ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Право: 27 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Право - 7304 статей..

Політичні вчення епох Раннього християнства і Середньовіччя Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави Суспільнополітична думка доби українського національного відродження Інституювання й теоретичні передумови формування політичної науки Основні національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології Політичні ідеї української міжвоєнної еміграції: Дмитро Донцов, В'ячеслав Липинський Зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні Поняття та особливості громадянського суспільства Становлення й утвердження інституту громадянства Культура громадянства в сучасному світі Політичне життя у структурно-функціональному вимірі Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства Соціально-етнічні спільності: народ, етнос, нація Етнонаціональні відносини і світовий досвід самовизначення народів Зміст, принципи і суб'єкти етнонаціонального розвитку Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського суспільства Поняття і структура політичної системи Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні Стратегія подолання економічної кризи й розвитку політичної системи України Типи, структура і функції держави Демократична, соціальна, правова держава Поняття й типологія політичних режимів Сутнісні ознаки й проблеми утвердження демократичного політичного режиму Поняття і типологія політичних партій та партійних систем Становлення багатопартійності в сучасній Україні. Перспектива утворення партійної системи Класифікація громадських об'єднань Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії Природа, концепції та класифікація політичного лідерства Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури Походження та функції політичної ідеології Соціалізм і сучасна соціал-демократія Діалектика взаємовпливу політики і моралі Політика в морально-етичному вимірі Етичне тлумачення політики: наукові критерії та вітчизняна традиція Політика і мораль в умовах реформування українського суспільства Релігія к чинник політичного життя суспільства Держава і церква: основні моделі взаємодії Засоби масової інформації як «четверта влада» Суперечності сучасного розвитку вітчизняних ЗМІ Теоретичне осмислення і типологія політичних конфліктів Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій Зміст і основні характеристики політичної модернізації Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх вирішення Міжнародні відносини і зовнішньополітична роль держави Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу Україна у світовому співтоваристві Україна на тлі глобальних політичних трансформацій Україна в загальноєвропейському політичному процесі Основні виміри національної безпеки України Національні інтереси України Політичні рішення і технологія їх реалізації Мистецтво забезпечення необхідного результату в політичній участі та діяльності Особливості використання індивідуальних та загальних політичних технологій Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки Менеджмент правлячої команди Специфіка, підстави й засади політичного прогнозування Принципи та методи політичного прогнозування Короткий словник політологічних термінів Цей Порядок є внутрішнім нормативним документом. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ПІДПИСУВАЧІВ Заявник зобов’язаний надавати для реєстрації тільки повну та дійсну інформацію. Всю відповідальність за ненадання або надання неповної, недійсної інформації несе Заявник. Строк чинності сертифіката Підписувача не може перевищувати 2 (двох) років. Початком строку чинності сертифіката Підписувача вважається дата та час його формування. Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян Тема 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА. НАУКА УГОЛОВНОГО ПРАВА. Тема 2. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА Для заочной полной формы обучения (5 лет) Семинар №11. Множественность преступлений . Для заочной полной формы обучения (3,5 лет) Семинар №1. Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации, ее значение и система. Перечень тем контрольных работ рейтинга По п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ квалифицируется охваченное ### убийство двух и более лиц. Глава 17 . Преступления против свободы, чести и достоинства личности Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних есть нападение в целях хищения чужого имущества с применением опасного для жизни или здоровья насилия либо с угрозой применения такого насилия. Крымский юридический институт (филиал) Доклад: «Оборотоспособность объектов гражданских прав» Доклад: «Последствия совершения действий лицом, не уполномоченным действовать от имени другого или с превышением полномочий» Доклад: «Ограниченные вещные права на землю: понятие и виды» Раздел 4. Договорные обязательства по отчуждению имущества. Раздел 5. Договорные обязательства по передаче имущества в пользование Раздел 7. Обязательства по оказанию фактических услуг. Раздел 8. Обязательства по оказанию финансовых услуг Раздел 10. Внедоговорные обязательства. Неосновательное обогащение. Львівський державний університет Підполковник міліції Шишко В.В Тема 5. Відносини власності в економічному житті суспільства. Суспільна власність означає спільне привласнення засобів виробництва та його результатів. Роздержавлення — це сукупність заходів з перетворення державної власності, спрямованих на усунення надмірної ролі держави в економіці. Збір за користування радіочастотним ресурсом України Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин Технологічна картка послуги №03 Технологічна картка послуги №07 УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО Оцениваемые компетенции обучающегося, Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ НАПИСАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ ТЕМА 33. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы ТЕМА 49. Правовое регулирование и особенности исполнения наказания в виде исправительных работ Какой юридический факт не влечёт за собой появление уголовно-исполнительных правоотношений? Какой из ниже перечисленных критериев относится только к критериям уголовно-исполнительной классификации? К злостным нарушениям установленного порядка отбывания наказания не относится? Чем является отмена права передвижения без конвоя в случае нарушения осужденным к лишению свободы порядка отбывания наказания? Размер пособия по временной нетрудоспособности для осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселения, составляет? Наказание в виде исправительных работ исполняют? Рекомендуемая процедура проведения зачета в виде тестирования Понятие особенной части уголовного права, ее система и значение. Вымогательство. Отличие вымогательства от грабежа и разбоя. Государственная измена. Ее отличие от вооруженного мятежа. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Понятие хищения чужого имущества. Формы и виды хищения. Изнасилование. Его отличие от понуждения к действиям сексуального характера и полового сношения с лицом, не достигшим 14-летнего возраста. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности, их виды и общая характеристика. Угон судна воздушного или водного транспорта, либо железнодорожного подвижного состава. Привлечение заведомо невиновного к УО. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, отличие от убийства и причинения смерти по неосторожности. Захват заложника. Отличие от похищения человека и незаконного лишения свободы. М) в целях использования органов или тканей потерпевшего Состав преступления явл. Материальным. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 119 Потерпевшей при совершении преступления может быть только лицо женского пола независимо от ее отношений с виновным (муж, сожитель и т.д.). Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) Комментарий к 222 Объектом преступного посягательства является общественная безопасность. Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей. Статья 258. Незаконная охота Уничтожение информации – удаление ее полностью или частично из ЭВМ, с материальных носителей. Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, обладающее признаками специального субъекта, - иностранный гражданин или лицо без гражданства. Статья 290. Получение взятки Субъект преступления - специальный: лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, либо отбывающее наказание, либо арестованное, либо задержанное. Створення групи об'єктів у базі даних Символи завдання форматів користувача Редагування бази даних. Розміщення нових об’єктів Створення в таблиці поля із списком підстановок. Сортування, фільтрація та пошук даних у базі даних Використання фільтрів для пошуку інформації в БД Проезд Ткацкий д. 20, кв. 18. Тема XII. Міжнародний комерційний арбітраж Проаналізуйте ситуацію, що склалася. Чи згодні Ви з позицією суду? Обґрунтуйте свою думку. Яким чином необхідно вирішити спір? ОСНОВНІ ЛАТИНСЬКІ ТЕРМІНИ ТА ВИРАЗИ Незаконне позбавлення волі або викрадення людини Стаття 11. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків Стаття 50. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину Стаття 364. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності Стаття 1211. Строки відшкодування шкоди, завданої Перелік тем, винесених на практичні та семінарські заняття Загальні положення інформаційного права Тема. Суб’єкти інформаційних правовідносин, що виникають з приводу реалізації права на інформацію. Тема. Інформаційні права громадян Окремі інститути інформаційного права Тема. Інформаційні основи авторського та патентного права Тема. «Види юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері» . Перелік питань-тестових завдань для проведення підсумкового контролю Конституція права та свободи. Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказаний постійно діючий орган Державного фінансового контролю, який утворюється Верховною Радою України, Вкажіть, у відповіді під котрими номерами правильно вказані завдання Рахункової палати. Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано умову щодо порядку проведення Проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками У відповіді під котрими номерами правильно вказане завдання державної контрольно-ревізійної Контрольно-ревізійної служби? Бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету. Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано словосполучення, пропущене у наведеному Вкажіть, у котрій із відповідей правильно вказано слово (словосполучення), пропущене у Республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджети, інші Інший, крім загального, бюджетний період Проект закону про Державний бюджет України на наступний рік має бути розроблений з Пункту 1 частини другої цієї статті та затверджуються законом про Державний бюджет України, поданим Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України на розгляд у Розпорядникам бюджетних коштів у разі їх нецільового використання та застосування Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказані органи, які можуть Встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Позначте відповідь, у котрій найбільш правильно та повно визначено правову природу Суми грошових зобов’язань або податкового боргу. Грошового зобов’язання у будь-який момент після отримання такого рішення.» Орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) Податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством? Стягнення суми податкового боргу платника податку ? фізичної особи. Стягнення податкового Податків звільняються з податкової застави? Податкової служби може бути видано дозвіл на здійснення платником податків будь-якої Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано, що є об'єктом оподаткування Відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою, визначеною в Податкової служби за місцем розташування про транспортні засоби, зареєстровані або зняті з Складу загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи. Включення до податкової знижки по податку з доходів фізичних осіб. Вкажіть, у відповідях під котрими номерами правильно вказані законодавчі положення щодо Вкажіть, у котрій із відповідей правильно визначено платника податку-фізичну особу, що Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано положення щодо порядку сплати Товаровиробників залежит від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у Об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, Відповідати платники податку на додану вартість, аби мати право на отримання автоматичного Вкажіть, у відповіді під яким номером вказане слово (словосполучення), пропущене у Особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказане завдання органів державної Вкажіть, у відповіді під котрим номером неправильно вказано право органів державної Листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник Поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, що розуміється під фактичною Фактичної перевірки, яка проводиться органами державної податкової служби? ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / К 65 М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В. О. Ріяки. — 2-е вид., допов. і перероб. – К. : Юрінком Інтер, 2006. Стаття 334. Правовий статус банків Стаття 353. Суб'єкти страхової діяльності у сфері господарювання Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ РОЗДІЛ II. Позабалансові рахунки Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи Клас 6. Поточні зобов'язання Клас 0. Позабалансові рахунки Новгородська республіка. Особливості соціально-політичного устрою (середина 12 – 15 ст) Володимиро-Суздальське князівство. Особливості соціально-політичного розвитку Династична війна в Моско. князівстві та її наслідки Культурні перетворення Петра І Розкрити поняття, завдання, систему та стадії крим процесу. Розкрити дію кримінально-процесуал.кодексу у просторі, в часі і за колом осіб. Розкрити поняття, значення і сист.засад крим.провадження. Схарактериз.сторону обвинувачення у крим.провадженні, розкрити завд.прокурора на різних стадіях крим.провадження. Назвати органи досудового розслідування та розкрити завдання керівника органу досудового розслідування та оперативних підрозділів у крим.провадженні. Назвати та схарактеризувати інших учасників кримінал.провадження. РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ РОЗДІЛ III. ВІДНОСИНИ АДВОКАТА З КЛІЄНТАМИ Знайомство з підприємством. Інструктаж з ТБ Правила внутрішнього трудового розпорядку Складання проекту документа, погодження, затвердження, реєстрація. РКК В КРАЇНАХ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ Політична думка в період формування давньогрецької дер- Загальна характеристика політико-правової думки в епоху ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ Рух на користь “вільного права” на початку ХХ століття. Є. Розуміння сутності держави і права президентом УНР М. ФЕОДАЛЬНО-КРІПОСНИЦЬКОГО ЛАДУ ПРАВО(ЗАКОН): ЩО ЦЕ ТАКЕ? (ЧАСТИНА 1) ПРАВО(ЗАКОН): ЩО ЦЕ ТАКЕ? (ЧАСТИНА 2) ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (СІМЕЙНЕ, ДОГОВІРНЕ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (ЧАСТИНА 1) ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (ЧАСТИНА 2) Цивільне право як галузь права Ім'я та місце проживання фізичної особи Порядок припинення юридичних осіб. Держава як особливий суб’єкт цивільного права Умовидійсності правочину.Тлумачення змісту правочину Правові наслідки визнання правочину недійсним Поняття та види строків позовної давності Тема 1. Гроші, грошовий обіг, грошова маса Механізм грошово-кредитної мультиплікації Система органов дознания в Российской Федерации, их общая характеристика и компетенция Процессуальный статус начальника подразделения дознания Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела Порядок производства расследования по делам, по которым дознанием исчерпывается расследование по делу Статья 153. Соединение уголовных дел Порядок производства дознания в сокращенной форме Статья 226.6. Срок дознания в сокращенной форме Статья 212. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти