуваними іменниками в однині. Перед незлічуваними іменниками або перед злічуваними іменниками в множині неозначений артикль не вживається, але перед ними можуть стояти займенники some, any: He has not got any money.- У нього немає грошей.

I have some books on Economics. – У мене є книжки з економіки.

Означений артикль the вживають, коли треба вказати на конкретний предмет (предмети) або особу (особи). Означений артикль свідчить про те, що із ситуації (контексту) зрозуміло, про який саме предмет або особу йде мова:

The book is very interesting. – Книга дуже цікава.

The tall boy near the window is my brother.Високий хлопець біля вікна – мій брат.

Означений артикль вживається з іменниками як в однині, так і в множині.

Вправа 3. Визначите, який артикль (означений чи неозначений) слід вжити перед підкресленими іменниками у реченнях:

1. У квартирі три кімнати. Це – вітальня.

2. У кутку кімнати стоїть шафа.

3. Де діти? – Вони у дитячій кімнаті.

4. Відкрий вікно, будь ласка.

5. Я бачу сад.Сад досить великий і гарний.

6. Хочеш чашечку кави?

7. Фільм був досить нудний.

2.2. Назви континентів, країн, міст і сіл вживаються, як правило, без артикля: Europe, Poland, Paris, Borodino.

Як виняток, назви деяких країн і місцевостей вживаються з означеним артиклем: the NetherlandsНідерланди, the PhilippinesФіліппіни, the CaucasusКавказ, the CrimeaКрим.

Назви країн, що складаються із загального іменника з одним або кількома означеннями, вживаються з означеним артиклем: the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Означений артикль мають назви континентів, країн, міст, якщо вони вжиті з означенням, яке вказує на певний період історії країни, міста тощо: the Europe of the Middle Agesсередньовічна Європа.

Назви океанів, морів, заток, проток, каналів і річок вживаються з означеним артиклем: the Atlantic OceanАтлантичний океан, the Black SeaЧорне море, the Gulf of MexicoМексиканська затока, the English ChannelЛа-Манш, the MississippiМіссісіпі.

Назви озер також вживаються з означеним артиклем, якщо перед власною назвою стоїть слово lake озеро: The BaikalБайкал,алеLake OntarioозероОнтаріо.

Назви груп островів вживаються з означеним артиклем, а назви окремих островів – без артикля: the British IslesБританські острови, Great BritainВеликобританія, CubaКуба.

Назви гірських хребтів вживаються з означеним артиклем, назви окремих гір, гірських вершин – без артикля: the UralsУрал, the CarpathiansКарпати, the AlpsАльпи,the Rocky MountainsСкелясті гори, ElbrusЕльбрус.

Назви вулиць, площ і парків, як правило, вживаються без артикля: Whitehall(Уайт хол), Oxford Street(Оксфорд-стріт),Hyde Park(Хайд-парк).

Вправа 4. Уживіть артикль, де необхідно. Вправа є котрольною і оцінюється в 0,5 бала.

1. … Pacific Ocean is very deep.

2. … Urals are not very high.

3. … Alps are covered with … snow.

4. … Shetland Islands are situated to … north of … Great Britain.

5. … Paris is … capital of … France.

6. Gogol was born in … Ukraine in 1809.

7. Europe and … America are separated by … Atlantic Ocean.

8. … Volga runs into … Caspian Sea.

9.This is … map of …. world.

10. What can you seе on … map?

3. Прочитайте інформацію про засоби утворення множини іменників.

3.1. Більшість англійських іменників утворюють форму множини додаванням закінчення –sдо форми однини: dog – dogs; book – books.

Закінчення – esдодається:

а) якщо іменник закінчується на -s; -ss; -sh; -ch; -tch; -x:

branch – branches

class – classes

fox – foxes

б) якщо іменник закінчується на -y з попередньою приголосною, при цьому -yзмінюється на – i:

story – stories, city – cities

в) якщо іменник закінчується на -oз попередньою приголосною:

hero – heroes, tomato – tomatoes

Але:piano – pianos, photo – photos, zero – zeros.

г) якщо іменник закінчується на -f або -fe, при цьому -fзмінюється на –v:

wife – wives,leaf – leaves.

Але:roof – roofs, handkerchief –handkerchiefs.

3.2. Деякі іменники утворюють множину не за загальним правилом. Запам’ятайте форму множини таких іменників:

man – men – чоловік – чоловіки

woman – women – жінка – жінки

foot – feet – ступня – ступні

ox – oxen – бик – бики

mouse – mice – миша – миші

tooth – teeth – зуб – зуби

goose – geese – гусак – гусаки

3.3. У складних іменниках форму множини приймає основний іменник: fellow-student – fellow-students

Вправа 5. Напишіть дані іменники у множині: post-office, fire-place, felt-pen, tape-recorder, son-in-law.

3.4. Іменники мають 2 відмінки – загальний і присвійний.

Іменник у присвійному відмінку є означенням до іншого іменника і відповідає на питання whose? (чий?), означаючи належність предмета.

Присвійний відмінок в однині утворюється шляхом додавання до іменника закінчення – ‘s: my brother’s pen – ручка мого брата.

Присвійний відмінок іменників у множині визначається додаванням тільки апострофа: the students’ books – книги студентів. Але: the men’s clothes – одяг чоловіків, the children’s toys – іграшки дітей.

Поряд з іменниками у присвійному відмінку для вираження приналежності вживається іменник з прийменником of: my friend’s father – батько мого друга.

Вправа 6. Напишітьсполучення іменників, уживаючи висловлення у присвійній формі. Вправа є котрольною і оцінюється в 0,5 бала.

Example: The name of my mother – my mother’s name.

The name of my parents – my parents’ names.

The room of my brother -

The money of my father -

The paper of this man -

The papers of these men -

The photos of his friends -

The toys of the children –

4.1. Прочитайте уважно інформацію про займенники.

Займенник – це частина мови, яка вживається замість іменника або прикметника. Основні групи займенників – це особові, присвійні, вказівні, заперечні, зворотні, питальні, неозначені.

Особові займенники мають два відмінки: називний та об’єктний.

Особові займенники у називному відмінку виконують функцію підмета:

She is my sister. – Вона моя сестра.

Особові займенники в об’єктному відмінку виконують функцію додатка:

Giveme this book, please. – Дайте мені книгу, будь ласка.

Таблиця 1

 

Називний відмінок Об’єктний відмінок
Однина Однина
I - я he- він she- вона it- воно me– мене, мені him – його, йому her– її, їй it– його, її; йому, їй
Множина Множина
we - ми you- ви, ти they- вони us– нас, нам you– вас, вам, тебе, тобі them– їх, їм

 

Вправа 7. Визначте англійські форми особових займенників (у називному або об’єктному відмінку), які треба вжити у реченнях.

1. Попросіть її дати книгу.

2. Тимене слухаєш?

3. Вонинам дуже допомогли.

4. Скажіть їм правду.

5. Ось мій зошит. Віддай його викладачу.

6. Це – містер Браун. Ми зустрічаємо його тут кожного дня.

4.2. У кожного особового займенника є відповідний присвійний займенник, який відповідає на питання чий? Присвійні займенники мають дві форми: залежну і незалежну (абсолютну).

Присвійні займенники в залежній формі вживаються перед іменниками у функції означення:

my family –моя сім’я

his dog – його собака.

Присвійні займенники в абсолютній формі не вживаються перед іменниками, вони замінюють їх і виконують синтаксичну функцію підмета, додатка, іменної частини присудка:

The glass on the left is mine. – Та склянка, що зліва, - моя.

Таблиця 2

Залежна форма Абсолютна форма Українські відповідники
Однина Однина  
my his her its mine his hers its мій, моя, моє, мої його її його, її (про річ, тварину тощо)
Множина Множина  
our your their ours yours theirs наш, наша, наше, наші ваш, ваша, ваше, ваші твій, твоя, твоє, твої їхній, їхня, їхнє, їхні

 

В англійській мові не існує окремого займенника, що відповідає українському займенникові «свій». У цій функції використовується відповідна залежна чи абсолютна форма присвійного займенника (my, mine, his, her, hers тощо): Will you give me your exercise book, please? - Дай мені свого зошита, будь ласка.

Вправа 8. Визначте англійські форми присвійних займенників (у залежній або абсолютній формі), які треба вжити у реченнях.

 

1. Це твій зошит? – Так, мій.

2. Це будинок моєї сестри. Наш на сусідній вулиці.

3. Це його книга, а то – її.

4. Цей словник – твій.

5. Це не ваша валіза. Ваша – трохи більша.

6. Це її провина, а не його.

7. Це наша кішка. А це її кошенята.

4.3. Прочитайте інформацію про вказівні займенники.

До вказівних займенників належать: this – цей, that – той, such – такий, same – той самий.

Наприклад:

This house – цей будинок; these houses – ці будинки

Вказівні займенники such та same найчастіше вживаються як займенники – прикметники:

Such an intelligent womanТака розумна жінка.

Such peopleТакі люди.

Займенник same вживається зазвичай після слів: the, this, that, these, those.

The same boy – Той самий хлопець

Those same peopleТі самі люди

 

Вправа 9. Визначте англійські форми підкреслених вказівних займенників, які треба вжити у реченнях. Вправа є котрольною і оцінюється в 0,5 бала.

 

1. Цетакі цікаві книги.

2. Це мої журнали, а ті ваші.

3. Ви читали це?

4. Я візьму ці книжки.

5. Ми поїдемо в Крим цього літа.

6. В ту мить двері відчинилися.

7. Подай мені ті тарілки.

8. Це тойсамий чоловік, якого я бачила на вечірці.

 

4.4. Заперечні займенники. Займенники: no, no one, nobody, not anybody, nothing, not anything, nowhere вживаються в заперечних реченнях.

There is nobody there. Там нікого немає.

I don’t know anybody there Я там нікого не знаю.

I didn’t go anywhere. Я нікуди не їздив.

4.5. Зворотні займенники утворюються шляхом додавання до присвійних займенників my, him, her, it, our, your, their та неозначеного займенника one закінчення – self (до займенників в однині) і – selves (до займенників у множині).

 

Особа Однина Множина
myself ourselves
yourself yourselves
himself  
  herself themselves
  itself  
Неозначено-особова форма oneself  

 

Зворотні займенники можуть уживатися з багатьма дієсловами. Вони відповідають в українській мові частці –ся (-сь), яканадає дієсловам зворотного значення:

He cut himself. Він порізався.

She hurt herself. Вона забилася.

Go and wash yourself, Jane.Піди та умийся, Джейн.

4.6. До питальних займенників належать займенники who? (whom?) – (хто? кого? кому?), whose(чий?)what?(що? який?).

Who is there? Хто там?

Whose book is that? Чия це книга?

Who (whom, what) are you speaking of? Про кого (про що) ви розмовляєте?

Who did you come with yesterday? З ким ви прийшли вчора?

4.7. До неозначених займенників належать займенники: some, much, few, little, any, either, neither, each, everyone.

Займенник some (кілька, трохи, деяка частина) і його похідні somebody, someone (хтось, хто-небудь), somewhere (десь, де-небудь) вживається у стверджувальних реченнях.

Give me some water, please. Дай мені води, будь ласка.

Somebody is knocking at the door. Хтось стукає у двері.

Займенник any (декілька, трохи, будь-який) і його похідні anything (щось, що-небудь), anybody, anyone (хто-небудь) вживається в питальних і заперечних реченнях.

Have you bought any tea? Ви купили чаю?

Is there anybody there? Чи є там хто-небудь?

Did you go anywhere yesterday? Ви вчора куди-небудь їздили?

У стверджувальних реченнях займенник anyі його похідні означає будь-який (будь-хто, будь-що).

Take any book you like. Візьміть будь-яку книгу, яка вам подобається

Займенники many (багато, багато хто), few(мало) вживаються перед обчислювальними іменниками.

Займенники much (багато) та little (мало) – перед необчислювальними іменниками.

Has he got many friends in Moscow? У нього багато друзів у Москві?

He has few friends there. У нього там мало друзів.

I’ve got much work to do today. У мене сьогодні багато роботи.

We have very little time. У нас дуже мало часу.

5. Прочитайте уважно інформацію про прикметник.

Прикметник – це частина мови, яка вказує на ознаку предмета/особи/явища:

clever boy – розумний хлопчик,cold winter – холодна зима

Прикметники в англійській мові змінюються за ступенями порівняння. Вони мають основну форму, вищий ступінь і найвищий ступінь. Прикметники у найвищому ступені вживаються з означеним артиклем the.

Форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників можуть бути простими і складеними.

Прості форми ступенів порівняння утворюються додаванням до основної форми прикметника суфікса –erу вищому ступені і суфікса –estу найвищому ступені: cold – colder– the coldest, холодний – холодніший – найхолодніший.

Складені форми ступенів порівняння утворюються додаванням до основної форми прикметника слова more (більш) у вищому ступені іmost(найбільш) – у найвищому: dangerous – more dangerous – the most dangerous -

небезпечний – більш небезпечний – найбільш небезпечний.

Прості форми ступенів порівняння мають:

а) усі односкладові прикметники:

short – shorter – the shortest;

б) двоскладові прикметники, що закінчуються на –y, -er, -le, -ow:

heavy – heavier – the heaviest

clever – cleverer – the cleverest

simple – simpler - the simplest

narrow – narrower – the nerrowest

в) двоскладові прикметники з наголосом на другому складі:

polite – politer – the politest

severe – severer – the severest

Складені форми ступенів порівняння мають усі багатоскладові прикметники, а також двоскладові прикметники з наголосом на першому складі, крім тих, що закінчуються на –y, -er, - le, - ow:

difficult – more difficult – the most difficult

famous – more famous – the most famous.

Запам’ятайте винятки:

good – хороший better – кращий the best – найкращий
bad – поганий worse – гірший the worst – найгірший
far – далекий farther – дальший the farthest – найдальший
old – старий older – старіший; elder – старший the oldest – найстаріший; the eldest – найстарший
many – багато; численні more – більший; більше the most – найбільший; найбільше

Вправа 10. Напишіть речення, вживаючи прикметники, що стоять у дужках, у вищому або найвищому ступені. Вправа є котрольною і оцінюється в 1 бал.

1.Which is (large): the United State or Canada? 2. Moscow is the (large) city in Russia. 3. The London underground is the (old) in the world. 4. St. Petersburg is one of the (beautiful) cities in the world. 5. The rivers in America are much (big) than those in England. 6. The twenty-second of December is the (short) day in the year. 7. His plan is (practical) than yours. 8. His plan is (practical) of all.

Вправа 11. Порівняйте життя у великому місті (city life)з життям у сільській місцевості (village life). Використайте іменники (А) і прикметники (В).

Example: - Village life is quiet.

1. Yes, city life is busier.

А

life; houses (будинки); people (люди); food (їжа); accommodation (приміщення); air (повітря); living (життя).

В

friendly/unfriendly; cheap/expensive; busy/quiet; big/small; interesting/boring; good/ bad; clean/dirty.  

 

6.1. Ознайомтеся з інформацією про прислівник.

За означенням прислівники в англійській мові поділяються на п’ять основних груп: прислівники часу (today – сьогодні, yesterday – вчора, now – тепер, soon – незабаром, early – рано, late – пізно); прислівники місця (here – тут, there – там, where – де, near – поблизу, above – зверху); прислівники частотності (often – часто, never – ніколи, sometimes – інколи, ever – будь-коли, usually – зазвичай), прислівники ступеня (very – дуже, quite – зовсім, досить) little – мало, too – занадто, much – набагато); прислівники способу дії (well – добре, quickly – швидко, badly – погано, slowly – повільно, easily – легко).

Багато прислівників утворюється від інших частин мови за допомогою суфікса – ly: quickшвидкийquicklyшвидко.

Буква у перед суфіксом -ly змінюється на і: happy – щасливий, happily – щасливо.

6.2. Прислівники способу дії та деякі інші прислівники мають ступені порівняння. Вищий ступінь порівняння односкладових прислівників утворюються за допомогою суфікса –er, найвищий – суфікса – est:

Ступені порівняння прислівників, що мають два і більше складів, утворюються за допомогою слів more (у вищому ступені) most (у найвищому ступені): quietly – more quietly – most quietly

Виняток: early – earlier – earliest

Ступені порівняння прислівників well(добре) і badly(погано) утворилися від інших коренів: well – better – the best, badly – worse – the worst

Вправа 12. Переробіть наступні речення за зразком:

Example: His answer was good. – He answered well.

1. John is a slow eater.

2. Mary’s translation of the sentence is correct.

3. My companion was a quick walker.

4. She was a careless cook.

5. His arrival was unexpected.

7.1. Ознайомтеся з загальною інформацією про числівники.

Числівник означає кількість та порядок предметів при лічбі. Числівники поділяються на кількісні та порядкові. Кількісні числівники бувають прості, похідні і складені. Простими є числівники від 1 до 12, а також 100, 1000, 1000000.

Похідними називаються числівники, утворені за допомогою суфіксів. Це числівники від 13 до 19 і назви десятків. Кількісні числівники від 13 до 19 утворюють додаванням суфікса –teen до відповідних числівників першого десятка.

!Зверніть увагу на зміни у написанні:

15 – fifteen

18 – eighteen

Назви десятків утворюються додаванням суфікса –ty до відповідних числівників першого десятка.

!Зверніть увагу на зміни у написанні деяких числівників:

20 – twenty

30 – thirty

40 – forty

50 – fifty

80 – eighty

Вправа 13. Прочитайте вголос похідні кількісні числівники.

А) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

б) 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.

7.2. Складені числівники позначають числа, які складаються з десятків і одиниць, або числа, що мають одиниці вищих розрядів (сотні, тисячі, мільйони):

21 – twenty-one

69 – sixty-nine

235 – two hundred and thirty-five

4,007 – four thousand and seven

581,462 – five hundred and eighty-one thousand four hundred and sixty-two.

! Зверніть увагу на те, що перед десятками (якщо нема десятків, то перед одиницями) вживається слово and.


7.3. Прочитайте інформацію про порядкові числівники.

Порядкові числівники утворюються з відповідних кількісних за допомогою суфікса –th:

four - fourth, seven – seventh, six – sixth.

Але:

one – first, two –second, three – third.

!Зверніть увагу на зміни в написанні деяких числівників:

five – fifth, eight – eighth, nine – ninth, twelve – twelfth.

У назвах десятків літера –yзмінюється на –ie:

sixty – sixtieth.

У складених порядкових числівниках форму порядкового числівника має лише останнє слово:

twenty-one – twenty-first;

three hundred and sixty-four – three hundred and sixty-fourth.

Вправа 14. Письмово перекладіть числівники. Вправа є котрольною і оцінюється в 1 бал.

First; ninety-eight, six thousand and four, eleventh; twenty-two; twelfth; third; fourteen; fifth; sixtieth; eighty; ninth; hundred and third; four hundred and seventy-fifve, three hundred and first; thousand, four hundred and eighty-two thousand four hundred and fifty-two.

Вправа 15. Прочитайте дати за зразком:

Example: 14th November 1999. – The fourteenth of November nineteen ninety-nine.

12th February 1946; 31st March 1845; 22nd September 1978; 23rd April 1956;

17th January 1754; 8th May 1842; 15th July 1986.

7.4. У простих дробах чисельником є кількісний числівник, а знаменником – порядковий. Якщо чисельник більший від одиниці, то знаменник має закінчення – s:1/7 – one seventh, 3/7 – three and four fifths.

Після дробового числівника іменник вживається в однині з прийменником of:three fifths of a ton.

Після мішаних чисел іменник вживається в множині: four and two thirds tons.

Але якщо ціла частина мішаного числа – одиниця, то іменник вживається в множині лише в тому разі, коли він стоїть після всього мішаного числа. Іменник має форму однини: one ton and a half або one a half tons півтори тонни.

8.1. Вивчаючи тему «Прийменник», ви повинні засвоїти поняття прийменника і запам’ятати основні прийменники англійської мови.

Прийменник – це службове слово, яке виражає різні відношення між словами в реченні та словосполученні. Більшість прийменників вживається при вираженні відносин, пов’язаних з місцем або часом дії, події, тощо.


Основні прийменники місця:

а) де?

on – на (on the table – на столі; on the bridge – на мосту);

in – у; в – (in the room – в кімнаті; in the park – у парку; in the glass – в склянці);

at – за; у; в; на (at the table – за столом; at the theatre – у театрі; ta the concert – на концерті; at the institute – в інституті);

by – коло, біля (by the window – біля вікна);

near – біля (near the house – біля будинку);

behind – за, позаду (behind the house – позаду будинку);

before – перед (before the house – перед будинком);

in front of – попереду (in front of the house).

б) куди? відкіля?

to – до (to the river – до річки);

into – в (into the room – в кімнату; He took me into the house – він провів мене у будинок);

from – від, з (not far from the tram stop – недалеко від трамвайної зупинки; from Kyiv – з Києва);

under – під (under the table – під столом);

below – під;

between – між (between them – між ними).

Основні прийменники часу:

а) коли?

on – у, в (on Monday – в понеділок);

in – у, в, через (in spring – на весні; in May – у травні; in a year – через рік);

at – в (at five o’clock – о пятій; at noon – о півдні);

by – до (by tomorrow – до завтрашнього дня; by four oclock – до четвертої);

before – до, перш ніж (before you come – перш ніж ти прийдеш);

after – після (after the meeting – після зборів);

during – під час (during the holiday – під час канікул);

for – на (for a few minutes – на декілька хвилин; for life – на все життя).

б) з якого часу? до якого часу?

from – з (from morning – з ранку);

since – з (since last year – з минулого року);

till\untill – до(I’ll stay there till 5 o’clock – Я залишуся там до п’ятої).

Інші прийменники:

about – про (about him – про нього);

with – з (with them – з ними);

for – для (for you – для тебе);

of – з, про (the table is made of wood – стіл зроблено з дерева).

Вправа 16. Поставте потрібні прийменники “on”, “in”, чи “into. Вправа є котрольною і оцінюється в 0,5 бала.

1. Where is the book? – It is ... the table.

2. Where is the tea? – It is ... the cup.

3. Put the plates ... the table.

4. Put the book ... the bag.

5. There is a beautiful picture ... the wall.

6. He went ... the room.

7. I like to sit ... the sofa ... my room.

8. Mother is cooking dinner ... the kitchen.

9. She went ... the room and sat down ...the sofa.

10. There are many people ... the park today.

11. There is a girl standing ... the bridge. Why is she crying? – She had dropped her doll ... the water.

12. There is no tea ... my cup.

13. Pour some tea ... my cup.

14. Put these flowers ... the window-sill.

15. He put his hand ... his pocket.

16. There were two maps ... the wall.

 

8.2. Запам’ятайте деякі словосполучення з прийменниками:

in bed – в ліжку

in town – в місті

in the country – за містом

in the north (south, west, east) – на півночі (півдні, заході, сході)

to the north (south, west, east) – на північ (південь, захід, схід)

at five o’clock – о п’ятій

on Sunday – в неділю

in spring (summer) – навесні (влітку)

in a year (week) – через рік (тиждень)

in the morning (evening) – вранці (ввечері)

8.3. Зверніть увагу на вживання або відсутність прийменників з деякими дієсловами:

to listen to somebody – слухати когось

to look at smb – дивитись на когось

to wait for smb – чекати на когось

to speak to smb – говорити з кимось

to laugh at smb – сміятися над кимось

to complain of smb (smth) – нарікати на когось (щось)

to be afraid of smb – боятися когось

to answer the question – відповідати на питання

to enter the room – увійти у кімнату

8.4. Словосполучення іменників з прийменниками “with” та “by” відповідають орудному відмінку.

“with” означає знаряддя, яким виконано дію,

“by” означає особу, яка виконує дію:

with a knife – ножем

by my brother – братом

8.5. Словосполучення прийменника “of” з іменником відповідають українському родовому відмінку:

of wood – з дерева

The table made of wood. – Стіл, зроблений з дерева.

“to” з іменниками відповідають давальному відмінку:

Explain to me. – Поясніть мені.

 

Вправа 17.Вставте прийменники to, of, by, with.

1. He bought a book ... English poems and gave it ... his sister. 2. The boy cut his finger ... a knife. 3. The teacher was pleased ... our work. 4. The roof ... the house is very old. 5. It is clear ... me. 6. “Hamlet” was written ... Shakespeare. 7. We eat soup ... a spoon. 8. My explanation seemed strange ... the teacher. 9. He was taken to hospital ... an ambulance. 10. He wrote his letter ... a pencil. 11. He is explaining ...us new material.

9.1. Вивчаючи тему «Сполучник», ви повинні оволодіти поняттям сполучника та знати функції сполучників у різних типах речень, а також навчитися використовувати сполучники у процесі мовлення та на письмі. Для цього уважно ознайомтеся з теоретичним матеріалом.

Сполучник— службова частина мови, яка вживається для зв'язку членів речення і простих речень у складному реченні. Сполучник виражає різні відношення між членами речення, але сам не є членом речення:

Nick and Peter are students

Микола і Петро – студенти.

За своєю функцією в реченні сполучники поділяють на сурядні та підрядні.

Сполучники сурядності з'єднують однорідні члени речення, а також окремі речення. Вони поділяються на три основні групи:

а) Єднальні: and (і, та); as well as (так само, як i); both ... and (як ... так і); not only ... but also (не тільки ..., а й); neither ... nor (ні ... ні).

1) The sun had set and he returned home. – Сонце зайшло і він повернувся додому.

2) We have received your telegram as well as your letter. – Ми отримали вашу телеграму так само як і листа.

3) Neither his father nor his mother was like other people. – Hi його батько, ні мати не були схожі на інших людей.

4) We object not only to the terms of payment, but also to the time of delivery.- Ми заперечуємо не тільки проти умов платежу, але й проти терміну поставки.

б) Розділові сполучники: or (або, чи, інакше); either ... or (або ... або).

1) Now you must hurry or you will be very late for wok. – Тепер ти мусиш поспішати, інакше запізнишся на роботу.

2) Не is either at the office or at the laboratory. – Він або в офісі або в лабораторії.

в) Протиставні сполучники: but (але); yet (проте); still (все ж); whereas (тоді як).

1) I came here earlier but you weren't in. – Я приходив і раніше, але вас не було вдома.

2) Some people like strong tea, whereas others don't. – Одні люди люблять міцний чай, тоді як інші не люблять.

2. Сполучники підрядності приєднують підрядні речення до головного. Серед сполучників підрядності розрізняють сп

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти