ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Структура дипломної роботи спеціаліста

Дипломна робота спеціаліста має наступну структуру: вступ; теоретичний розділ, аналітичний розділ рекомендаційний розділ; висновки і пропозиції; список використаних джерел; додатки (при необхідності).

План дипломної роботи має бути складним і обов’язково містити три розділи, кожен з яких складається не менш ніж з двох параграфів.

Теоретичний розділ має складати приблизно 30 % обсягу основної частини роботи, аналітичний та рекомендаційний розділи – 70 %.

 

Узагальнені вимоги до змісту дипломної роботи спеціаліста

У вступі(до 4 сторінок)обґрунтовується актуальність й практична значущість обраної теми дипломної роботи, визначається мета та завдання роботи, предмет, об'єкт дослідження і надається коротка інформація про нього; стисло характеризуються використані методи та інформаційні джерела дослідження.

У теоретичному розділі (приблизно 30 сторінок) розглядаються загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних джерел, можливе також зіставлення різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела. У розділі надається теоретичне обґрунтування, наводиться: сутність, значення, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні підходи. Теоретичне обґрунтування має визначити роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності організації.

Аналітичний розділ (приблизно 30-35 сторінок) містить опис, характеристику сучасного стану досліджуваного питання на об'єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напряму дослідження; ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням певного методичного інструментарію.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції,створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності ( не менш ніж за останні три роки), статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломного стажування.

Випускник має продемонструвати уміння здійснювати правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групуваннята обробку даних, на основі яких провадиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

У аналітичних розрахунках можливе використання ПЕОМ.

У проектно-рекомендаційному розділі (до 40 сторінок) надаються детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності організації відповідно до напряму дослідження (розробки). Кожна пропозиція повинна мати розгорнуте обґрунтування, на основі аналізу, проведеного в аналітико-дослідницькій частині, виявлених відхилень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваного питання повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.

У розрахунках для обґрунтування пропозицій можливе використання ПЕОМ.

Висновки і пропозиції (від до 3 сторінок) містять стисле викладення підсумків роботи. Наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять оцінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті магістерської роботи та поставлених у вступі завдань, акцентують елементи наукової новизни, пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації.

 

Оформлення дипломної роботи спеціаліста та супровідні документи

Оформлення кваліфікаційної роботи має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення". До захисту дипломна робота супроводжується:

1) відгуком наукового керівника;

2) листом-відгуком з організації, яка була об'єктом дослідження;

3) зовнішньою рецензією;

4) наочним матеріалом.

Відгук наукового керівника має свідчити про самостійність дослідження, актуальність теми, відповідність змісту роботи плану, оцінювати як якість виконання самої роботи, так і якість роботи студента над нею і містити висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту у ДЕК.

Лист з організації-об'єкта дослідження має свідчити про достовірність наведеної в роботі інформації, правдивість фактичних даних, підтверджувати актуальність теми для підприємства, самостійність автора дослідження, практичну значущість аналітичного та рекомендаційного розділів.

Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах, у наукових установах, викладачі інших вищих навчальних закладів. Зовнішня рецензія має містити такі складові:

• висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості виконаної дипломної роботи;

• характеристику повноти завдання щодо розкриття теми дипломної роботи, відповідність змісту роботи до завдання;

• висновки щодо використання в роботі сучасних методів дослідження, методичних підходів до вдосконалення діяльності підприємства згідно з напрямком теми дипломної роботи;

• оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення управління певними аспектами діяльності, підвищення його ефективності;

• загальне враження від дипломної роботи (оформлення, стиль і грамотність викладення тощо);

• зауваження до виконаної роботи;

• висновок рецензента про відповідність якості виконаної дипломної роботи до вимог, що ставляться до таких робіт, про можливість допущення її до захисту.

Наочний матеріалскладається не менше ніж з п’яти аркушів формату А4 та обкладинки, який повинен містити інформацію у табличній або графічній формі, яка розкриває сутність основних результатів дослідження.

 

 

ВИМОГИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Загальні вимоги

Письмова робота, що виконується випускником рівня підготовки "магістр", є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

Метою виконання дослідження є глибоке осмислення теми; комплексне оволодіння методами самостійного дослідження, теоретичне та методичне узагальнення ситуації, практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління діяльністю організації.

Виконана випускником-менеджером рівня "магістр" кваліфікаційна робота має носити логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

- містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми;

- вносити реальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності, що вивчається на досліджуваному об'єкті;

- бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Магістерська робота зі спеціальності „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” має виконуватися на матеріалах реально функціонуючого об'єкта. Об'єкт - організація будь-якої форми власності, яка є юридичною особою, має самостійну звітність. Діяльність цієї організації повинна забезпечувати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. Ця організація є базою переддипломного стажування студента.

Тема магістерської роботи має відображати виробничі функції та типові завдання діяльності, які надані в ГСВО МОНУ "Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Обсяг магістерської роботи - 5,5 -6,5 авторськихаркушів (100-120 рукописних сторінок).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти