ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Виробництво: 3 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Виробництво - 1685 статей..

Система гнучких валютних курсів. Чинники валютного курсу Адаптація платіжного балансу за фіксованих валютних курсів Золотовалютний стандарт і Бреттон-Вудська система ТЕМА 8. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ Сучасні інтеграційні угруповання країн Контрольна робота № 1 з економіки по темі: « Основні поняття економіки» Контрольна робота №2 з економіки по темі: « Домашні господарства і підприємства» Контрольна робота №4 з економіки по темі: «Національна економіка» Облік руху грошових коштів на рахунках в банках Облік довгострокової дебіторської заборгованості Відображення в обліку операцій з руху оборотних МШП КОРЕСПОНДЕНЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКІВ Облік резерву сумнівних боргів та витрат майбутніх періодів Облік надходження основних засобів,придбання за плату у постачальника МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ Розрахунок вартості основних засобів і амортизаційних відрахувань Розрахунок чисельності робочих в ремонтно-механічних цехах Розрахунок калькуляції собівартості продукції ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ Матеріальні потреби і ресурси. Альтернативна вартість. Споживчий вибір і правило максимізації корисності. Аксіоми торії споживчого вибору Попит, закон попиту, чинники що впливають на попит. Пропозиція, закон пропозиції, чинники що впливають на пропозицію. Ринкова рівновага цін, попиту і пропозиції. Еластичність попиту по доходу. Інструменти державного регулювання ринку. МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА Підприємство в системі виробничих відносин. Ізокванта та ізокоста. Оптимум виробника. Витрати виробництва в короткостроковому періоді. Витрати виробництва в довгостроковому періоді. Досконала конкуренція в короткостроковому періоді. Досконала конкуренція в довгостроковому періоді. Яке із визначень найбільш точно відповідає поняттю «нормальний прибуток»? ОЛІГОПОЛІЯ ТА РИНОК МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Монополістична конкуренція й економічна ефективність. Виробництво і попит на економічні ресурсі. Недосконала конкуренція на ринку ресурсів. Ринки природних ресурсів і капіталів. Що робить певне благо капіталом? Інституція як економічна категорія. Суспільні блага. Роль держави в ринковій економіці. Яке визначення попиту є правильним? Зміна якого чинника спричинить переміщення кривої пропозиції продукту вправо? Яке з наступних тверджень не стосується характеристики цінової еластичності попиту? Для якого з товарів попит за доходом є найбільш еластичним? Який з наведених нижче переліків значень загальної корисності ілюструє закон спадної граничної корисності? Дохід споживача становить 8 грн. Ціна одиниці товару X - 1 грн, ціна одиниці товару Y - 0,5 грн. Яка з наступних комбінацій двох товарів знаходиться на бюджетній прямій? Яка з наступних кривих не має висхідної частини? Що з наступного правильне для обсягу випуску, за якого середні загальні витрати досягли свого мінімального значення? Який чинник збільшує змінні витрати фірми? Аналіз попиту та пропозиції. Еластичність. Методологія мікроекономіки: теорії і моделі Ефект доходу та ефект заміщення. Сутність ефекту заміщення в тому, що в результаті зміни ціни, споживач змінює структуру споживання. Нецінова еластичність попиту Крива ринкового попиту Перехресна еластичність попиту Закон спадаючої граничної продуктивності Витрати в короткотерміновому періоді Альтернативна вартість Змінні витрати Чиста конкуренція та ефективність Основні риси чистої монополії Економічні наслідки монополізму При монополістичній конкуренції Вправа 1. Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний йому термін або поняття серед запропонованих. Та випуску на олігополістичному ринку Оцінка економічної ефективності олігополістичного ринку ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ РЕСУРСІВ Підприємницький дохід та економічний прибуток Аналіз часткової та загальної рівноваги Обмін та ефективність розподілу Модуль 1. Мікроекономіка як системний аналіз діяльності суб’єктів господарювання Змістовий модуль 1. Теорія поведінки споживача Тема 5. Попит, пропозиції, їх взаємовідносини Вихідні дані варіантів для виконання Тема 12. Ринок факторів виробництва Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінки споживача Змістовий модуль 2. Теорія підприємства: виробництво і витрати Змістовий модуль 3. Теорія ринкових структур: ринок продукту Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут Розділ І. Загальні основи мікроекономіки Тема 3: Ординалістська теорія поведінки споживача Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника Тема: Ринок досконалої конкуренції Тема: Ринок монополістичної конкуренції Тема: Загальна рівновага конкурентних ринків Попит, крива попиту, закон попиту Цінові та нецінові детермінанти попиту Цінові та нецінові детермінанти пропозиції Порушення рівноваги під впливом державного регулювання Види рівноваги та павутиноподібна модель рівноваги Ринкова рівновага на сільськогосподарський товар Тема 1: Предмет та метод мікроекономіки Тема 2. Ринкова організація: зміст та структура Тема 3. Потреби, блага, корисність Тема 4. Попит і пропозиція в механізмі ринку Тема 5. Аналіз поведінки споживача Тема 6. Мікроекономічна модель фірми Тема 8. Модель фірми в умовах досконалої конкуренції Тема 9. Модель фірми в умовах недосконалої конкуренції Тема 10. Ринки факторів виробництва Ізокоста. Поняття та властивості Зробимо припущення, що в процесі виробництва беруть участь тільки 2 змінних фактора: праця (L) і капітал (K), і вони мають відповідну ціну (Pl) i (Pk). Ефект доходу й ефект заміщення Олігополія та олігопольний ринок Частинна варіація факторів виробництва Визначення цін та обсягів виробництва на монополістичному ринку. ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Підлісний П.І., Паткевич Н. О. Методологія мікроекономічного аналізу. Закон спадної граничної корисності блага Рівновага споживача з кардиналістських позицій Реакція споживача на зміну його доходу Ефект доходу та ефект заміщення Взаємодія попиту і пропозиції Еластичність попиту за ціною Еластичність попиту за доходом Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція з одним змінним фактором Виробнича функція з двома змінними факторами Витрати виробництва у короткостроковому періоді Витрати виробництва у довгостроковому періоді Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристика Ринкова поведінка підприємства у короткострокову періоді Доцільність продовження та припинення виробництва у короткостроковому періоді Ринок досконалої конкуренції у довгостроковому періоді Ефективність ринку досконалої конкуренції Монопольний ринок у короткостроковому періоді Соціально-економічні наслідки монополії Моделі олігополістичного ціноутворення. Ефективність олігополії. Короткострокова та довгострокова рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція. Похідний попит в умовах досконалої та недосконалої конкуренції Пропозиція та рівноваги на ринку праці Попит та пропозиція капіталу Ринок землі. Визначення ціни землі Ефективність у сфері виробництва Ефективність у споживанні та обміні Суспільний добробут та проблема справедливості Зовнішні ефекти і зовнішні витрати Суспільні блага та суспільний вибір МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Тема 9. Ринок досконалої конкуренції Орієнтовна тематика курсових робіт ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ З КУРСУ «МІКРОЕКОНОМІКА» Із перелічених фундаментальних економічних питань можуть бути успішно розв’язанні на мікро рівні До предмету мікроекономіки не належить аналіз Головною перевагою ринкового механізму регулювання економіки є забезпечення Ефект доходу виникає внаслідок Переміщення кривої попиту ліворуч може бути наслідком зростання Товар є повноцінним, якщо попит на цей товар Довгострокова рівновага на ринку досконалої описується рівнянням Ціна землі, як капітального об'єкту купівлі-продажу, визначається Масовий попит на акції різних трастів на початку 90-х років можна пояснити Графічно ринкова рівновага – це точка перетину (Е) кривих попиту і пропозиції. Аспекти ринкового господарства Обмеженість ресурсів, вибір і основні Кругооборот у закритій приватній економіці Кругооборот у відкритій економіці Концептуальні принципи системи національних рахунків Макроекономічні показники запасів Суспільний добробут та проблеми його кількісного визначення Нові макроекономічні показники Структура національного ринку Структура населення та форми зайнятості Неокласична та кейнсіанська теорії зайнятості Безробіття: функції, рівень, форми Наслідки безробіття, закон Оукена Вартість робочої сили та державне регулювання Попит споживачів на товари як прояв їх потреб Класифікація, стандартизація і якість товару Загальна характеристика товарного ринку Суб’єкти товарного ринку і його інфраструктури Кейнсіанська теорія рівноваги товарного ринку Класична модель рівноваги на товарному ринку Що є умовою рівноваги на товарному ринку за моделлю Хікса? Сучасні грошово-кредитні системи Зміст та структура грошової маси Кейнсіанська концепція попиту на гроші Мультиплікація депозитів та банківських кредитів Що з наведеного нижче належить до активів банку? Сутність і вимірювання інфляції Класифікація та ознаки інфляції Інфляція і державні інтереси Зв’язок інфляції та безробіття. Крива А.Філліпса Антиінфляційна політика держави та політика зайнятості Функції споживання та заощаджень Теорія споживання Дж. М.Кейнса Теорія поведінки споживача М. Фрідмена Сутність та види інвестування Джерела та чинники інвестицій Неокласична теорія автономних інвестицій Графічний аналіз мультиплікатора інвестицій Індуційовані інвестиції, модель акселератора Інвестиційна привабливість України Складові сукупного попиту та його чинники Сукупна пропозиція: зміст та крива Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції, ефект храповика Умови рівноважного обсягу виробництва Відхилення рівноважного ВВП в умовах повної зайнятості Мультиплікатор витрат моделі AD - AS Неокласична модель загальної макроекономічної рівноваги (ЗЕР) Кейнсіанська модель загальноекономічної рівноваги Порівняльна характеристика моделей ЗЕР Зміст, джерела, типи та фактори економічного зростання Модель економічного розвитку Р. Харрода Неокласична модель економічної динаміки Р. Солоу Вплив на економічну динаміку приросту населення та технологічного прогресу Об’єктивна необхідність втручання держави в економіку Зміст, цілі та інструменти макроекономічної політики держави Теорія економічної політики Р.Манделла Ефективність економічної політики держави Зміст, види та завдання фіскальної політики Державний бюджет, вплив податкової політики на макроекономічну ситуацію Державні витрати, їх вплив на економіку Обмеження державного бюджету, концепції його балансування Державний борг, його вплив на економіку Взаємозв’язок грошово-кредитних та фіскальних інструментів державного регулювання економіки Концепції грошово-кредитної (монетарної) політики, функції НБУ Прямі засоби впливу НБУ на пропозицію грошей Опосередковані засоби монетарної політики Механізми НБУ по стабілізації грошової маси та відсоткової ставки Державне регулювання підприємництва та інвестиційно-інноваційної діяльності Який з аргументів використовують у кейнсіанській теорії макроекономічної рівноваги для доведення необхідності державного втручання в економіку через фіскальну політику? Вплив міжнародних ресурсів та продуктів Вплив валютного курсу на обсяг зовнішніх запозичень Модель рівноваги Манделла-Флемінга для малої відкритої економіки Методи визначення та режими валютних курсів Девальвація національної валюти Вплив валютного курсу на економічну політику держави Що не є аргументом прихильників протекціонізму? Місце макроекономіки в системі економічних наук Сукупний попит - сукупна пропозиція як базова модель ек. рівноваги Функція споживання. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження. Сукупні видатки і рівноважний ВВП. Модель «видатки-випуск». Фіскальна політика, що спрямована на пропонування Рівноважна модель відкритої економіки IS-LM-BP Економічна нерівність і політика соц. захисту населення. Крива Лоренца. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Суть макроекономіки, її цілі та інструменти Сутність нагромадження, структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення Економічне зростання та його типи Економічні кризи і циклічність економічного розвитку Безробіття, його економічні та соціальні наслідки Інфляція, її суть, основні види та наслідки. Антиінфляційні заходи Класична теорія зайнятості та обсяги виробництва Класична теорія зайнятості Класична теорія зайнятості (1.9) І трудомістких технологічних процесів Зміна якого фактору не викличе зміщення кривої пропозиції товару А? ВИДИ КОРМІВ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦІНКА ПОЖИВНОСТІ РОСЛИННИХ КОРМІВ Приклад проведення розрахунків. ЗАГОТІВЛЯ ЗНЕВОДНЕНИХ КОРМІВ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА Тема 7. Варіація факторів виробництва та оптимум товаровиробника Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту Hoe - for hoeing between the rows to keep weeds down and for hoeing between the plants which will control weeds and also loosen the soil and thus aerate the roots. Trowel - for planting out seedlings. What To Avoid In Seed Selection How does the wheat get from the farm to international markets?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти