ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Фінанси: 5 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Фінанси - 1295 статей..

Створіть запит, який змінює значення групи записів. Створення форм з підпорядкованою формою Створення звітів для виведення даних на принтер Internet Explorer. Загальні відомості Електронна пошта”. Загальні відомості Тема: Створення власного сайту на безкоштовних пошукових серверах Загальна характеристика інформаційної системи Project Expert Створення й аналіз імітаційної моделі для попереднього аналізу проекту Проект з урахуванням податків ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Становлення та розвиток ринку фінансових послуг в Україні Система взаємодії суб'єктів ринку Контрактні фінансові інститути та їх місце в системі фінансового посередництва Класифікація комерційних банків Поняття сегментації ринку фінансових послуг Ринок капіталу (кредитний ринок) Організація та особливості функціонування депозитного ринку Операції з інструментами ринку грошей Валютний ринок та операції з готівковою валютою, конверсійні операції Основні операції форвардного ринку Класифікація та види позик, що надаються, їх забезпечення Біржові операції з цінними паперами Тема 10. Фінансові послуги з перейняття ризику Способи та методи зниження ризику. Стратегія керування ними Страхування та хеджування як спосіб уникнення/зниження ризику Поняття, елементи та стан інфраструктури ринку фінансових послуг Інфраструктура ринку нерухомості Інвестиційні процеси та їх державне регулювання Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик Задача № 1(для закріплення матеріалу). Законодавчі та нормативно-праврві акти України СТРУКТУРНО – ЛОГІЧНА СХЕМА ДИСЦИПЛІНИ ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА І ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСІВ. ФІНАНСОВА НАУКА ТЕМА 1. НЕОБХІДНІСТЬ І СУТЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ТЕМА 3. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ТЕМА 4. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТЕМА 2. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ФОНДИ ЦІЛЬОВОГО ТА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕМА 2. СТРАХОВІ І РЕЗЕРВНІ ФОНДИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МОДУЛЬ 5. ФІНАНСОВИЙ РИНОК І МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ Пасивні операції центральних банків. Відділ аудиту при головному управлінні. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА 2002 РІК, млн грн РЕАЛІЗАЦІЯ ПАМ’ЯТНИХ І ЮВІЛЕЙНИХ МОНЕТ НБУ ПРОГНОЗНИЙ РОЗРАХУНОК КАСОВИХ ОБОРОТІВ БАНКІВ НА КВАРТАЛ, тис. грн Вимоги щодо статутного капіталу Відкриття філій і представництв банків Реєстрація представництв іноземних банків Спеціальні вимоги щодо певного виду діяльності СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ КРЕДИТОРІВ Ці розбіжності зумовлюють істотні відмінності в самому конструюванні передавального механізму представниками монетаризму та кейнсіанства. ІНДИКАТОРИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПРАВЛІННЯ НБУ НА 2004 рік ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ Аналіз доходів підприємства (до 2013 р.) Аналіз прибутку підприємства по стадіям та джерелам його формування (до 2013 р) Аналіз прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції Тема 8 Облік короткострокових і довгострокових зобов’язань Визначення та документальне оформлення зобов’язань Методи фінансової діяльності. Принципи фінансової діяльності. Конституційні основи фінансового права. Фінансове правопорушення(ФП): поняття класиф Поняття та класифікація фін контролю Положення про ДФІУ від 23.04.2011р. Бюджет як економічно-правова категорія. Роль бюджету в забезпеченні виконання функцій держави та місцевих органів публічної влади Бюджетна класифікація, її структура та роль у бюджетній сфері. Виконання Державного бюджету України за доходами та видатками Податки у системі обов’язкових платежів, їх особливості та функції. Види обовязких платежів за законодавством україни Правові засади, та порядок відшкодування податку на додану вартість Оподаткування прибутку підприємств: платники, об’єкт оподаткування, ставки Податок на доходи фізичних осіб:платники,об’єкт оподаткування,ставки. Спрощена система оподаткування Правові засади банківського нагляду та контролю Тема 9. Грошовий ринок і ринок банківських позик (2 год.) Грошовому ринку. Випуск та обіг депозитних сертифікатів та казначейських векселів. Порядок визначення та формування обов'язкових резервів Позики фізичним особам: споживчий кредит, позики громадянам на отримання освіти, користування платіжними картками. Кредит надається за таких умов: Позики під боргові зобов’язання суб’єктів господарювання Особливості здійснення факторингових та лізингових послуг. Фінансова політика: структура, типи, суб’єкти Поняття ,предмет і метод фінансового права. Поняття фінансового контролю. Державні доходи та державні витрати Поняття та класифікація державних і муніципальних доходів Поняття та класифікація державних і муніципальних витрат Поняття бюджету та бюджетної системи України Поняття бюджету та бюджетної системи України, внутрішня структура бюджетів Бюджетний процес та його учасники. Правове регулювання місцевого бюджетного процесу. Поняття податку, податкової системи, принципи оподаткування Податкове право, податкові правовідносини Правове регулювання окремих механізмів та процедур оподаткування Правова природа державного боргу. Державна позика. Фінансово-правові основи регулювання банківської діяльності Банківська система України та роль у ній Національного банку України Банківське регулювання і банківський нагляд Правове регулювання грошового обігу Поняття та зміст грошового обороту. Правове регулювання безготівкових розрахунків. Загальна характеристика валютного правовідношення. Об'єкт валютних правовідносин. Порядок здійснення окремих видів валютних операцій. Адміністративна відповідальність за порушення фінансового законодавства. Кримінальна відповідальність за порушення фінансового законодавства. Фінансова відповідальність за порушення фінансового законодавства. Механізм реалізації фінансового менеджменту та його складові елементи Фінансова стратегія при здійсненні фінансового менеджменту на підприємстві Майбутня вартість грошей: суть та методика розрахунку. Приріст вартості. Операційний аналіз на під-ві та методика його виконання. Використання факторингованих операцій в управлінні дебіт.заборгованістю п-ства Особливості управління власним капіталом КОМПЛЕКСНИЙ ПРОЕКТ (робочий варіант) ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО САМОВРЯДУВАННЯ Принципи будови та механізм функціонування ЄЦГР. ГРОМАДСЬКА РАДА ЄЦГР - СКЛАД, БУДОВА, ОСНОВНА МЕТА, МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ. Про органи самоорганізації населення та їх конституційних повноваженнях. Про місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення Кафедра державних та місцевих фінансів Предмет навчальної дисципліни Тема 7. Система доходів бюджету Як обчислити показник кількості класів? Галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Аналіз діяльності бюджетних установ Критерії оцінювання результатів переддипломної практики ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ переддипломної практики ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр Лекція 5. Фінансова система США Заняття 7. Фінансова система Великої Британії ВСЕУКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ Структура, зміст і обсяг курсової роботи Загальні правила цитування використаних джерел Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» Державний економіко-технологічний університет транспорту Тема 1.Значення і теоретичні засади фінансового аналізу Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу Тема 3. Аналіз майна підприємства Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства Тема 9. Аналіз ділової активності підприємства Тема 10 Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства Тема 11. Аналіз кредитоспроможності підприємства Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємства Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства ЧАСТИНА 3. Методичні рекомЕндації ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Тема 3. Аналіз джерел формування капіталу підприємства Тема 6. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства Тема 8. Аналіз ділової активності підприємства Тема 10. Аналіз кредитоспроможності підприємства Загальні вимоги щодо написання роботи Рецензування та захист курсової роботи ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Облік у житлово- комунальному господарстві Облік активів та власного капіталу підприємств ЖКГ Податкові системи зарубіжних країн Модуль 1. Податкові системи країн світу Щодо вивчення навчального матеріалу Вхідні контрольні тестові завдання до теми 2 ІНДЗ (ситуаційні проблемні завдання) ЧАСТИНА 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ТЕМА 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту ТЕМА 2. Система забезпечення фінансового менеджменту ТЕМА 3. Управління грошовими потоками на підприємстві Необхідність оцінювання вартості грошей у часі Визначення теперішньої та майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках Визначення теперішньої (поточної) вартості цінних паперів Управління формуванням доходів та витратами підприємства Методи оцінювання реальних інвестицій Управління фінансовими інвестиціями. Склад, характеристика та зміст фінансової звітності підприємства. Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінка. Антикризове управління підприємством ЧАСТИНА 3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТЕМА 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках ТЕМА 5. Управління прибутком ТЕМА 9. Управління фінансовими ризиками ТЕМА 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві Варіанти завдань контрольної роботи Приклади вирішення практичних завдань ЧАСТИНА 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ Економічна характеристика СЗГ Визначення амортизаційних відрахувань Розподіл двомірної випадкової величини (V, Z) Заборгованості за варіантами ТЕМА 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ОДИНИЦЬ Приклад застосування експоненційного згладжування Вихідні дані для складання оперативного бюджету Прогнозування обсягів продажу продукції прийомом рухомого середнього Оцінка рівня операційного левериджу Проектований баланс компанії на 31.12.2010 року, млн. грн. Урахування інфляції у короткотермінових фінансових операціях. Тема: Розрахунково-касові операції комерційних банків Практикум «Алгоритм застосування процесного підходу до управління проектами» Тема 5.3. Управління строками у проекті ЗМІСТ МОДУЛІВ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ Рекомендовані теми реферативних та індивідуальних науково-дослідних робіт ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН Необхідність, зміст і роль соціальних позабюджетних фондів Становлення та розвиток соціальних позабюджетних фондів Вітчизняна практика функціонування соціальних позабюджетних фондів Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві Тема 5. Фінансові аспекти використання основних засобів та інших необоротних активів Амортизаційна політика та її вплив на формування фінансових ресурсів підприємства. Розкрити облік короткострокових та довгострокових векселів виданих. Розкрити облік розрахунків за нарахованими доходами Розкрийте порядок синтетичний і аналітичний облік розрахунків по З/пл. Економічний зміст фінансової кризи на підприємстві та фактори її виникнення Класифікація фінансової кризи Неоінституційна теорія фінансування підприємств Проведення фінансової санації Характеристика основних видів стратегії санації Власний капітал, його функції та складові Визначення в потребі капіталу,необхідному для фінансування основних засобів підприємства. Санаційні кредити як джерело зовнішніх фінансових ресурсів. Банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності-фізичної особи. Теорія фінансового аналізу ЗЕД Інформаційне забезпечення фінансового аналізу ЗЕД Аналіз зовнішньоекономічного договору Аналіз та оцінка ефективності експортних операцій Аналіз та оцінка ефективності імпортних операцій Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства Тема 1. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні Тема 2. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства України Історичні аспекти зародження інституту казначейства Основні етапи становлення та розвитку Державного казначейства Державне казначейство в системі органів управління бюджетним процесом Організаційні основи та нормативно-правове регулювання діяльності органів Державного казначейства України Бюджетні повноваження Державного казначейства України Класифікація доходів бюджету Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету Класифікація боргу за типом кредитора Сутність платіжної системи та її складові Єдиний казначейський рахунок - основа платіжної системи виконання бюджету Види рахунків та порядок їх відкриття в органах Державного казначейства України Автоматизація та програмне забезпечення казначейської справи в Україні Організація касового виконання державного бюджету за доходами Касове обслуговування місцевих бюджетів за доходами Взаємодія Державного казначейства України з фінансовими органами та органами державного контролю Організація касового виконання державного бюджету за видатками Відкриття асигнувань та здійснення видатків органами Державного казначейства України Касове обслуговування місцевих бюджетів за видатками Казначейське обслуговування державних цільових фондів Розподіл суми єдиного внеску за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування Порядок проведення платежів із погашення та обслуговування державного боргу Організація бухгалтерського обліку в органах Державного казначейства України Порядок відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках бухгалтерського обліку Характеристика фінансової звітності з виконання бюджетів (сутність, функції, види, вимоги до підготовки та подання) Звітність розпорядників бюджетних коштів із виконання Звітність у системі Державного казначейства України Зміст фінансового контролю та методика його забезпечення в Україні
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти