ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Культура: 2 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Культура - 1148 статей..

Становлення української культурологи Культурологічні праці видатних діячів української культури Витоки української культури. Проблеми культурної ідентичності Типологія культури як наукова проблема Історична типологія культури Регіональна типологія культури Українська культура на теренах Європейського культурного регіону Типологія за стилями в культурі Глобальні проблеми і їх детермінанти Соціотехносфера: особливості розвитку Культура як необхідна і достатня умова розв'язання глобальних проблем Мистецтво як чуттєва сфера духовного сприйняття світу Місце та особливості української культури XIX - XX ст. в художній сфері розвитку СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ Субкультурна поліфонія другої половини XX ст. Кризові явища в культурі як флуктуації духовно-енергетичного поля Теоретичні засади прогнозування культурного розвитку людства Культури використовуються методи різних наук. Адже всі науки складають одну із підсистем культури взагалі. Понятійний апарат цих ТЕМА 9 ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ - ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ УXXI ст. Збереження культурної і природної спадщини як об'єктивна соціально-історична тенденція в розвитку людства Формування системи світових інститутів збереження спадщини людства і їх основні документи Структура і розміщення об'єктів всесвітньої культурної спадщини Тема 1. Предмет та метод культурології. Основні поняття. Культурологія і природа. Місце дисципліни в системі сучасних наук. Тема 3. Становлення та розвиток української культурологічної думки. Орієнтовний перелік питань винесених на самостійну роботу Культурологія як наука та навчальна дисципліна Еволюція поглядів на культуру Сутність культури, її структура, функції та характерні ознаки Традиційна і сучасна культура Аполлонійська та діонісійська засади європейської культури Українська культурологічна думка Цивілізація як етап розвитку культури. Техніка, культура та природа людини Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства Поняття культурної ідентифікації Ідея рівноправності культур у сучасному світі Антропо- та соціокультурогенез первісності Духовне життя людини первісної доби Світоглядні та художньо-естетичні особливості культури Месопотамії та Єгипту Культура Стародавньої Греції: логос, чуттєвість, гармонія Культурний феномен еллінізму: космополітизм та індивідуалізація (остання третина IV - І ст. до н.е.) Традиції та спадкоємність культури Стародавнього Риму Українська культура на перехресті скіфо-сарматського та античного світів Духовно-культурна спадщина Візантійської імперії Європейська культура епохи Середньовіччя Культура та дохристиянські вірування давніх слов'ян Формування та світоглядні засади культури Ренесансу Ренесансний титанізм та його прояви Ренесанс в українській культурі Риси новоєвропейської культури XVII ст. Просвітництво. Енциклопедизм Художні стилі в європейській культурі XVII-XVIII ст. Розвиток освіти та наукових знань в Україні. Книгодрукування Світоглядні засади та головні напрями розвитку європейської культури XIX ст. Класицизм, романтизм, реалізм - провідні художні течії в культурі XIX ст. Кризові явища в культурі другої половини XIX ст. та пошуки шляхів виходу з неї Роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України першої половини XIX ст. Місце Т. Г. Шевченка в українській і світовій культурах Українська культура другої половини XIX - початку XX ст. Український культурний Ренесанс та його загибель Національне культуротворення на шляху від подолання тоталітаризму до незалежності (друга половина XX ст.) Цілісність українського культурного простору: культура діаспори Культурологія в системі наукового знання. Культурологія як тип соціальної теорії. Школи, напрями і культурологічні концепції Елітарна культура створюється і використовується привілейованою частиною суспільства – елітою (від. фр. еlііе – краще, відбірне, вибране) або на її замовлення професійними творцями. Сутність культурогенезу. Ранні етапи формування культури ТЕМА 2. КУЛЬТУРА ЯК ЗНАКОВО-СЕМІОТИЧНА СИСТЕМА ТЕМА 3. СОЦІОКУЛЬТУРНА ДИНАМІКА. ДІАЛОГ КУЛЬТУР Міжкультурна комунікація. Толерантність і емпатія як специфічні риси комунікативних процесів міжкультурного дискурсу Культура мислення – це здатність індивідуального мислення до саморозвитку й уміння його виходити за межі форм і канонів мислення, що склалися в конкретного індивіда. ТЕМА 5. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА. МИСТЕЦТВО ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН НАЙПОШИРЕНІША КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАВ МИСТЕЦТВ Література – це вид мистецтва, який естетично освоює світ у художньому слові. Живопис – це зображення на площині картин реального світу, які переформовуються у творчій уяві художника. Ордер – один з видів архітектурної композиції, що складається з вертикальних несучих елементів у вигляді колон, пілястрів, стовпів та горизонтальних елементів. ТЕМА 6. МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ТА ПОСТМОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ ТЕМА 7. ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Модернізаційні та постмодернізаційні процеси в сучасній українській культур. НАЙВИЗНАЧНІШІ ВЧЕНІ-КУЛЬТУРОЛОГИ Умови визначення навчального рейтингу ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Тема 10. Західноєвропейська культура періоду Просвітництва Тема 9. Західноєвропейська культура періоду Просвітництва ТЕМА 2. Закономірності культурно-історичного розвитку ТЕМА 6. Проблема культурного синтезу ТЕМА 10. Тропіко-африканський культурний регіон Форма проведення: Колоквіум. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС Скільки існує визначень культури? Яку функцію виконує культура? Національний університет водного господарства та природокористування Окресліть, використовуючи наведені уривки, відмінності між модерною і постмодерною культурними парадигмами. Обов’язковий мінімум з культурології Підручники, навчальні посібники Предмет культурології як науки про культуру. Походження і головні етапи розвитку культури. Культура Середньовіччя:культура Візантії;західноєвропейська культура. Європейська культура ХІХ-ХХ ст.. Українська культура XVII-XIXст. Національна культура в сучасній Україні. Єдність і взаємозалежність світової та національної культур. Київщина - край, багатий на культурну спадщину успадковану від попередніх поколінь. Адже тут, у самому серці України, з давніх-давен селилися люди, вирувало життя, відбувалися важливі історичні події Культурологічний підхід до аналізу культури Методологічні засади розуміння культури Морфологія і динаміка культури Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства Мистецтво як засіб творення особистості Сучасний погляд на проблему антропосоціогенезу Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції Світосприймання первісної людини Міфологічна свідомість: єдність об'єкта і суб'єкта, предмета і знака Художня культура Передньої Азії Культура Стародавнього Єгипту Проблема переходу від хаосу до гармонії Доісторична Греція і класична Еллада Специфіка й витоки римського генія Мистецтво: вираження духовного буття світу й людини Романська культура: літургія та карнавал Нова концепція людської особистості і нова модель освіти Титани італійського Відродження Реформація і контрреформація та їх слід у культурі Фламандське і голландське мистецтво XVII ст. як два полюси світовідчуття доби Класицизм як мистецтво героїчної громадянськості Раціоналістична картина світу і людини в ідеології Просвітництва та її вплив на художню творчість Новий соціальний і духовний досвід та його породження — індивідуалістична культура Романтизм як світовідчуття і як напрямок у мистецтві Формування історичного погляду на особу і зумовленого ним художнього методу реалізму Філософський песимізм і волюнтаризм та творчість імпресіоністів і постімпресіоністів Символізм — естетико-філософська основа модерну Модерн як архітектурний стиль Загострення проблем гуманізму в житті і мистецтві Авангардистський живопис: драматизм входження нового в культурний процес Нові виражальні засоби в музиці Періодизація розвитку української культури Джерела вивчення культури стародавніх слов'ян Основні етапи розвитку стародавньої культури східних слов'ян Релігійні вірування та міфологія східнослов'янських племен Особливості світорозуміння людини часів Київської Русі Мислителі Київської Русі. Книжна справа Зародження і розвиток шкільної освіти. Наукові знання Софія Київська як світоглядна ідея і художній шедевр Образотворче мистецтво: іконопис, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра Театральне мистецтво. Музика. Танок Соціально-політична і культурна ситуація в Галичині та на Волині в XII—XIII століттях Освіта і наука, архітектура і мистецтво Соціально-політична і культурна ситуація в польсько-литовську добу Освіта і книгодрукування в XIV—XVII ст. Козацтво як явище історії та культури Нові процеси в духовному житті: реформування церкви та освіти, розвиток науки Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво Специфіка національного варіанта бароко в літературі, театрі і музиці Еволюція образотворчого мистецтва Формування української національної самосвідомості Роль творчості Т.Г. Шевченка у становленні української культури Українська суспільна думка; розвиток науки і філософії Образотворче мистецтво, музика, театр Культура як умова відродження нації в українській естетичній традиції кінця XIX — початку XX ст. Гуманізм українського неоромантизму Український авангард 1900—1910-х рр. Національно-культурне піднесення 20-х років в Україні як передумова розбудови освіти і науки Література й театр на тлі нових національних та соціальних реалій Український мистецький авангард та його доля Українська культура другої половини XX століття Формування нової соціокультурної дійсності та її риси Культура України в умовах зростання національно-культурної ідентичності КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ СЕРЕДНЬОВІЧНА КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ КУЛЬТУРА ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. КИЇВСЬКА РУСЬ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В НОВИЙ ЧАС ТА СУЧАСНУ ЕПОХУ КУЛЬТУРА АБОРИГЕНІВ АВСТРАЛІЇ КУЛЬТУРА ДОКОЛУМБОВОЇ АМЕРИКИ КУЛЬТУРА КЛАСИЧНОГО АРАБСЬКОГО СХОДУ Культура та побут населення України. Предмет курсу «Історія української культури». Завдання вивчення курсу у вищій школі. Поняття і суть культури. Структура культури Історія української культури в наукових дослідженнях. Писемність на Русі. Основні джерела писемності та найдавніші літературні пам ятки Прийняття християнства і його вплив на культуру Київської Русі Основні етапи в історії української культури в хх ст. Світова та національна культура, їх взаємодія. Джерельна база та методологічні засади вивчення історії української культури. Розвиток писемності, освіти та літератури в добу Київської Русі. Іларіон Київський “Слово про Закон, Благодать та істину”: зміст, значення та основні проблеми твору. Образотворче мистецтво та іконопис Київської Русі. Українське бароко в літературі, архітектурі та образотворчому мистецтві. Музична культура і театральне мистецтво другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст. Суспільно-політичні й історичні обставини розвитку української культури Дворянський період національно-культурного відродження та його особливості Розвиток науки та філософської думки у Київському університеті св. Володимира. КУЛЬТУРА ДРЕВНЬОЇ УКРАЇНИ І ПЕРІОДУ КІЇВСЬКОЇ РУСІ Стоматологія ортопедична 5.110109 Базові знання, необхідні для вивчення теми Стаття «Освіта з Великої радянської енциклопедії. 1975 рік Інформаційно-семіотичне розуміння культури Анімізм та інші форми первісної духовності Етапи розвитку культури давніх слов'ян Розділ 4 СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ Великий культурний прорив Еллади Стародавня римська цивілізація Основні завдання і напрями середньовічної культури Романіка церковна і світська Арабо-мусульманська цивілізація Індуїстсько-буддійська цивілізація Чинквеченто — художні шедеври доби і криза гуманістичних ідеалів Реформація та її вплив на культуру Барокова культура та її специфіка Класицистична філософія життя і мистецтва Європейське Просвітництво як генератор цивілізаційних засад Феномен інтелігенції у XIX ст. На зламі XIX та XX ст. Стиль модерн Література і театр першої половини XX ст. Осмислення катастрофізму доби Література і театр середини XX ст. СПЕЦИФІКА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ ТЕОРІЇ ТА НАПРЯМИ В КУЛЬТУРОЛОГІЇ КУЛЬТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ: ВІЗАНТІЯ, ЄВРОПА, КУЛЬТУРА ДОБИ БАРОКО ТА ПРОСВІТНИЦТВА Менеджмент і адміністрування До модульної контрольної роботи Ключі до модульної контрольної роботи Затверджено на засіданні кафедри Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини Тема 2. Загальні відомості про українську культуру Місце культурології в системі гуманітарних та природничих наук. Отже, українська культура — це сукупність надбань, спосіб сприйняття світу і опанування ним, система мислення і творчості українського народу. Загальна характеристика культури Месопотамії. Відомою пам'яткою давньовавилонської культури є двометровий кам'яний стовп, на якому записано закони царя Хаммурапі. Специфіка давньоєгипетського мистецтва і літератури. Вигляд черняхівського поселення Походження давньоримської культури. З V ст. до н.е. починається занепад етруських міст. У IV ст. до н.е. Етрурія потрапляє під владу Риму, і з тієї пори провідну роль відіграє вже культура Римської республіки. Братства та їхня роль у розвитку освіти. Троїцький монастир у Межиріччі, Підготуйте презентацію творчості Рафаеля Санті. Після опрацювання даної теми дайте відповіді на Н.Пуссен Танкред та Ермінія, 1630-і роки Охарактеризуйте передумови виникнення культури епохи Просвітництва? Основні напрями в сучасному мистецтві. Модернізм як явище культури XX ст. включає такі В чому полягає криза гуманізму в ХХ ст.? Семінар №7. Культура Прикарпаття Яку форму мали трипільські поселення? Основні ознаки будови тіла, класифікація та біологія шкідників сільськогосподарських рослин Завдання 1. Класифікація шкідників сільськогосподарських культур Опис головних багатоїдних шкідників сільськьогосподарських культур Опис головних шкідників зернових культур Опис головних шкідників зернобобових культур Опис головних шкідників цукрових буряків Опис головних шкідників капусти Опис головних шкідників овочевих культур в закритому ґрунті Опис головних листогризучих шкідників плодових культур Опис шкідників ягідних культур та виноградної лози Тема: Багатоїдні шкідники з ряду прямокрилі та твердокрилі Geschichte der deutschen Sprache Для перевірки залишкових знань з навчальної дисципліни У вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації У якій фазі розвитку рослин буряка найбільш небезпечні пошкодження звичайної бурякової блішки? Скільки поколінь за сезон дає льонова плодожерка? На яких рослинах знаходиться зимуюча стадія розанової цикадки? Формування укр. Нац. Культ. Відродження
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти