ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 18 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тема 10. Криміналістичне дослідження документів (документознавство). Тема 15. Загальні положення криміналістичної тактики. Тема 25.2. Розслідування злочинів проти власності. Методика проведення семінарських занять НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ Глава 21. Засоби вчинення злочину та їх класифікація Глава 25. Сліди транспортних засобів, механізмів, пристроїв виробничого і побутового призначення Глава ЗО. Слідчі дії та організаційні заходи — засоби криміналістичної тактики Глава 42. Слідчий експеримент МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ Глава 51. Основи методики розслідування вбивств Потерпілої в піхві, на тілі та одягу КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРІВ СШ-1 і СШ-1М Технічні засоби ідентифікаційних судово-балістичних досліджень мисливської зброї Опис дисципліни «Криміналістика» - ч. I Тема 2.1.7. Загальні положення криміналістичної техніки – 8 год. Тема 2.3.9. Криміналістична фотографія та відеозапис – 8 год. Тема 3.2.12. Криміналістичне дослідження слідів (слідознавство) – 8 год. Орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю Змістовий модуль 2. Криміналістична експертиза. Змістовий модуль 4. Тактика проведення обшуку, допиту та пред'явлення для впізнання. Тема 22. Тактика використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення і проведення криміналістичних експертиз. Характеристика засобів криміналістичної тактики Основні етапи формування версій і особливості їх перевірки. Поняття, види та завдання пред’явлення для впізнання Поняття, види і завдання допиту. Пит.3. Криміналістична характеристика злочинів: поняття і структура. Пит 2. Стаття 240. Слідчий експеримент Стаття 102. Зміст висновку експерта Стаття 244. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта Загальні положення і наукові основи методики розслідування злочинів. Назад 2. МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИКИ КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНА ПРОФІЛАКТИКА І ПРОГНОЗУВАННЯ СУДОВА ФОТОГРАФІЯ ТА ВІДЕОЗАПИС Назад 10. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ Назад 26. РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ (РОЗКРАДАННЯ) Назад 27. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДПАЛІВ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИНИКНЕННЯМ ПОЖЕЖ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ ГРУППАМИ СУДОВО-ОПЕРАТИВНА ФОТОГРАФІЯ История фотографии: устройство фотоаппарата, строение и принцип действия. Устройство пленочного фотоаппарата Етапи розвитку радянського фотоапаратобудування Классификация по фокусному расстоянию Виды и маркировка объективов. Размер матрицы. Шумы и цветопередача. Влияние на ГРИП. Выдержка затвора фотоаппарата Консолидация криминалистических знаний Криминалистика в период между мировыми войнами Этап формирования частных криминалистических теорий Современный этап развития криминалистики (этап формирования общей теории науки) Предмет и объекты криминалистики Криминалистические категории Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики Законы развития криминалистики Общенаучные методы криминалистики Место криминалистики в системе научного знания Тенденции развития криминалистической тактики включают следующее. Понятие и научные основы криминалистической идентификации Виды и формы проведения идентификации (по Ф. П. Сове) Криминалистическое учение о признаках Стадии криминалистической идентификации Понятие и задачи криминалистической диагностики Теоретические основы криминалистической диагностики Диагностика в работе следователя Глава 9. Теории криминалистического прогнозирования и временных связей и отношений Понятие, система и правовые основания применения средств криминалистической техники Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании вещественных доказательств Предметная и наглядно-образная формы фиксации доказательственной информации Методы судебно-следственной фотографии Виды фотосъемок и особенность фотографирования криминалистических объектов Судебно-экспертная фотография Современная видеотехника, используемая в следственной практике Применение видеозаписи при производстве следственных действий Видеозапись как документ или вещественное доказательство Следы человека (антропоскопия) Следы производственных механизмов Установление целого по частям Криминалистическое исследование огнестрельного оружия Криминалистическое исследование патронов Криминалистическое исследование следов выстрела Холодного оружия и следов его применения Методика судебно-почерковедческой экспертизы Исследование частично измененных документов Понятие криминалистического исследования веществ и материалов и его задачи Обнаружение, фиксация и изъятие веществ и материалов при производстве следственных действий Возможности исследований стекла и изделий из него Возможности экспертиз парфюмерных и косметических средств Методы и средства собирания информации о внешних признаках человека Криминалистическая портретная экспертиза Особенности осмотра магнитных носителей Глава 21. Криминалистическая регистрация И расследовании преступлений Справочно-вспомогательные учеты Глава 23. Использование специальных познаний Возможности судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы Схема оснований систематизации объектов судебной экспертизы и их характеристик Автоматизация процесса расследования преступлений КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ Криминалистическая тактика в системе научного знания Криминалистическая тактика и практика борьбы с преступностью Тактика процессуального действия Глава 28. Розыскная деятельность следователя Организация и осуществление розыска Понятие, принципы и субъекты взаимодействия Глава 30. Следственная ситуация и тактические комбинации Тактические комбинации (операции) Фактор внезапности, его смысл и формы использования в расследовании Тактика действий следователя с использованием фактора внезапности Влияние фактора внезапности на полноту и достоверность доказательственной информации Понятие тактического решения Принятие тактического решения Сущность и виды следственного осмотра Первоначальный, повторный и дополнительный осмотры места происшествия. Другие виды следственного осмотра Сущность, задачи и порядок проведения обыска Понятие, значение и. виды допроса Особенности тактики допроса при изобличении во лжи Особенности тактики допроса несовершеннолетних Понятие проверки и уточнения показаний на месте Тактические приемы проверки и уточнения показаний на месте Участники следственного эксперимента Тактика проведения следственного эксперимента Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания Тактика предъявления для опознания живых лиц Технология получения образцов для сравнительного исследования Понятие криминалистической методики Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц Средства и методы преодоления противодействия расследованию Глава 44. Расследование преступлений Расследование причинения вреда здоровью Глава 45. Расследование преступлений Расследование грабежей и разбойных нападений Расследование вымогательства Расследование присвоения или растраты имущества И злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности Расследование лжепредпринимательства Преступными формированиями на предприятиях Расследование фальшивомонетничества Налоговых преступлений, их уголовно-правовая квалификация Выявление признаков преступлений, проверочные действия, возбуждение уголовного дела Построение и проверка версий. Первоначальные следственные действия Обеспечение возмещения ущерба, причиненного налоговыми преступлениями Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств Расследование -незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности Особенности расследования уголовных дел, возбужденных по фактам взрывов Расследование нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств Родовая криминалистическая характеристика должностных преступлений Выявление признаков преступления, Последующие следственные действия Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних Особенности тактики отдельных следственных действий Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях несовершеннолетних Использование возможностей осмотра места происшествия Допрос как средство получения информации о совершении преступления организованной группой Использование иных средств доказывания Правовое положение иностранцев в России Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия II. Методы несанкционированного доступа. Особенности тактики следственных действий Средства выявления и доказывания обстоятельств, способствовавших совершению преступления МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ, Щодо виконання контрольної роботи Тема 19.1, 19.2. Тактика допиту. Тема 4.1. Будова фотоапарата. Методи судової фотографії. Техніка фотографування. Тема 7.1. Техніко-криміналістичне дослідження документів Тема 13. Організація і тактика проведення обшуку, тимчасового доступу до речей та документів Тема15. Організація і тактика пред’явлення для впізнання Тема 21. Розслідування привласнень, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Семінарсько-практичне заняття 26 Тема 28. Методика розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту Тема: Методологічні основи і методи криміналістики. Тема: Організація і тактика пред’явлення для впізнання Тема: Розслідування злочинів проти безпеки виробництва Порядок та приклад розрахунку балів ТЕМА 18. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття та розслідування злочинів ТЕМА 34. Особливості розслідування злочинів «по гарячих» слідах Практичне заняття № 9.2. – 2 год. ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕОБХІДНИХ ДОСЛІДІВ ЧИ ВИПРОБУВАНЬ ТЕМА 18. ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ Види підробки документів та правила поводження з документами речовими-доказами при огляді, фіксації та вилученні. Тактичні особливості проведення ВОіОП та фіксація результатів цієї слідчої дії Тактика проведення обшуку на відкритій місцевості. Тактика проведення особистого обшуку. Тактика допиту підозрюваного, обвинуваченого Подальший етап розслідування зґвалтування, особливості тактики проведення окремих слідчих дій. Тактичний прийом як центральний елемент криміналістичної тактики Особливості розслідування замаскованих вбивств. Особливості розслідування вбивства новонародженої дитини. Розслідування раніше нерозкритих вбивств. Особливості розслідування серійних насильницьких злочинів Обставини, що підлягають встановленню і доказуванню у справах про зґвалтування, типові слідчі ситуації та версії Криміналістична класифікація і характеристика крадіжок Типові ситуації, версії та завдання на початковому і подальшому етапах розслідування крадіжок Вихідні типові слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при розслідуванні нападів з корисливих мотивів Слідчі ситуації з урахуванням особливостей зв’язків «подія злочину - предмет посягання». Класифікація і криміналістична характеристика шахрайства Третя група способів посягань на кредитно-фінансові ресурси пов’язана зі злочинною змовою представників кредитора та позичальника. Особливості розслідування шахрайства в бюджетній сфері. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності. Криміналістична характеристика хабарництва. Особливості розслідування хабарництва. Загальна криміналістична характеристика розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем. Типові слідчі ситуації, слідчі версії, тактичні завдання при розслідуванні розкрадань, вчинених шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем на початковому етапі розслідування. Тактичні особливості провадження слідчих дій та використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань. Способи ухилення від сплати податків. Особливості організації розслідування злочинів в сфері комп’ютерної інформації і тактики проведення слідчих дій. Експертизи, які призначаються при розслідуванні комп’ютерних злочинів: об’єкти та завдання дослідження. Поняття контрабанди та способи її виконання. Класифікація і криміналістична характеристика контрабанди. Криміналістична характеристика кримінальних пожеж. Вихідні слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при розслідуванні кримінальних пожеж. Первісні слідчі дії. Криміналістична класифікація і характеристика дорожньо-транспортних подій. Обставини, що підлягають встановленню. Типові слідчі ситуації та організація початкового етапу розслідування ДТП. Криміналістична класифікація і характеристика екологічних злочинів. Типові слідчі ситуації, версії і тактичні завдання при розслідуванні злочинів проти довкілля. Тактичні особливості провадження слідчих дій при розслідуванні екологічних злочинів. Призначення судових експертиз при розслідуванні злочинів, пов’язаних з забрудненням довкілля. Критерії оцінювання під час вивчення навчальної дисципліни Тема № 5. Криміналістична фотографія, аудіо- і відеозапис. Тема № 7. Криміналістичне дослідження зброї та слідів її застосування Тема № 11. Загальні положення криміналістичної тактики. Тема № 17. Поняття і структура криміналістичної методики, як частини криміналістики. Тема № 19. Методика розслідування вбивств Тема № 20. Методика розслідування вимагання Предмет, завдання і методи криміналістики та зв’язок з іншими науками Технічні засоби органів, що проводять ОРД Загальні положення криміналістичної тактики (КТ) Методика розслідування умисних вбивств Класифікація вогнепальної зброї в криміналістиці. Види завдань сучасних судово-балістичних експертиз Класифікація ознак зовнішності людини Та її елементів. Анатомічні (морфологічні) ознаки зовнішності людини. Система та види. Види та характеристика криміналістичних обліків здійснюваних у міських районних транспортних органах МВС України Загальні та спеціальні методи криміналістики Криміналістична фотографія та відеозйомка. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Експертизи, які проводяться при розслідування дорожи ьо-тра испорти их пригод. Форми використання спеціальних знань. Можливості використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у розслідуванні.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти