ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Соціологія: 2 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Соціологія - 402 статей..

Распределение по возрасту работников Одесского судоремонтного завода им. 50-летия Советской Украины (1971 г.) Удовлетворенность респондентов различными сторонами своей работы Вычисление среднего арифметического, моды и медианы Функциональная и корреляционная зависимости. Корреляционные таблицы. Критерий Пирсона Общий вид корреляционной таблицы двух признаков. Зависимость между возрастом и отношением к моде Связь между национальностями мужа и жены Распределения респондентов по типу рабочих мест, полученные путем интервью и почтового опроса Зависимость между учебой и участием в рационализации Коэффициент ранговой корреляции Спирмена Коэффициент парной корреляции и его связь с другими коэффициентами Коэффициент ранговой корреляции Кендэла Связь удовлетворенности работой (Y) с удовлетворенностью общественной работой (X) Энтропийные меры в социологическом анализе Коэффициент близости разбиений Криволинейные связи. Корреляционное отношение Численность населения земного шара Частная корреляция. Случай трех признаков КЛАССИФИКАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕР ПО УРОВНЮ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ Генеральная и выборочная совокупность. Оценка ошибки выборки Точечное и интервальное оценивание Ошибки при проверке статистических гипотез Значимость различий дисперсии КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ (ТАКСОНОМИЯ), КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЗНАКОВ (ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ) И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ Распределение мигрантов, вошедших в разные группы, по характеру движения между городом и деревней Организация обработки социологической информации. Классы задач, решаемых на ЭВМ и на программируемых микрокалькуляторах А. Несгруппированные данные. Мода для сгруппированных данных Программа расчета матрицы расстояний между 4-мя векторами СУММЫ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ НА СУММИРОВАНИЕ Критические значения коэффициента ранговой корреляции r ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Методичні поради до семінарських занять Тема 1. Предмет соціології права. Соціальна дія права. Тема 2. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація Тема 3. Соціальні відносини. Проблеми соціальної політики і справедливості Соціологія як наука. Предмет і функції соціології. Історичні етапи розвитку соціології. І. Опрацювання теоретичних питань за підручниками та першоджерелами. Сукупність великих соціальних груп дає соціальний склад населення. П. Сорокіна, соціологічні ідеї М. Драгоманова, М. Грушевського, а також соціологію молоді, сім’ї, культури, політики, праці та управління. Поняття суспільства. Суспільство і природа. Головні ознаки суспільства та його структурні елементи. Сучасні соціологічні трактовки суспільства. Тема 2. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні Тема 4. Суспільство як соціальна система, його соціальна структура, теорія соціальної стратифікації Тема 8. Соціологія шлюбу і сім’ї Перелік індивідуальних науково-дослідних завдань Варіанти завдань домашньої контрольної роботи Асоби масової комунікації як соціальна комунікативна система. Функції i роль засобів масової комунікації Соціологічні дослідження аудиторії ЗМК Аудиторія ЗМК та її характеристики, форми, типи. Розкрийте суть поняття спеціалізована й масова аудиторія ЗМК. Спільне й відмінне між передплатниками й читачами ЗМК. Характеристика основних наукових течій щодо розвитку соціології масових комунікацій. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича Тема 2.6. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації Тематика ІНДЗ (есе, творчі завдання) Тема 2. Особистість у системі соціальних зв’язків Девіантна поведінка особистості Соціологічні теорії особистості Розділ IV. Організація і проведення конкретно-соціологічних досліджень РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІОЛОГІЇ Тема 15. МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ КОНКРЕТНО-СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Об'єкт і предмет соціології. Структура соціологічного знання Логіка виникнення соціології Г.Спенсер як продовжувач позитивістської лінії в соціології Відмінності між позитивізмом і соціологічною концепцією марксизму Тема 2. Виникнення і ставлення соціології як самостійної науки Німецька формальна соціологія (Ґ.Зіммель та Ф.Тьонніс) Структурні парадигми теоретичної соціології Тема 4. Соціологія другої половини XX ст. Майбутнє соціології Теорія постіндустріального суспільства та постмодернізм Початки української соціології Основні соціологічні праці вчених «празького гурту» Системний підхід до суспільства в соціології Завдання першої групи складності Ключові поняття і категорії соціології особистості Філософсько-соціологічні уявлення про особистість Основні проблеми соціології особистості Система категорій соціологічного дослідження сім'ї Основні підходи до вивчення сім'ї в соціологічній думці Шлюби та розлучення (за даними Держкомстату України) Місце соціології молоді у системі соціологічного знання та в державній молодіжній політиці Основні поняття і категорії соціології молоді ПОЛІТИЧНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ ЕКОНОМІЧНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІ Етносоціологія і соціологія нації Методологічні підходи до вивчення етнічних спільнот Проблема нації в працях українських та зарубіжних соціологів Проблематика етносоціології та соціології нації Етнонаціональні процеси в Україні та їх специфіка Методологічні засади соціологічного аналізу культури Структурний функціоналізм про культуру Цінності та норми у працях П.Сорокіна Висока, народна і масова культура Соціокультурна ситуація в Україні Гуманістичного психоаналізу Е.Фромма Поняття і категорії соціології політики Взаємозв'язок політики й економіки Три підходи до розуміння політичної системи Соціологічні дослідження політичних процесів в Україні Рівень довіри до соціальних інституцій Сфери життєдіяльності соціальних суб'єктів Е. Дюркгайм про розподіл пращ та його соціальні наслідки Партиси-пативні методи управління Явище відчуження та його елементи Управління соціально-трудовими процесами і відносинами Задоволення життям і надії на майбутнє ЗДІЙСНЕННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТЬ Основні методи конкретно – соціологічного дослідження Завдання другої групи складності ПЕРВИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (КВАНТИФИКАЦИЯ) СОЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУИРОВАНИЕ ЭТАЛОНА ИЗМЕРЕНИЯ — ШКАЛЫ Обоснование шкалы увлеченности телевидением по независимому критерию. Выбор более точной шкалы путем сравнения величин относительной устойчивости измерения Частично упорядоченная шкала Шкала пропорциональных оценок Анализ распределения судейских оценок для построения шкалы равных интервалов Предметная область социологии и её отрасли Глава 2. Миропонимание, мировоззрение: типы Типы мировоззрения и миропонимания Мировоззренческое разделение общества Я-центризм: вещество, дух, пространство, время Эмоции и эмоционально-смысловой строй Исходный вопрос психологии как науки Личностная культура диалектического познания Ещё один аспект проявления принципа «практика — критерий истины»: «по вере вашей да будет вам» Наилучший эмоционально-смысловой строй Прерывание процесса освоения ДОТУ на любом из этих шагов представляет собой фактически выход из процесса освоения ДОТУ ранее его завершения. Устойчивость в смысле предсказуемости Замкнутые системы и схемы управления Схема управления предиктор-корректор. Балансировочные режимы и манёвры О суперсистемах и процессах в них Цель оправдыва-Ю-т средства. Искусство управления коллективной деятельностью Психологические основы вхождения в управление Проблематика исследований в области истории Библейский проект: суть человека и суть фашизма Однако за этот результат пришлось заплатить множеством действительно безвинных жертв репрессий той поры и жертвами, вызванными военной катастрофой лета 1941 г. Марксизм — светская версия библейского проекта порабощения человечества Однако всякая власть, прежде всего прочего, — порождение самого народа и потому, как говорят на Востоке, «каков народ — таков и падишах».
1 | 2 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти