ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Комплекси задач (підсистем) автоматизованої інформаційної системи страхової діяльності

Функ-на частина АІС «Страхування» центр. і районного рівнів визначається в відповідності з задачами управління, орг-ною структурою, що склалася. Функ-на частина АІС «Страхування» вищих рівнів управління страхової компанії складається з наступних підсистем:

01 «Планування» призначена для розробки перспективних і поточних планів прибутків і видатків по всіх видах страхування і планів надходження страхових платежів. В рамках підсистеми розробляються проекти контрольних цифр на перспективну, складаються проекти річних планів по основним видам надходження платежів по видам страх-ня, які є обов’язковими в нашій державі, добровільному, особистому і ін. видам страх-ня.

02 «Бух. облік і звітність» реалізує автоматизоване рішення задач по виконанню операцій обліку грошових і поточних господарських операцій, укладанню бух. звітів в цілому по страх. компанії, а також формуванню зведених бух. балансів і аналітичних розробок до них. Тут же автоматизовано виконуються функції контролю за правильністю укладання балансів в підзвітних рівнях страхової компанії. Для цього передбачається формування різноманітного вигляду аналітичних таблиць, розшифровок, ін. документів, отримання яких стає можливим завдяки створенню єдиної міжрівневої бази даних і АРМів спеціалістів з широким використанням персональних ЕОМ, що реалізують технологію розподіленої обробки даних і можливість отримання відповідей на регламенти та нестандартні запити в запитувальному режимі функціонування.

03 «Труд і з/п» призначена для розробки проектів кошторисів видатків і обліку видатків на утримання органів страх. компанії, складання звітів по праці і з/п, формування зведених звітних документів і аналітичних розробок до них.

04 «Стат. облік і звітність» використовується для укладанні зведених статзвітів по всіх видах страх-ня, фін. результатах страхових операцій за рік, визначення осн. показників роботи страх. компанії, укладання аналітичних розробок по всіх видах звітності, ор-ційно-масовій і контрольно-ревізійній роботі.

05 «Правове забезпечення» забезпечує облік, зберігання і пошук правових і інформаційних актів по всіх видах діяльності страх. компанії. Задача цієї підсистеми, а також 06 «Контроль виконання документів» і 07 «Кадри» вирішуються в рамках автоматизованої інформаційно-пошукової системи (ІПС). Використання ІПС дозволяє централізувати збір і контроль інф-ції, дає можливість одержувати відповіді по законодавчим, правовим, нормативним та іншим питанням всім користувачам системи в умовах, коли з системою водночас працюють декілька користувачів. В функціональному відношенні в 06 вирішуються задачі по обліку, зберіганню і пошуку законодавчих, правових і інформаційних актів по страхуванню; в 07 – по обліку і аналізу персонального складу страхової компанії, плануванню і прогнозуванню потреби в кадрах.

08 «Тарифи і нормативи» призначена для автоматизованого рішенні задач по обчисленню тарифних ставок по видах майнового і особистого страх-ня, резервів, внесків по страх-ню і ін. розрахунки. В підсистемі виконуються + розрахунки відомчих нормативів розподілу фонду ек. стимулювання.

Функціональна частина АІС «Страхування» низових ланок страхової компанії складається з дев'ятих підсистем, з яких перші сім аналогічні по назві і в значному ступені змісту розрахунків, що виконуються з АІС «Страхування» центральних рівнів. Додатково в структурі виділене дві підсистеми. 08 «Ведення операцій по договорам страхування», 09 «Контроль і аналіз діяльності відділення». В першій автоматизуються розрахунки по веденню обліку об'єктів страхування і обчислення страхових платежів, вирішуються задачі визначенні збитків і виплат страхового відшкодуванні і страхових сум. В другий визначаються основні показники роботи інспекцій, дільниць, бригад і агентів.

Кожна підсистема на всіх рівнях АІС «Страхування» в свою чергу структурно включає функціональні блоки, комплекси задач, задачі і функції. Забезпечуюча частина АІС «Страхування» включає всі види забезпечення: інформаційне, програмне, технічне, організаційне та інші види забезпечення.

 

Види економічної інформації

Економічна інформація досить неоднорідна, вона має складну схему взаємозв'язків окремих її видів. Різновидами економічної інформації є облікова інформація та інформація аналізу господарської діяльності.

Обліково-аналітична інформація є основою для прийняття рішень з організації, планування й регулювання господарської діяльності підприємства. Облікові дані відображають фактичний стан виробничо-господарської діяльності підприємства і є інформаційною моделлю виробництва. Крім відображення дійсного стану об'єкта, на облікову інформацію покладається й ретроспективна функція, що потребує тривалого зберігання цієї інформації (у вигляді форм бухгалтерської звітності). Кінцеві дані є результатом розв'язання облікових задач зі знаходження зведено-підсумкових величин за встановленими групувальними ознаками, для чого реалізуються арифметичні та логічні операції, операції сортування інформації. Якість облікової інформації залежить від використаної методології її сприйняття, систематизації та узагальнення, а також від специфічних особливостей облікових задач/

Аналітична інформація відрізняється від облікової. Дані для аналізу беруть з одного або кількох різновидів економічної інформації (планової, облікової, нормативної, прогнозної).

Факторний аналіз обмежує джерела формування інформації для аналізу господарської діяльності одним різновидом даних. Тому первинне формування такої інформації залежить від низки причин, основними з яких слід вважати вид аналізу господарської діяльності, а також цілі аналізу та його завдання. Аналітична інформація нагромаджується, зберігається та використовується відповідно до планів та програм аналітичної роботи на підприємстві згідно з визначеною організаційною формою.

5. Вводимо штучний базис:

 

Записуємо у табличну форму:

  1 2 3 4
y1 -2
y2
y3 -1
y4
y5 -1
F -2 -3

Для знаходження розрахункового елемента вибираємо стовбець з мінімальним від’ємним коефіцієнтом в F рядку. Потім знаходимо мінімальне не від’ємне відношення вільних членів до відповідних елементів розрахункового стовбця.

min {20/3; 5/1}= 5/1

 

Один крок МЖП (Модифіковані Жорданові Перетворення):

- замість розрахункового елемента ставимо обернену величину до цього елементу;

- решта елементів розрахункового рядка ділиться на розрахунковий елемент;

- решта елементів розрахункового стовпця змінює знак на протилежний і ділиться на розрахунковий елемент;

- решта (які не належать ні розрахунковому рядку, ні стовпцю) знаходимо за правилом прямокутника.

Після першого кроку маємо:

  1 y2 3 4
y1 -3 -2
2
y3
y4
y5 -1
F -2

 

Знаходимо розрахунковий елемент:

min {20/1; 5/1; 5/3}= 5/3

3 розрахунковий елемент

Робимо крок МЖП.

  y3 y2 3 4
y1 -0,33 -3,33 0,67 -2,33 19,67
2 -0,33
1 0,33 0,33 0,67 0,67 1,67
y4
y5 -1
F 0,67

У цій таблиці всі вільні члени додатні, маємо припустимий базисний розв’язок:

 

у1 = 19,67; х2 = 5; х1 = 1,67; у4 = 4; у5 = 2.

В F рядку всі члени додатні, отже, функція набуває максимального значення.

F max = 2х1 + 3х2 – 2х3 – х4 = 2*1,67 + 3*5 - 2*0 -0 = 18,34

6. Розрізняють два типи транспортних задач:

а) збалансовані, в яких загальний обсяг вантажу в пунктах постачання дорівнює загальному обсягу запитів пунктів призначення, тобто:

б) незбалансовані, в яких загальний обсяг вантажу в пунктах постачання не дорівнює загальному обсягу запитів, а може бути більшим або меншим за нього, тобто:

або

Незбалансовану модель можна завжди привести до збалансованої. Якщо маємо , то в математичну модель за такої умови необхідно прилучити фіктивний (n+1)-й пункт призначення. До матриці умов задачі додають ще один стовпець, який відповідає фіктивному пункту призначення з обсягом запиту, який дорівнює різниці між загальним обсягом вантажу в пунктах постачання та загальним обсягом запитів:

Тарифи на перевезення до фіктивного (n+1)-го пункту призначення мають бути з нульовими значеннями. За таких умов незбалансована модель транспортної задачі перетворюється на збалансовану. Цільова функція обох задач буде одна й та ж, оскільки тарифи перевезення до фіктивного пункту призначення нульові.

За умови в математичну модель прилучають фіктивний (m+1) пункт постачання, запас вантажу для якого приймають рівним , а тарифи перевезення з фіктивного пункту мають бути нульовими. У матрицю умов задачі прилучається один рядок, а цільова функція не змінюється, оскільки фіктивні тарифи нульові, але нова задача буде збалансованою.


Білет №28

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти