ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 17 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Стаття 141. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання Природні ресурси можуть надаватися суб'єктам господарювання для використання або придбаватися ними у власність лише у випадках та порядку, передбачених згином. Порядокнадання у користування природних ресурсів громадянам і юридичним особам для здійснення господарської діяльності встановлюється земельним, водним, лісовим та іншим спеціальним законодавством. Законом можуть бути визначені й інші обов'язки суб'єкта господарювання щодо використання природних ресурсів у господарській діяльності. Правила цієї статті застосовуються також до регулювання відносин, що виникають у зв'язку з реалізацією у сфері господарювання прав на сорти рослин та породи тварин У разі банкрутства суб'єкта господарювання право на торговельну марку оцінюється разом з іншим майном цього суб'єкта. Умови надання правової охорони географічного зазначення визначаються законом. До відносин, пов'язаних з комерційною таємницею, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України та інших законів. Особливості випуску цінних паперів у бездокументарній формі визначаються законом. Інші органи державної влади здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах повноважень, визначених законом. Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин Управління корпоративними правами територіальних громад здійснюється відповідно до положень цієї статті, якщо інше не встановлено законом. Стаття 176. Організаційно-господарські зобов'язання Стаття 177. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання Глава 20 Господарські договори (ст.179-188) Держава в особі Кабінету Міністрів України виступає гарантом за зобов'язаннями державних замовників. Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів Стаття 186. Укладання організаційно-господарських договорів Стаття 187. Укладання господарських договорів за рішенням суду Вільні ціни визначаються суб'єктами господарювання самостійно за згодою сторін,а у внутрішньогосподарських відносинах — також за рішенням суб'єкта господарювання. Стаття 194. Виконання господарського зобов'язання третьою особою До відносин щодо припинення господарських зобов'язань застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Стаття 205. Припинення господарського зобов'язання у разі неможливості виконання У разі якщо до одного боржника мають грошові вимоги одночасно два або більше кредиторів, вони утворюють збори (комітет) кредиторів відповідно до вимог закону. Стаття 213. Майнові активи неплатоспроможного боржника У господарському договорі неприпустимі застереження щодо виключення або обмеження відповідальності виробника (продавця) продукції. У разі якщо кредитор не виконав дій, зазначених у частині першій цієї статті, за погодженням сторін допускається відстрочення виконання на строк прострочення кредитора. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єктів господарювання встановлюються цим Кодексом. Кабінетом Міністрів України можуть затверджуватися методики визначення розміру відшкодування збитків у сфері господарювання. Суб'єктами права застосування штрафних санкцій є учасники відносин у сфері господарювання, зазначені у статті 2 цього Кодексу. Розмір штрафних санкцій, що застосовуються у внутрішньогосподарських відносинах за порушення зобов'язань, визначається відповідним суб'єктом господарювання — господарською організацією. У випадках, передбачених законом, штрафні санкції за порушення господарських зобов'язань стягуються судом у доход держави. Якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим учасникам господарськихвідносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання. Порядок визначення розміру шкоди (загрози шкоди) економіці України та застосування заходів, зазначених у цій статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону. Стаття 245. Припинення експортно-імпортних операцій. Застосування індивідуального режиму ліцензування Стаття 247. Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання за порушення закону Стаття 250. Строки застосування адміністративно-господарських санкцій Стаття 252. Адміністративна відповідальність громадян-підприємців та посадових осіб Об'єктами класифікації в КВЕД є усі види господарської (економічної) діяльності суб'єктів. Глава 30 Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності(263-294) Підлягають в усіх випадках реалізації на місці. Якщо комплектність не визначено стандартами, технічними умовами або прейскурантами, вона в необхідних випадках може визначатися договором. У договорі контрактації можуть бути передбачені також інші санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань відповідно до вимог цього Кодексу. Відповідальність за порушення правил користування енергією встановлюється законом. Стаття 280. Права та обов'язки товарної біржі Інше окреме індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення, що належить суб'єктам господарювання. Приватизація цілісних майнових комплексів, зданих в оренду, здійснюється у випадках і порядку, передбачених законом. Оренда земельної ділянки без договору, укладеного в письмовій формі, посвідченого нотаріально та зареєстрованого в установленому законом порядку, не допускається. Правове регулювання лізингу здійснюється відповідно до цього Кодексу та інших законів. Законом можуть бути встановлені обмеження або заборона здійснення комерційного посередництва в окремих галузях господарювання. Стаття 296. Підстави виникнення агентських відносин Відносини, пов'язані з перевезенням пасажирів та багажу, регулюються Цивільнім кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Стаття 307. Договір перевезення вантажу Стаття 308. Приймання вантажу до перевезення Стаття 309. Зміна умов перевезення Вантаж, не одержаний протягом місяця після повідомлення перевізником одержувача, вважається невитребуваним і реалізується в установленому законодавством порядку. Стаття 311. Плата за перевезення вантажів Сплата штрафу за доставку вантажу з простроченням не звільняє перевізника від відповідальності за втрату, нестачу або пошкодження вантажу, що сталися внаслідок прострочення. Стаття 314. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу Плата за договором транспортного експедирування здійснюється за цінами, що визначаються відповідно до глави 21 цього Кодексу. Зміст договору підряду на капітальне будівництво, що укладається на підставі державного замовлення, має відповідати цьому замовленню. Стаття 319. Генеральний підрядник і субпідрядник Підрядник має право вимагати виплати йому авансу, якщо така виплата та розмір авансу передбачені договором. Загальні умови реалізації інвестицій в Україні визначаються законом. Стаття 327. Види інноваційної діяльності Підтримку щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері здійснення інноваційної діяльності. У разі необхідності експертиза окремих інноваційних проектів, що мають важливе народногосподарське значення, може здійснюватися за рішенням Кабінету Міністрів України. Стаття 332. Законодавство про інноваційну діяльність Розробку основних засад грошово-кредитної політики та контроль за її виконанням здійснює Рада Національного банку України. Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом. Стаття 336. Організаційно-правові форми банків Державним є банк, створений за рішенням Кабінету Міністрів України на основі державної власності. Фінансове посередництво здійснюється банками у формі банківських операцій. Основними видами банківських операцій є депозитні, розрахункові, кредитні, факторингові та лізингові операції. Стаття 341. Розрахункові операції банків Стаття 342. Банківські рахунки Платник зобов'язаний самостійно нараховувати пеню на прострочену суму платежу давати банку доручення про її перерахування з наявних на рахунку платника коштів. Стаття 344. Міжнародні розрахункові операції Загальні умови використання кредитних ресурсів визначаються цим Кодексом та іншими законами. Суб'єкти господарювання з метою страхового захисту їх майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного страхування в порядку і на умовах, визначених законодавством. Страхувальниками у цьому Кодексі визначаються учасники господарських відносин, які уклали договори страхування із страховиками або є страхувальниками відповідно до закону. Укладення договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування. Законом можуть передбачатися також інші види посередницької діяльності з цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами тощо). Аудит та державний фінансовий аудит можуть проводитися за ініціативою суб'єктів господарювання, а також у випадках, передбачених законом (обов'язковий аудит). Правовий статус та порядок діяльності Аудиторської палати України визначаються законом про аудиторську діяльність та іншими прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами. Видати користувачеві передбачені договором ліцензії (дозволи), забезпечивши їх оформлення у встановленому законодавством порядку. При оголошенні правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом) договір комерційної концесії припиняється. Держава гарантує однаковий захист усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Стаття 379. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції Інформація щодо введення режиму ліцензування або квотування публікується в офіційних виданнях у порядку, встановленому законом. Стаття 382. Зовнішньоекономічні договори (контракти) Ставки податків встановлюються та скасовуються відповідно до законів про оподаткування. Види майна, що не може бути предметом застави у разі одержання валютногокредиту в іноземній фінансовій установі, визначаються законом. Відносини, що виникають у зв'язку з придбанням Іноземним інвестором майнових прав на землю та Інші природні ресурси в Україні, регулюються відповідно земельним та іншим законодавством України. Стаття 394. Правовий режим іноземних інвестицій Незареєстровані Іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та гарантій, передбачених цим Кодексом та іншими законами для іноземних інвесторів і підприємств з іноземними інвестиціями. Компенсація збитків іноземним інвесторам здійснюється в порядку, встановленому законом. Стаття 397. Гарантії здійснення іноземних інвестицій Стаття 402. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони Ковалів М.В., Павлович-Сенета Я.П., Лозинський Ю.Р. Административное право Украины. — 2-е изд.. Под ред. проф. Ю.П. Битяка. — Х., 2003. — 576 с. ТЕМА № 1. Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. ТЕМА № 23. Адміністративно-процесуальні норми та відносини. ТЕМА № 29. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Тема 10. Умови та порядок міграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Тема 34. Виконавче провадження. Теми курсових робіт з адміністративного права та процесу VIII. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ Зіікомодавча влада в Україні Законодавчий процес та інші парламентські процедури Законодавча влада в Україні 391 Іяконодавча влада в Україні 401 Форми діяльності і повноваження народного депутата України Законодавча влада в Україні 421 Конституційно-правовий статус Президента України 435 Конституційно-правовий статус Президента України Конституційно-правовий статус Президента України 443 Конституційно-правовий статус Президента України 447 Виконавча влада в Україні 471 Та інших центральних органів Виконавча влада в Україні 489 Судова влада та прокуратура в Україні: загальна характеристика Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 503 Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 507 Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 511 Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 513 Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 521 Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 525 Поняття та особливості територіального устрою України Тприторіальний устрій України 533 Іііриюріальний устрій України Іпригоріальний устрій України Іприюріальний устрій України Ми u«im самоврядування в Україні Міі цене самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні 593 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 131 Співвідношення з національним Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 145 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 149 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 153 Політичні права і свободи громадян України Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 163 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 167 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 173 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 179 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 185 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 189 Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 205 Поняття та види виборчих систем Виборчий процес та його етапи Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 219 Форми безпосередньої демократи' (прямого народовладдя) 223 Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 231 Форми безпосередньої демократи (прямого народовладдя) 233 Висування та реєстрація кандидатів у депутати Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 245 Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 249 Голосування. Підрахунок голосів виборців та підбиття підсумків голосування. Встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 265 Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів народних депутатів України Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 279 Виборчого законодавства України Форми безпосередньої демократи' (прямого народовладдя) 291 Референдумів. Відповідальність Вищих органів державної влади Конституційно-правовий статус Законодавча влада в Україні 341 І.іконодавча влада в Україні Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Глава І. Конституційне право — галузь національного Предмет та метод конституційного права Конституційне право — галузь національного права України 13 Конституційне право - галузь національного права України 17 Конституційне право — галузь національного права України 21 Виникнення, зміни та припинення Конституційне право — галузь національного права України 37 Конституційне право — галузь національного права України 43 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 97 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 101 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 107 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 111 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 115 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 119 Законами України встановлюється Законами України оголошується Мета, завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі Перелік питань до підсумкового контролю (залік) Форма держави та місцеве самоврядування у зарубіжних країнах Зм. модуль 9. Конституційне право країн Східу (Індія, Китай, Японія). Конституційне право ісламських країн Конституційне право України як навчальна дисципліна – це система знань, одержаних наукою конституційного права, практикою його створення та реалізації. Основи теорії конституції. (6 .(2год.) Тема 7. Конституційні права, свободи та обов»язки людини та громадянина. (6 год.) Тема 18. Органи місцевого самоврядування в Україні: порядок утворення та компетенція. (12 год.) Основи конституційного ладу України. Основи правового положення людини і громадянина в Україні. Громадянство України. Конституційно-правові основи державно-територіального устрою України. (2 год.) Конституційно-правовий статус парламенту України.(2год.) Конституційний статус Президента України.(2 год.) Автономна республіка Крим.(2год.) Органи місцевого самоврядування в Україні.(4 год.) Розділ 12. Громадянство України і статус іноземців Розділ 27. Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України Розділ ю Основи конституційного ладу України Конституційно-правового статусу людини Набуття громадянства України за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Теоретичні основи безпосереднього народовладдя Теоретичні основи організації і здійснення державної влади Конституційно-правовий статус Верховноі Ради України II. Попередній розгляд законопроекту. Конституційно-правовий статус Верховноі Ради Украіни Конституціинии статус Президента України Територіальнии устріи Украіни Місцеве самоврядування в Украші Місцеве самоврядування в У крапп Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України Порядок реалізації конституційно-правових норм. Значення і характеристика конституції П.Орлика. Демократизм виборчої системи в Україні. Гарантії здійснення виборчого права. Порядок набуття громадянства України Культурні права і свободи громадян України Поняття категорії осіб без громадянства. Правові основи організації судової влади. Повноваження прокуратури та форми її реагування на порушення законності Предмет та метод КПУ як галузі права Юридичні властивості Конституції України. Основні етапи конституційної реформи в Україні. Розділ І. Загальна теорія конституційного права Тема І.6. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна Розділ ІІ. Конституція України – Основний Закон держави Національних меншин в Україні Громадських організацій в Україні Тема ІV. 1. Громадянство України Види прав і свобод за змістом та їхня характеристика Права людини в умовах надзвичайного стану Розділ I. Конституційне право як галузь права Розділ I. Конституційне право як галузь права в системі права Украіни Наука конституційного права є системою ідей, концепцій, теорій, вчень про конституційне право як галузь національного права. Емпіричних знань про конституційні відносини та інститути консти-туційного права та інші конституційно-правові явища до теоретичних знань про ці об'єкти. Система конституційного права України Розділ IV. Система конститущйного права України Розділ ГУ. Система конституційного права України Розділ V. Джерела конституційного права України Розділ VI. Конституция як основний закон суспільства та держави Функції конституційного права України Розділ VIII. Конституційно-правові відносини Тема 1.Конституційне право як галузь права та юридична наука. (4 год.) Тема: Виборчий та референдний процеси в Україні Тема: Конституційний процес в Україні Індивідуально-консультативна робота Тема 6. Організація роботи органів місцевого самоврядування Опорний конспект лекцій Конституційне право України Поняття і види конституційно-правових відносин. Поняття і види джерел конституційного права. Принципи участі громадян у референдумах. Розділ III - Вибори. Референдум. Розділ IV - Верховна Рада України Розділ V - Президент України Розділ VI - Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти