ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Економіка: 2 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Економіка - 576 статей..

Охарактеризуйте графік рівноваги сукупного попиту і сукупної пропозиції. Характеристика економічної кризи Пропозиція грошей та фактори що їх визначають Антиінфляційна політика держави. Фактори, що впливають на сукупний попит. Макроекономічна рівновага. Три варіанти макроекономічної рівноваги. Функція заощадження. Гранична та середня схильність до заощадження. Мультиплікатор автономних витрат. Вплив інвестицій на рівноважний ЧНП. Класична теорія попиту на гроші. Банківська система: Національний банк та комерційні банки. Банківська система: Центральний Банк та комерційні банки Податкова система. Види податків. Крива Лаффера. Дискреційна фіксальна політика та її інструменти. Недискреційна фіксальна політика та автоматичні стабілізатори економіки. Держбюджет. Проблеми збалансування. Інфляційні та не інфляційні способи фінансування бюджетного дефіциту. Форми, методи та інструменти регулювання економіки. Міжнародна торгівля та її економічні основи. Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо. Україна в системі міжнародної торгівлі. Кейнсіанська теорія макроекономічного регулювання. Альтернативні макроекономічні теорії. Система національних рахунків: сутність та основні методологічні принципи її побудови. Валовий внутрішній продукт: сутність, зміст його елементів за виробничим методом. Номінальний і реальний ВВП: сутність та цінова визначеність. Сукупний По на інвестиції: його чинники та графічна інтерпретація. Модель ек-го кругообігу в умовах змішаної ек-ки. Ф-ції держави в процесі ек-го кругообігу в умовах закритої та відкритої ек-ки. Рівноважний ВВП (ВВПр) на основі методу «видатки-випуск» та його графічна інтерпритація. Монетаристська теорія макроек.регулювання: сутність і осн.положення. Грошова Пр: сутність, ліквідність грошових активів, грошові агрегати, графічна інтерпретація. Валютний курс: сутність, режими курсоутворення, паритет купівельної спроможності та зв’язок з платіжним балансом. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП: графічна інтерпретація, гранична схильність до імпорту, мультиплікатор видатків у відкритій економіці. Державне регулювання зайнятості: сутність, крива Філіпса у короткостроковоому та довгостроковому періодах, деожавні програми регулювання зайнятості. Предмет, метод та функції макроекономіки Економіко-математичне моделювання В системі національних рахунків U 2.3.1. Валовий внутрішній продукт (ВВП) Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції Чинники зміни кривої сукупної пропозиції Шкала споживання і заощадження Джерелом інвестицій виступають заощадження. Національна економіка перебуває в стані рівноваги, коли ТЕМА 5. НАВЧАЛЬНИЙ ПРАКТИКУМ Основні причини кризи зовнішньої заборгованості Нециклічні коливання економіки Мінімальний набір одягу і взуття для чоловіків Другий фактор – ПРИРІСТ НАСЕЛЕННЯ Макроекономічна політика у відкритій економіці Отже, чисті іноземні інвестиції відображають міжнародні потоки коштів для фінансування нагромадження капіталу. Макроекономічні показники жит.рівня населення в Укр. Суб”єкти,об”єкти та структура нац ринку. Особливості валютного реж в УКР. Основні макроекономічні показники в СНР. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Ринок праці. Попит, пропозиція. Взаємозв’язок інвестицій і нацю доходу. Урядові витрати і сукупний попит. Макроекономічна теорія як розділ економічної науки. Предмет макроекономіки. За витр. (м. кінцевого використання) грунт.на передумові, що варт. виробленого суп.продукту дорівнює вартості реаліз.прод. Те, що для одних суб.є витр, для інших є доходом. Передумови та характерні риси сучасного економічного зростання. Стратегія економічного розвитку в Україні. Цінові фактори, що визначають сукупну пропозицію Ринок робочої сили та його рівновага. Інфляція вплив. на економіку ч/з Ринок робочої сили. Фактори, які визначають сучасний стан ринку робочої сили Графік 10.3 Вплив сукупного попиту на рівень безробіття Міжнародна торгівля: роль, обсяг, структура, особливості. Платіжний баланс. Торговий дефіцит. Причини і основні напрямки міжнародної трудової міграції. Проблеми трудової міграції в Україні. Рівень та якість життя. Макроекономічні показники рівня та якості життя в Україні. Державна антициклічна політика.. Фактори та темпи економічного зростання. Проаналізуйте умови економічного зростання в Україні за останні 5 років. СЕМІНАР 3 Сукупний попит та сукупна пропозиція СЕМІНАР 6 Макроекономічна нестабільність СЕМІНАР 8 Держава в системі макроекономічного СЕМІНАР 10 Грошовий ринок та монетарна політика СЕМІНАР 12 Одночасна рівновага на товарному та Тема 1. Макроекономіка як наука Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції Класична теорія макроекономічного регулювання Тема 10. Механізм зовнішньоекономічної діяльності Словник нових термiнів і понять Тема 12: Макроекономічна грошова система: державний сектор Тема 13: Макроекономічна грошова система: комерційний сектор Грошово-кредитне регулювання Тема 16: Моделі і регулювання економічного зростання Модуль 4. СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА Тема 19: Cвітова економічна система: валютний ринок Наслідки порушення макрорівноваги Національна фінансова та грошова система Тема1 Інтернаціоналізація економічного розвитку. Тема 7 Світова валютна система. Тема 10 Глобалізація та економічний розвиток. РОЗДІЛ 1. Тематика лекційних занять ТА ЇХ ОБСЯГ Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства РОЗДІЛ 4. ТЕМАТИКА МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ЇХ ВИКОНАННЮ Тема 4. Аналіз поведінки споживача. Тема 5. Попит і пропозиція, їх взаємодія Тема 11. Загальна характеристика факторних ринків. Ринок праці. Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту. РОЗДІЛ 7. ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки. Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку. Тема 10. Програмування та прогнозування національної економіки. Тема 12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство. Всіх економічних спеціальностей Порядок виконання розрахункової роботи №1. Порядок виконання розрахункової роботи №2. Порядок виконання розрахункової роботи №3 Порядок виконання розрахункової роботи №5 Основні професійні компетенції СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ Контрольна робота по першому модулю (частина семінарського заняття № 4) Тема 8. Ринок досконалої конкуренції Оцінювання результатів поточного, рубіжного і підсумкового контролю Тема 1. Економічні інститути: сутність, класифікація, Тема 10. Інституційна основа діяльності держави. Тема 4. ТЕОРІЯ ІГОР ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЙ Тема 11. ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ Особливості макроекономічного аналізу Типи і види зайнятості та основні підходи до тлумачення її механізмів в ринковій економіці Державне регулювання зайнятості Види інфляції, її економічна роль та напрямки антиінфляційної політики Споживання і заощадження як функції доходу,недоходні фактори споживання і заощадження. Модель економічного зростання Солоу: осн.риси та математ.формалізація. НАСЛІДКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ. Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. Чинники, що впливають на чистий експорт. Функція чистого експорту. Мультиплікативний вплив чистого експорту на ВВП. Рівноважний ВВП в умовах неповної та повної зайнятості. Характеристика системи національних рахунків. Роль окремих міжнародних організацій у системі міжнародних економічних відносин Альтернативні теорії макроекономічного регулювання. Зовнішньоекономічна діяльність та її структура. Ринок праці. Попит і пропозиція на ринку праці. Сукупний попит та його фактори. Крива сукупного попиту Умови економічної рівноваги. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Вплив безробіття на обсяг виробництва. Інфляційний розрив та методи його усунення. Економічна рівновага за умов різного рівня зайнятості. Державна політика зайнятості в Україні, її зміст та напрямки здійснення. Основні причини та особливості інфляції в Україні. Суть “принципу акселерації”. Структура грошово-кредитної політики Методи грошово-кредитної політики Якісний і кількісний аспекти ролі грошей у розвитку економіки Класична кількісна теорія грошей ЧЕРЕЗ ЗМІНУ СУСПІЛЬНОГО УЯВЛЕННЯ ПРО ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ (ПІЗНІШЕ ЦЕЙ ЧИННИК ДІСТАВ НАЗВУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ОЧІКУВАНЬ). Сучасний монетаризм та внесок М. Фрідмана у його формування Через зміну суспільного уявлення про вартість грошей (пізніше цей чинник дістав назву інфляційних очікувань). Політична ідеологія та її роль у політичному житті Новые концепции социал-демократии ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Головні стратегічні напрями перехідного періоду ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ МЕТОДИ (ІНСТРУМЕНТИ) ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в розвинутих країнах Регулювання зовнішньоекономічної діяльності у Японії Кафедра мировой экономики и международных финансов На тему: «Использование режима валютного курса в интересах стабилизации экономики» Влияние изменения курса доллара на 1 рубль за доллар на доходы бюджетной системы в 2014 году, в реальном выражении (в ценах базового сценария), млрд.руб. ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ У процесі економічного кругообігу домогосподарства виконують таку функцію Що стало причиною неспроможності ринкового механізму в управлінні економікою? Тема: Функції підприємства та роль підприємця Тема: Основи вільної ринкової економіки ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ Модуль II. Наука як діяльність, сфера духовного виробництва. Модуль IX. Поняття та види друкованої наукової продукції і критерії її оцінювання VІІ. Методичні поради до написання рефератів ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ Виды и объем государственной итоговой аттестации Государственного итогового экзамена Руководство и консультирование Процедура защиты выпускной квалификационной работы БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Тема 8. Державне регулювання цін та інфляції СУЧАСНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ГЕОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В КРАЇНАХ АТР ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ Тема 14. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин Системи відрядної форми оплати праці Соціально-трудовий напрям економічної думки Сучасний етап економіко-трудових досліджень Глава 2. ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА ПРОВІДНИЙ ЧИННИК ВИРОБНИЦТВА Зміст, характер і види праці Еволюція праці як чинника виробництва Розділ II. ЕКОНОМІЧНІ Й СОЦІАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Характеристики відтворення населення Економічно активне населення Трудовий потенціал суспільства Розвиток концепції людського капіталу Інвестиції в людський капітал Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в освіту Поняття та основні складові ринку праці Взаємодія попиту та пропозиції на ринку праці Особливості пропозиції праці у кризовій економіці Сегментація та гнучкість ринку праці Соціально-економічна суть, форми і види зайнятості Трансформація зайнятості в перехідний період Безробіття як соціально-економічне явище Показники зайнятості та безробіття населення і динаміка їх в Україні Державне регулювання зайнятості в Україні Соціальний захист громадян від безробіття Міжнародний досвід регулювання зайнятості Глава 7. ЛЮДИНА НА РИНКУ ПРАЦІ Підготовка і представлення інформації про себе на ринку праці. Складання професійного резюме Трудовий контракт: переваги, структура, значення в соціально-трудових відносинах Сторони і суб'єкти соціально-трудових відносин Предмет соціально-трудових відносин на різних рівнях Сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової економіки Система заходів громадського і державного регулювання соціально-трудових відносин Правові засади та механізм соціального партнерства Колективні договори й угоди — основа соціального партнерства Пріоритетні напрями колективно-договірного регулювання відносин у сфері праці Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин Глава 11. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН Джерела інформації про зайнятість і соціально-трудові відносини Соціально-демографічні та міграційні процеси Організація моніторингу соціально-трудової сфери в Україні Трудовий процес і його раціоналізація Режими праці і відпочинку. Класифікація витрат робочого часу Система нормативів і норм праці Поняття ефективності праці. Соціальне та економічне значення її підвищення Показники і методи вимірювання продуктивності праці Програми управління продуктивністю праці на підприємстві Сутність, функції і принципи організації заробітної плати Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці Форми і системи заробітної плати Тарифна система організації оплати праці Безтарифна модель оплати праці Регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата Напрями, етапи і методи проведення аудиту в сфері праці. Ефективність аудиту Організація діяльності Міжнародної організації праці Нормотворча діяльність МОП. Міжнародний кодекс праці Проблеми інтеграції соціально-трудових відносин України в систему відносин, визнану МОП Рівень життя, нерівність і людський розвиток Динаміка показників людського розвитку в Україні Розділ I. Позиції Данії у провідних світових рейтингах Основні країни-партнери по імпорту Розділ III. Розробка матриці SWOT-аналізу. Обґрунтування рекомендацій з вдосконалення стратегії економічного розвитку країни КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ та СХІДНОЇ ЄВРОПИ ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ДОМІНУВАННЯ у СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ Першим секретарем ЦК ПОРП було обрано Е.Герека. У ніч проти 21 серпня 1968 р. війська країн Варшавського договору увійшли до Чехо-Словаччини. Технология решения задач линейного программирования с помощью Поиска решений в среде EXCEL. Ввести параметры для решения ЗЛП Стохастические методы принятия решений Vietata la riproduzione e la trasmissione поп autorizzata di testi e Anche separziale, con qualsiasi mezzo eper qualsiasi uso effettuata. Ой аспект: затраты на обучение Инсценировка телефонного звонка IV) Никакой наивности, напыщенности или чрезмерности VII) Невербальная коммуникация: одежда, жесты, голос и взгляд. Интервьюер/Предприниматель: факторы, способствующие формированию ошибочного мнения
1 | 2 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти