ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

 

Захист кваліфікаційної роботи проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

До початку захисту у ДЕК подаються:

- витяг з наказу ректора про затвердження складу ДЕК,

- довідка від деканату про виконання навчального плану та одержані оцінки,

- кваліфікаційна робота оформлена належним чином з необхідними супровідними документами.

Студент готує до захисту наочний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) в кількості, що відповідає певному кваліфікаційному рівню для всіх членів комісії (6 примірників).

Увага! Робота підписується студентом-виконавцем роботи, консультантами, керівником, завідувачем кафедри і лише після цього подається до захисту.

Порядок захисту:

1. Голова комісії або секретар надає слово для докладу студентові.

2. Студент робить доклад про результати роботи.

3. Після докладу зачитується секретарем відгук керівника і рецензії.

4. Студент відповідає на зауваження рецензентів.

5. Члени ДЕК задають запитання доповідачу.

Час виступу студента з докладом не повинен перевищувати 10 хвилин, має бути стислим, конкретним, з посиланням на наочний матеріал: набір таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів. Головне призначення таких матеріалів - детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора кваліфікаційної роботи, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії під час доповіді.

Захист роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити:

- актуальність теми;

- структуру роботи;

- об'єкт дослідження;

- висновки з аналізу.

Завершуючи доповідь, випускник рівня “спеціаліст” або “магістр” має відзначити:

- які його розробки та висновки впроваджені або намічені до впровадження;

- де ще слід, на його думку, застосувати результати дослідження;

- яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність запропонованих ним заходів.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься її рішення. Рішення комісії оголошується її головою в той самий день.

Студенти, які одержали під час захисту незадовільну оцінку, відраховуються із університету, отримуючи академічну довідку.

Після захисту кваліфікаційна робота передається студентом на зберігання в архів університету.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА

При виборі теми слід керуватися особливостями обраного об’єкту дослідження, власними науковими та практичними інтересами та рекомендаціями керівника роботи. Тему слід формулювати виходячи з наступних положень:

- тему випускної роботи бакалавра доцільно починати зі слів „аналіз”, „дослідження”, „оцінка” тощо.

- доцільно, щоб тема дипломної роботи спеціаліста містила слово „стратегія”.

- у темі магістерської роботи мають бути слова „теоретичні основи (засади)”, „методичні основи (засади)”, „наукові основи (засади)” тощо.

Нижче наведено приклади формулювання тем кваліфікаційний робіт.

Рівень бакалавра

· Аналіз напрямів розвитку об'єкту дослідження в сучасних умовах розвитку економіки.

· Визначення пріоритетних цілей (напрямків) розвитку зовнішньоекономічної (виробничої, інвестиційної, інноваційної та ін.) діяльності об'єкту дослідження.

· Аналіз зовнішньоекономічної (інноваційної, інвестиційної та ін.) діяльності підприємства.

· Діагностика (оцінка) зовнішньоекономічної (інноваційної, інвестиційної та ін.) активності підприємства.

· Аналіз планування зовнішньоекономічної (інноваційної, інвестиційної та ін.) діяльності підприємства (на матеріалах об'єкту дослідження).

· Оцінка зовнішньоекономічного (інвестиційного, інноваційного, та ін.) потенціалу підприємства.

· Аналіз можливостей підвищення ефективності функціонування об’єкту дослідження в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

· Управління маркетинговою діяльністю підприємства.

· Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції обєкту дослідження на зовнішньому ринку.

· Оцінка управлінських рішень з формування асортименту експортної продукції підприємства.

· Управління збутовою діяльністю підприємства.

· Управління соціально-економічним розвитком підприємства.

· Аналіз конкурентоспроможності підприємства.

· Напрямки підвищення ефективності управлінських рішень.

 

Рівень спеціаліста

· Підвищення ефективності виробництва на основі адаптації розвитку до сучасних ринкових умов.

· Управління розвитком підприємства.

· Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємства.

· Формування системи мотивації інноваційної діяльності в організації.

· Розробка зовнішньоекономічної (маркетингової, інноваційної та ін.) стратегії підприємства.

· Формування механізму управління розвитком зовнішньоекономічної (маркетингової, інноваційної та ін.) діяльності підприємства.

· Розробка стратегії розвитку підприємства.

· Управління інноваційним розвитком підприємства.

· Формування набору та вибір приоритетних стратегій розвитку підприємства.

· Розробка товарної стратегії підприємства.

· Прийняття управлінських рішень у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства.

· Управління конкурентними перевагами підприємства.

· Формування конкурентної стратегії підприємства.

· Організаційно-економічні напрямки підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

 

Рівень магістра

· Удосконалення методичних підходів до управління розвитком зовнішньоекономічної (інноваційної та ін) діяльності об'єкту дослідження.

· Прогнозування розвитку підприємства.

· Удосконалення системи показників зовнішньоекономічної (маркетингової, інноваційної та ін.) активності організації.

· Побудова системи управління розвитком підприємства.

· Ринковий механізм управління розвитком зовнішньоекономічною діяльністю.

· Методичні засади використання маркетингових досліджень на підприємствах.

· Наукові основи прогнозування формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Увага! Цей перелік не є вичерпним. Студент разом з керівником формулюють тему кожної роботи індивідуально.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

2. Довідник здобувача наукового ступеня. /Упорядник Ю.І.Цеков; переднє слово Р.В.Бойка. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. – 64 с.

3. Галузевий стандарт вищої освіти „Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста та магістра за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. – К.: ВЦ КНТУ.

 

Додаток А

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра зовнішньоекономічної діяльності

 

ВИПУСКНА РОБОТА

 

на тему „Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності“

(на матеріалах ЗАТ Акумуляторний завод „САДА”)

 

студента ІV курсу

групи 4 МЕВ

спеціальності „Менеджмент зовнішньоекономічної О.О. Гнатовської діяльності”

 

Науковий керівник, О.Б. Наумов

д.е.н., доцент

 

Херсон 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра зовнішньоекономічної діяльності

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему „Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності“

(на матеріалах ЗАТ Акумуляторний завод „САДА”)

 

 

студента V курсу

групи 5 МЕВ

спеціальності

„Менеджмент зовнішньоекономічної О.О. Гнатовської діяльності”

 

Науковий керівник, О.Б. Наумов

д.е.н., доцент

 

 

Херсон 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра зовнішньоекономічної діяльності

 

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему „Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності“

(на матеріалах ЗАТ Акумуляторний завод „САДА”)

 

 

студента V курсу

групи 5 МЕВ

спеціальності

„Менеджмент зовнішньоекономічної О.О. Гнатовської діяльності”

 

Науковий керівник, О.Б. Наумов

д.е.н., доцент

 

Херсон 2007

Додаток Б

______________Херсонський національний технічний університет__________

(назва вузу)

Факультет __МЕВ__Кафедра зовнішньоекономічної діяльності____

Спеціальність____менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав.кафедрою___________

_______________________

“____”____________200_ р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект (роботу) студента

 

______________Іванов Іван Іванович_____________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

1. Тема проекту (роботи)____Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ЗАТ „Вега”) __________________________________________________________________

затверджена наказом по університету від “____”____________2007 р.

 

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)__________________

 

3. Вихідні дані до проекту (роботи)____Закони та нормативні акти міністерств та відомств, дані Держкомстату, аналітичні дані, звітні дані підприємства

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)__теоретичні основи формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства; аналіз зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ „Вега”; Розробка стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства

 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) робота містить 10 таблиць, 5 рисунків, наочні матеріали на 5 сторінках

 

 

6. Консультанти по проекту (роботі), із зазначенням розділів проекту, що їх стосуються

 

Розділ Консультант Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
Економічна частина д.е.н., доцент Наумов О.Б.    
Використання ЕОМ д.е.н., доцент Наумов О.Б.    
Безпека праці к.т.н., доцент Сис Д.Г.    
Нормоконтроль д.е.н., доцент Наумов О.Б.    

 

7. Дата видачі завдання______________________________________________

 

Керівник _______________________

(підпис)

Завдання одержав для виконання______________________________________

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

Пор.№ Назва етапів дипломного проекту (роботи) Термін виконання етапів проекту (роботи) Примітка
Збір матеріалів до роботи Березень 2007  
Виконання теоретичного розділу Квітень 2007  
Виконання неаналітичного розділу Травень 2007  
Виконання рекомендаційного розділу Червень 2007  
Підготовка до захисту Червень 2007  

 

Студент-дипломник _______________________

(підпис)

Керівник проекту _______________________

(підпис)

Додаток В

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти