ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 22 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Слідча дія як основний засіб криміналістичної тактики. Поняття, види, періодизація. Поняття і види обшуку, умови правомірності його проведення. Загальні тактичні умови проведення відтворення обстановки і обставин події. Загальні положення методики проведення судово-експертних досліджень. Криміналістична характеристика розбійницьких нападів. Способи розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Особливості виконання окремих слідчих дій під час розслідування розкрадань, вчинюваних привласненням, розтратою майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Початковий та наступний етапи розслідування шахрайства. Особливості тактики проведення окремих слідчих під час розслідування хабарництва. Поняття, предмет криміналістики та закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються нею. Криміналістична версія: поняття, види, правила висування та перевірки. Організаційно-тактичні основи виїмки. Організаційно-тактичні основи залучення спеціалістів до участі у проведенні слідчих дій. Розслідування заподіяння тілесних ушкоджень. Розслідування грабежів і розбійних нападів. Розслідування хабарництва (корупції). Генезис предмета науки криміналістики Зв’язок криміналістики з іншими науками та суміжними галузями знань Види та форми криміналістичної ідентифікації. Поняття та роль науково-технічних засобів у виявленні та фіксації слідів злочину. Сліди рук, їх види. Методи та прийоми їх виявлення, фіксації та вилучення Засоби та методи виявлення, фіксації й вилучення слідів взуття, слідів босих ніг та ніг у шкарпетках Види слідів знарядь зламу та інструментів, особливості їх фіксації та вилучення. Поняття судової балістики криміналістичного зброєзнавства та його значення у розслідуванні злочинів Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї та слідів її застосування. Письмова мова як об’єкт криміналістичного дослідження Категорії та закономірності політології Функції та методи політології Сутність,структура та ф-ї політичної системи суспільства Політична система однієї із зарубіжних країн. Авторитарний та тоталітарний політичний режими. Тоталітарний політичний режим Політичні партії:поняття, істор форми, ознаки та функції. Загальна характеристика виборчої системи в Україні ГЛАВА 13. Загальні положення щодо господарських ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ Господарські правовідносини та господарське право ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ Діяльністю у державному та комунальному Про захист економічної конкуренції Утворення суб'єктів господарювання, їх державна реєстрація Правове становище об'єднань підприємств І. Правовий статус громадянина-підприємця МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ Право оперативного управління) РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ Функції, права та обов'язки товарної біржі ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (БАРТЕР, ЗБЕРІГАННЯ У ТОВАРНОМУ СКЛАДІ) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Державний нагляд за страховою діяльністю Правове регулювання цін та ціноутворення За додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення J. Поняття та зміст аудиторської діяльності Правові засади аудиторської діяльності Правове регулювання комерційної концесії Правовий режим іноземних інвестицій СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Юридична діяльність: поняття та зміст Поняття та структурна характеристика моралі Загальна характеристика окремих юридичних спеціальностей Робоча навчальна програма із дисципліни «Юридична деонтологія» Освітньо-професійної програми підготовки СХІДНОУКРАЇНСЬКИй нацІональнИй унІверсИтет Конституційно-правовий статус особи Система органів державної влади України Місцеве самоврядування. Особливості організації влади в Автономній Республіці Крим Назначения и осуществления выплат за счет средств Накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты Средств пенсионных накоплений Тема 5. Налоговая обязанность Основания возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности Исполнение налоговой обязанности Обеспечение исполнения налоговой обязанности Излишне уплаченные налоги и сборы Понятие уголовного права. Его предмет, метод, система. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. Действие закона а пространстве Толкование уголовного закона. Понятие преступления и его признаки. Методы регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. Трудовые отношения, их отличие от других отношений по поводу труда. Полномочия профсоюзов в сфере труда. Порядок заключения коллективных договоров и соглашений. Правовой статус безработных граждан. Отстранение работника от работы. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Порядок увольнения работников. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. Дополнительные гарантии при увольнении для некоторых категорий работников. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: виды, продолжительность, особенности исчисления стажа для отпуска. Методы правового регулирования заработной платы. Порядок выплаты заработной платы. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Определение размера причиненного работником ущерба и порядок его взыскания. Для проведения государственного экзамена По специальности « Правоведение» Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона Складіть заяву про забезпечення позову. Складіть позовну заяву про захист прав споживача. Позовна заява про поділ спільного майна подружжя Підготуйте окрему ухвалу суду. ОРГАНИЗАЦИОЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ Відповіді на ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З дисципліни «Охорона праці в галузі» До яких наслідків може призвести використання побутового газу для обігрівання, безконтрольне горіння Поняття та ознаки оренди землі АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ЗЕМЕЛЬ. Види порушень земельного законодавства та права і обов'язки державних інспекторів за використанням і охороною земель. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення Критерії та нормативи оцінки й екологічного стану земель щодо їх пестицидного, техногенного та радіаційного забруднення. Моніторинг кризових ситуацій на меліорованих землях. ТЕМА № 7 «ТРЕТІ ОСОБИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ» ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ «ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ» ТЕМА № 15 «СУДОВІ РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ» Приблизний перелік питань, що виносяться на іспит з адміністративного процесу Київський університет права НАН України Европейское право: учебник для вузов / под ред. проф. Л. М. Энтина.- М.: Норма, 2004.- 720 с.- ISBN 5-89123-4333-5 В. Посельський Конституційний Устрій Європейського Союзу: навчальний посібник/ В. Посельський.-К: Таксон, 2005 Перелік навчальних дисциплін нормативної частини ОПП СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ТЕМА 5: «ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ» СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З дисципліни: Антикорупційна політика Кримінально-правових дисциплін ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ Методика проведення практичних занять О государственной службе в Республике Беларусь Статья 25. Документы и сведения, представляемые при поступлении на государственную службу Тема 1. Предмет і методологія історії держави та права зарубіжних країн. Завдання та методичні вказівки Тема 7. Держава і право феодальної Росії (ХIV – XVII ст.) Тема 3. Приватна нотаріальна діяльність, її особливості. Тема 5. Компетенція посадових осіб виконавчих комітетів сільських, селищних рад і консульських установ щодо вчинення нотаріальних дій. Тема 7. Посвідчення безспірних прав. Тема 1. Поняття, структура та джерела комерційного права Тема 5. Правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності. Лекція №1 Господарська діяльність Поняття, методи і система господарського права. Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності. Конкуренція у сфері господарювання. Поняття зміст та загальні принципи підприємництва. Утворення та державна реєстрація суб’єктів господарювання. Статут товариства – це локальний юридичний акт, установчий документ, який містить відомості визначені Законом. При направленні виконавчого документа до ліквідаційної комісії або арбітражного керуючого виконавче провадження підлягає закінченню. Класифікувати підприємства можна за різними критеріями. Принципами є основоположні, керівні засади, правила положення, які визначають сутність певного явища. Об’єктом зобов’язання є поведінка його сторін, вчинення дій або утримання від вчинення дій. Виконання солідарного обов’язку у повному обсязі одним із боржників припиняє обов’язок решти солідарних боржників перед кредитором. Адміністративно – господарські санкції. Хто несе відповідальність за ризик випадкової загибелі або псування вантажу за договором перевезення? Який з названих видів юридичної відповідальності застосовується у сфері зовнішньоекономічної діяльності? Чи підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню договір купівлі – продажу нерухомого майна, укладений між двома юридичними особами? У яких формах здійснюється реорганізація підприємства? Рекомендовані джерела: законодавство та судова практика ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОДУЛІВ ТЕМА: Злочини проти основ національної безпеки України Тема 6. Злочини проти життя та здоров’я особи ТЕМА: Злочини проти волі, честі та гідності особи ТЕМА: Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення ТЕМА: Злочини проти безпеки виробництва ТЕМА: Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина Тема 12. Злочини проти громадського порядку та моральності ТЕМА: Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг ТЕМА: Злочини проти правосуддя ТЕМА: Злочини проти власності ТЕМА: Злочини у сфері господарської діяльності ТЕМА 1: Злочини проти довкілля ТЕМА : Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту ТЕМА: Злочини проти встановленого порядку несення військової служби Злочини вчиненні у співучасті Кримінально-правове значення вчинення злочину групою осіб Поняття та юридична характеристика поняття множинності. Розділ II Кримінальна відповідальність та її підстави Завдання, функції та принципи кримінального права Кримінальне право і суміжні галузі права Поняття кримінальної відповідальності Поняття закону про кримінальну відповідальність Структура Кримінального кодексу Тлумачення закону про кримінальну відповідальність Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі Поняття злочину та його ознаки Відмінність злочину від інших правопорушень Поняття і значення складу злочину Елементи і ознаки складу злочину Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність) Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення Причинний зв'язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками Поняття і види суб'єктів злочину Поняття неосудності та її критерії Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину Помилка та її значення для кримінальної відповідальності Незакінчений злочин і його види Добровільна відмова від вчинення злочину Розділ XII Співучасть у злочині Відповідальність співучасників Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів Розділ XIV Обставини, що виключають злочинність діяння Затримання особи, яка вчинила злочин Виконання наказу або розпорядження Діяння, пов'язане з ризиком (виправданий ризик) Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК) Розділ XVI Поняття і мета покарання Розділ ХVIІ Система і види покарань Принципи призначення покарання Обставини, які пом'якшують і обтяжують покарання Призначення покарання за сукупністю злочинів Звільнення від відбування покарання з випробуванням Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання Звільнення від покарання за хворобою Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності Кримінальне право Англії та США Класична школа кримінального права Тема: ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. Види покарань за Кримінальним кодексом України. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Поняття, завдання та система кримінального права України. Конституція України як концептуальне джерело кримінального права. Принципи кримінального права Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. Конституційні положення щодо дії закону про кримінальну відповідальність у просторі Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину та їх кримінально-правове значення Поняття та кримінально-правове значення судимості. Умови та строки погашення судимості. Зняття судимості Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України Стаття 69. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працівником Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості Стаття 260. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань Стаття 279. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства Стаття 321-1. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів Стаття 330. Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні держави Стаття 343. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби Стаття 434. Погане поводження з військовополоненими Тема 1. Поняття, суть і завдання кримінального процесу Тема 2. Кримінальний процесуальний закон Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу Тема 5. Докази і доказування у кримінальному процесі Тема 6. Відшкодування шкоди у кримінальному процесі Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження Тема 9. Загальні положення досудового розслідування В який період доби дозволяється проводити слідчі (розшукові) дії? Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора. Тема 17. Виконання судових рішень Тема 19. Особливі порядки кримінального провадження ОРІЄНТОВНИЙ перелік питань для ЕКЗАМЕНУ Кримінально-процесуальний кодекс України Стаття 9. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру Стаття 48. Обов’язки і права захисника Стаття 52-4. Порядок скасування заходів безпеки Стаття 106. Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину Стаття 156. Строки тримання під вартою Стаття 165-2. Порядок обрання запобіжного заходу Стаття 236-8. Розгляд судом скарги на постанову про порушення справи Стаття 286. Встановлення особи підсудного і часу вручення йому копії обвинувального висновку Стаття 317. Закінчення судового слідства Стаття 335. Резолютивна частина вироку Стаття 400-19. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти