ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВИМОГИ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

Загальні вимоги

Письмова робота, що виконується випускником рівня підготовки "бакалавр", є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знаньта практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціалізацією.

Метою виконання дослідження є глибоке осмислення теми; комплексне оволодіння методами самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організації.

Випускна робота бакалавра повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати наступним вимогам:

- містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми;

- вносити реальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті;

- бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Випускна робота бакалавра зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" має виконуватися на матеріалах реально функціонуючого об'єкта. Об'єктом може бути організація будь-якої форми власності, яка є юридичною особою, має самостійну звітність. Діяльність цієї організації повинна забезпечувати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. Ця організація є базою виробничої практики студента.

Тема випускної роботи бакалавра має відображати виробничі функції та типові завдання діяльності, які надані в ГСВО МОНУ "Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" відповідно до спеціалізації.

Обсяг випускної роботи рівня підготовки "бакалавр" - 3-4 авторських аркушів (60-80 рукописних сторінок).

 

 

Структура випускної роботи бакалавра

Випускна робота бакалавра має наступну структуру: вступ; теоретичний розділ; аналітико-рекомендаційний розділ; висновки і пропозиції; список використаних джерел; додатки (при необхідності).

План випускної роботи бакалавра має бути складним і містити обов’язково два розділи, кожен з яких складається не менш ніж з двох параграфів.

Теоретичний розділ має складати приблизно 40 % обсягу основної частини роботи, аналітико-рекомендаційний розділ – 60 %.

 

Узагальнені вимоги до змісту випускної роботи бакалавра

У вступі(від до 4 сторінок)міститься обґрунтування актуальності й практичної значущості обраної теми випускної роботи бакалавра, визначається мета та завдання роботи, предмет, об'єкт дослідження і надається коротка інформація про нього, стисло характеризуються використані методи та інформаційні джерела дослідження.

У теоретичному розділі (приблизно 25-30 сторінок) розглядаються загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних джерел, можливе порівняння різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела. Розділ містить теоретичне обґрунтування, сутність, значення, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні підходи. Теоретичне обґрунтування має визначити роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності організації.

Аналітико-рекомендаційний розділ (приблизно 30-40 сторінок) містить опис, характеристику сучасного стану діяльності на досліджуваному об'єкті, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напряму дослідження. Ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням певного методичного інструментарію, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності організації відповідно до напрямку дослідження.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності (не менш ніж за три останні періоди), статистична та бухгалтерська звітність, накази розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.

Випускник має продемонструвати уміння здійснювати правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробку даних, на основі яких виконується кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

У аналітичних розрахунках обов’язкове використання ПЕОМ.

Висновки і пропозиції (до 3 сторінок) містять стисле викладання підсумків роботи. Наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять оцінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті випускної роботи бакалавра та поставлених у вступі завдань, пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації.

 

Оформлення випускної роботи бакалавра та супровідні документи

Оформлення випускної роботи має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".

До захисту ВРБ готуються і надаються супровідні документи:

1. Відгук наукового керівника;

2. Лист-відгук з організації, яка була об'єктом дослідження

3. Наочний матеріал до випускної роботи бакалавра.

Відгук наукового керівника має свідчити про самостійність дослідження, актуальність теми, відповідність змісту роботи плану, оцінювати як якість виконання самої роботи, так і якість роботи студента над нею і містити висновок про можливість допуску випускної роботи бакалавра до захисту у ДЕК.

Лист-відгук з організації-об'єкта дослідження має свідчити про достовірність наведеної в роботі інформації, правдивість фактичних даних, підтверджувати актуальність теми для підприємства, самостійність автора дослідження, практичну значущість аналітичного та рекомендаційного розділів.

Наочний матеріал складається не менше ніж з трьох аркушів формату А4 і обкладинки та повинен містити інформацію у табличній або графічній формі, яка розкриває сутність основних результатів дослідження.

 


ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТА

Загальні вимоги

Письмова робота, що виконується випускником кваліфікаційного рівня підготовки "спеціаліст", є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знаньта практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціалізацією.

Метою виконання дипломного дослідження є глибоке осмислення теми; комплексне оволодіння методами самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організації.

Дипломна робота спеціаліста повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати наступним вимогам:

- містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми;

- вносити реальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об'єкті;

- бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Дипломна робота спеціаліста зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" має виконуватися на матеріалах реально функціонуючого об'єкта. Об'єктом дослідження може бути організація будь-якої форми власності, яка є юридичною особою, має самостійну звітність. Діяльність цієї організації повинна забезпечувати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. Ця організація є базою переддипломної практики студента.

Тема дипломної роботи має відображати виробничі функції та типові завдання діяльності, які надані в ГСВО МОНУ "Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" відповідно до спеціалізації.

Обсяг дипломної роботи рівня підготовки "спеціаліст" - 5-6 авторських аркушів (90-110 рукописних сторінок).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти