ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 26 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

ТЕСТИ-ТРЕНІНГИ ДО МОДУЛІВ БЛОКУ IV МОДУЛЬ 2. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ МОДУЛЬ 3. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ТА КОМУНІСТИЧНОГО НАПРЯМІВ Заняття 1. Історія держави і права України як наука та навчальна дисципліна. Державно-правові процеси на українських землях в складі Російській імперії (ХІХ ст. – початок ХХ ст.). Відродження української державності на початку ХХ ст. (1917-1920 рр.). Українська держава та право в умовах неототалітарного радянського режиму (1946-1990 рр.). Україна – самостійна та незалежна держава. Початок державно-правової розбудови (1991-1999 рр.). Гунська держава (375 р. – кінець VI ст.) Античні міста-держави Північного Причорномор'я Заняття 1. Становлення та розвиток держави і права Київської Русі. Теорії походження давньоруської державності Державний устрій Київської Русі Русь під монголо-татарським пануванням Система державного управління Суспільний устрій Галицько-Волинської держави Входження українських земель до складу Литовської держави Заняття 1. Запорізька Січ як центр боротьби проти соціального, національного та релігійного гноблення (ХVІ ст. – перша половина ХVІІ ст.). Основною галуззю козацького права, безумовно, виступало кримінальне право. Боротьба українського народу за національне визволення Суспільно-політичне становище на західноукраїнських землях Рушійні сили та характер війни 1648-1657 рр. на Україні Основні події Національно-Визвольної війни Входження Запорізької Січі під протекторат Росії Органи російського імперського самоуправління Україною Заняття 2. Розвиток правової системи автономної гетьманської держави в складі Російської імперії (друга половина ХVІІ ст. – кінець ХVІІІ ст.). Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор’я Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX — кінець X ст.) Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.) Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.) Монгольська навала і встановлення золотоординського іга Соціально-економічний розвиток Характерні ознаки та особливості розвитку культури Київської Русі Утворення, піднесення і занепад Галицько-Волинської держави Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст. Соціально-економічні процеси в XIV—XVI ст. Церковне життя. Берестейська унія Культура України в XIV—XVI ст. Феномен козацтва: генезис, характерні ознаки та особливості Козацько-селянські повстання наприкінці XVI — на початку XVII ст. Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя Причини, характер, періодизація революції Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648 — серпень 1657 р.) Утворення Української гетьманської держави Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.) Боротьба за возз’єднання Української держави (червень 1663 — вересень 1676 р.) Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст. Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст. Соціально-економічний розвиток наприкінці XVII —у XVIII ст. Культура України наприкінці XVII — у XVIII ст. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії Модернізаційні процеси в Російській імперії та Україна Суспільні течії і рухи другої половини XIX ст. Соціально-економічний розвиток у пореформений період Українська культура в другій половині XIX ст. Соціально-економічний розвиток на початку XX ст. Національний рух на початку XX ст. Україна в період першої російської революції 1905—1907 pp. Україна в роки третьочервневої монархії (серпень 1907 — липень 1914 р.) Західноукраїнські землі в другій половині XIX — на початку XX ст. Українські землі в роки Першої світової війни Проголошення автономії України Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР Західноукраїнська Народна Республіка Україна в другій половині 1919 — на початку 1920 р. Радянсько-польська війна та Україна Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежності Індустріалізація: завдання, труднощі, характерні ознаки, особливості і наслідки Колективізація сільського господарства. Голод 1932—1933 pp. Культурне будівництво у 20—30-ті роки Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин Україна і процес формування тоталітарного режиму в СРСР Українські землі в складі Польщі Українські землі в складі Чехословаччини Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941—1942 pp. Радянський партизанський рух на окупованій території України Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 pp. Особливості процесу відбудови народного господарства України Радянізація західних областей України Суспільно-політичне життя і політична боротьба в УРСР Соціально-економічний розвиток України Духовне життя в Україні: основні тенденції і характерні ознаки Соціально-економічний розвиток УРСР Стабілізація» і закритість суспільно-політичного життя Духовний розвиток суспільства: ідеологічний диктат Етапи перебудови та її наслідки для України Стартові умови розгортання державотворчого процесу Становлення владних структур Формування багатопартійності На шляху творення національної економіки (1991 — перша половина 1994 р.) Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу і його наслідки (друга половина 1994 — 2005 р.) Основні тенденції розвитку сучасної української культури Роль національної ментальності в житті суспільства Формування концепції зовнішньополітичного курсу Західний напрям зовнішньої політики Автор: к.ю.н. О.В. Харитонов Рецензент: к.ю.н. Т.А. Коляда Поняття і основні принципи земельного права Право колективної власності на землю. Припинення і перехід прав на землю Контроль за використанням і охороною земель та їх моніторинг Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства Поняття і склад земель населених пунктів Землі сільських населених пунктів Землі транспорту, зв'язку та іншого призначення Землі природоохоронного призначення Поняття і загальна характеристика правового режиму земель лісового фонду Лекція 11. Правовий режим земель водного фонду Допущено Міністерством освіти Тема 2. Кримінально-виконавче законодавство України. Тема 4. ОРГАНИ І УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ Контроль органів державної влади та місцевого самоврядування. Тема 7. Виконання покарання у виді штрафу Тема 8. ВИКОНАНН ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО, СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВАННЯ, РАНГУ, ЧИНУ АБО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО КЛАСУ Тема 9. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Тема 10. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ Тема 11. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ВИПРАВНИХ РОБІТ Тема 12. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ СЛУЖБОВИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Тема 13. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА Тема 15. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ Тема 16. Виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Тема 18. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ І ЇХ РОЗПОДІЛ ЗА ВИДАМИ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ Тема 19. РЕЖИМ У КОЛОНІЯХ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Тема 20 . УМОВИ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ В КОЛОНІЯХ Умови праці засуджених до позбавлення волі Пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Звільнення на підставі закону про амністію та акту про помилування Інші підстави звільнення від відбування покарання В.Ф. УСЕНКО, І.І. ШЕМЕЛИНЕЦЬ, С.В. ДЯЧЕНКО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ Предмет регулювання трудового права України. Поняття та значення соціального партнерства. Соціальні партнери та органи соціального партнерства Поняття, сторони та зміст колективного договору. Поняття зайнятості населення Пропонування Державною службою зайнятості підходящої роботи. Поняття безробітного і його правове становище. Поняття, види та зміст трудового договору. Загальний порядок прийняття на роботу. Випробувальний строк при прийнятті на роботу. Зміна умов трудового договору Підстави припинення та розірвання трудового договору. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Поняття робочого часу за трудовим правом. Види тривалості робочого часу. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами. Гарантійні виплати та компенсаційні виплати. Поняття охорони праці за трудовим правом. Правове регулювання охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків. Дисциплінарна відповідальність окремих категорій працівників. (спеціальна дисциплінарна відповідальність). Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю є особливою правозастосувальною діяльністю спеціально уповноважених органів, яка спрямована на захист трудових прав людини. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Адміністративні проступки у сфері трудових правовідносин, що посягають на встановлений порядок управління. Судовий порядок розгляду трудових спорів. Страйк як крайній засіб вирішення колективного трудового спору. Відповідальність сторін, вирішення спорів VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою Глава 1.1. Природа і зміст державного управління Глава 1.2. Управління як соціальне явище Виконавчо-розпорядча діяльність Глава 1.3. Предмет державного управління Глава 1.4. Метод теорії управління Поняття принципу державного управління Глава 2.1. Держава і управління Київської Русі Глава 2.2. Галицько-Волинська держава та форми її Глава 2.3. Управління в Українських землях за Глава 2.4. Український державний лад і управління Глава 2.5. Державне управління періоду занепаду козацько-гетьманської держави Державне управління та місцеве самоврядування Державне управління Російської імперії Українська республіка в часи Центральної Ради Радянська Україна у 20-ті роки Україна під час Другої світової війни Післявоєнна відбудова і розвиток України (1945-1956) Україна в період застою та загострення кризи радянської системи (1965-1985) Глава 3.1. Сутність і класифікація функцій державного управління Функції державного управління Глава 3.3. Спеціальні (спеціалізовані) функції Етапи процесу прийняття управлінських рішень Методи прийняття управлінських рішень Побудова організаційної структури Діловодство та документування Класифікація методів управління Класифікація організаційно-розпорядчих методів Глава 4.3. Економічні методи Захист і заохочення конкуренції, антимонопольно політика Глава 4.5. Соціально-психологічні методи Створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі Розділ 5 Державне управління та виконавча влада Глава 5.2. Державне управління і виконавча влада: поняття, співвідношення, взаємозв'язок Суть адміністративної реформи Основні напрямки адміністративної реформи Адміністрації (політичний діяч) Глава 6.1. Характеристика державного апарату Класифікація органів державного управління Президент України та виконавча влада Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим Обласна державна адміністрація Органи місцевого самоврядування та виконавча влада Глава 7,1. Державна служба: поняття, риси, функції, Правові акти про державну службу Правовий статус державних службовців Глава 7.3. Класифікація посад державних службовців Глава 7.4. Проходження державної служби та управління державною службою Прийняття на посади державних службовців поза конкурсом Введення на посаду нових співробітників Оцінювання показників діяльності службовців Припинення державної служби, відставка державних службовців Глава 7.5. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців Глава 8.1. Форми управлінської діяльності Глава 8.2. Правові акти управління І відповідальність за його порушення Тема 1.1 Вступ, державна мова - мова професійного спілкування Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовна, мовленнєва, комунікативна компетенції Словники у професійному мовленні. типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул Функціональні стилі сучасної української літературної мови та сфери їх застосування. основні ознаки функціональних стилів Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності Невербальні засоби спілкування Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання Особливості усного спілкування Збори як форма прийняття колективного рішення Й етап - Підсумовування наради Вимоги до змісту та розташування реквізитів Тема 2.6 Документація з кадрово-контрактних питань Характеристика. Рекомендаційний лист Особовий листок з обліку кадрів Трудовий договір. Контракт. Трудова угода Тема 2.7 Довідково-інформаційні документи Тема 2.8 Етикет ділового листування Про зміну номера телефону, факсу Запит на отримання інформації про якість і кількість продукції Підтвердження отримання запиту Відмова в наданні пропозиції та зміні її умов Лист-претензія, рекламаційний лист Невідповідність кількості замовлених і відвантажених товарів Визнання наявності недоліків, дефектів, недоглядів Рекомендації щодо можливостей налагодження співробітництва Вибачення за затримку постачання товарів Термін та його ознаки. термінологія як система Проблеми сучасного термінознавства Тема 3.2 Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні Українська фразеологія як засіб вираження національного менталітету Анотування і реферування наукових текстів Вимоги до виконання та оформлювання курсової, дипломної робіт Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою Найпоширеніші синтаксичні помилки у наукових текстах та шляхи їх уникнення Розділ 1. Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення. Політологія в системі суспільних наук Структура та функції політології Сутність, структура й функції політики Політика й сучасний розвиток українського суспільства Суспільно-політичні уявлення Давнього світу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти