ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Бухгалтерія: 2 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Бухгалтерія - 546 статей..

Структура і зміст Звіту про власний капітал Глава 10. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ УКРАЇНИ Об'єкти обліку і бухгалтерські рахунки Параметри і форми аналітичного обліку Облік операцій з формування статутного капіталу банку Облік операцій видаткових кас Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банку Облік операцій при розрахунках акредитивами Організація обліку кредитних операцій Облік операцій з погашення кредитів та їх пролонгування. Облік операцій кредитного характеру Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру Строкові й ощадні депозитні рахунки Документальне забезпечення обліку Облік нематеріальних активів Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників транспортних засобів, з громадян Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних зборів Облік місцевих податків і зборів Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку Облік фінансового результату і розподілу прибутку ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ Класифікація звітності комерційних банків Характеристика звітності комерційних банків Допоміжна фінансова звітність Звітність про депозитну діяльність банку. Організація обліку та облікова політика ПАТ «Бердичівська фабрика одягу». Облік основних засобів. Порядок нарахування амортизації. Облік витрат на виробництво та витрат діяльності. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Характеристика змісту виконаних робіт згідно програми практики Розрахунки з підзвітними особами за грудень 2015 року Господарські операції по рахунку 48/1 за грудень 2015 р. Господарські операції по доходах та витратах МКП ЖКК «Будівельник» Звіт про прибутки ПАТ «МРІЯ» Аналіз складу і структури фонду заробітної плати Бюджет звітів про прибутки та збитки Послідовно повторюваних операцій Відділ капітального будівництва Збір, передача,зберігання, перетворення,споживання сукупність взаємопов’язаних інформаційних масивів , які підтримуються в робочому стані , і програмного забезпечення , що дозволяє вирішувати завдання пошуку та оброблення даних , які зберігаються ЗМ 2. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції Розподіляти витрати допоміжних виробництв із застосуванням простого методу та методу розподілу взаємних послуг. ЗВВ (з/п обслуг.персоналу) 5 000 Накладні витрати Сума розподілених накладних витрат Порівняння впливу калькуляції собівартості за змінними витратами і калькуляції з повним розподілом витрат на величину прибутку РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР Основні економічні показники діяльності підприємства Синтетичний і аналітичний облік витрат і виходу продукції технічних культур Калькуляція собівартості продукції технічних культур Тема: Організація діяльності аптек. Вступний інструктаж з охорони праці. Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність Обліку протаксованих накладних Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Програма та методичні вказівки Продовжіть речення, дописавши потрібні за змістом відомості. Лекція 7. Організація звітності в банках. Перелік нормативних документів, що регламентують організацію бухгалтерського обліку в банках Поняття нематеріальних активів та їх класифікація відповідно П(С)БО 8 Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності Занесіть складені касові ордери в Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів Документальне оформлення і облік коштів на поточному рахунку Применяются на предприятиях, организациях Журнальная форма бухгалтерского учёта ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА СПОСОБИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ У СФЕРІ ДІЛОВОДСТВА ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Повернення товару фізичною особою ПРИБУТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ КОДЕКСУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ І КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА Поняття, класифікація та оцінка запасів Облік матеріалів і продуктів харчування Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами Облік фонду у необоротних активах Значення та завдання інвентаризації Відображення результатів інвентаризації в обліку Матеріали до вивчення лекційного курсу Господарський облік і його види Зміни в балансі, обумовлені господарськими операціями Класифікація рахунків бухгалтерського обліку Бухгалтерські документи та їх класифікація. Інвентаризація, її види та значення Поняття облікових регістрів та їх класифікація Форми бухгалтерського обліку Оцінка і класифікація основних засобів Облік надходження основних засобів Нарахування та облік амортизації Облік витрат на поліпшення та утримання основних засобів Облік витрат від зменшення корисності основних засобів Облік операційної оренди відображається на балансі орендодавця. Облік надходження нематеріальних активів Запаси, критерії їх визнання, оцінка в балансі, класифікація Облік надходження виробничих запасів Облік витрат виробничих запасів Облік грошових коштів на рахунках у банку Облік безготівкових розрахунків при різних їх формах Фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку Облік інвестицій, які утримуються для перепродажу Облік формування статутного капіталу Облік праці і розрахунків з оплати праці Витрати підприємства,критерії визнання, класифікація Облік витрат за видами діяльності Доходи від діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності Склад та елементи фінансової звітності, порядок її складання і подання Формування облікової політики підприємства Документи оформлення касових операцій Схема основних бухгалтерських проведень касових операцій Схема основних бухгалтерських проведень операцій з поточного рахунку в банку в національній валюті Облік розрахунків з покупцями та замовниками ТЕМА 4. Облік основних засобів Облік будівництва об’єкта підрядним способом ПДВ — розмір податку на додану вартість, грн. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів Типові бухгалтерські проводки щодо відображення операцій з придбання нематеріальних активів за грошові кошти Облік амортизації нематеріальних активів Облік надходження виробничих запасів на підприємство Облік вибуття виробничих запасів Інвентаризація виробничих запасів Методи оцінки фінансових інвестицій Класифікація виробничих витрат Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками Структура фонду оплати праці Відрахування з доходів фізичних осіб Система оподаткування в Україні Кореспонденція рахунків з обліку платежів до бюджету по ПДВ Визнання, оцінювання і класифікація доходів Облік доходів від звичайної діяльності Кореспонденція рахунків з обліку доходів від участі в капіталі Облік фінансових результатів звичайної діяльності Дт 793 «Результат іншої звичайної діяльності» Економічна сутність власного капіталу Кореспонденція рахунків в обліку Додаткового капіталу ( рах. №42) Структура Звіту про фінансові результати та мета його складання Тема 10. Облік довгострокових та короткострокових зобов’язань Базові принципи організації роботи аптек Організація постачання аптек Організація зберігання лікарських засобів Організація роботи рецептурно-виробничого відділу Організація роботи спеціалізованих аптек Основи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Облік доходів, витрат і фінансових результатів аптек Облік товарних операцій в аптеках Та розрахункових операцій в аптеках Інвентаризація товарно-матеріальних Облік праці і заробітної плати Часть 2 «Практический аудит» Органы, регулирующие аудиторскую деятельность в РФ. Договор в аудиторской деятельности. Построение аудиторской выборки Риски, возникающие при использовании аудиторской выборки Виды и условия модификации аудиторского заключения Тема 13 – Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики Тема 14 – Аудит учредительных документов, формирования уставного капитала и расчетов с учредителями Тема 15 - Аудит вложений во внеоборотные активы Тема 16- Аудит основных средств. Тема 18 - Аудит учета финансовых вложений Оценка обоснованности и оптимальности выбора в учетной политике правил учета материалов. Тема 21 - Аудит расчетов с поставщиками и покупателями Тема 22 - Аудит учета расчетов с работниками организации Тема 23 - Аудит учета кредитов и займов Тема 28 - Аудиторская проверка расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость Тема 29 - Аудит учета резервного капитала (РК) Аудиторская проверка, анализ и подтверждение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках Влияние ошибки на показатели бухучета и БФО Для складання пробного балансу використайте робочу таблицю Метод середньозваженої оцінки ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Тема 7. Облік інших зовнішньоекономічних операцій Варіанти витрат на імпорт холодильних камер Укладачі Полякова Л.М., канд. екон. наук, доц., Тема 2. Організація і структура аудиторської діяльності Тема 6. Робочі документи аудитора Вільноконвертована валюта – національна валюта, яка вільно і необмежено обмінюється на інші іноземні валюти Імпорт - ввезення на територію України товарів для вільного обігу Основні вимоги до курсової роботи СТРУКТУРА І ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ Контроль виконання курсової роботи Тема: Фінансовий облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками Лист оцінювання курсової роботи Облік виробничих запасів і розрахунків з постачальниками та підрядниками Облік розрахунків з підзвітними особами І завдання контрольних робіт Тема 5. Облік грошових коштів Примітка: Рішення оформити у вигляді додатку Б. Інформаційні потреби основних користувачів фінансової звітності Призначення основних компонентів фінансової звітності Відмінності фінансового і управлінського обліку Форми звітності різних видів підприємств Професійні організації Великобританії Модель побудови балансу бухгалтерського фінансового обліку за період Та фінансової звітності за темами Тема 4. Складання балансу у зарубіжних країнах. Звіт про зміни у власному капіталі Тема 5. Звіт про прибутки та збитки. Методика застосування звіту. Розрахунок прибутку на акцію Собівартість Вартість товарних Вартість товарів Вартість товарних ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ЗА 20ХХ РІК ХАРАКТЕР САЛЬДО І ПОРЯДОК ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ У РІЗНИХ ГРУПАХ РАХУНКІВ МАЙСТЕРНЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ Тема 7. Класифікація рахунків на основі форм фінансової звітності Тема 8. Типова методика відображення в обліку господарських операцій, яка застосовується у зарубіжних країнах. Зведені журнали обліку За рік, що закінчується 31 грудня 20ХХр. Система періодичного обліку запасів. Витрати на виснаження звітного періоду Франшизи та ліцензії (Franchises, licenses) НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ АВТОФУРГОНА ВПРОДОВЖ П'ЯТИ РОКІВ ПРЯМОЛІНІЙНИМ МЕТОДОМ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ МЕТОДОМ ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛИШКУ Тема 13. Визначення та облік фінансових підсумків. Співвідношення між витратами, об’ємом продаж та прибутком КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОВЕДІНКА ВИТРАТ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗМІНИ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА Тема 15. Основи фінансового аналізу. Система фінансових коефіцієнтів та інформаційна база аудиту Показники оборотності (або ділової активності). ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДІВ РІЗНИХ КРАЇН ЩОДО РЕГУЛЯЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДИРЕКТИВИ РАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Отчет к практической работе № 1. Отчет к практической работе № 2 Отчет к практической работе № 8 Отчет к практической работе № 13 Отчет к практической работе № 18 Поясните, что происходило на счете 90, проставьте корреспонденцию счетов и определите финансовый результат от реализации. Для самостійного вивчення дисципліни Вартість i порядок розрахунків СКЛАДОВІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Аудиторські процедури — це дії аудитора, які здійснюються з метою збирання та опрацювання (оцінки) аудиторських доказів. Вимоги до аудиторського висновку Аудит циклу закупок (процесу постачання) Аудит нематеріальних активів Аудит розрахунків з бюджетом ПРОФЕСІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТУ Підходи до проведення перевірки Довгострокові фінансові вкладення ОБСЯГ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД Кейс 3. Приладобудівний завод. Витяг із протоколу зустрічі 26 червня 2001 р. Культура фахового спілкування З поданими словами, що мають різне наголошення і різне значення складіть словосполучення. Закрите акціонерне підприємство має ,такі активи, капітал та зобов’язання Індивідуальні завдання до теми «Бухгалтерський баланс» ІІІ. Господарські операції за квітень ІІ. Залишки за аналітичними рахунками до синтетичного субрахунку Ситуація 9.1 «Щорічне оцінювання державного службовця» Ситуація 9.6 «Сертифікація кандидатів, які мають намір отримати сертифікат аудитора» Тест 12.5 «Уміння організувати свою працю» Бухгалтерського обліку та аудиту Завдання до проведення практичних занять з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» Тема 5. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського обліку Тематика индивидуальных заданий Виробничої банківської практики Тема 1. Основи організації діяльності комерційного банку (1 день) ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей Бухгалтерські рахунки якого класу кореспондують тільки між собою, а їх залишки не враховують під час складання фінансової звітності банку? Д-т 3522 «Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток» Фінансовий облік та податкова звітність Яким чином впливає на баланс орендаря одержання основних засобів у операційну оренду? Як впливає на нерозподiлений прибуток безкоштовне одержання основних засобiв
1 | 2 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти