ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Модель автоматизованої інформаційної системи бухгалтерського обліку підприємства

В ІС підприємства домінуюча роль належить БО, який дає змогу відтворити кожний господарський факт з усіма подробицями. Він є суцільним, неперервним, строго регламентованим, забезпечує документальне відображення всіх господарських операцій.

Велике значення при реформуванні системи БО надається створенню АІС на основі сучасних ПЕОМ, засобів телекомунікацій і розвинених інструментальних засобів.

БО є обов’язковим видом обліку на підприємстві, він є процесом виявлення, зміни, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діляність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. Користувачами бухгалтерської інформації є юридичні і фізичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття обґрунтованих рішень.

Існує кілька груп зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації:

Акціонери, інвестори, кредитори, аудитори, інспектори податкових служб, покупці, клієнти, постачальники.

Внутрішнім користувачем бухгалтерської інформації є управлінський апарат підприємства.

Згідно з чиннним законодавством БО поділяється на управлінський (внутрігосподарський) та фінансовий.

Входом системи БО є дані первинного обліку –зареєстровані на носіях факти здійснення господарських операцій. Виодом цієї системи є оброблена облікова інформація, корисна для осіб, які приймають управлінські рішення.

Щоб бухгалтерська інформація була корисною, вона має бути вірогідною, значущою, повною, оперативною.

Це може бути досягнуто тільки в умовах АСБО.

Автоматизація сприяє вдосконаленню форм обліку. Форма БО є сукупність облікових регістрів, які використовуються для ведення облікових записів у певній послідовності та взаємозв’язку із застосуванням принципів подвійного запису.

Основін ознаки, що характеризують форму БО:

Кількість, структура, зовнішній вигляд, призначення, послідовність реєстру; засоби і техніка їх ведення; взаємозвзок хронологічної та систематичної, аналітичної та синтетичної інформації.

В умовах застосування ПЕОМ та АРМБ розробляється нова форма БО – діалогова автоматизована (людино-машинна).

Діалогова автоматизована форма Бо ґрунтується на таких принципах:

Автоматизація документування господарських операцій; організація файлової системи; чергування сеансів активного діалогового режиму і автоматичного режиму при формуванні інформації.

 

3.Функція колективної корисності. Егалітарна та утилітарна функції колективної корисності

Розглядаючи модель поведінки на ринку кількох суб’єктів, можна прослідкувати їхні дії: 1)один суб’єкт прогнозує обсяг продажу іншого(метод плинної середньої),2) один робить припущення, що дія конкурента залежить від нього: g1(g2)Має місце стратегія розумного конкурента або стратегія злого конкурента.3) або ж суб’єкти домовляються про спільні дії (корпоративне рішення).Корпоративні рішення між декількома суб’єктами ринку визначають їх політику для досягнення єдиної цілі. Нехай існує n-субєктів, які можуть утворювати корпорацію. Кожен суб’єкт має свою ціль Ді →макс.(заг-на корисність для і-ого субєкта). Але корпорація – це корпоративна ціль, тому корпорацій на ціль це є функція Д, яка залежить від всіх Ді: Д(Д1...Дп)→макс(це функція колективної корисності)

Види функцій колективної корисності:***егалітарна: колективна корисність визначається корисністю найбіднішого члена.Д=максДі(тобто всі прагнуть до максимізації добробуту найбіднішого члена).***Утилітарна функція корисності: рішення виходить із цілі максимізації середньої або сукупної корисності: (всі прагнуть максимізувати сукупний дохід)Крім цих поширених функ.колек. корисн. Виділяють ще й ***диктаторську:існує такий індекс к, що ,що Д=Дк→макс.(сукупна корисність дорівнює корисності диктатора, к-ого члена)

Якщо суб’єкти в корпорації, то постає питання, якже ділити прибуток?Постає задача розподілу доходу між членами корпорації: нехай є в корпорації m-субєктів, які отримали дохід загалом Д>0.Щоб отримати дохід кожен член вніс частку своїх витрат(хі –частка витрат). Корпорація має чистий прибуток, якщо виконується умова: , де S-чистий прибуток.

Варіанти рішень під час розподілу чистого прибутку:1) пропорційне рішення: дохід кожного члена пропорційний його долі витрат 2)егалітарне рішення: кожен член покриває свої витрати та отримує середню долю чистого прибутку .Ця задача може бути і зворотною, тобто відомі долі доходів, які хочуть отримати члени, а треба знайти їх витрати, які треба зробити (відомі Ді, а знайти хі)

Стандарти сімейства IDEF

IDEF - методології сімейства ICAM (Integrated Computer-Aided Manufacturing) для вирішення подібних завдань моделювання складних систем, дозволяє відображати та аналізувати моделі діяльності широкого спектру складних систем в різних розрізах.

До сімейства IDEF можна віднести такі стандарти:

IDEF0 - Function Modeling - методологія функціонального моделювання. За допомогою наочного графічного мови IDEF0 вивчається система постає перед розробниками та аналітиками у вигляді набору взаємопов'язаних функцій (функціональних блоків - у термінах IDEF0).

IDEF1 - Information Modeling - методологія моделювання інформаційних потоків усередині системи, що дозволяє відображати і аналізувати їх структуру та взаємозв'язку;

IDEF1X (IDEF1 Extended) - Data Modeling - методологія побудови реляційних структур (баз даних), відноситься до типу методологій "Сутність-взаємозв'язок» (ER - Entity-Relationship) і використовується для моделювання реляційних баз даних, що мають відношення до розглянутій системі;

IDEF2 - Simulation Model Design - методологія динамічного моделювання розвитку систем. У зв'язку з вельми серйозними складностями аналізу динамічних систем від цього стандарту практично відмовилися, і його розвиток призупинився на самому початковому етапі.

IDEF3 - Process Description Capture - Документування технологічних процесів, IDEF3 - методологія документування процесів, що відбуваються в системі (наприклад, на підприємстві), описуються сценарій та послідовність операцій для кожного процесу.

IDEF4 - Object-Oriented Design - методологія побудови об'єктно-орієнтованих систем, дозволяють відображати структуру об'єктів і закладені принципи їх взаємодії, тим самим дозволяючи аналізувати й оптимізувати складні об'єктно-орієнтовані системи;

IDEF5 - Ontology Description Capture - Стандарт онтологічного дослідження складних систем. З допомогою методології IDEF5 онтологія системи може бути описана за допомогою певного словника термінів і правил, на підставі яких можуть бути сформовані достовірні твердження про стан розглянутої системи в деякий момент часу.

IDEF6 - Design Rationale Capture - Обгрунтування проектних дій. Призначення IDEF6 полягає в полегшенні отримання «знань про спосіб» моделювання, їх подання та використання при розробці систем управління підприємствами.

IDEF7 - Information System Auditing - Аудит інформаційних систем. Цей метод визначений як затребуваний, проте так і не був повністю розроблений;

IDEF8 - User Interface Modeling - Метод розробки інтерфейсів взаємодії оператора та системи (призначених для користувача інтерфейсів).

IDEF9 - Scenario-Driven IS Design (Business Constraint Discovery method) - Метод дослідження бізнес обмежень був розроблений для полегшення виявлення та аналізу обмежень в умовах яких діє підприємство.

IDEF10 - Implementation Architecture Modeling - Моделювання архітектури виконання.

IDEF11 - Information Artifact Modeling – не був повністю розроблений, хоча у ньому й була потреба.

IDEF12 - Organization Modeling - Організаційне моделювання.

IDEF13 - Three Schema Mapping Design - Трехсхемное проектування перетворення даних.

IDEF14 - Network Design - Метод проектування комп'ютерних мереж, заснований на аналізі вимог, специфічних мережевих компонентів, існуючих конфігурацій мереж.

РОЗВЯЗОК

1Оскільки пряма задача полягає у знадодженні максимального значення цільової функції, то всі нерівності системи обмежень мають знак “ ”. Якщо нерівність системи обмежень має протилежний знак, то її неохідно поножити на -1.

2.Випишемо матрицю коефіцієнтів при змінних нерівностей системи обмежень прямої задачі і транспонуємо її:

[A]= AT=

3.Складемо систему обмежень двоїстої ЗЛП. Число невідомих змінних у двоїстій задачі рівне кількості нерівностей та рівностей в системі обмежень, тобто 4. Позначимо ці змінні відповідно u1, u2, u3, u4. Оскільки система обмежень прямої задачі складається лише з нерівностей, то ці змінні невід’ємні (u1≥0, u2≥0, u3≥0, u4≥0 ). Коефіцієнтами при цих змінних є елементи транспонованої матриці, а вільними членами обмежень є коефіцієнти при змінних цільової функції прямої задачі. Оскільки в двоїстій задачі знаходиться мінімальне значення і в прямій задачі змінні невід’ємні, то перед вільними членами в системі нерівностей ставиться знак” ”:

 

4. Коефіцієнти при змінних цільової функції двоїстої задачі є вільні члени прямої задачі:

Приведемо СЗЛП до КЗЛП шляхом введення невід’ємних базисних фіктивних змінних :

 

Для двоїстої задачі звичайну симплекс-таблицю

  U1 U2 U3 U4
V1 -1 -2
V2 -1 -1
f

Переглядаємо вільні члени. Рядок, в якому є від’ємний вільний член, вибираємо за розрахунковий.

знаходимо відношення елементів - рядка до відповідних елементів розрахункового рядка. Елемент розрахункового рядка для якого це відношення найменше додатне вибирається за розрахунковий

З цим розрахунковим елементом здійснюємо крок звичайних Жорданових перетворень (ЗЖП).

 

  U1 U2 U3 V1
U4 0.5 -1.5 -3.5
V2 2.5 9.5 8.5 -0.5 -2
f 34.5 129.5 107.5 2.5

 

  U1 U2 U3 V1
U4 1,529411765 2,411764706 -0,411764706 0,794117647 0,176470588
V2 -0,294117647 -1,117647059 0,058823529 0,235294118
f 2,882352941 9,352941176 12,64705882 8,823529412 30,29411765

 

 

u1 =
u2 =
u3 = 0,235294118
u4 = 0,176470588
v1 =
v2 =
fmin = 30,29411765

 

6.


Білет №26

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти