ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 23 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Основні етапи розвитку логіки як науки. Структура та мова формальної логіки. Дві протилежні думки про один і той самий предмет, в одному і тому самому відношенні не можуть бути обидві одночасно істинними. Структура поняття: зміст та обсяг поняття. Закон оберненого відношення між змістом та обсягом поняття. Поділ понять та правила поділу. Операції, подібні до визначення. Складні судження та їх класифікація Виокремлюють умовиводи, що грунтуються на відношеннях “логічного квадрату”. Категоричний силогізм з судженнями, що виокремлюють. Скорочені та складно-скорочені умовиводи Види доведення: пряме та непряме. Вербальні (мовні) форми аргументації ПОНЯТТЯ ТА ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ З НИМИ Змістовний модуль 5. Основи аргументації MIHICTEPCTBO ВНУТРІШНІХ СПРАВ Про процесуальні права та обов’язки потерпілого Вказаним злочином мені заподіяно матеріальну шкоду на суму 2310 грн. (Дві тисячі триста десять гривень 16 коп.). Попередження про недопустимість розголошення відомостей Ст.слідчий СВ Артемівського РВ ЛМУ ГУМВС України в Луганській області К.Ю.Калінова Стаття 9. Права осіб, взятих під варту М. Луганськ, вул. В.Тирнівська 33/1 В.А. Горбенко М. Луганськ, вул. В. Тирнівська, 33/1, кв. № 21 Про Програму економічного і соціального розвитку Путивльського району на 2016 рік Шостого скликання від 21.01.2015 Напрями діяльності та заходи Програми Путивльської районної ради Є.І.Южаков ІІ. Розглянути на засіданнях постійних комісій Путивльської районної ради Є. І. Южаков Путивльської районної ради Сумської області ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА Розрахунок трудомісткості програмного продукту (ІС, АС, КМ) Розрахунок собівартості програмного продукту (ІС, АС, КМ) Показники економічної ефективності програмного продукту (ІС, АС, КМ) Приклад висновків до економічної частини дипломного проекту Тема 1. Поняття, завдання, функції, принципи кримінального права. Система кримінального права. Наука кримінального права – 2 години Тема 4: Кримінальна відповідальність та її підстава – 2 години Тема 7: Об’єктивна сторона складу злочину – 4 години Тема 9. Суб’єктивна сторона складу злочину – 6 годин Тема 11. Співучасть у скоєнні злочину – 6 годин Тема 12. Множинність злочинів – 6 годин Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності – 4 години Тема 15. Поняття та мета покарання – 2 години Тема 17. Призначення покарання – 6 годин Тема 18. Звільнення від покарання та його відбування – 6 годин Тема 19. Судимість та її правові наслідки – 2 години Тема 22. Поняття Особливої частини кримінального права, її значення та система. Наукові основи кваліфікації злочинів – 2 години Тема 25. Злочини проти волі, честі та гідності особи – 4 години Тема 28. Злочини проти власності – 8 годин Тема 29. Злочини у сфері господарської діяльності – 8 годин Тема 30. Злочини проти довкілля – 2 години Тема 32. Злочини проти безпеки виробництва – 2 години Тема 35. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення – 6 годин Дайте юридичну оцінку вчиненому. Тема 39. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг – 6 годин Тема 41. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) – 4 години Програма розрахована на 108 год./3 креди ТЕМА № 3. Ранньофеодальна держава та право. Тема № 6. Виникнення й розвиток буржуазної держави та права в Англії. Тема № 9. Виникнення й розвиток буржуазної держави та права в Німеччині. Тема № 12. Держава та право та право західноєвропейських країн в І пол. ХХ ст. Охарактеризуйте особливості права США у ІІ половині ХХ – на початку XXI ст. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ ІДПЗК Зміст робочої програми за темами дисципліни ІДПУ Модуль 1. Історія держави та права України від найдавніших часів до періоду пізнього середньовіччя. Чим викликана поява козацтва як нового прошарку населення України? Тема №1. Вступ. ІДПУ як історико-юридична дисципліна. Стародавні держави та право на території України. Тема №4. Державно-правове становище українських земель в складі Речі Посполитої (1569-1648 рр.). ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА БРАЧНОГО ДОГОВОРА Методические указания к выполнению домашних заданий II Нормативные правовые акты Российской Федерации и действующие на ее территории акты бывшего СССР Перелік навичок, які повинні бути при проходженні стажування слухачами Зміст та порядок оформлення звітних матеріалів стажування ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ Тема 4. Прокурорский надзор и органы прокуратуры Перечень основной и дополнительной учебной литературы По специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ Тема 5. Органы исполнительной власти, осуществляющие правоохранительную деятельность Перечень основной и дополнительной литературы Народного хозяйства и государственной службы при Президенте Кафедра уголовного права и процесса Для дистанционной формы обучения Тема 2.1. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества Тема 3.2. Контроль за поведением условно осужденных и осужденных с отсрочкой отбывания наказания Оцените действия начальника отряда капитана вн. сл. Васюкова И.Н. Какими нормативными актами предусмотрено применение физической силы сотрудниками уголовно-исполнительной системы и в каких случаях? Под общей редакцией к.ю.н. М.Т. Алимбекова Жилищных отношений в Республике Казахстан Республики Казахстан и других стран в вопросах права собственности на жилище Оставление исковых заявлений без движения и возвращение исковых заявлений Практика рассмотрения споров о признании договоров купли-продажи жилого помещения действительными Между тем, истцами по таким делам могут быть ГУ «Аппарат акима» соответствующего региона. Между тем, по всем указанным исковым заявлениям ответчиками могли быть указаны ГУ «Аппарат акима» соответствующего региона. Таким образом, коллегия по гражданским делам не только не устранила ошибки суда первой инстанции, более того, она дала неправильное направление судам первой инстанции по указанной категории дел. Спорами о праве собственности на жилое помещение Оставление искового заявления без движения Принятие встречного искового заявления Назначение дела к слушанию, организация судебного процесса. Методика рассмотрения споров о праве собственности Методика рассмотрения споров о признании сделок недействительными или действительными В суд Алматинского района г. Астаны Методика рассмотрения исков покупателей жилья у лиц, которые на момент обращения в суд умерли, а сделка не была своевременно оформлена. Сарыаркинский районный суд г. Астаны Методика рассмотрения исков о признании права собственности на жилище в силу приобретательной давности. Методика рассмотрения исков о признании права собственности на самовольное строение Методика рассмотрения споров о прекращении права собственности на жилое помещение Принятие исков о прекращении права собственности Предложения по совершенствованию законодательства и принятию нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан Статья 189. Бремя содержания имущества Статья 215. Расходы по содержанию имущества, находящегося в долевой собственности Статья 242. Бесхозяйные вещи Статья 267. Недействительность актов органов власти, управления и должностных лиц, нарушающих права собственника и другие вещные права Прокурор Диканського району О.Бондаренко Класифікація учасників процесу. Керівник органу досудового розслідування (ст. 39 КПК) Стаття 43. Виправданий, засуджений Об’єднання кооперативів. Кооперативні системи Товариство праці – це кооператив, що допомагає залучити замовників на послуги, які його члени надають індивідуально (або бригадою). Етичні цінності кооператорів Кооперативна ідеологія – це система ідей, на яких ґрунтується оцінка кооперації і на які орієнтуються члени кооперативів та прихильники кооперації у своїй кооперативній діяльності. Економічне призначення кооперативів Кооперативи – складова громадянського суспільства Розділ ІІ. Правові засади діяльності кооперативів в Україні Підзаконні нормативні акти про кооперацію Реалізація кооперативних принципів у правових документах, що регулюють діяльність кооперативів Правові засади взаємодії кооперативів та їх об’єднань Тема 8. Управління кооперативом Компетенція органів управління Модуль І. Теоретичні основи кооперації. Правові засади діяльності кооперативів в Україні Форми кооперації в традиційному суспільстві Передумови кооперування українців Формування системи споживчих кооперативів у Великій Британії Селянська кооперація в Німеччині Розвиток кооперації в інших західноєвропейських країнах Українська кооперація підавстрійської України Кооперативний рух в Російській імперії Перші кооперативи на підросійських землях України Артільна угода М.Левитського (витяги) Утворення національної кооперативної системи на східноукраїнських землях в період революції Розвиток української кооперації в Польщі у 1921 – 1930 рр. Кооперативні організації УРСР в 1930-1980-х рр. Темпи економічного розвитку УРСР у 1965-1985-му рр. Кооперація в незалежній Україні Динаміка показників кредитних спілок – членів НАКСУ Світова кооперація в 1948 – 1958 рр. Світовий кооперативний рух в другій половині ХХ ст. Міжнародний кооперативний альянс – центральний осередок світового кооперативного руху Назвіть основні напрямки політики МКА кінця ХХ – початку ХХІст.? Заява ХХХІ конгресу Міжнародного кооперативного альянсу. 1995 р. Витяги із статей у журналі «Кооператор» за 1828-1930 рр. Тема 4. Лексичні особливості ділового мовлення Тема 5. Українська термінологія у професійному спілкуванні Вправа 19. Утворіть дієприкметники від дієслів. Поясніть їх творення. ТЕМА 7. Спілкування як інструмент професійної діяльності Морально-професійні ситуації Вправа 13. Наведіть етикетні формули ділового листування. З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Про відмову в порушенні кримінальної справи У приватному будинку за адресою м. Черкаси, вул.. Дашкевича 31 Методические пояснения по темам Тема 23. Преступления против жизни и здоровья. Тема 24. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Тема 26. Преступления против конституционных прав Тема 28. Преступления против собственности. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Тема 30. Преступления против общественной безопасности. Тема 31. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Тема 33. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Тема 36. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Тема № 39. Преступления против военной службы. Тема 40. Преступления против мира и безопасности человечества. Составление списка использованных источников и литературы. ІНСТИТУТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Склад та порядок формування судових органів Європейського Союзу. ГАЛУЗІ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Джерела митного права Європейського Союзу. Поняття і принципи митного союзу Європейського Союзу. Митний тариф Європейського Союзу. Митні режими і процедури в Європейському Союзі. Джерела торгового права Європейського Союзу. Регулювання експорту товарів. Система захисних торгових заходів в ЄС. Заходи по захисту від субсидійованого експорту. Джерела корпоративного права Європейського Союзу. Створення і функціонування компаній. Джерела податкового права Європейського Союзу. Правовий механізм регулювання податків у Європейському Союзі. Принципы уголовно-исполнительного права и их система. Пенитенциарное законодательство России Х - начало ХХ веков Правовое положение лиц, отбывающих наказания Применение к осужденным принудительных мер медицинского характера Исполнение наказания в виде исправительных работ Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста Использование Пенсильванской и Оборнской системы в разных странах Статья 102. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы Основания и порядок освобождения от отбывания наказания Международные правовые акты об обращении с осужденными Раздел I. Общая часть коммерческого права Тема № 2. Правовая характеристика товарного рынка в РФ. Структура и инфраструктура товарного рынка Тема № 1. Понятие и источники коммерческого права Лекція 4. Тема : Юридичні конструкції та норми фінансового права. Категорійно-понятійний апарат системного аналізу типової юридичної конструкції фінансового права Поняття та природа типової юридичної конструкції у фінансовому праві Види юридичних конструкцій у фінансовому праві. Структура фінансово-правової норми. Особливості гіпотези, диспозиції і санкції фінансово-правової норми Види фінансово-правових норм. За соціальним призначенням фінансово-правові норми ЗАПОРІЗЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ Характеристика видів договорів Функції комерційної служби підприємства у процесі формування договірних відносин Законодавством України визначено основні форми забезпечення договірних зобов’язань. Тому пропонується більш ефективно використовувати їх в господарсько-договірній роботі підприємства. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН Розділ 19. Звільнення від покаряння та його відбування Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким Стаття 69. Соціальна діяльність підприємства Стаття 157. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці Відповідальність за порушення положень з охорони праці Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність» (SА8000:2001) Тема 3. Соціально-трудові відносини як система (2 год.) ТЕМА 3. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА Чинники формування соціально-трудових відносин Предмети і типи соціально-трудових відносин. Методи регулювання соціально-трудових відносин Діяльність профспілкових організацій в Україні Профессор, заведующий кафедрой гражданского права Раздел XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ Раздел XIV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ Глава 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ЧАСТНОЕ ПРАВО Глава 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА Глава 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК НАУКА И УЧЕБНЫЙ КУРС Глава 4. ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА Раздел II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ Глава 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК УЧАСТНИКИ Глава 8. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Глава 9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Глава 11. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ Глава 12. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ Глава 13. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК Глава 16. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Глава 17. СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА Міжнародний звичай як джерело міжнародного економічного права Юридичний зміст спеціальних принципів міжнародно-правового регулювання міжнародних економічних відносин ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ДЕРЖАВИ ЯК СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА Міжнародно-правове регулювання імунітету держави Всесвітній поштовий союз (ВПС) Поняття і значення транснаціональних корпорацій Нормативна система регулювання транснаціональних корпорацій Міжнародний арбітраж як спосіб розв'язання міжнародних економічних спорів Організаційно-правовий механізм міжнародної валютної системи Організаційно-правові форми міжнародного митного співробітництва Моделі міжнародного промислового співробітництва Загалом це сприяі економічному і соціальному розвитку суспі іьства. Поняття права інтелектуальної власності Законодавство України про інтелектуальну Система органів управління в сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні Воно е основою інфраструктури охорони промислової влас Вової охорони об'єктам промислової в асності їх попередню Суб'єкти авторських відносин Горське ораво на колективний гвір належить юридичній особі. Слайда, телевізійного кадра гощо.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти