ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Виробництво: 6 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Виробництво - 1685 статей..

Результаты выбора проводников и защитных аппаратов цеховой электрической сети Расчёт токов короткого замыкания РАСЧЕТ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ЦЕХА Результаты выбора ламп и светильников для основного освещения и их расположения Комплектация осветительных щитков До якої категорії відносять поросят молочних живою вагою до 8 кілограмів? Як поділяють живу рибу за якістю? Що не належить до матеріалів для зовнішнього і внутрішнього оздоблення? Матеріали і посібники для роботи Тема 12. Матеріали для виготовлення одягу Тема 13. Швейні та трикотажні товари Тема 15. Взуття та матеріали для виготовлення взуття. Звіт з лабораторної роботи № 1. ГДК деяких шкідливих речовин у повітрі робочої зони Лабораторна установка для визначення запиленості повітря. Розрахунок природного освітлення Коефіцієнт використання світлового потоку h Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму. Результати вимірювань і обчислень рівня звуку Допустима тривалість неперервного опромінення ІЧ променями та регламентованими перерв протягом години Порогові значення зміного та постійного струму Основы безопасности жизнедеятельности Человека в производственной среде Промышленный шум и вибрационные колебания Анатомо-физиологическое воздействие на человека вредных факторов Оптимальные значения параметров микроклимата на рабочих местах Производственных помещений при относительной влажности воздуха Государственного инспектора труда Воздушно-пенных огнетушителей Глава І. Общие сведения о механизмах развития и клинических проявлениях целиакии Глава ІІ. Общие принципы организации питания детей при мальабсорбции ІІІ.5. Особенности организации кухни и приготовления пищи. Состав и структура персонала предприятия Нормирование труда на предприятии Тарифная система оплаты труда БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (БАМСП) БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА Принятие решения о возможности взятия дополнительного заказа по цене ниже себестоимости Документальная тема взаимозачета А.В. Шараева, Н.Н. Водолазова, В.А. Ткаль ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ Порядок рассмотрения разногласий для прохождения производственной практики БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Место БЖД в системе знаний о безопасности человека И проблемы обеспечения безопасности Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных и непроизводственных помещений Основные вредные вещества, применяемые в промышленности, и характер их воздействия на организм человека Назначение систем вентиляции отопления и кондиционирования Общеобменная механическая вентиляция Очистка загрязненного вентиляционного воздуха Средства защиты от вредных веществ Основные световые величины и параметры, определяющие зрительные условия работы Система и виды производственного освещения Источники искусственного света Нормирование искусственного освещения Факторы, влияющие на степень тяжести электротравматизма Классификация помещений по степени опасности поражения людей Физические характеристики шума Основные причины пожаров и меры по их предупреждению. Организация пожарной охраны на предприятиях. Обеспечение пожарной безопасности на складах Автоматические установки для тушения пожаров водой Пожарная связь и сигнализация Законодательство по охране труда Инструкции и стандарты предприятия по охране труда КАХОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ Річний рух стада великої рогатої худоби РОЗРАХУНОК ПОМІСЯЧНОЇ ПОТРЕБИ В КОРМАХ Охорона праці, її розвиток як науки Система організаційно-технічних заходів і засобів, її застосування для забезпечення електробезпеки працюючих на підприємствах. ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПОБУДОВИ ІМОВІРНІСНИХ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ Шкала порівняння ризиків смертності Концепція прийнятного (допустимого) ризику Такий підхід до зменшення ризику небезпеки зветься управління ризиком. Приклад побудови дерева відмов Виробнича функція-спввідношення між будь-якою комбінацією факторів виробництва і максимально можливим обсягом продукції. Витрати постійні (фіксовані)-витрати, вел. Яких у короткостроковому періоді не залежить від обсягу випуску продукції. Постіїні витрати мають місце навіть тоді, коли продукція не випускається. Еластичність попиту на працю за заробітною платою- процентна зміна величини необхідних послуг праці внаслідок кожної однопроцентної зміни заробітної плати. Зовнішні ефекти-ефекти вир-ва чи споживання блага, вплив яких на третіх осіб, які не є ані продавцями, ніяк не відображено в ціні цього блага. Монопсонія на ринку праці-ситуація, коли під-во є фактично єдиним покупцем праці(напр. у невеликому місті). Раздел 1. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ Основные этапы исторического развития понятия «издержки» Классификация производственных затрат Цели, задачи и функции управления затратами Применяемые в международной практике Нормативные затраты в подразделениях строительной организации В. Ц. ЖИДЕЦЬКИИ, В. С. ДЖИГИРЕИ, О. В. МЕЛЬНИКОВ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЇХ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА УКРАЇНИ Застосування штрафних санкцій до підприємств, організацій та установ (ст. 31). ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ І ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ НОРМУВАННЯ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН ОСНОВНІ СВІТЛОТЕХНІЧНІ ПОНЯТТЯ ТА ОДИНИЦІ Проектування систем штучного освітлення ГІГІЄНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА НОРМУВАННЯ ВІБРАЦІЙ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЙ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОЛЕКТИВНОГО ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІД ШУМУ БЕЗПЕКА ВНУТРІШНЬОЦЕХОВОГО ТРАНСПОРТУ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НАСЛІДКИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ УМОВИ УРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ СИСТЕМИ ЗАСОБІВ І ЗАХОДІВ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК На нормальнонеструмоведучі чинники ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ ТА БУДІВЕЛЬ ЗА ВИБУХОПОЖЕЖНОЮ ТА ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ СПОСОБИ ТА ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ Виникнення і історичний розвиток економічної теорії як науки. Заробітна плата, її форми, системи та види. Нецінові чинники сукупного попиту Циклічність економічного розвитку. Інфляція: суть, види та наслідки. Монетарна політика Центрального банку. Фіскальна політика. Державний бюджет. Спецодяг та засоби індивідуального захисту Забезпечення засобами індивідуального захисту Гігієнічна характеристика засобів індивідуального захисту від шкідливих факторів виробничого середовища Севастопольский национальный институт Ядерной энергии и промышленности Перечень задач, выносимых на экзамен Для предприятий, органов государственной исполнительной власти, Определение численности службы охраны труда Определение показателей травматизма Методологія історії економічних учень Функції, цілі та завдання історії економічних учень Економічна думка Стародавнього Сходу Проблеми раціональної організації рабовласницької латифундії у працях давньоримських філософів Економічні погляди каноністів. Фома Аквінський Вправа 3. Для кожного поняття або цитати з наведених нижче знайдіть прізвище їхнього автора. Оброблення і корисність зерна”, “Роздуми Е к о н о м і ч н а т а б л и ц я Вправа 3. Для кожного поняття або цитати з наведених нижче знайдіть прізвище їх автора. Розвиток класичної політичної економії у творчості Д. Рікардо Жан Шарль Леонард де Сісмонді Фабричне законодавство (1837). Вправа 3. Для кожного із поданих наукових досягнень або цитати, знайдіть прізвище їхнього автора. Вправа 1. Для кожного наведених нижче економічних понять знайдіть прізвище автора. Американська школа маржиналізму Полiтичної економії” (1874). Вправа 3. Для кожного з понять, наведених нижче, знайдіть прізвище його автора. Школи економіки пропозиції та раціональних очікувань Розділ 5. Кейнсіанство та його еволюція Основні економічні підходи Дж. М. Кейнса Неокейнсіанські теорії економічного зростання Вільгельм Георг Фрідріх Рошер Вправа 3. Для кожної з концепцій, наведених нижче, знайдіть прізвище автора. ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Характеристика основных приемов и методов экономического анализа ТЕМА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ Анализ ассортимента продукции Анализ выполнения договорных обязательств и реализации продукции ТЕМА 4. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ Анализ использования рабочей силы Анализ фонда заработной платы ТЕМА 6. АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ Анализ прямых материальных и трудовых затрат Анализ состава и динамики балансовой прибыли Анализ рентабельности продукции Анализ прибыли и рентабельности с использованием международных стандартов Оценка финансового положения Определение неудовлетворительной структуры баланса предприятия Гаєвський Б.А., Гаєвська О.Б. Наука соціального управління у професійній підготовці. Соціальне управління виробництвом. Ефективність системного мислення. Методологічні засади та організаційна структура соціального управління. Суб’єкт – об’єкт соціального управління. Організація та дезорганізація. Структурний поділ принципів (правил) соціального управління. Функції, методи та форми соціального управління як організаційне відтворення принципів соціального управління. Організаційно-технологічні принципи в управлінні. Соціальна організація як об’єкт управління. Управління соціально – політичною кооперацією. Влада і управління. Держава як основний управлінський інститут. Лідерський стан управління соціально - політичною кооперацією. Методологія управління системою міжнародних відносин. Управлінські відносини в системі міжнародного співробітництва. Україна у загальноцивілізаційному світовому порядку. Кооперація праці як об’єктивна основа управлінської самоорганізації. Управління кооперативною організацією в сфері матеріального виробництва. Особливості трудової кооперації і управління у сфері духовного виробництва. Тема 2. Управлінська самодостатність соціальної кооперації. Управління соціальними протиріччями у кооперативній організація. Організаційне мислення суспільства. Поняття “професійна демократія”. Управлінський ефект і кар’єра управлінця. Тема 2. Бюрократія в соціальному управлінні. Організаційне забезпечення сталого розвитку суспільства. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків України та їх суть. Автоматизовані виробничі системи. Основні параметри потокової лінії Удосконалювання потокових методів. Гнучке автоматизоване виробництво Умовою контактної міцності є Загальні відомості, класифікація та області застосування Допустимі напруження в деталях міцних сталевих заклепувальних з’єднань при статичному навантаженні Розрахунок фрикційних варіаторів. Короткі відомості про коригування зубчастич зачеплень Контактна міцність матеріалів в зоні контакту криволінійних поверхонь. Розрахунок циліндричної косозубої і шевронної передач на контактну міцність Будова і призначення, переваги і недоліки Методика і принцип підбору редукторів загального призначення Сили в пасовій передачі та напруження в пасі Передаточне число ланцюгової передачі Удари шарніра ланцюга об зуб зірочки Конструкції опор валів з підшипниками кочення Ущільнення опор з підшипниками кочення Приклад вибору підшипників кочення Перелік додатків до щоденнику-звіту ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ Квалификация (степень) выпускника Формы отчетности по практике Оценка итогов прохождения практики Информационная база практики НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПАТ «Оболонь» Потенційний платоспроможний попит Амортизація основних засобів та методи її нарахування Облік та оцінка основних засобів підприємства Поняття, цілі й напрямки діяльності підприємства Показники ефективності використання оборотних коштів Вопрос 5. Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего. Вопрос 18. С какой периодичностью должна проводиться аттестация рабочих мест по условиям труда в организации Вопрос 50. Кем осуществляется финансирование медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда Вопрос 74. На какие категории подразделяются средства защиты работающих в зависимости от характера их применения Вопрос 93. В каких случаях проводится внеочередная аттестация производственных объектов Вопрос 120. Охрана труда-это Ступень 2. Заполнение бланка заявления Ступень 3. Беседа по найму (интервью) Норми природного освітлення деяких приміщень різного призначення Що використовуються для проведення радіаційного контролю Житомирський агротехнічний коледж Тема 2. Земельні ресурси та їх використання. Визначення темпів росту продуктивності праці по господарству і галузях Тема 5.1. Основні засоби (необоротні активи) та інвестиції аграрних підприємств. Визначення забезпеченість нормативами оборотних засобів. Визначити економічну ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва Визначення показників економічної ефективності спеціалізації головних галузей рослинництва Тема 11. Ціноутворення на продукцію. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Державний устрій та форма правління Розвиток науки і автомобілебудівництва Показники зовнішньоекономічної активності Росії Політичні відносини між Росією та Україною Дати визначення поняття «земельний кадастр»,обґрунтувати мету його ведення,назвати основні складові цього документа. Дати визначення поняття «нематеріальні ресурси». Назвати спільні риси нематеріальних ресурсів та охарактеризувати види нематеріальних ресурсів. Первая помощь пострадавшему от электрического тока. Производство работ в электроустановках по наряду. Работы с электроинструментом и переносными светильниками. Погрузочно-разгрузочные работы (нормы переноски тяжестей). Регулировочные мастерские. Паечные работы. Завдання 1. Умова виконання: доповнити визначення за змістом. Збірник завдань ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з основ економіки Чернігівської області Якими причинами можна пояснити існування економічних проблем? В якій групі товарів коефіцієнт еластичності попиту за ціною буде більше у випадку однакового процентного підвищення цін? Споживач витрачає 80 гривень на тиждень на покупку товарів А и В.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти