ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 10 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Інститут права ім. І. Малиновського Тема 8. Криміналістичне дослідження письма Тема 20. Розслідування вбивств Тема 1: Теорія громадянського суспільства: філософські аспекти Тема: Спадщина тоталітаризму і перспективи громадянського суспільства в Україні Тема 32. Протидія розслідуванню та шляхи її подолання криміналістичними засобами і методами ТАКТИКА ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО ФІКСАЦІЮ ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ На місці події знайдено обгорілий труп у позі боксера. Яку експертизу необхідно призначити для визначення причини пожежі? ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ УСПІХІВ ТЕМА 1.5. СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Тема 2.6. Основи екологічного і земельного права України РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ Тема 9. Криміналістичне дослідження документів. Тема № 3. Історія розвитку криміналістики. Сучасний стан криміналістики в Україні. Тема № 11. Наукові засади криміналістичної тактики. Економіка та підприємництво”, Пастушенко О.І., старший викладач Тема 1. Загальні засади соціального законодавства ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ Економіка та підприємництво» Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», Тема 6. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування. Графік розподілу навчального часу за темами курсу і видами навчальної роботи Семінарське заняття № 2: Виникнення права та державності на території України у стародавню добу Семінарське заняття № 3: Ранньофеодальна держава Київська Русь (др. пол. IX – поч. XII ст.) Семінарське заняття № 7: Суспільно-політичний лад і право на українських землях у складі Речі Посполитої Семінарське заняття № 10: Право в українських землях у складі Російської імперії другої пол. ХІХ - поч. ХХ ст. Підручники та навчальні посібники Структура залікового кредиту та тематика Семінарське заняття № 3: Закони Ману Семінарське заняття № 4: Еволюція державного механізму і права Давньої Греції. Семінарське заняття № 9: Велика хартія вольностей 1215 р. Семінарське заняття № 20: Зміни у державі і праві Японії та Китаю протягом ХХ – початку ХХІ ст. Актуальні Проблеми СУДОУСТРою Тема 4. Проблеми розвитку статусу суддів (12 год.) Тема 1. Предмет, основні поняття навчального курсу. Тема 2. Історія розвитку судових, правоохоронних та правозахисників органів України. Тема 1. Місцеві суди та прирівняні до них. Тема 6. Міністерство юстиції. Тема 4. Адвокатура в Україні. Робоча навчальна програма з дисципліни Предмет «Судоустрій України» Тема 1. Предмет і основні поняття курсу «Судоустрій України» Судоустрій за Литовськими статутами ХVI ст. Структура арбітражних (господарських) судів Забезпечення доведеності вини Повага до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя. Народні засідателі: порядок формування, підстави та порядок звільнення від виконання обов’язків народного засідателя. Вищі органи суддівського самоврядування. З’їзд суддів України. Рада суддів України. Провадження в справах Конституційного Суду України Склад і компетенція третейського суду Класифікація документів. Мова документів. Прочитайте документ; відредагуйте текст; допишіть відсутні відомості. Запишіть за всіма правилами оформлення цього документа. Тема.. Термін у професійному мовленні. Класифікація Статья 3. Основание уголовной ответственности Статья 281. Загрязнение, засорение и истощение вод Статья 288. Незаконная охота Статья 375. Нарушение правил несения боевого дежурства Глава VI. Преступления против собственности Глава XI. Экологические преступления Глава XVI. Воинские преступления Поняття, функції, види, зміст, дія та прийняття конституції Властивості Конституції України. Правовий захист Конституції України Правова поведінка, правопорушення та юридична відповідальність Функції, повноваження та акти ПУ. Функції та завдання адміністрації ПУ Законодавчий процес, вето, акти ВРУ, класифікація парламентів та законів Статті адміністративного правопорушення Написати повністю форми і знайти основи (інфект, перфект, супін). ІІІ відміна іменників (голосний і мішаний типи) Фыксований Сыльскогосподарський податок Дайте характеристику структурі органів ДПС України та розкрийте їх функціональне призначення. Охарактеризуйте порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств. Назвіть та охарактеризуйте елементи збору за спеціальне використання води. Охарактеризуйте призначення та роль державних цільових фондів Що таке вексель? Що таке банкнота? Грошові агрегати та грошова база. Статус дисципліни: вибіркова Індивідуальна робота – 1 година Фіскальна Регулююча Контрольна Податкові пільги та їх класифікація. Поняття податкового права і податкових правовідносин. Стаття 6. Поняття податку та збору Стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів Стаття 58. Податкове повідомлення-рішення Загальні вимоги щодо листування органів ДПС України з платником податків. Камеральна податкова перевірка: підстави, зміст та порядок проведення. Еволюція, поняття та особливості податкової системи України Принципи (основні засади) податкового законодавства України. Структура податкової системи України Поняття та правова природа податку. Права та обов’язки платників податків. Права, обов’язки та відповідальність органів ДПС України. Захисні елементи юридичної конструкції податку ПОЯСНИТИ СУТНІСТЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК, МЕТОДИКУ ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКУ ДО СПЛАТИ. ВИЗНАЧИТИ ПОРЯДОК ГРУПУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОПОДАТКОВАНОГО ПРИБУТКУ, ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ ДО БЮДЖЕТУ. Цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних Сельщних рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників Володінні або користуванні платника податків, у тому числі (але не законом, ? обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного Види банків та банківських об’єктів, створення та ліцензування банків. Порядок відкриття філій, представництв та відділень банків. Організаційна структура й управління банком Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті Порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій фізичними та юридичними особами. Нормативна база здійснення розрахункових операцій Порядок відкриття, використання, закриття рахунків в національній і іноземній валюті Визначення платіжності та обмін банкнот і монет Елементи юридичного складу податку Тема № 1 Поняття податку та податкової системи Міжнародний договір як механізм усунення подвійного оподаткування РОЗДІЛ II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ГЛАВА 4. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ПОДАТКОВИХ ТА/АБО ГРОШОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, ПОРЯДОК ЇХ СПЛАТИ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ГЛАВА 6. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ГЛАВА 7. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ГЛАВА 9. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ГЛАВА 10. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ РОЗДІЛ VII. ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ РОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК РОЗДІЛ XI. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ РОЗДІЛ XII. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ГЛАВА 2. ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК РОЗДІЛ XVI. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ РОЗДІЛ XVII. ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ РОЗДІЛ XVIII. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств Підрозділ 5. Особливості застосування ставок акцизного податку та екологічного податку Підрозділ 6. Особливості справляння земельного податку Підрозділ 10. Інші перехідні положення Стаття 14. Визначення понять Стаття 19-1. Функції органів державної податкової служби Стаття 20. Права органів державної податкової служби Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності Стаття 49. Подання податкової декларації до органів державної податкової служби Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб Стаття 65. Облік самозайнятих осіб Стаття 73. Отримання податкової інформації органами державної податкової служби Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки Стаття 86. Оформлення результатів перевірок Стаття 94. Адміністративний арешт майна Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі Стаття 97. Погашення грошових зобов’язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством Стаття 101. Списання безнадійного податкового боргу Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою — підприємцем Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування Стаття 137. Порядок визнання доходів Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення Стаття 146. Визначення вартості об’єктів амортизації Стаття 152. Порядок обчислення податку Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду Стаття 154. Звільнення від оподаткування Стаття 156. Особливості оподаткування страховика Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість Стаття 160. Особливості оподаткування нерезидентів Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу Стаття 166. Податкова знижка Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг в окремих випадках Стаття 196. Операції, що не є об’єктом оподаткування Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування Стаття 198. Податковий кредит Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку Стаття 259. Коригуючі коефіцієнти Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин Стаття 267. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності Стаття 286. Порядок обчислення плати за землю Стаття 291. Загальні положення Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад Стаття 293. Ставки єдиного податку Стаття 298. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування Стаття 299. Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку Стаття 311. Об’єкт оподаткування збором Стаття 324. Об’єкт оподаткування збором Стаття 328. Порядок сплати збору Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток Стаття 350. Повноваження податкової міліції РОЗДІЛ XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Становлення та розвиток банк. системи України. Головними складовими частинами основного капіталу є статутний капітал та розкриті резерви. Нормативи адекватності банківського капіталу. Розрахунок сум процентів, що виплачуються за депозитами. Роль НБУ в організації ринку міжбанківського кредитування. Емісія банками цінних паперів власного боргу. Безготівкові розрахунки із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків, акредитивів, векселів. Порядок здійснення готівкових операцій в прихідних і видаткових касах банку. Порядок видачі та готівкове і безготівкове обслуговування банками платіжних карток. Джерела формування кредитних ресурсів банку. Кредитна політика банку. Одноразове повернення кредиту з періодичною сплатою відсотків. Методичні основи здійснення оцінки кредитоспроможності юр осіб Інструменти забезпечення повернення позик. Споживчий кредит Види, цілі. Лізинг як форма майнового кредиту. Етапи лізингу Гарантійні операції з векселями Емісія банками депозитних сертифікатів та облігацій Депозитарна діяльність банків Порядок продажу-купівлі іноземної валюти юридичними особами на Українському міжбанківському валютному ринку Трастові послуги та їх надання комерційними банками Поняття, суть, зміст і функції податку. Правова природа податку з огляду на його юридичні ознаки та елементи. Поняття податкової системи. Види податкiв, зборiв та інших обов’язкових платежів, стягуваних в Україні. ДИСЦИПЛІНА «ЦИВІЛЬНІ ДОГОВОРИ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» Стаття 1060. Види банківських вкладів Рішення про визнання кредиту безнадійним приймається кредитним комітетом у порядку, визначеному відповідним положенням. Поняття та види кредиту. Кредитний договір Визначити особливості відповідальності сторін за кредитним договором. Відповідальність сторін за кредитним договором Охарактеризувати порядок застосування іпотеки у банківському кредитуванні. ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ Перспективи розвитку іпотечного кредиту в Україні Передумови виникнення та розвитку податків Структура податкової служби та її функції Місце прямих та непрямих податків у податковій системі. Їх переваги та недоліки Тема 1. Характеристика системи оподаткування в Україні. Права та відповідальність платників податків. Тема 2. Особливості нарахування ПДВ по окремих видах діяльності. Тема 4-5. Оподаткування операцій особливого виду та окремих видів діяльності. СХЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ (ФАКТИЧНОЇ ТА РОЗРАХУНКОВОЇ), ЩО НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ СМП ПЕРЕЙТИ НА СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ Тема 12-13. Порядок обчислення земельного податку. Тема 16-17. Особи, які підлягають пенсійному і соціальному страхуванню. Тема 18-19. Податок на промисел. Тема 20. Державна податкова служба України. Податковий менеджмент. Взаємозв’язок складових податкового менеджменту: законотворча діяльність і адміністрування податків. Функції вищої ланки Державної податкової служби, які не виконує низова ланка. Стаття 16. Обов'язки платника податків Картка особового рахунку платника податку: зміст інформації, порядок ведення. Спосіб утримання, спосіб сплати податків і форми розрахунків з бюджетом. Порядок оскарження дій податкових органів Чи можна податкову заставу вважати засобом примусового стягнення податкового боргу. Відповідь обґрунтуйте. Недоліки механізму застосування податкової застави в Україні Безнадійний податковий борг, порядок його списання Види податкових ризиків, їх характеристика. Чому класифікація податкових ризиків залежно від суб’єкта ризику є умовною? Класифікація перевірок податкових органів. Перевірка правильності нарахування та своєчасної сплати в бюджет податку з доходів громадян, отриманих за місцем основної роботи. Розділ IX - ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ Стаття 254. Умови тимчасового ввезення громадянами товарів на митну територію України під зобов'язання про зворотне вивезення, у тому числі з метою транзиту ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ Винятки із правил оподаткування доходів нерезидентів Особливості бухгалтерського і фінансового обліку за умов застосування спрощеної системи оподаткування Переваги і недоліки альтернативних способів оподаткування малих підприємств Отже, норми Податкового кодексу не передбачають окремого порядку сплати за землю (земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності) фізичними особами — нерезидентами. Стаття 261. Контроль та відповідальність платників Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію На здійснення розрахунково-касового обслуговування Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль» (далі - Банк), в особі директора ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ВІДСОТКІВ ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОРЯДОК НАДАННЯ, ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ВІДСОТКІВ Позичальника на видачу кредиту Формули для здійснення банківських розрахунків
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти