ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Виробництво: 5 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Виробництво - 1685 статей..

Організація господарських зв’язків та договірних відносин РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ Основні ланки управління підприємством Суть, мета та завдання регулювання і оперативного управління виробництвом Оперативні графіки та їх використання Органіграми та організація управління Методика оцінки рівня досконалості процесів управління виробництвом Сутність економічного мислення. Економічне мислення і економічна практика Типи економічного мислення: стандартний, творчий Економіка як об’єкт наукового дослідження. Економічна діяльність – предмет економічної науки Етапи розвитку економічної науки. Політична економія Сучасна структуризація економічної науки та диверсифікації її предмету Принципи, категорії і закони економічної науки Методи економічного аналізу та їх класифікація Критерії і показники розвитку економіки та їх інтернаціональний характер Економічні потреби. Ієрархія потреб. Економічні інтереси. Взаємозв'язок потреб та інтересів. Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво Національні та глобальні економічні інтереси Сутність та структура економічної системи Суб’єкти економічної системи Типи і моделі економічних систем та їх еволюція Національні та міжнародна економічні системи Формування глобальної економічної системи ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Сутність та види економічної діяльності Науково-дослідна і проектно-конструкторська діяльність Міжнародний поділ праці та міжнародна економічна діяльність Економічні блага. Товар і його характеристики. Гроші. Грошовий вимір вартості товару Сутність і функції ринку. Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин Попит і пропозиція. Ринкове ціноутворення Конкуренція, монополія, олігополія. Сутність підприємництва та його організаційно-економічні форми Порівняльна характеристика організаційно-правових форм підприємницької діяльності Можлива реакція підприємства на втручання держави Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи Економічне зростання, його критерії та показники Ресурси економічного зростання Типи та моделі економічного розвитку Система, потрібна для економічного розвитку Цивілізаційний вимір економічного розвитку Циклічний характер економічного розвитку Еволюція та сучасний зміст категорії капітал Типи і сучасні види капіталу : людський, інтелектуальний, інформаційний, виробничий, підприємницький і фінансовий Кругообіг капіталу та його стадії Ефективність кругообігу капіталу Вартість і оплата праці. Заробітна плата Інвестиції у людський ресурс. Інтелектуалізація праці Трудові відносини, зайнятість, безробіття Дискримінація праці. Нерівність в доходах та проблема бідності Види міжнародної міграції людського ресурсу ТЕМА 10. РИНКОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА Міжнародні ринки та становлення глобального ринку Суспільне відтворення, його типи і показники Валовий внутрішній продукт та національний дохід Національне багатство, його сутність та структура Соціальна політика. Відтворення людського ресурсу Держава в системі суспільного відтворення Інтернаціоналізація та глобалізація відтворювальних процесів Розділ 1 ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Розділ 2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів Фактори виробництва: види, типи, функції Науково-технічна революція зміни у змісті й характері праці Об'єктивні основи і етапи цивілізаційного процесу Зміст економічної системи та її структурні елементи Основи аналізу відносин власності Новітні тенденції у розвитку відносин власності Взаємозв'язок потреб, виробництва і попиту Економічні інтереси - рушійна сила соціально-економічного розвитку Зміст суспільного поділу праці Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу Гуманізація виробництва і мотивація праці Сутність суспільного багатства Структура і використання національного багатства Характеристика товарного виробництва Розвиток форм вартості та виникнення грошей Функції грошей як загального еквівалента Суперечності - джерело і рушійна сила розвитку товарного виробництва Економічні закони і категорії товарного виробництва Ринкове господарство як невід'ємний компонент товарного виробництва Ринок як полісистемне утворення Поняття мікроекономічного рівня і суб'єктів господарювання Діалектична залежність попиту і пропозиції, співвідношення їх Стимули і механізм підприємницької діяльності. Сутність капіталу Структура і функціонування капіталу підприємства нефінансової сфери Функціонування підприємства як товаровиробника Розділ 21. Теоретичні основи економіки домогосподарства Основні фактори, які впливають на попит домогосподарства Система вимірів господарювання на макрорівні Економічна рівновага і циклічність Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва Умови формування, сутність і тенденції розвитку сукупного працівника Зайнятість населення і регулювання її в сучасних умовах Макроекономічна нестабільність і безробіття Інфляція і зайнятість населення Розділ 26. Особливості відтворення в аграрній сфері економіки Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні Сутність і механізм розподілу доходів Заробітна плата і доходи від кооперативно-колективної і індивідуальної трудової діяльності Соціально-економічна структура країн, що розвиваються Диференціація країн, що розвиваються Різноманітність форм соціально-економічного прогресу . Об'єктивна необхідність і реальні можливості переходу Становлення різних форм власності Ступені генезису і об'єктивні основи розвитку світового господарства Соціально-економічна сутність системи сучасного світового господарства. Особливості дії економічних законів Характеристика сучасної організаційно-економічної структури світового господарства Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність Сутність міжнародних економічних відносин трансформація їх Характеристика основних форм міжнародних економічних відносин Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України Сутність і цілі економічної політики Національно-економічні інтереси - вихідний пункт визначення національної економічної політики Моделі ринку і економічної політики Розділ 36. Економічна роль держави Становлення економічних функцій Української держави Основи державного регулювання економіки Політика державного регулювання як складова частина господарської системи Концепції макроекономічної рівноваги в системі ринкового господарства як підґрунтя економічної політики Основні форми державного регулювання Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства Зовнішньоекономічна політика держави Сутність і функції податків. Оптимальне оподаткування Методи кредитно-грошової політики Сутність і основні методи інноваційної політики держави Система управління державною інноваційною політикою Розділ 41. Особливості сучасної економічної політики в Україні Становлення економічної теорії як самостійної науки Марксова концепція розвитку політичної економії. Сучасні оцінки Становлення першої класичної ситуації: шлях від монетаризму до англійської класичної школи Варіанти класичної економічної теорії Теоретичні засади неокласичної доктрини Економічна теорія Дж. М. Кейнса Кейнсіансько-неокласичний синтез як наслідок перегляду теорії Дж. М. Кейнса Пошуки нової класичної ситуації в останній третині XX ст.: загальне і специфічне Неоінституціоналізм пошуки альтернативи пануючої ортодоксії Що не відноситься до методів наукового пізнавання економічних процесів? Що має найменшу цінність при високих темпах інфляції? Що не притаманне процесу переходу України до ринкової економіки? Навчальна програма дисципліни МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ Позначте твердження, яке правильно характеризує економічну ефективність. Кафедра теоретичної та прикладної економіки Які основні функції економічної теорії? Що таке економічний закон? Назвіть основні типи економічних законів. Система економічних наук і місце політичної економії в ній Класифікація економічних інтересів Рівні економічної системи та її основні суб’єкти Вартість: альтернативні теорії Ринок: суть, функції та умови формування Типові випадки співвідношення попиту і пропозиції Б. Ринок предметів споживання і послуг. Підприємство і підприємництво Витрати виробництва і прибуток Основні принципи кредитування Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу. До проведення практичних робіт Загальні вказівки до розв’язання практичних завдань Тема 2 ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ ТА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА Тема 3 КОНЦЕПЦІЯ БІЗНЕС – ПРОЕКТУ Тема 5 ВИТРАТИ І ВИГОДИ, ЦІННІСТЬ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ Тема 7 СТАНДАРТНІ (КІЛЬКІСНІ) ТА НЕФОРМАЛЬНІ (ЯКІСНІ) КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ Тема 9 ОЦІНКА І ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕННОСТІ Тема 12 ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ Напрями реалізації промислової політики. Система показників обсягу виробництва продукції промисловості та її взаємозв'язок із макроекономічними та мікроекономічними показниками. Тенденції рівня ефективності: статичні та динамічні показники рівня ефективності. Організаційна модель прогнозування обсягу промислового виробництва. Структурний ефект та його вимірювання в промисловості. Нові організаційні форми структурної політики: бізнес-інкубатори, венчурні фірми, технопарки, технополіси. Регулювання інвестиційної діяльності за допомогою інструментів фондового ринку. Нетрадиційні джерела фінансування інвестицій: акціонерний капітал, облігації, лізинг, інвестування на основі угоди про розподіл продукції. Дюпонівська модель аналізу інвестиційної привабливості підприємства Врахування інфляції в інвестиційних розрахунках. Інвестиційний цикл та його структура Критерій та показники оцінки ефективності інвестиційної політики. Прямі та непрямі методи реалізації науково-технічної політики Фінансово-кредитний механізм державного інвестування інноваційної діяльності. Об’єкти промислової власності Витратний підхід до оцінки об’єктів інтелектуальної власності Оцінка вартості об’єктів приватизації та її вплив на розвиток приватизаційних процесів у промисловості Тема №2 Загальні проблеми економічного розвитку. Тема : №3 Економічні відносини власності Тема: №5. Гроші та грошовий обіг. Лекція: №6. Інфляція її суть та види. Лекція № 9. Конкуренція і монополія. Лекція № 12. Капітал. Витрати виробництва, ціна і прибуток. Лекція № 14. Циклічність економічного розвитку. Лекція № 15. Фінансово-кредитна система. СТРАХУВАННЯ МАЙНА ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ Необхідність і сутність страхування ризиків підприємств. Страхові тарифи і страховий платіж Страховий тариф і страховий платіж Страхування електронного обладнання Страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень Добровільне страхування посівів озимих с/г культур. Страхові тарифи та страхові премії. Тема: Фактори, процес і результати виробництва. Прямі блага – блага, необхідні для задоволення потреб безпосередньо споживачів (різноманітні речі і особисті послуги). Взаємодія і розвиток чинників виробництва Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Складові частини сучасної економічної теорії: предмет дослідження. Власність: сутність, форми і місце в економічній системі. Суспільне виробництво. Фактори виробництва, їх взаємодія. Закон вартості і його функції. Грошовий обіг та його закони. Ринковий механізм: економічна природа попиту та пропозиції. ДО ПРАКТИЧНИХ ( ЛАБОРАТОРНИХ ) ЗАНЯТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ Щодо заповнення акта за формою Н-1 Про виконання практичної роботи Про виконання лабораторної роботи № 2 Про виконання лабораторної роботи №3 Будова та принцип дії вогнегасників При Президенте Российской Федерации» Цели и задачи производственной практики Объем производственной практики Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций для направления «менеджмент» Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций для направления «экономика» Обязанности руководителя практики от организации (предприятия) Аннотация рабочей программы по производственной практике Підстави та умови надання допомоги по безробіттю застрахованим особам ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ КРАНА ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КРАНА Нормы браковки канатов грузоподъемных машин Нормы браковки каната в зависимости от поверхностного износа или коррозии Кандидат технических наук, доцент Перечень электроприёмников второй категории, не допускающих перерыва в электроснабжении более 0,5 часа Расчёт нагрузки группы жилых домов Выбор сечения проводов ВЛ 0,38 кВ Грозозащита и заземление подстанции 10/0,4 кВ Сущность и цели управленческого учета. Схема 1. Модели и методы калькулирования себестоимости Схема 2. Нормативный метод учета затрат на производство Цели организации и цели(задачи) бюджеттирования Бюджеты (сметы) накладных коммерческих и управленческих расходов Розділ II. Характеристика продуктивності праці Розділ IІІ. Класифікація факторів продуктивності праці Розділ ІV. Наукова організація праці(НОП) Розділ VІ. Продуктивність праці як фактор соціального добробуту Розділ VII. Практичні розрахунки Формування пропозиції робочої сили на ринку праці Економічна активність населення Охарактеризувати призначення страхових фондів на випадок безробіття Пояснити структуру колективного договору, механізм його впливу на зайнятість Духовність та її специфікація Свідомість як духовна діяльність ТЕМА 10. ОЛІГОПОЛІСТИЧНИЙ РИНОК ТЕМА 11. УТВОРЕННЯ ПОХІДНОГО ПОПИТУ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПО АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПРИЗНАКУ Предпочтительные значения AQL ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ Расчет электрических нагрузок машин контактной сварки Основные технические данные конденсаторных установок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти