ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет

 

 

Г.М. Багнюк, В.О. Плиненко, Л.В. Тульчак

 

 

ЗБІРНИК ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ ВПРАВ ТА ТЕКСТІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ

ІнАЕКСУ

 

 

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як збірник вправ та текстів для студентів першого курсу ІнАЕКСУ. Протокол № 12 від 29 червня 2006 р.

 

Вінниця ВНТУ 2007

УДК 811.111

Б 14

 

 

Рецензенти:

 

І.С. Степанова, кандидат філологічних наук, доцент

В.А. Петрук, кандидат педагогічних наук, професор

Л.М. Кім, кандидат філологічних наук, доцент

 

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України

 

 

Багнюк Г.М., Плиненко В.О., Тульчак Л.В.

Б 14 Збірник лексико-граматичних вправ та текстів англійською мовою для студентів І курсу ІнАЕКСУ. Збірник вправ та текстів – Вінниця: ВНТУ, 2007.- 153с.

 

Збірник містить дев’ять уроків, які складаються з кількох лексико-граматичних вправ та текстів, а також п’ять текстів для додаткового читання та англо-український словник.

Мета збірника – забезпечити підготовку студентів першого етапу навчання (І, ІІ триместри) до самостійного читання, розуміння й перекладу оригінальної науково-технічної літератури англійською мовою, а також розвиток навичок усного мовлення.

Призначений для студентів І курсу ІнАЕКСУ.

УДК 811.111

 

 

ã Багнюк Г., Плиненко В., Тульчак Л., 2007


 

ЗМІСТ

 

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Методичні вказівки до роботи зі збірником . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LESSON 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LESSON 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LESSON 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LESSON 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LESSON 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LESSON 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LESSON 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LESSON 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LESSON 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supplementary texts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
List of irregular verbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vocabulary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   
   
   
   
   
   

Передмова

Даний збірник призначений для студентів І курсу ІнАЕКСУ. Він складений з урахуванням вимог програми цільової підготовки фахівців з іноземної мови і призначений для роботи студентів в аудиторії під керівництвом викладача та поза аудиторією.

Мета текстів спрямована на розвиток навичок самостійного читання у спосіб раціонального використання двомовних словників і збагачення словникового запасу студентів, а також за допомогою аналізу текстів.

Граматично-лексичні вправи мають на меті закріплення та активізацію засвоєння навчального матеріалу, а також розвиток навичок усного й письмового переказу рідною та англійськими мовами, вивчення певних граматичних явищ синтаксичного та структурно-морфологічного характеру. Словотворчі вправи охоплюють усі продуктивні способи словотворення.

В кінці підручника наведено англо-український словник.


Таблиця найуживаніших нестандартних дієслів

I. Infinitive II. Past Indefinite III. Past Participle
ariseвиникати arose arisen
awakeпрокидатися awoke awoke/awaked
beбути was (were) been
bear носити bore born
become ставати became become
beat бити beat beaten
begin починати began begun
bend гнути bent bent
bind зв'язувати bound bound
blow дути blew blown
break розбити broke broken
bring принести brought brought
build будувати built built
burn горіти burnt burnt
buy купувати bought bought
catch ловити caught caught
choose вибирати chose chosen
come приходити came come
cut piзати cut cut
deal мати справу з dealt dealt
do робити did done
draw креслити, тягнути drew drawn
drink пити drank drunk
drive приводити в дію drove driven
eat їсти ate eaten
fall падати fell fallen
feed годувати fed fed
feel почувати felt felt
fight боротися fought fought
find знаходити found found
fly літати flew flown
forget забувати forgot forgotten
I. Infinitive II. Past Indefinite III. Past Participle
freeze замерзати froze frozen
get отримувати got got
give давати gave given
go іти, ходити went gone
grind молоти ground ground
growрости grew grown
hang висіти hung hung
have мати had had
hearчути heard heard
hideховатись hid hidden
hitударяти hit hit
holdтримати held held
keepзберігати kept kept
knowзнати knew known
layкласти laid laid
leadвести led led
learn вчити learnt/learned learnt/learned
leave залишати left left
lendпозичати lent lent
letдозволяти let let
lieлежати lay lain
lightзапалювати lit/lighted lit/lighted
loseгубити lost lost
makeробити made made
meanозначати meant meant
meetзустрічати met met
pay платити paid paid
putкласти put put
readчитати read read
ringдзвонити rang rung
riseпідніматися rose risen
run бігти ran run
sayговорити said said
seeбачити saw seen
sellпродавати sold sold
sendпосилати sent sent    
I. Infinitive II. Past Indefinite III. Past Participle
shakeтрясти shook shaken
shineсвітити shone shone
shoot стріляти shot shot
show показувати showed shown
shutзакривати shut shut
singспівати sang sung
sinkзанурюватися sank sunk
sitсидіти sat sat
sleepспати slept slept
slideковзатися slid slid
speakрозмовляти spoke spoken
spendпроводити spent spent
splitрозщепляти split split
spreadрозповсюджувати spread spread
springстрибати sprang sprung
standстояти stood stood
stealкрасти stole stolen
stickприклеювати stuck stuck
strikeвдаряти struck struck
swimплавати swam swum
swingколивати(ся) swung swung
takeбрати took taken
teachнавчати taught taught
tear рвати tore torn
tellрозповідати thinkдумати told thought told thought
throwкидати threw thrown
understandрозуміти understood understood
wearносити wore worn
winвигравати won won
windнамотувати wound wound
writeписати wrote written
     

 


Додаток Б

 

Англо-український словник


a adjective - прикметник

adv adverb – прислівник

cj conjunction – сполучник

n noun – іменник

pi plural – множина

рр – дієприкметник

рrоп – займенник

prp preposition–прийменник

v verb – дієслово

 

A

abandon v - відмовлятися

abbeyn - аббатство

abilityn – здібність, здатність

able а - здібний

about adv – про, щодо

above рrр – над, вище, понад

abruptly adv - раптом

absence n - відсутність

absent а - відсутній

absolute а - безумовний

absorb v – вбирати, поглинати

academic а – навчальний рік

accelerate v - прискорювати

acceleration n - прискорення

accelerator n - прискорювач

 

accept v - приймати

accessn - доступ

accessible а - доступний

accidentn – випадок, аварія

accomodatev - пристосовувати

accomodation n - пристосування

accompany v - супроводити

accomplish v - здійснювати

accomplishment n - закінчення

accordance n - згода

according (to) –відповідно до

accordinglyadv - таким чином

account n - рахунок

 

accountingn – бухгалт. справа

accumulatev - акумулювати

accuracyn - точність

accurateа - точний

achievev - досягти

achievementn - успіх

acknowledgev - визнавати

acquirev - набувати

acrossprp - упоперек

actv - діяти

actionn – дія, вчинок

activeа - активний

activityn - діяльність

actualа - фактичний

actuallyadv - насправді

add v - додавати

additionn - додавання

adaptv - пристосовувати

address v - направляти

adequateа - відповідний

adjustv - приладжувати

admiraln - адмірал

adoptv - приймати

advancev - просуватися

advancedа - прогресивний

advantagen - перевага

advantageousа - вигідний

advicen - порада

advisableа - доцільний

advisev - радити

advisern - радник

aerialп - повітряний

aeronauticsn - аеронавтика

affectv – діяти, впливати

afloatadv – на плаву

afterprp, cj, adv – потім, після

afterwardsadv – згодом, пізніше

againadv - знову

against prp - проти

age n - вік

ago adv – тому, давно

agreev – погоджуватися

agreementn – згода, договір

aheadadv - попереду

aid v - допомагати

aim v - прагнути

airn - повітря

aircraftn - літак

airfieldn - аеродром

alive а - живий

all pron - усі, усе, увесь

allow v - дозволяти

allowance n – норма, поправка

alloyn - сплав

almost adv - майже

alone а – один, самотній

alongprp - уздовж

alphabetn - алфавіт

alphanumericala - алфавітний

already adv - вже

also adv - теж, також

alternativeа - альтернативний

although cj – хоч, коли б

altogether adv – цілком, разом

aluminium n - алюміній

a.m.(ante meridiem)ранковий час

amongprp - між, серед

amountv – кількість, сума

amplificationn - посилення

amplifiern - підсилювач

amplifyv - збільшувати

analysev - аналізувати

analysisn - аналіз

ancestorn – предок, походження

ancientа - стародавній

angle n – кут, підхід

announcev - оголошувати

announcementn - оголошення

annuallyadv – щороку

anotherа – інший, ще один

antenna(pi antennae)n - антена

anticipatev - передбачати

anywayadv – у всякому разі

apartadv – на віддалі

apparatus n – прилад, апарат

apparentlyadv - очевидно

appearv – з’являтися

appearancen - зовнішність

appliance n – прилад, пристрій

applicable а - придатний

applicationn – заява, вживання

apply v – вживати, застосовувати

approach v – підходити, наближатись

approve v - схвалювати

approximate а - приблизний

arc nарка, дуга, склепіння

architect n - архітектор

architecture n - архітектура

area n – площа, простір

arise (arose, arisen) v - виникати

arm n - рука

armoured а - броньований

armyn - армія

around adv – навколо, поблизу

arrangev - приводити до ладу

arrangement n – порядок, систематизація

arrival n – приїзд, прибуття

arrive (at, in)v – приходити до

artn - мистецтво

article n – пункт, стаття

artificiala-штучний

artillery n - артилерія

artist n - художник

as cj - як, наприклад

ascendv - підніматися

ascentn – підйом, круча

ask v – питати, запрошувати

aspectn – вигляд, аспект, точка зору

assemble v - збирати

assemblingn - монтування

assembly n - монтаж

assist v – допомагати, сприяти

assistancen - допомога

assistant n - помічник

associated a – пов’язаний

assumev - припускати, вважати

assumptionn - припущення

astronomern - астроном

astronomyn - астрономія

atprp – у, в, на

atmospheren - атмосфера

atmospherica - атмосферний

atomn - атом

atomica - атомний

attachv - приєднувати

attachmentn - прикріплювання

attainv – досягати, набувати

attemptn – спроба, замах

attendv - відвідувати

attentionn - увага

attentivea – уважний, чемний

attentivelyadv - уважно

attituden – ставлення, постава

attractv – притягувати, приваблювати

attractivea - привабливий

audiblea - чутний

audiencen – аудиторія, глядачі

authorn – автор, творець

automatica - автоматичний

automaticallyadv - автоматично

automationn - автоматизація

automatizev - автоматизувати

automobilen - автомобіль

availabilityn - придатність

availablea – придатний, наявний

averagea - середній

aviationn - авіація

avoidv - уникати

awardn - нагорода

away (from)adv – геть, далеко

axisn(pl axes) -вісь

axlen – вал, ведучий міст

B

backadv – позаду, назад

backupv - резервувати

backwardadv - назад

bagn - сумка

balancen – вага, терези, баланс

balloonn – повітряна куля

bankn – вал, дамба, банк

barreln – бочка, вал, барабан

basen – базис, основа

basica - основний

basisn –підстава, основа

battle n – бій, битва

beamn - промінь

bearingn – насіння, відношення

beat (beat, beaten)v - бити

beautifula – красивий, чудовий

becausecj – тому що, бо

become (became)v - траплятися

beforeadv – до, раніше

beginv - починати

to~ with –насамперед, по-перше

beginningn - початок

beg pardon -вибачатися

bodyn – тіло, тулуб

boilv – кипіти, варити

boilern – паровий котел

bombn - бомба

bonen - кістка

booster n - прискорювач

border –кордон, край

boredomn - смуток

born -народжений

borrowv - позичати

bothpron - обидва

botherv – надокучати, дбати

bottomn – дно, основа

brainn – мозок, розум

braken – гущавина, перерва

branchn – гілка, галузь

break (broke, broken) -ламати

breakthroughn – прорив, отвір

brighta - яскравий

brightnessn - яскравість

brillianta - блискучий

bring (brought)v - приносити

brittlea – ламкий, крихкий

broada - широкий

bubblen - бульбашка

build (built)v - будувати

built-inpp - вбудований

buildingn - будівля

bumpern – бампер, удар

bureaun – бюро, управління

burn (burnt, burned)v – палити, горіти

businessmann – ділок, бізнесмен

butadv – крім, але, проте

buttonn – ґудзик, кнопка

buy (bought)v - купувати

buzzern – гудок, зумер

byprp – коло, біля, до

C

cabinn – хатина, кабіна

cablen – кабель, канат

calculatev - обчислювати

calculationn - розрахунок

calln – оклик, сигнал, виклик

called pp - викликаний

cancelv- скасовувати

capabilityn - здатність

capablea – здібний, здатний

capacityn – місткість, ємність

capitaln – майно, капітал

capturev – брати у полон, захоплювати

carn – вагон, автомобіль

carbonn - вуглець

careern – кар’єра, успіх

cardn - карта

cardboardn - картон

caren – турбота, уважність

carefula – дбайливий, обережний

carefullyadv – обережно, уважно

cargon - вантаж

carriern - носій

carryv – носити, возити

casen – випадок, обставина

castv – кидати, лити (метал)

catch (caught)v- ловити, спіймати

cathoden - катод

causen – причина, підстава

ceilingn - стеля

celebrityn - знаменитість

celestiala небесний

celln – келія, відсік, клітина

cellulara - клітинний

centigradea – 1000 за Цельсієм

centrala - центральний

centren – центр, середина

centrifugala - відцентрований

centuryn – сторіччя, століття

ceramica – гончарний, керамічний

certaina – певний, відомий

certainlyadv - звичай

chainn – ланцюг, узи

chambern – палата, кімната

chancen – випадок, шанс

chancellorn – канцлер, ректор

changen – зміна, дрібні гроші

channel n – протока, канал

charactern – властивість, характер

characteristicn - характерний

chargen – навантаження, заряд

chassisn - шасі

cheapa - дешевий

check upv - перевіряти

chemicala - хімічний

chemistn - хімік

chemistryn - хімія

chessn - шахи

chiefn – голова, начальник, шеф

chipn – скіпка, мікросхема, чіп

choicen - вибір

choose (chose, chosen)v - вибирати

churchn - церква

circlen – коло, круг

circuitn – цикл, контур, схема

circuitryn – кругообіг, схема

circulara – круглий, циркулярний

circumferencen – коло, периферія

circumstancen - обставини

citizenn - громадянин

civila - громадянський

claimv - вимагати

classifyv - класифікація

cleana - чистий

cleara – прозорий, зрозумілий

clearlyadv – ясно, зрозуміло

clickn - клацання

climaten - клімат

closev - зачиняти

closelyadv – близько, тісно

clothesn, pl – одяг, убрання

coaln - вугілля

coastn - узбережжя

coatv - покривати

coden – кодекс, код, шифр

coinn - монета

coincide v - збігатися

coldn - холод

collectv - збирати

collegen - коледж

collaborationn - співробітництво

collisionn - зіткнення

colourn – колір, фарба

combinationn – сполучення, поєднання

combinev - поєднувати

combustionn - згоряння

come (came)v – приходити

cometn - комета

comfortablea - зручний

comfortinga - спокійний

commemoratev - вшановувати

commentn – примітка, коментар

commercen - торгівля

commerciala - комерційний

committeen – комісія, комітет

commona - загальний

commonlyadv - загально

communicate (with)v - повідомляти

communicationn – зв’язок

communityn – громада, община

compacta – стислий, щільний

comparev - порівнювати

competencen - спроможність

competitionn - змагання

compilern - компілятор

completev - закінчувати

completelyadv - цілком

completionn - завершення

complexa - складний

complexityn - складність

complicateda - складний

componentn – складова частина

composev - складати

compositea - складений

compositionn – композиція, твір

comprehensivea - тямущий

compressv - стискувати

compressionn - стиск

comprisev - містити

computationn - обчислення

computev - обчислювати

computern – комп’ютер

computing device –обчислювальний прилад

concentratev - зосереджуватись

conceptn - поняття

concernv - стосуватися

conclusionn - висновок

condensern - конденсатор

conditionn - умова

conductv - проводити

conductivityn - провідність

conferencen - конференція

confidencen – довір’я

confidenta - довірливий

confinev - обмежувати

confirmv - підтверджувати

connectv – з’єднувати

connectionn - сполучення

conquerv - завойовувати

consequencen – результат, важливість

consequentlyadv – отже, тому

considerv – розглядати, вважати

considerablea - значний

considerationn – розгляд, міркування

consist (of)v – складатися з

constanta - постійний

constantlyadv - постійно

constituentn - складовий

constitutev – призначати

constructv - будувати

constructionn – будова, споруда

constructionala - конструктивний

consumer -споживач

consumptionn - споживання

containv - містити

contentn - задоволення

continuallyadv - безперервно

continuationn - продовження

continuev - продовжувати

continuousa - тривалий

contributev – вносити, сприяти

contribution -внесок

controlv - управляти

controlleda - керований

controlsn - управління

convenienta – зручний, підходящий

conventionala - умовний

convertv - перетворювати

cook v - готувати

cool v - охолоджувати

coolantn - прохолодний

coolingn - охолодження

cooperationn - кооперація

coordinate v - узгоджувати

coordinateda - координований

coppern - мідь

copyn – копія, примірник

cornern – кут, куток

corporation n - корпорація

correct v - виправляти

correlate v – співвідносити

correspondv - відповідати

correspondinga - відповідний

cost (cost) v - коштувати

council n - рада

country n - країна

countryside n – сільська місцевість

coursen – курс, напрям

coverv – накривати, охоплювати

craftn – ремесло, вправність

createv - творити

creationn - творення

creaturen – створіння, жива істота

crewn - команда

criticala - критичний

crossv – переходити, переправлятися

cruising –морська подорож

cryogenica - кріогенний

crystaln – кристал, кришталь

crystallinea - кристалічний

cultivationn – культивація

currentn – потік, струм

currently adv – поточено, сьогодні

curriculumn – навчальний план

cushionn - подушка

cyclen – цикл, період

D

daily а - щоденний

damagen - пошкодження

dangern - небезпека

dangerous а - небезпечний

dark а - темний, похмурий

darken v - затемняти

dash n – порив, натиск

data n, pi – дані, відомості

date back v - датувати

day n - день

deal (dealt) v – мати справу, займатися

dean n - декан

death n - смерть

decaden - декада

decide v - вирішувати

decision n - рішення

declare v - оголошувати

decline v - нахилятися

decoratev - прикрашати

decreasev - зменшувати

defectn - недолік

defend n - захист

definev - визначати

definite а - визначений

definition n - визначення

degree n – ступінь, градус

delay n - затримка

deliver v – доставляти

demand v - вимагати

demonstrate v - показувати

demonstration n - показ

dense а – щільний, густий

density n - щільність

deny v - заперечувати

department n - відділ

depend (on, upon) v - залежати

dependence n - залежність

dependentа - залежний

depositn – внесок, депозит

depression n - депресія, криза

depth n - глибина

derive v -одержувати, діставати

descend v – спускатися, сходити

descendantn - нащадок

descent n – спуск, зниження

describev - описувати

description n – опис, зображення

descriptive а - описовий

designv - проектувати

desirable а - бажаний

desirev - бажати

deskn - стіл

despite prp – не зважаючи на

destination n – місце призначення

destroy v - руйнувати

destructionn - знищення

detail n – деталь, подробиця

detect v - виявляти

detection n - виявлення

determinationn - визначення

determinev - визначати

developv - розвивати

developmentn - розробка

deviationn - відхилення

device n - прилад

devotev - присвячувати

diagonala - діагональний

diagramn – графік, схема

dialn - диск

diametern - діаметр

dictionaryn - словник

dien – штамп, матриця

differv - відрізнятися

difference n – різниця, відмінність

differenta - різний

differentiala – відмінний, характерний

difficulta - важкий

difficulty n - перешкода

digitala - цифровий

dimen – монета у 10 центів

dimensionn - розмір

direct v - направляти

direction п - напрям, вказівка

directly adv - безпосередньо

disadvantage n – шкода, недолік

disagree v – суперечити

disappearv - зникати

disappoint v - розчаровувати

disappointment n - розчарування

discourage v - бентежити

disconnectv – роз’єднувати

discover v - відкривати

discovery а - відкриття

discuss v - обговорювати

discussion n - дискусія

disintegrate v - роздрібнювати

disobeyv - підкорятися

disorder n – безладдя, плутанина

display v - показувати

disposal n – передача, розміщення

distancen - відстань

distant а - віддалений

distinct а – явний, виразний

distinguishv - відрізняти

distortv - спотворювати

distribute v – розподіляти, поширювати

distributionn - розподіл

district n – округ, район

dividev - поділяти

dividendn - дивіденд

divisionn - ділення, поділ

domestic а – внутрішній, домашній

dominant a - основний

dormitoryn – спальня у гуртожитку

dotn - крапка

doublev - подвоювати

doubt n - сумнів

down adv - вниз

dozen а - дюжина

dragv – тягнути, тягти

draw (drew, drawn)v - малювати

drawingn - креслення

dreamn – сон, мрія

drillv – свердлити, тренувати

drive (drove, driven)v - водити

driven - привід

drivern - водій

dropv – подати, знижувати

drumn - барабан

drya – сухий, висохлий

due toprp – відповідно до, завдяки

durationn - тривалість

duringprp - протягом

Dutcha - голландський

dutyn – обов’язок

E

each - кожний

earlya – рано, завчасно

earthn – земля

easilyadv – легко, просто

easya – легкий, зручний

ecologicala - екологічний

ecologyn - екологія

economicala - економічний

economyn - економія

edgen – вістря, лезо

editingn - видання

educatev – давати освіту, виховувати

educationn - освіта

effectn – наслідок, результат

effectivea - ефективний

efficiencyn - ефективність

efficienta – умілий, ефективний

effortn – зусилля, напруження

electv - вибирати

electrica - електричний

electricala - електричний

electricityn – електрика

electron -електрон
electronic -електронний
electronics -електроніка
element
елемент
elementalа - початковий

elementary а - елементарний

elevator n – ліфт, елеватор

eliminatev - усувати

elongate v – розтягати, подовжувати

else adv – ще, крім

emission n – емісія, виділення

emitv – виділяти, випромінювати

empire n - імперія

employ v – наймати на роботу

empty а - порожній

enable v – давати змогу

enclose v - оточувати

encodev - кодувати

end v - закінчувати

enemy n - ворог

energy n - енергія

extendv - розширювати

extensiveа - просторий

extentn - протяжність

external а - зовнішній

extract v - витягувати

extremeа - незвичайний

extremelyadv - вкрай

F

fablen – байка, вигадка

fabricatev - підробляти

fabricatingn - вигадування

fabricationn - вигадка

face n – обличчя, поверхня

facilitatev - сприяти

facilityn - здібність

fact n – факт, подія

factoryn - фабрика

facultyn – здібність, факультет

failv - провалюватися

failuren – невдача, провал

fairn - ярмарок

fall (fell, fallen)v - падати

famen – слава, репутація

familiara - близький

familyn - родина

famousa - відомий

fantastica - фантастичний

far a - далекий

farthera - батько

fashionn – спосіб, стиль

fasta – міцний, швидкий

fastenv - прикріпляти

faultn – дефект, помилка

favouritea - улюблений

fearn - страх

featuren – особливість, риса

feed (fed)v – живити, годувати

feel (felt)v - почувати

feelingn - почуття

femalea - жінка

ferromagnetica - феромагнетик

fewadv – мало, небагато

fibren - волокно

fictionn – художня література

fieldn – поле, галузь

fight (fought)v – битися, боротися

fillv - наповнювати

filmn – плівка, фільм

finala – кінцевий, останній

finallyadv - нарешті

find (found)v - знаходити

fingern – палець, стрілка, шрифт

finishv - закінчувати

firearmn – вогнепальна зброя

firsta - перший

fishermann - рибалка

fitv - підходити

fix v – укріпляти, призначати

flamen - полум’я

flata – плоский, рівний

flexiblea - гнучкий

flightn - політ

flirtv - фліртувати

floatv – плавати (на поверхні)

floorn – підлога, поверх

flowv - текти

flowern - квітка

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти